Nógrád Megyei Hírlap, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-02 / 204. szám

A TARTALOMBÓL 2. OLDAL - MEGYEI VADÁSZNAP Ragyogó napsütésben, a mű­emlékileg védett kisterenyei Gytirky-Solymossy-kastély angolparkjában rendezték meg szombaton a 11. megyei vadásznapot, ahol minden eddiginél népesebb ünneplő- sereg gyűlt egybe. 2. OLDAL - EGY KIS TÖRTÉNELEM ÉS PARTNERSÉG A fennállásának negyvenedik évfordulóját ünneplő Észak- magyarországi Regionális Vízművek Rt.-ről készített négyrészes sorozatunk végén egy kis összefoglalót adunk közre a társaság történetéről. 10. OLDAL - OLAJOZOTT HAZAI KEZDÉS Első hazai előkészületi mérkő­zésén a kupagyőztes Szolnokot fogadta a formálódó GloboNet- Fekete Sasok NB l/B-s férfi ko­sárlabdacsapata. Az eredmény és a játék is biztató. 12. OLDAL - IDEGENBEN IS NYERTABSE Hazai százszázalékos teljesít­ménye után idegenben is pon­tokat szerzett a labdarúgó NB I/B-ben szereplő Balassagyar­mat SE-Nógrád Volán. Havránék Szolnokon szomorí- tották el a hazaiak szurkolóit. www.diakhitel.hu Mintegy hétezer nógrádi hallgató igényelte eddig Múlóban a nyár, s ezzel menetrendszerűen beköszöntött az iskolaszezon, a maga örömteli gondjaival, melyek nagy része a vele járó anyagi terhek kötelező vállalá­sából adódik. S mert ahogyan „öregszik” a diák, úgy lesz egyre nehezebb az isko­latáska, a felsőfokú tanulmányokat végzőknek jelent legnagyobb kihívást a tanu­lás anyagi „kiszolgálása.” A hallgatói hitelrendszer azonban rendelkezésre áll, jú­niusban több mint 85 ezer volt az élő szerződések száma, ez azt jelenti, hogy a jo­gosultak több mint negyede használja ki ezt a lehetőséget. Az igényléssel kapcso­latos újdonságokról információnk szerint szeptember 2-től már az intézmények­ben is tájékozódhatnak az érintettek. NMH-INFORMÁCIÓ A diplomaszerzés anyagi áldozat nélkül nem megy, áldozatot hoz az a hallgató is, aki kölcsönnel teszi gördülékenyebbé a diploma­szerzést, hiszen törlesztéssel kezdheti a pá­lyáját. S áldoz az a másik is, aki semmi áron, hitel címén sem vállalna fel adósságot, in­kább megszakítja tanulmányait, vagy alkalmi munkával keres arra, hogy tanulhasson. Nógrád megye helyzete kissé e tekintetben is sajátos... Mert ugyan ki mondja meg, hogy pár év múlva hogyan állnak majd a térség ma még feszítő foglalkoztatási gondjai? Lehet-e bizton számítani arra, hogy a szűkebb hazá­jában boldogulni kívánó diplomás huszon­éves el tud helyezkedni a tanult szakmájában és nem kell például idős szüleire fokozottan támaszkodnia azért, hogy visszafizesse a hi­telt? Nos, éppen az effajta bizonytalanságok­ra való tekintettel hozta meg cseppet sem könnyű döntését a középiskola elvégzése után az a salgótarjáni lány, aki mehetett volna tanulni főiskolára, mégsem ezt tette. (Folytatás a 3. oldalon) Salgótarján és a bányászat egybefont Együtt vigadtak Vizsláson 1998-tól, a bá­nyásznappal egybekötve rendezik meg a falunapot, a szombati már az ötödik volt a sorban. A település köz­ponti parkjában kirakodó- vásárt rendeztek, a gyerme­keknek a Pollák vidámpark és az ugráló jelentett szóra­kozást, míg a felnőttek a bü­fénél és a szabadtéri szín­padnál múlatták az időt. VIZSLÁS A múlt évben átadott bányász­emlékmű megkoszorúzásával