Nógrád Megyei Hírlap, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

2002. AUGUSZTUS 1, CSÜTÖRTÖK, XIII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 58 FORINT ELŐFIZETVE: 47 FORINT Egyénre szabják a feladatot Mátramindszenten az általános művelődési központ ke­retében működik a napközi otthonos óvoda. Az intézményt 29 éve Orosz Józsefné vezeti, aki másodmagával felügyeli a 30 gyermekből álló csoportot. Szigetlakók, figyelem! Kell egy hét együttlét, immár a tizedik. S hogy a jubile­umi Sziget fesztivál (július 31-augusztus 7., Budapest, Hajógyári-szi­get) még emlékezetesebb legyen, a rendezők a szolgáltatások minő­ségén is javítanak. Péntektől ketyegnek az órák Pénteken délután 15.30 órától elindulnak a sakkórák a salgótarjáni Karancs Szálló különtermeiben, s kezdetét veszi a Vili. Balázs József-emlékverseny. Ötvennyolc induló jelezte írásban ver­senyzési szándékát. Nyitott barlangásztábor Minden érdeklődőt és vállal­kozó kedvűt szívesen látnak a hét végi szilváskői bar­langásztáborba, a bátrak és kíváncsiak mind a 14 feltárt barlangot megnézhetik, sőt még egy újabb munkában is részt vehetnek - tudtuk meg Buda Lászlótól. SZILVÁSKŐ A tábort a salgótarjáni Szikla­orom Hegymászó és Barlangász Klub szervezi, amelynek vezető­je, Buda László elmondta, pén­teken, szombaton és vasárnap lesz a tábor, egészen pontosan a sípálya melletti büfénél. A prog­ram szerves része az egész év­ben végzett kutatásoknak. Az érdeklődőknek megmu­tatják e kutatások eredményeit, sőt a vállalkozó kedvűek részt vehetnek a barlangászok mun­kájában is. A klubtagok visznek sisakokat és ruhákat, de azt tanácsolják, hogy aki le akar szállni a barlang­ba, vigyen magával egy rosszabb melegítőt. A kíváncsiaknak meg­mutatják az eddig feltárt 14 bar­langot, de a hét végén csődökkel és drótkötelekkel megpróbálják elmozdítani azt a 3 tonnás követ is, amely mögött állítólag egy újabb barlang van Szilváskőn. A Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub következő programja a budapesti Acheron barlangkutatókkal közösen ren­dezendő világbarlangnap lesz augusztus 17-e és 19-e között a Bükkben a Barátság turistaház­nál. Ezt a tábort a francia Mar­cell Rubens emlékére szervezik, immár negyedik alkalommal. DUOELLAII. REHABILITÁCIÓS ÜZEM. Tizenhat megváltozott munkaképessé­gű embernek ad munkát néhány hete a Vilhir B Kft. karancsaljai re­habilitációs csomagolóüzeme. Egyelőre a próbaüzem folyik a me­gyei munkaügyi központ által 24 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesített vállalkozásnál.__________________fotó: gy. t. Szoptatásról kismamáknak Szoptatási világnapi rendez­vényre hívja a Magyar Védő­nők Egyesülete Balassagyar­matra a térségből a kismamá­kat és a várandós anyákat. BALASSAGYARMAT A Mikszáth Kálmán Művelő­dési Központban augusztus 2­án, délelőtt 10 órakor kezdődő programban szó lesz a szoptatás jelentőségéről, a család szerepé­ről. A megjelenteket köszöntő zenés, verses műsor mellett az előadások után lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre, tapaszta­latcserére és az érdeklődőknek tanáccsal szolgálnak. Tíz bérlakással gyarapodtak A beruházás a Széchenyi-tervből és az önkormányzati erőből valósult meg A szalagátvágás ünnepélyes