Nógrád Megyei Hírlap, 2003. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-02 / 1. szám

t MEGYEI HÍRLAP Egyedi lakossági számlabetét. Kiemelt kondíciók! Tel: 32/521-248. • Együtt tovább jövet menet. 2003. JANUAR 2., CSÜTÖRTÖK, XIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 68 FORINT ELŐFIZETVE: 57 FORINT prót ■HHB t^T* / • 1 •• •• i // U] évi koszonto így év végén, az új esztendő közeledtével szerte az ország­ban sokan végiggondoljuk az el­múlt időszak történéseit, meg­próbáljuk megvonni a magunk számára tetteink mérlegét, le­vonni a megszerzett tapasztala­tokból a tanulságokat és egyút­tal számba venni a következő év legfontosabb tennivalóit. Mind­ezt tesszük magánemberként és közösségi lényként is. Az év vé­gén összevetjük a terveinket, ál­mainkat a megvalósult tényekkel. Örömmel és megnyugvással vesszük, ha korábbi elképzelése­ink teljesültek. Bosszan­kodunk, ha bizonyos céljainak nem úgy való­sultak meg, ahogyan azokat korábban tervez­tük. Keressük az okokat, de a mentséget is az elmaradt álmok miatt. Úgy gondolom, nagyon so­kan örültünk, hogy gyermeke­ink szépen cseperedtek, s köz­ben mind több és több ismeretet szereztek az őket körülvevő vi­lágról. Igaz, hogy közben féltő szívvel - s valljuk be, néha ke­mény szóval is - óvtuk, védtük őket a rájuk leselkedő veszé­lyektől. Örültünk, ha láttuk fizi­kai és szellemi gyarapodásukat és rettegtünk attól, hogy valami baj ne érje őket. Sokan és sokat tettünk azért, hogy családjaink­ban, hozzátartozóink közötti kapcsolatok a szürke hétköz­napokban, a nagy rohanás köze­pette is megmaradjanak és to­vább erősödjenek. Tettük a dol­gunkat szülőként, gyermek­ként, barátként. Hogy milyen eredménnyel, eredményesség­gel, azt ki-ki maga tudja lemér­ni, ha számadását az év vége fe­lé elvégzi. Azt hiszem, velem együtt többen is arra a követ­keztetésre jutnak majd, hogy sok mindent megcselekedtem, de azért még többet is és más­képpen is tehettem volna. Iga­zán lehetet volna idő arra, hogy többször meséljek kisebb lá­nyomnak, többet is segíthettem volna feleségemnek, többször is meglátogathattam volna szüléi­mét, barátaimat. Türelmesebb lehettem volna családtagjaim­mal, barátaimmal vagy a taná­csért hozzám fordulókkal szem­ben. A nagy rohanásban több időt is fordíthattam volna saját magamra is. Mindezeket összevetve úgy gondolom, hogy az elmúlt év a megyében élők többsége számára is sikeres volt. A több évtizede meglévő gondjaink csökkenőben vannak. Jó néhány terü­leten megindultak és egy­re erőteljesebbé váltak azok a folyamatok - so­kak erőfeszítésének kö­szönhetően - amelyek eredményeként az ország fejlet­tebb területeihez történő felzár­kózásunkat szolgálják. Remé­nyeink szerint a kedvező ten­denciákat erősíteni fogja, hogy az elmúló esztendőben megtar­tott két választás alakalmával megyénk választópolgárainak többsége úgy döntött, hogy az országnak baloldali kormánya legyen, amely véghezviszi a jó­léti rendszerváltást, a demokrá­cia és a modernizáció kiteljesíté­sét. Amely nemcsak szónokol, hanem tesz is a munka és a tel­jesítmény megbecsüléséért, a családért, a gyermekért, a szoci­álisan rászorultakért, a munká­ban megfáradtakért, a félelem nélküli, biztonságos és kiszá­mítható életért. Amely képes az egész nemzetet az anyagi és szellemi felemelkedés útjára ve­zetni. Az új kormány megalaku­lásától még csak alig néhány hónap telt el, de az eddig meg­hozott döntések - a közalkalma­zottak béremelése, a nyugdíja­sok részére visszaadott 19 ezer forint, a családi pótlék, az isko­láztatási támogatás emelése, a méltányossági nyugdíjemelés (Folytatás a 3. oldalon) Búcsúztattuk az óévet Mulatságokkal ünnepeltek megyeszerte A szilveszteri tombola fődíjának átadása a salgótarjáni Kulacs Étterem és Szállodában. A tulajdonos a malac farkát húzza - ez jó ómen az új esztendőre nézve Ez az év is tjlkezdiítíöii. Az »• sző pedig bair^r elköszönt. A bálok, mulatságok napján Nógrád megye sem szenvedett hi­ányt a különböző rendezvényekben. Szinte nem volt olyan zuga a térségnek, ahol ne tartottak volna valamilyen összejö­vetelt. Legyen az nagyobb hepaj, vagy kisebb házibuli. _______NMH-Im formáció_______ S zilveszter-nap, december 31- e az év utolsó napja, melynek estéjén új évbe nyúló vidám mulatsággal szokás búcsúzni az elmúlt esztendőtől, a templo­mokban pedig év végi hálaadást tartanak. Információink szerint Nógrád megyében valóban nincs olyan település, ahol ne tartottak vol­na akár egy kisebb - házibuli jel­legű - összejövetelt. Ünnepeltek az emberek. Voltak, akik nyilvá­nos helyen tették mindezt bor­sos belépőért, voltak, akik ott­honukban a tévé előtt koccintot­tak, de akadtak olyanok is, akik a szabad ég alatt üdvözölték a 2003-as esztendőt. Megszámlálhatatlan mennyi­ségű pezsgő gurult le szilveszter éjszaka a nógrádi torkokon, és töltött borjúval, káposztás csu­szával töltött malaccal és ugyan­csak töltött bélszínnel kényeztet­te vendégeit. Az est hangulatát a Neoton Família egykori frontem­A pásztó Zsigmond étteremben Pásztorné Kocka Judit csapolja a szilveszteri sört FOTÓK: GÓCS ÉVA megannyi finom falat lelt gazdá­ra az új év hajnalán. A megyeszékhelyen található Kulacs Étterem és Szálloda pél­dául rozmaringos báránysülttel, bere, Csepregí Éva emelte, akinek a karácsonyi lemezpiacra jelent meg vadonatúj lemeze Jubileum címmel. Kedd este ezekből (Folytatás a 3. oldalon) Bizalom . a jövőben Lezárult egy év és elkezdődött az új esztendő. Sohasem lehet tudni, hogy mit rejteget szá­munkra az idő folyása. Ezért for­dul elő az, hogy a jövőre gondol­va elfog bennünket a szorongás érzése. Azt a bizonytalanságér­zést és szorongást, melyet ma­gunkban hordozunk, saját jö­vőnket illetően megpróbáljuk csökkenteni. Babits Mihály Ta­nulmány Adyról című írásában olvashatók a következő sorok: „Testem, ez a kényes szent szerszám, Mint valami ördöngős posta, A most-idők rémületeit Előre és magával hozta. ” Kívánom az újság minden Kedves Olvasójának, hogy életé­ből az új évben mindenféle ré­mület tovatűnjön! Legyen bizal­ma a jövőben! Legyen bátorsága és ereje feladatait elvégezni! Te­gyen meg mindent, amit maga megtehet! Tudjon elfogadni és lélekben feldolgozni mindent, ami nem rajta múlott! Végezetül az evangélium szavaival kívánok mindenkinek aggodalomtól mentes, boldog, szerencsés új évet: „Nézzétek a mezők lilioma­it hogyan növekszenek: nem fá­radoznak és nem fonnak: mégis, mondom nektek: még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy fölöltözve, mint egy ezek közül.” DR. VARGA l.AJOS c. apát. plébános Sztárüdvözletek Izzottak a faxvonalak szerkesz­tőségünkben a tegnapi napon. Szinte megállás nélkül jöttek az újévi üdvözletek a honi művész­világ színe-javától. Korda György kezdte, majd Kovács Kati folytat­ta. Befutott a Dupla Kávé, majd ér­kezett a Dolly Roll is. (Összeállítá- sunk a 2. oldalon) ■ Duplán nyertek a Star-ral! Ezüst- és aranyvasárnap, valamint december 30-án is sorsoltak a Star Áruházban. A tét az volt, ki nyeri az áruház által felajánlott arany- és ezüstgyűrűt, a házimozit és a megannyi értékes háztartási gépet, illetve ajándékcsomagot. A nyerteseket az alábbiakban közöljük: Ezüstgyűrűt nyert: Dancsák Attiláné, Nagy- bárkány; aranygyűrűt nyert: Tóthné Antal Ani­ta, Salgótarján. A házimozi-rendszer sorsolásának szeren­csés nyertese: Branyiczki Dóra salgótarjáni vá­sárló. A háztartási gépek boldog tulajdonosai: Halbauer Antalné (vasaló), Mátraverebély; Ihracska Józsefné (hajszárító), Karancskeszi; Mattner Detlef (nyak- és hátmelegítő), Bátonyterenye; Kalmár Istvánné (hajszárító), Salgótarján; Bara Józsefné (aprító), Salgótarján. Ajándékcsomagot nyertek: Szarka Sándor, Bátonyterenye, Pádár Zoltánná, Cered, Baranyi Szabolcs, Karancskeszi, Oláhné Péli Julianna, Salgótarján, Nagy Viktória, Bátonyterenye, A nyerteseknek szívből gratulálunk, őket levélben is értesítik. pr ______________A TARTALOMBÓL 2 . OLDAL - SZILVESZTERI ÉS ÚJÉVI BABÁK Szilveszter napján és az újév hajnalán há­rom megyei kórházunkban összesen nyolc gyermek látta meg a napvilágot. 2. OLDAL - EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT A MEGYEI KÓRHÁZ Az év utolsó napján nem csupán az újévi fogadalmak­ra készülünk, hanem összegezzük is az elmúlt eszten­dőt. Dr. Bercsényi Lajos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa az utóbbit válasz­totta, amikor nyilatkozott lapunknak. 3. OLDAL - NYUGALMAS SZILVESZTER - BALESETEK A két ünnep között is akadt munkájuk a rendőröknek. A balesetek mellett betörések tarkították az eseménydús napokat. Szilveszter éj­szakáján sem maradtak egészen munka nélkül a rend őrei. 12. OLDAL - NAGY FELADATOK ELŐTT Botos László, a Salgótarjáni Palócbrot Karate Klub 2. dános versenyzője nem sokat pihent az elmúlt évi megmérettetései után. Már január 6-án elkezdi a fel­készülést, hiszen ez évben is nagy feladatok állnak előtte. ■ NÓGRÁD

Next

/
Oldalképek
Tartalom