Nógrád Megyei Hírlap, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

Ha azonnal kíváncsi a hírekre... A világ, Magyarország, és a megye legfontosabb eseményei. www.nogradmegyeihirlap.hu NOGRAD f MEGYEI HÍRLAP 2003. FEBRUAR 1, SZOMBAT, XIV. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP lakossági számlabetét. Kiemelt kondíciók! ___IeL: 32/521-248. Együtt tovább jövet menet. ARA: 68 FORINT ELŐFIZETVE: 57 FORINT A TARTALOMBÓL 3. OLDAL - A „BOLTI GYÓGY­SZER” AZ UNIÓS TREND? Napvilágot látott a hír, mely sze­rint a gyógyszertörvény módosí­tása után a vény nélkül kapható gyógyszerek a közeljövőben kaphatóak lennének akár az élelmiszerüzletekben, benzin­kutaknál is. A nyitást szorgalma­zók szerint mindez uniós ten­dencia - a gyógyszerészszakma ugyanakkor ellenzi a fentieket. 12. OLDAL - KÖVETEL IS, AD IS AZ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió és a sport. E cí­men rendez hat helyszínen kon­ferenciasorozatot az Gyermek-, If­júsági és Sportminisztérium, s az ötödik „felvonást” pénteken Sal­gótarjánban, a városházán tartot- ták meg.___________________■ Hármas karambol Nőtincs Tegnap este nem sokkal hét óra előtt három autó ütközött frontáli­san a 2-es főút nőtincsi elágazójá­ban. Két személyt a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a kórház­ba. A baleset oka egyelőre ismeret­len, a helyszínelés és a műszaki mentés lapzártánkkor az út teljes lezárása mellett még tartott. ■ Levált a kórház a távhőrendszerről A népjóléti után a megyei kórház is szakít a Tarjánhővel - Nem lesz rendkívüli áremelés Döntések összhangban Balassagyarmat Salgótarján Újabb intézmény válik le a salgótarjáni távhőrendszerről: a Népjóléti Képzési Központ tavalyelőtti lecsatlakozása után a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház is felmondta a Tarjánhő Kft.-vei kötött hőszolgáltatási szerződést. Az egészségügyi intézmény gázmotorral kiegészített önálló hőellátásra tért át. A Tarjánhő Kft. állítja: a kórház leválása miatti kiesés nem jelent rendkívüli fo­gyasztói áremelést.- Évekkel ezelőtt egy külső szakértő cég áttekintette a kórház energiaellátó rend­szerét és már akkor javaslatot tett egy hosszú távú energiagazdálkodási koncep­ció kidolgozására, a hőenergetikai felújítás megvalósítására, egy gázmotor telepítésére - mondta Szőllős János, a Szent Lázájr Me­gyei Kórház üzemeltetési osztályvezető fő­mérnöke. - Ezt követően 2001 decemberé­ben egy újabb szakértői csoport kapott megbízást helyszíni tanulmány és javaslat elkészítésére. Ezek eredménye alapján írta ki az intézmény azt a pályázatot, melynek célja a gazdálkodás eredményességének ja­vítása érdekében egy gázmotor telepítése volt.- A gázmotor mellett szükség esetén to­vábbra is működőképes a kórház három gázkazánja. A megtermelt gőz nélkülözhe­tetlen a konyha, a mosoda, a központi ste­rilizáló és a műtők klímaberendezéseinek működéséhez - tudtuk meg a főmérnök­től. Mindemellett a kórház kis mértékben használta a Tarjánhő által termelt hőener­giát is. A kórháznak a beruházás egy fo­rintba sem került, a telepítő cég érdeke, hogy olyan intézményben helyezze el rendszerét, mely a megtermelt energia gyakorlatilag száz százalékát fel is hasz­nálja - mondta el a főmérnök, állítva, ma­gáért a fűtésért az eddiginél kevesebbet kell majd fizetnie az intézménynek. Mint Az intézmény kazánháza a próbaüzem kezdetén megtudtuk, a gázmotoros berendezés de­cemberben érkezett a kórházba és a tegna­pi nap folyamán kezdődött el 72 órás pró­baüzeme.- A gázmotor telepítésével egy időben a fűtési szezon végére - azaz április 15-éig - a Szent Lázár Megyei Kórház valóban fel­mondta a Tarjánhővel kötött hőszolgáltatá­si szerződést - mondta el Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója. - Társa­ságunk évekkel ezelőtt felajánlotta a kór­háznak, hogy az intézmény teljes hőellátó rendszerének üzemeltetését elvállalja, be­leértve egy gázmotor-telepítést is. Akkor - teszi hozzá az igazgató - erre a felajánlásra a kórház nem reagált. A két intézmény távhőről történő leválá­sának oka nem szakmai jellegű, hanem in­kább egyéni érdekeltségekre vezethető visz- sza, állítja az igazgató. Mint mondta, a Tarjánhő Kft. mindkét esetben versenyképes alternatívát kínált, de számukra érthetetlen okok miatt azokat nem fogadták