pillanata. Képünkön balról jobbra: Széles Ferenc, a szécsényi Umverzál Kft. ügyvezető igazgatója, Juhász Péter polgármes­ter és Guzmics György, a salgótarjáni Nógrádterv Kft. ügyvezető igazgatója, aki két éve az év építész-tervező mérnöke volt. FOTO, CYUR1AN „„„ Tíz új önkormányzati bérlakást adott át az önkormányzat teg­nap Balassagyarmaton: a Patvarci út és a Dózsa György út sar­kán lévő tömbbe augusztus közepén költözhetnek be a lakók. A beruházás a Gazdasági Minisztérium Széchenyi-terv pályá­zatából és a város közel ugyanakkora önerejéből valósult meg. BALASSAGYARMAT Mintegy 83 millió forint össz­költséggel készült el a Patvarci és a Dózsa György út sarkán ál­ló tömbben a tegnap átadott tíz új önkormányzati bérlakás. A város a Gazdasági Minisztérium Széchenyi-terv pályázatából 42 millió 550 ezer forintot nyert a kivitelezésre, melyet közel ugyanakkora saját erővel egészí­tett ki. A tegnapi átadáson Balassa­gyarmat képviselő-testülete, Ju­hász Péter polgármester és Herczeg Hajnalka alpolgármester (Folytatás a 3. oldalon) Különlegességre készülnek az alkotók Ma nyit a ceredi nemzetközi művésztelep Ma hetedik alkalommal találkoznak a festők, grafikusok, szobrászok az egyre ismertebb és népszerűbb ceredi nemzet­közi művésztelepen, ahová idén nyolc országból érkeznek al­kotók. A hetedik alkalomra különlegességgel állnak elő a szervezők: a hivatásos művészek egy-egy alkotásából kézzel fűzött bőrkötéses könyvet készítenek. CERED Fürjes Csaba festőművész, a telep vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a visszajáró alko­tók mellett ezúttal is érkeznek újak Ceredre. Az idén már hete­dik művésztelepen csütörtökön már megkezdik a munkát, a hi­vatalos megnyitót pénteken 14 órakor tartják. Salgótarján önkor­mányzata már 3. éve áll mecé­násként a művésztelep mögött, ahová most nyolc ország 20 fes­tőjét, grafikusát, szobrászát vár­ják, érkeznek a hazai alkotók mellett Angliából, Svédország­ból, Finnországból, Olaszország­ból, Szlovákiából, Ausztráliából, Lengyelországból és természete­sen részt vesz a programon állan­dó meghívottként Radics Szil­veszter zabari naiv festő. A hetedik évben európai po­rondra lépett a nógrádi kulturális esemény, ugyanis az utóbbi évek­ben történt kapcsolatfelvételek (Folytatás a 3. oldalon) 9 "7 71215"9 010 0 0 02178 Tűzoltóverseny Szalmatercs tűzoltó-egyesü­lete augusztus 3-án 9 órától másodszor rendezi meg a ha­gyományőrző meghívásos tűzoltóversenyt. SZALMATERCS A községben hatvan éve van tűzoltó-egyesület, s korábban rendszeresek voltak a tűzoltóver­senyek is. Hosszabb szünet után a múlt évben újraélesztették a szép hagyományt, s a sikeren fel­buzdulva, ezentúl minden évben megtartják a nemes vetélkedést. A mostani versenyt augusztus 3-án 9 órától, a helybeli futballpá- lyán tartják - tájékoztatta lapun­kat Szentes Dezső polgármester. A tavalyihoz képest kibővítették a meghívottak számát, s ezúttal ki­lenc együttes méri össze a tudá­sát. Érkezik önkéntes tűzoltócsa­pat Hollókőről, Érsekvadkertről, Endrefalváról, Rónafaluból, Pász- tóról, eljön Egerből a Filipmoris Magyarország Kft. vállalati tűzol­tóegysége, s természetesen a szal- matercsi ifjúsági és felnőttgárda is indul a megmérettetésen. (Folytatás a 3. oldalon) Alulfizetett