délután kezdődött meg a falu né­pét megmozgató esemény. A vizslási önkormányzat nevében (Folytatás a 3. oldalon) Bár Nógrád megyében már csaknem tíz éve nincs mélyműve­lésű szénbányászat, a tárnák mélyén hajdan dolgozók máig megtartják ünnepüket. Okkal és joggal, hiszen nekik és csa­ládjaiknak a mindennapi kenyeret biztosította a szén világa, megyeszékhelyünk és a szénbányászat neve pedig egybe­forrt. A 52. bányásznap megyei központi ünnepségét szomba­ton rendezték a salgótarjáni Gyurtyánosban. kor szebb napokat látott ágazat ma nagyon nehéz helyzetben van. Felidézte Medgyessy Péter­nek a gyöngyösi központi ün­nepségen tett ígéretét, miszerint kormányzati segítséget kapnak a bányászok. Hogy a miniszter­nőké. - El kell érni, hogy a bérek és a nyugdíjak közelítsenek az Európai Unió átlagához. A célok eléréséhez erős szakszerveze­tekre van szükség, s az MSZOSZ erjesztője kíván lenni a mozga­lomban várható változásoknak. SALGÓTARJÁN A kohász-bányász fúvószene­kar játszotta el a bányászhim­nuszt, majd Fiikor Balázs lépett a mikrofonhoz.- A mai bányásznapot nyu- godtabb, reményteljesebb, biza­kodóbb körülmények között ünnepelhetjük, mint az előző években. Ennek elsősorban az az oka, hogy olyan kormányt választottunk, amely követelé­seinket programmá tette, célki­tűzéseinket folyamatosan meg­valósítja. A bányásznap szá­munkra nemcsak ünnep, ha­nem az összetartozás, a szolida­ritás m.egnyilvánulása is - fogal­mazott a bányász nyugdíjasbi­zottság elnöke, majd a megyei nyugdíjas bányászszakszerve­zetek tevékenységéről szólt. Utána a Pódium Stúdió adta elő Jeltelen tárnák falára” című zenés irodalmi műsorát.- Salgótarján ebben az évben ünnepli várossá nyilvánításának 80. évfordulóját - kezdte ünnepi beszédét Puszta Béla, Salgótarján polgármestere, országgyűlési képviselő. - Évfordulós rendezvé­nyeinken, kiadványainkban min­denütt hangsúlyos említést kap az a történelmi tény, hogy Salgó­tarján várossá válásának lehető­ségét a szénbányászat megindítá­sa teremtette meg. A szénbányá­szatra épülő ipari civilizáció te­remtő erejéből az egykori pár száz lakosú kis jobbágyfalu az or­szág egyik meghatározó ipari központjává vált, amely méltán kapott 1922-ben városi, majd 1929-ben megyei városi címet. A szónok ezt követően mél­tatta a bányászok hősies mun­káját, majd utalt rá, hogy az egy­elnök állja is a szavát, arra bizo­nyíték a végrehajtott száznapos kormányprogram - mondta, majd részletesen ismertette a meghozott intézkedéseket.- Szociális fordulatra van szükség az országban, hogy a rendszerváltásért legnagyobb áldozatokat hozók is többet kapjanak a megtermelt a jövede­lemből - jelentette ki Wittich Ta­más, az MSZOSZ megbízott el­A szónokok beszédei után késő délutánig tartó kulturális műsorban többek között fellé­pett a Zsivajgó táncegyüttes, a Nógrád táncegyüttes, a Dűvő együttes, Bohács István nívó­díjas előadóművész, Gabora Károly nívódíjas zenekara, a Synton Stúdió operettműsorral szórakoztatta a nagyszámú kö­zönséget. ___________________________IK-L.I A bányászünnep résztvevőit Wittich Tamás, az MSZOSZ megbízott elnöke (balról) és Fiikor Balázs, a bányász nyugdíjasbizottság elnöke is kÖSZÖn,Ötte FOTÓ, GÓCS ÉVA Harmincéves a„pávakör” A