Nógrád Megyei Hírlap, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-01 / 151. szám

A kéményseprő Cserhátsurányból indul Varga János kéményseprő Cserhátsurányból gépkocsival járja a községeket. A hagyományos kéményeket évente kétszer el­lenőrzi. Pályafutása során kémény miatt még nem történt tűzeset. Napi munkájában igen sokféle emberrel találkozik... A I „Családi tükör” a nyárról * I Összeállításunkban szereplő írások címei is mutatják: a beköszöntött nyári szezonról van benne szó. íme: Mikor vihetjük a ba­bát strandra? A nyár bajai: szeplőtől a rovarcsípésig, A saláta „értelmet ad” főételeinknek, Napozási kérdőív: oldjuk meg saját okulásunkra! Ezüstérem a kisbágyoni labdarúgóknak Fennállásának eddigi legnagyobb sikerét érte el a Kisbágyon-Karton SE: a 2001/2002-es megyei labdarúgó-bajnokság­ban a második helyen végzett. Az ezüstérmeket szombaton, ünnepi összejövetel keretében kapták meg a csapat játékosai, vezetői. Brazília ötödször világbajnok! A brazil Ronaldo (középen a kupával) a legjobb góllövőnek járó díjat is elnyerte a tegnap befejeződött labdarúgó-világbajnokságon (Cikkünk a il. oldalunj _____________________________ __ ■ É szak-Magyarországon forgatott a SAT1 Június közepén Magyarországon forgatott két hétig a SAT1, az egyik legnézettebb német televízi­ós csatorna. A kulturális és turisztikai élmények­ben bővelkedő forgatási program 5 napos észak­magyarországi részét a Magyar Turizmus Rt. Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága szer­vezte. Az „Auf Tour mit SAT1” című sorozatot 2002 októbere és 2003 januárja között adja le a csatorna, vasárnap reggelenként. Az egy-egy utazási/turisz- tikai célpontot bemutató 24 perces attraktív, s egyúttal szórakoztató összeállítás 500-600 ezer né­met ajkú nézőt köt le alkalmanként. Az Észak-Ma- gyarországról szóló részben Hollókő hagyománya­ival, Feldebrő altemplomával, a siroki motorosok­kal, az aggteleki cseppkőbarlanggal és a miskolcta­polcai barlangfürdővel ismerkedhetnek meg a né­zők, de a forgatócsoport ellátogatott Egerbe, Szil­vásváradra, Lillafüredre és Tokajba is. Idén Észak- Magyarország kiemelt régió hazánkban. Verseny a „Virágos Salgótarjánért” Az alapításának nyolcvanadik évfordulóját ünneplő Salgótar­ján városa az idén is indul a több minisztérium és civil szer­vezet által meghirdetett „Virágos Magyarországért” virá- gosítási, parkosítási és környezetszépítési versenyen. A megyei jogú város önkor­mányzata ebben az évben is - akárcsak tavaly - a megmérette­tés mellett döntött. A pályázati anyagot a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. állította össze és végzi is a szervezőmunkát, a lebonyolítást. Mint az a korábbi előterjesztésből kiderül, a verse: nyen való indulás az önkor­mányzat számára többletterhet nem jelent. A területi zsűrinek többek között a litkei elágazó, az úgynevezett litkei háromszög, a Fő tér, az Erzsébet tér, a Napsu­gár-lakótelep és a régebbi nevén Kemerovo-lakótelep (mai nevén Fáy András körút) virágosított te­rületeit javasolták megtekintésre. Ki vállal kevesebb kockázatot? Melyik sávból haladjunk be a körforgalomba? A közelmúltban szabálymagyarázatokkal is bővített cikk je­lent meg a „Körforgalmak Salgótarjánban” címmel a Nógrád Megyei Hírlapban, amelynek szerzője a Nógrád Megyei Álla­mi Közútkezelő Kht. egyik szakelőadója. A körforgalmakban történő közlekedés megkönnyítése érdekében megjelentetett írás ellenére sem csitult el a vita a kettős körforgalomban tör­ténő helyes közlekedés mikéntjéről. A salgótarjáni körforgal­mi csomópontok elbírálásához, minősítéséhez elengedhetet­len néhány további alapszabály ismertetése. Fontos tudni, hogy a körforga­lom olyan körbejárható, egyirá­nyú forgalmi út, amelyhez kör alakban kettőnél több csomópont kapcsolódik; Az előjelző nyíl azt jelzi, hogy a forgalmi sávból a kö­vetkező útkereszteződésnél me­lyik irányba szabad