nógrádiak NMH-INFORMÁCIÓ Megyénkben 2002 első ne­gyedévében nem egészen 87 ezer forint volt a teljes munka­időben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete, csaknem 25 ezer­rel maradt el a hazai átlagtól - tudtuk meg a KSH Nógrád Me­gyei Igazgatóságától. Mivel az országoshoz hasonlóan me­gyénkben is mintegy 11 száza­lékkal növekedett a reálkereset, szemernyit sem csökkent az alulfizetettségünk. Különben szűkebb pátriánkban legjobban a pénzügyi szférában, legrosz- szabbul a szálláshely-szolgálta- tásban dolgozók kerestek. ■ „Bebizonyítottuk, hogy szavatartó párt vagyunk” Egy főnök, megítélő és bíráló vám a választópolgár - mondja Juhász Gábor, a körzet országgyűlési képviselője A közelmúltban ért véget a nyári rendkívüli ülésszak, amelynek egyik leglényegesebbje néhány új „rekord” szüle­tése - mondta Juhász Gábor, a Magyar Szocialista Párt frak­cióvezető-helyettese, a 2. számú választási körzet egyéni or­szággyűlési képviselője, amikor arra kértük, foglalja össze ezen időszak legfontosabb eseményeit. A politikus beszélt a kormányalakításról, arról, mi minden történt az első ötven nap alatt. Kérdeztük a frakcióvezető-helyettesi poszttal járó többletmunkáról, valamint arról, hogy mire számít a közel­gő helyhatósági választások kampányában.- Az egyik ilyen új rekord, hogy soha üyen gyorsan a rend­szerváltás óta kormány nem ala­kult meg, mint a miénk - hangsú­lyozta Juhász Gábor. - Ez nem vé­letlen, hiszen készültünk a kor­mányalakításra. Soha nem szüle­tett 50 nap alatt ennyi intézkedés, amely embereknek ilyen tömegét érintette volna - de ez sem csoda, mert volt programunk, és „csak” ezt kellett megvalósítanunk. Még­is rekord, hiszen több mint ötmil­lió ember sorsában hozott vagy hoz javulást az első ötvennapi tör­vénykezési csomagunk. A másik ötven nap lesz, amíg az összes ál­lami szerv megteszi a magáét, hogy az emberek megkapják azt, amit ígértünk nekik. Rekord, hogy négy év hányattatás után visszaállt az általunk vállalt parla­menti demokratikus játéksza­bályoknak megfelelő működés a heti ülésezéssel. Még egy sajátos kis rekordunk van: a rendszervál­tás óta talán soha nem támadott ennyit ellenzék kormánypártot, de úgy, hogy a végén megszavaz­za a törvénycsomagot. Ez valahol nevetséges: ha elfogadhatónak ítélték, akkor nem tudom, menet közben miért kellett annyit kriti­zálni. Ha a személyes részét vesz- szük, még egy kis rekord: amikor frakcióvezető-helyettessé megvá­lasztottak, sejtettem, hogy nem napi nyolc órát fogok dolgozni, de hogy átlagosan 14-et, azt nem gondoltam. Bár én eddig sem tar­toztam a lusta képviselők körébe, rá kellett döbbennem, hogy egy ilyen beosztás az átlagoshoz ké­pest minimum kétszer annyi munkával jár. Most egy kicsit fá­radtan, de fölöttébb optimistán nézek a következő 100 nap prog­ramja elé, hiszen az első 100 nap­ban a választási program és az én (Folytatás a 2. oldalon) MEGÚJUL A VÁROSHÁZA. Jó ütemben halad a balassagyarmati polgármesteri hivatal felújítása. A homlokzat festésével a napokban végeznek a szakemberek. A munkálatok egésze előreláthatóan szep- tember 9-én ér véget.____________________________ _________________________ _________fotó: t. g. 977121590100002178

Next

/
Oldalképek
Tartalom