millenniumi falunap sike­rén felbuzdulva döntöttünk a folytatás mellett - mondta a szombati szurdokpüspöki falunapon Kovács József pol­gármester. A mostani ren­dezvény jelentőségét növel­te, hogy alapításának 30. év­fordulóját ünnepelte az or­szágszerte ismert hagyo­mányőrző együttes. SZURDOKPÜSPÖKI Délután a veresegyházi fú­vószenekar utcazenéjével kez­dődött a falunap, majd játékos vetélkedőt rendeztek az iskola udvarán. Még ezt megelőzően megnyitották a Galárizs Népi Játszóház kiállítását a faluház­ban. Az iskola udvarán felállított sátrakban fazekasok, szövők, fafaragók tartottak bemutatót, s kínálták eladásra portékáikat. Ugyanitt asszonyok népi étele­ket készítettek. (Folytatás a 3. oldalon) A'lottó nyerőszámai ÖTÖSLOTTÓ: 11,12,18, 76, 79 Joker-szám: 7 6 6 8 8 5 HATOSLOTTÓ: 5, 6,15, 22, 24,43 Pótszám: 23 Templom és iskola kiegészíti egymást Vasárnap 16 órától, a nagy­templomban tartotta tanév­nyitó ünnepségét a fennállá­sának tizedik évfordulóját ünneplő balassagyarmati Szent Imre Keresztény Álta­lános Iskola és Gimnázium. A tanévnyitó szentmisét Keszthelyi Ferenc váci me­gyés püspök celebrálta. BALASSAGYARMAT Ünneplőbe öltözött gyerme­kek, szüleik és tanáraik gyülekez­tek vasárnap délután a balassa­gyarmati nagytemplomban, ahol a Szent Imre Keresztény Általá­nos Iskola és Gimnázium a tanév­nyitó ünnepségét tartotta. Keszt­helyi Ferenc váci megyés püspök személyében neves meghívottja volt az eseménynek, aki a tanév­nyitó szentmisét celebrálta. A tanévnyitó szentmise egyik meghitt pillanata. Balról a második Keszthelyi Ferenc püspök. ____________________________________________________________________FOTÓI QÓC1ÉVA Emlékeztetett rá: a megyében elsőként, tíz évvel ezelőtt Balas­sagyarmaton határozták el, hogy legyen katolikus iskola a város­ban. Bár sok ellenzője volt az el­képzelésnek, mégis győzedel­meskedett a jóakarat. Áz idő a kezdeményezőket igazolta. Az al­ma materban szépen gyarapodott (Folytatás a 3. oldalon) Szoborparkot avattak A városi önkormányzat, szervezetek, magánszemélyek, mű­vészek és művészpártolók régi vágya vált valóra azáltal, hogy Salgótarjánban szoborparkot létesítettek. A munkálatok költ­sége mintegy másfél millió forint, az itt található műalko­tások eszmei értéke megközelíti a tízmillió forintot. A me­gyénkben egyedülálló szobormúzeumot szombaton nyitot­ták meg a nagyközönség számára. vószenekar játszotta el Salgótar­ján szignálját, majd a Pódium Stú­dió „A jövő irgalmáért” című ze­nés irodalmi műsora következett.- Az emlékmű emlékeztet bennünket valamire, valakire, (Folytatás a 3. oldalon) SALGÓTARJÁN A szoborparkot Baglyasalja vá­rosrészben, a hétközi diákotthon­nal szemben, egy gazzal benőtt területen hozták létre. Egyelőre hat műalkotás található benne, többek között idős Szabó István Partizánemlékműve, Bóna Ko­vács Károly Báthory-szobra, Nóg­rádi Sándor, az egykori partizán­vezér egész alakos és Pothomik József, a Nógrádi Szénbányák ve­zérigazgatójának mellszobra. Az ünnepség kultúrműsorral kezdődött: a kohász-bányász fú­A szoborparkot Puszta Béla polgármseter, országgyűlési képviselő (jobbról az első) és Cserháti Józsel helyi képviselő (középen) nyitotta meg _ fotó, oóc»

Next

/
Oldalképek
Tartalom