el. A Tarjánhő Kft. már 1998-tól üzemeltet gázmotorokat, s az így termelt villamos energia értékesítése révén éves szinten mintegy 180 millió forintos többletbevéte­le keletkezik. Mint azt Kiss József leszö­gezte, ez a bevétel és az új fogyasztók távhőre történő csatlakozása a garancia ar­ra, hogy a megyei kórház és a népjóléti központ leválása miatt a társaság nem kényszerül rendkívüli áremelésre. A cég egyébként továbbra is fenntartja ajánlatát a kórház teljes hőellátó rendszerének üze­meltetésre alacsonyabb költségekkel és nagyobb ellátási biztonság mellett, sze­rintük ráadásul kedvezőbb környezetvé­delmi paraméterekkel. H. B. Lomnici Zoltán nem lát ellent­mondást a Legfelsőbb Bíróságnak (LB) és az Országos Választási Bi­zottságnak (OVB) az országos ki­sebbségi önkormányzatok meg­választását érintő döntései között. Az LB és az Országos Igazságszol­gáltatási Tanács elnöke erről pén­teken, a Nógrád Megyei Bíróság összbírói értekezlete utáni sajtótá­jékoztatón beszélt, ahol a jogálla­miság alapjának nevezte a bíróság döntéseinek végrehajtását. Az OVB csütörtökön - az LB korábbi végzésével összhangban - úgy foglalt állást, hogy a ki­sebbségi elektort gyűlésnek a re­gisztrációkor és az új önkor­mányzat megválasztásakor is határozatképesnek kell lennie. (Folytatás a 2. oldalon) m Anettka az új támogató Balassagyarmat A nemti származású tévé­sztár, az azóta a fővárosban élő Fehér Anett, azaz Anettka lett a Balassagyarmat SE-Nógrád Vo­lán NB I/B-s labdarúgócsapatá­nak névadó szponzora. Az erről szóló megállapodást csütörtök este írták alá. Anettka a BSE profi osztály­ban szereplésének ideje alatt ha­vi fix összeget (éves szinten mil­liós nagyságrendben) utal át a kft. számlájára, cserébe név- használatot, mez- és stadionrek­lámot kap. (További részletek _______a 12. oldalon) • J Mi sírni Ufa a Multit# ebé Újdonság: svédasztalos ebéd, Salgótarjánban! Éttermünkben 2003. február 1-től (szombattól) 1490 Ft-ért korlátlan melegétel-fogyasztással, svédasztalos tálalásban ebédelhet, amennyit csak bír. Próbálja ki Ön is, a hét minden napján, 12-15 óra között. Természetesen az a'la carte étkezés a megszokott minőségben és ízvilágban, továbbra is kedves vendégeink rendelkezésére áll. ßt/L '' , -páti y %r W & / >**/ ■> • v V «$<*,**' * \ * vV v V V"' iCvvVWwX- Ovwwwv Tel.: 32/310-993. 3100 Salgótarján, Bartók B. út 14. Rendőrkézen a rablótrió Salgótarján Január 30-án az esti órákban elfogtuk azt a három fiatal fi­út, akik három nap leforgása alatt három esetben követtek el rablást - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Nagy Gá­bor alezredes, bűnügyi osz­tályvezető a salgótarjáni váro­si rendőrkapitányságon. Első­sorban mobiltelefon, kész­pénz érdekelte a gyanúsította­kat, ennek megszerzése érde­kében még az erőszaktól sem riadtak vissza: egyik áldoza­tuk darabos csonttörést szen­vedett alkarján. Nagy Gábor elmondta: az el­ső rablást január 27-én követték el, amikor az egyik salgótarjáni általános iskola mellett egy 12 éves kislánytól vették el erő­szakkal 40 ezer forintos, Nokia típusú mobiltelefonját. Nem so­káig váratott magára a folytatás, hiszen január 29-én nem mesz- sze az első helyszíntől, egy alul­járóban egy idős hölgy kezéből tépték ki táskáját.- A sértett szorította a táskát, de a túlerő ellen nem volt mit tennie - mondta az alezredes. - A táma­dók ellökték, melynek következté­ben alkarján darabos csonttörést szenvedett. A táskában 10 ezer fo­rint, egy Motorola típusú mobilte­lefon, valamint a hölgy iratai vol­tak. Január 30-án ugyanott egy másik idős hölgyet szemeltek ki, a módszer hasonló volt. Ezúttal nem történt személyi sérülés, de a táskát, benne 220 ezer forintot, kettő 100 ezer forintos takarékbe­tétkönyvet és az iratokat elvitték. Az osztályvezető elmondta: a nyomozás nagy erőkkel folyt, és január 30-án az esti órákban a sértettektől kapott gyenge sze­mélyleírás ellenére siker koro­názta az erőfeszítéseket. A pol­gárőröktől jelzés érkezett: úgy vé­lik, hogy a keresett személyeket látták az egyik szórakozóhelyen.- így fogtunk el a megjelölt he­lyen két személyt, akiknek háti­táskájában ott volt az elkövetés­kor viselt ruházat, mert a rabolt pénzből márkás holmikat vásá­roltak - folytatta az alezredes. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom