Nógrád Megyei Hírlap, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám

f f W-1S NOGRAD 1 MEGYEI HÍRLAP _____________ 2 002. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK, XIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ARA: 58 FORINT ELŐFIZETVE: 47 FORINT _________ H a előfizet púnkra <111 v v Cf Ft-ot takaríthat meg. Részletes információ: Ml 6-455/213-as mellék oldal I iJ Dr. Zsók Ildikó Julianna Szécsényben gyermekorvos, kis betegeinek egészségéért él. Minden egészségét meg­őrizni akaró embernek figyelmébe ajánlja a homeopátiát, mint a vi­dékünkön még kevésbé ismert orvoslást. Mai lapunkban: TVR-müsor Minden, amit a tévé- és rádióműsorokról, a népszerű sorozatokról és sztárokról tudni érdemes, megtalálható lapunk mellékletében. Sok információ és érdekes fotó teszi teljessé az egész hétre szóló TVR-műsort. oldal ■ AJ Kisbágyon „nyerte” a fordulót Hétközi fordulót rendeztek tegnap a labdarúgó megyei első osztályban. A 25. játéknapon hatgólos győzelmet aratott a Kisbágyon-Karton együttese, ezzel az ünnepnap legeredményesebb csapata lett a csonka fordulóban. Májusünnep: reggeltől estig a szabadban Szécsény: szamurájok, kölyökmajális Pásztón, színpadavató Nagylócon Ragyogó időben, szabadtéri programok sokaságát kihasznál­va több ezer nógrádi pihent, szórakozott tegnap a városi és fa­lusi májusünnepen. Családi, baráti társaságok adtak egymás­nak találkát a ligetekben, a kedvelt természetjáró helyeken, a többség azonban a szervezett eseményeket választotta. mányzata és a baloldali pártok várták a résztvevőket. Ezúttal is hathatós vendégköszöntőnek bizonyult a Nógrád táncegyüt­tes és a Dűvő zenekar fergeteges Bográcsban főtt a Lantos-család ebédje a karancsaljai Tavasi pihenőparkban Salgótarjánban már kora dél­előtt elkezdődött a dolinkai sza­badidős centrumba vonulás, ide az MSZOSZ, a város önkor­bemutatója a szabadtéri színpa­don. Ágner Gyula, az MSZOSZ megyei képviselete nevében üd­vözölte a jelenlévőket, s köszö­netét mondott az előkészületek­ért a városgazdálkodási kft.-nek és az acélárugyár dolgozóinak. - A rendszerváltás után a hivata­los politika a nemszeretem-ün- nepek közé sorolta május else­jét. Ennek ellenére vagy éppen ezért megmaradt, létezik. Most tehát az a feladatunk, hogy mél­tó helyre tegyük, megszabadít­suk a ráragasztott címkéktől, hogy igazi, felemelő ünnepünk legyen - kezdte ünnepi köszön­tőjét Puszta Béla polgármester, országgyűlési képviselő, majd így folytatta: - Az új történelem­hamisítás és agymosás meg­szüntetése érdekében beszél­nünk kell az eredetéről, s arról hogy május elseje a világon mindenütt ünnep. A sok évszá­zados tavaszi ünnep és a kétke­zi munkások sorsuk jobbításá­ért folytatott küzdelmének ösz- szefonódásából született az 1880-as évek második felében. Tartalma időszerűsége kapcsán Puszta Béla megfogalmazta: - A tavalyi május elsejei rendezvé­nyeken kifejeződött, hogy első­sorban a kétkezi dolgozók, a közalkalmazottak nem (Folytatás a 3. oldalon) A szamurájbemutató volt a szécsényi majális egyik különlegessége FOTÓ: GÓCS ÉVA Puszta Béla polgármester, országgyűlési képviselő (balról) a salgótarjáni, dolinkai rendez­vényen tartott ünnepi beszédet Cserebogár, sárga cserebogár... Invázió nem várható Nógrádban Olyan nagy arányú cserebo­gár-invázió, mint Győr- Moson-Sopron megyében bekövetkezett, várható-e Nógrádban, illetve eléri-e megyénk mezőgazdaságát is az invázió, netán milyen kártétellel kell számolnia az itteni gazdatársadalom­nak? - kérdeztük a Nógrád Megyei Növény-egészség­ügyi és Talajvédelmi Állo­mástól. Jánoska Zsuzsanna növény- védelmi mérnök, aki előrejel­zőként dolgozik az állomáson, a következőket válaszolta:- Megyénkben többfajta cserebogár fordul elő, közülük legáltalánosabb a májusi kárté­tele. Ezen belül három törzs van, ami környezetünkben előfordul. Az egyik évben az egyik, a másikban a másik for­dul elő. Megyénkben leggya­koribb és legdöntőbb károso­dást az 5-ös okozza, ez jelle­mezte a tavalyi esztendőt. A 6- os faj is előfordul, de csak kis mértékben, a 7-es törzs me­gyénkben jövőre esedékes. A 6-os az idén rajzik.