továbbhalad­ni; Az útburkolati jelekkel kialakí­tott forgalmi sávnak a lehető leg­nagyobb mértékben igazodnia kell az út építési kialakításából adódó, természetes használatá­nak megfelelő rendbe. Nem sza­bad optikailag félrevezető vagy megtévesztő megoldásokat alkal­mazni; Az útburkolati jelekkel is jelzett forgalmi rendnek feltétle­nül, kölcsönösen is egyértelműen igazodnia kell a függőleges jelzé­sekkel (jelzőtáblákkal) kijelölt forgalomszabályozáshoz. Párhuzamos közlekedés: olyan úttesten, amelyen az azo­nos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van - akár kijelölve vagy kijelölés nélkül - párhuzamos közleke­désre alkalmas. Egy forgalmi sávnak legalább 3 méter széles­nek kell lennie, amennyiben út­burkolati jellel is felfestik, de minimum 2,75 méter széles le­het egy forgalmi sáv. Az úttest párhuzamos közlekedésre al­kalmasságának megítélésénél közömbös, hogy az azonos irá­nyú forgalom számára a két vagy több forgalmi sáv egyirá­nyú úton, körforgalomban vagy osztottpályás út úttestjén áll-e rendelkezésre. (Folytatás a 2. oldalon) Cserháti szépségek „vándorúton” Elsőként a becskei művelődési házban mutatkozott be a fcLókiáll A mai napon Nógrádkövesden lehet megtekinteni a képeket FOTÓ: GÓCS ÉVA A Nyugat-Cserhát természeti értékeivel ismer­teti meg az érdeklődőt az a vándorkiállítás, amelynek első állomása Becske község volt. Szombati, a helyi művelődési házban tartott ün­nepélyes megnyitásán az is kiderült, miért éppen erről a kistelepülésről indul „vándorútjára” a fotó­tárlat. Rendezője, a váci székhelyű Göncöl Alapít­vány, illetve a környezet- és természetvédelmi prog­ramokkal, tervezéssel és területfejlesztéssel, térin­formatikával foglalkozó kutató-tervező műhelye, (Folytatás a 3. oldalon) A „Via Paris” Kazáron Önkéntes munkán külföldi fiatalok Európa különböző országai­ból tíz-tizenkét fiatal főisko­lás és egyetemista érkezik Kazárra július 6-20. között. Valamennyien a Via Pacis Nemzetközi Ifjúsági Egyesü­let tagjai. Tíz éve működő szervezetük célja az önkén­tes munka népszerűsítése, és a különböző kultúrák ta­lálkozásának elősegítése. A vendégek mindenféle anya­gi ellenszolgáltatás nélkül végez­nek munkát a faluban, olyat amely a helyi közösség érdekeit szolgálja. így a két hét alatt, napi 6-7 órán keresztül találkozhat­nak velük a helyiek az önkor­mányzat intézményeinek háza táján, ahol többek közt kerítést fognak festeni, s részt vesznek az óvoda udvari játékainak felújítá­sában is. A fiúk betont kevernek, építkezéseken segítkeznek majd. Közben megismerkednek a falu lakóival, hagyományaikkal, a környék kulturális és természeti értékeivel. Vendéglátóik - az ön- kormányzat, a Bokréta hagyo­mányőrző együttes - ebben is partnereik lesznek. Szerveznek részükre néptáncoktatást, túrát a riolittufához, de a szalonnasütés és malomkalácssütés sem marad ki a programból. A vendégszere­tő kazáriak szívesen megmutat­ják a híres helyi viseletét, s nem csak megmutatják: a sokdara­bos, színes öltözék próbaviselé­séhez is hozzájárulnak. Ezzel is elősegítve, hogy a határainkon túlról jövők maradandó élmé­nyekkel térjenek haza, s maguk­kal vigyenek valamit a falu érté­keiből ________________________! D ÍSZLETÉPÍTÉS: a berceli faluközpont adott helyet a közösségi rendezvénynek (Cikkünk a 3. oldalon) __ ___ ____ __ FOTÓI GÓCS ÉVA Rég i-új igazgató Lapunk június 28-i számában „Szépül a városközpont...” cím­mel adtunk tájékoztatást Salgó­tarján megyei jogú város köz­gyűlésének előző napi üléséről. A testület döntött a Bolyai János Gimnázium igazgatói tisztére be­érkezett pályázatokról is. Az in­tézmény szakmai munkáját a to­vábbiakban is az eddigi vezető, tehát Székyné Sztrémi Melinda irányítja.________ _________■ Lo ttószámok ÖTÖSLOTTÓ: 5, 30, 32, 49, 79 Jokerszám: 7 1 8 3 8 3 HATOSLOTTÓ: 2,10, 21, 23, 40, 42 Pótszám: 36 9 "7 71215 901000 02151

Next

/
Oldalképek
Tartalom