- Kollegáim április 15-én a cserebogaraknak állított csap­dában ötöt találtak. Sem a me­gye északi, sem a déli részén, sem az erdőben, sem a na­gyobb gyümölcsösökben nem fordultak elő, beleértve az újonnan telepített ültetvénye­ket is. Patak térségében csak a házi kertekben és gyenge mi­nőségben találkoztak cserebo­gárral. Hasonlóképpen alakult a helyzet Kisterenye térségé­ben is. Ebben szerepe lehetett az elmúlt időszakot jellemző hűvös időjárásnak. Felmelege­déskor előjöhetnek, de töme­ges megjelenésükre nem szá­míthatunk. Ha netán valahol nagyobb fellépést tapasztalnak a gazdák, ott azonnal meg kell kezdeni a védekezést. Olyan nagy arányú rajzás, mint Győr- Moson-Sopron megyében megjelent, Nógrádban nem várható. Reméljük, így lesz! Szociális földprogram Borsosberényben A Szociális- és Családügyi Minisztérium az idén 450 ezer forintot adott a szociá­lis földprogram végrehajtá­sához Borsosberénynek, melyet az önkormányzat 120 ezer forinttal egészített ki. A testület tulajdonában lévő földeken tizenkilenc munka- nélküli és nehéz anyagi hely­zetben lévő család teremti meg a földek megművelésével a ne­kik szükséges élelmiszereket. A minisztériumtól kapott ösz­szegből családtagonként öt to- jós tyúkot kapnak a felnevelé­sükhöz szükséges takarmány­nyal együtt. Az állatok tartásá­hoz szükséges ólakat is az ön- kormányzat készíti el. Az előb­biek ellenében az érintettek kötelessége az időszerű mun­kák elvégzése, valamint az ál­latok egészséges felnevelése. A helyi rendelet szerint termés- feleslegüket egymás között el­cserélhetik. 9 771215 901000 02101 « Óvodás és óvodás, mégis más. A megkülönböztetett képességfejlesztés - Konferencia Salgótarjánban A város és környéke óvodapedagógusai mindig készek tevé­kenységük megújítására, a belső fejlődésre. Salgótarjánban különösen azért fontos ez a példaértékű hozzáállás, mert a város óvodái újszerű szervezeti formában működnek, jó szín­vonalú, minőségi munkát végeznek - mondta Kovácsáé Czene Csilla, a salgótarjáni önkormányzat irodavezetője ked­den a városháza dísztermében, ahol az óvodapedagógiai kon­ferenciát nyitotta meg. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Nógrád Megyei Köre és az önkormányzat rendezvényén IV. Mikó Magdolna pszichológus, kandidátus előadását hallgatták meg a résztvevők az óvodáskorú­ak személyiségneveléséről, a meg­különböztetett képességfejlesztés lehetőségeiről a helyi nevelési program összefüggésében. Miért, miben és hogyan kell kü­lönbséget tenni óvodás és óvodás között? A szakember egyebek mel­lett ezekre a kérdésekre adott vá­laszt. „Mindnyájan másmilyenek vagyunk” - fogalmazta meg az el­ső kulcsmondatot, mellyel kapcso­latban először is olyan alapfogal­mak pontos meghatározására hív­ta fel a figyelmet, mint a személyi­ség, a képesség. Jelezte, a tapaszta­latok azt mutatják, problémát okoz, hogy ezeket olykor más-más tartalommal értelmezik. Ezután azt fejtette ki, mit jelentenek ezek a fogalmak a mindennapi óvodai munkában. Hangsúlyozta, hogy az óvoda egyrészt megteremti a feltételeket a kisgyermek személyi­ségének fejlesztéséhez, másrészt engedi, hogy fejlődjön a gyerek. Kiemelte azt is: a képesség külön­böző csoportosításainak ismerete azért fontos, mert az óvodapeda­gógusnak is más és más módon kell eljárni. Az általános és az egyé­ni életkori sajátosságok kapcsán rámutatott, hogy ezekkel kapcso­latban mire figyeljen az óvónő. A megkülönböztetés szükségességét igazolja az is, hogy az egyes képes­ségek adottságok alapján fejlőd­nek, ez utóbbiak viszont a ma­gunkkal hozott „genetikai kódok­tól” függenek. W. Mikó Magdolna a továbbiakban egyebek közt arról szólt, hogy a fentiek figyelembe vé­telével, miként lehet eleget tenni a minőségbiztosítás követelményei­nek az óvodákban. OPERA- ÉS OPERETTEST. Pándy Piroska és vendégei léptek fel kedden este a salgótarjáni József Attila Művelődési Központ- ban rendezett opera- és operettesten, ahol a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar is közreműködött._________ fotó: gócs éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom