Nógrád Megyei Hírlap, 2001. november (12. évfolyam, 254-278. szám)

2001-11-26 / 274. szám

2001. NOVEMBER 26., HÉTFŐ SZÉCSÉNY M EGYEI KÖRKÉP BÁTONYTERENYE 3. OLDA „Őszikék”-kel zárt a „Civil kavalkád” A pergő ritmusú népi zene, a gyermektáncosok szívmelen­gető látványa hamar jó hangu­latot teremtett a salgótarjáni „Civil kavalkád” zárónapján, a József Attila Művelődési központ színháztermében megrendezett szombat délutá­ni gálaműsoron. A civil szer­vezetek igényeihez igazodó, egészen más tartalmú két elő­ző nappal a háta mögött a ren­dezvénysorozat szórakoztató bemutatkozásokkal köszönt el azoktól, akik mindvégig résztvevői voltak, másoknak pedig bő egyórás sokszínű összeállítással kedveskedett. színt képviselt az események sorában a diabetes világnaphoz kapcsolódó megemlékezés a Nemzeti Család- és Szociálpoli­tikai Képzési Központban, a cu­korbetegek megyei egyesületé­nek szervezésében. Uramecz János, a rendező egyesület elnöke köszöntötte az „Őszikék” közönségét, a fel­lépő kulturális együtteseket. Közülük elsőként a mihály- gergei Tücsök zenekar lépett színpadra, muzsikájukat nagy tapssal jutalmazták. A Tücsök húzta a talpalávalót a szintén mihálygergei Laboda gyermek- tánccsoportnak, az apróságok A Kohász Művelődési Központ Petőfi színjátszói is felléptek, bizonyítván, hogy a maiak is éltetik a 19. századba visszanyúló tradíciókat fotAiRmótibor A Civil ház, valamint a Moz­gáskorlátozottak Egymást Segí­tők Egyesületének közösen megszervezett akciója a civil kö­zösségeknek kívánt kedvezni sok-sok hasznos információ át­adásával. Középpontba állítva azt, ami lételemük ezeknek a szervezeteknek, nevezetesen a pályázatírást, a pályázati lehető­ségeket. Nem elégedett meg azonban a támogatáshoz jutás időszerű formáinak számbavé­telével, ismertetésével: a máso­dik napon kiscsoportos foglalko­zásokon pályázatírásra tanította a vártnál is nagyobb számban jelenlévőket. Szintén egy sajátos és a nagyobbak derűs, látvá­nyos produkciója szintén el­nyerte a nézők rokonszenvét. A szalmatercsi nyugdíjasklub tag­jaiból alakult hagyományőrző csoport dalokkal, szólóénekek­kel, valamint az időskorról nem csak idősekhez szóló versekkel lépett fel. Schubert és Beethoven műveit szólaltatta meg a szal- matercsiek után következő vo­nóshármas, a továbbiakban a Fő­nix tánccsoport összeállítását, a sok évtizedes múltú Petőfi szín­játszó együttes jelenetét, illetve a Stílus Művészeti Együttes divat- bemutatóját tekintették meg. ___________________ M. J. O PEL'©- KENDERESI Corsa modellek 150 ezer Ft, Astra modellek 300 ezer Ft, Vectra modellek 500 ezer Ft, kedvezménnyel!* *'2001. 11. 15. és 12. 29. közötti forgalomba helyezés esetén! További részletekért, nézzen be hozzánk személyesen! OPEL KENDERESI 3100 SALGÓTARJÁN, Rákóczi út 135. Tel.: (32) 441-255, Tel./Fax: (32) 440-539, www.opel.hu Levelüket megírták a rendelői asszisztensek „Nem lehet az egészségügyi dolgozókat első és másodosztályú ápolókra febsztani” 25 év alatt elhasználódtak a berendezési tárgyak: mostanában méltatlan körülmények kö­zött várakoznak a betegek FOtó: gócs éva (Folytatás az 1. oldalról) A miniszterhez írott levélben foglaltakról természetesen meg­kérdeztük a Nógrád megyei Szent Lázár Kórház és Rendelő- intézet megbízott főigazgató fő­orvosát, dr. Bercsényi Lajost is.- Az 1967-ben átadott és az­óta nagy felújításon át nem esett kórház főépület rekonstrukció­jának meg kellett előznie az 1976-ban újonnan épült szakor­vosi rendelőintézet felújítását - válaszolta dr. Bercsényi Lajos. - A kórház rendelőintézeti egység tekintetében 2002-ben a rende­lőintézet hőközpontjának felújí­tása megtörténik, a fenntartó önkormányzat a rekonstrukció további folytatását tervezi, ami­kor reális lehetőség lesz, címzett támogatást fog erre ismételten benyújtani, amely a rendelőin­tézet felújítására is irányul. A kórház III. ütemű rekonstrukci­ója alatt a főépület ápolónői és szakasszisztensei is rendkívül nehéz körülmények között, szo­ciális helyiségek hiányában, a betegellátás érdekében becsüle­tesen dolgoztak. A gyógyítás biztosítása folyamatos volt, és ezt mindannyiuknak köszön­jük. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a rendelő- intézet épülete, munkahelyei, szociális helyiségei felújításra, javításra szorulnak. A kisebb ja­vításokat saját erőből meg is tesszük, de rendkívül sajnálatos módon az évi félmilliós beteglét­szám egy bizonyos köre nem becsüli meg eléggé a mindenki által használt közös helyiségek berendezéseit. A várótermek műbőr ülőpárnáit rendszeresen fölvagdossák, a mellékhelyisé­geket megrongálják, a csapokat és az égőket eltulajdonítják. Az egészségügyi dolgozók méltat­lanul alacsony bérezése közis­mert, hiszen ezzel a média is na­ponta foglalkozik. Ezek orszá­gos problémák, ez jellemző in­tézményünk közalkalmazottai- ra, orvosaira, szakdolgozóira egyaránt. A levélben jelzett, el­lentételezés nélküli túlmunka elrendelésére az intézmény ve­zetése részéről nem került sor. Előfordulhatott, hogy a nagy for­galmú szakrendeléseken né­hány esetben a hivatalos mun­kaidő után is ellátták a betege­ket. A levél tartalmáról annak megismerésekor konzultációt folytattunk az aláírók képviselő­ivel, melynek során tisztázó­dott: elrendelt és kifizetetlen túl­óra nem történt, az alacsony bé­rezés pedig országos probléma. A munkakörülmények javítása jogos igény, amely találkozik a vezetés szándékával, hiszen va­lamennyien a betegellátásért dolgozunk. HEGEDŰS ERZSÉBET KARÁCSONYI KARAVÁN. Szombaton délután Salgótarjánba a Fő térre, tegnap délután pedig Balassagyarmatra, a Mikszáth utcai parkolóba érkezett meg a Coca-Cola meseváros alkotóházzal, Harry Potter olvasósarokkal, bábelőadással, zenés szórakozató programokkal, a gyerekek nagy örömére. _________________________fotói b.t. Ó vodai ünnep RIMÓC. Jubileumi éve lesz a 2002-es esztendő a község óvo­dájának, amely fennállásának 25. esztendejébe lép. A gyer­mekintézmény vezetése sze­retné ezt méltóképpen megün­nepelni, s már a „hogyanra” is születtek ötletek, amelyeket az önkormányzati tagok részvéte­lével nemrégiben tartott fóru­mon másokkal is megosztot­tak. Ezek egyikének megvalósí­tásához régi fotókat kell gyűjte­ni, s ebben számítanak a lako­sokra is. Akinek van régi fény­képe az óvodáról, óvodásokról, fénymásolat készítéséhez bo­csássa az intézmény rendelke­zésére. Vers- és prózamondó fiatalok Gyémántlakodalom Nagylócon szombaton ünne­pelte házasságkötésük hatvana­dik évfordulóját id. Strehó Ber­talan és felesége Józsa Mária. Az ünnepeiteket két gyerme­kük, öt unokájuk, két déduno­kájuk köszöntötte a rokonok és jó barátok társaságában. La­punk is tervezi az idős házaspár meglátogatását. ■ Salgótarjánban, a Kohász Művelődési Központban szom­baton mintegy hatvan ifjú vers- és prózamondó állt pódiumra az ismét Váci Mihály nevével fém­jelzett irodalmi találkozón. A több mint három évtizedes múl­tú rendezvényen délelőtt a város általános iskolás tanulói, dél­után a középiskolák versszerető diákjai mutatkoztak be a hagyo­mányokhoz méltó jó színvona­lon. Az idén először - a „hivatá­sos” zsűri mellett - a közönség soraiban is működött bírálóbi­zottság, amelyet a verseny ko­rábbi győztesei, helyezettjei al­kottak. A részletek - köztük a győztesek - ismertetésére a ké­sőbbiekben visszatérünk. HÍREK BALASSAGYARMAT KÖNYVPREMIER. A Madác Imre Városi Könyvtár nővén bér 28-án, szerdán 17 órakor, helytörténeti gyűjteménybe (Rákóczi u. 107. sz.) rende: Kovalcsik András „Arcok Bala: sagyarmat múltjából” című ki tétének bemutatóját. SALGÓTARJÁN SZABADEGYETEM. A Nőj rád Megyei Közművelődési é Turisztikai Intézet szervezési ben a „Nagy alkotók - különb ges művészeti értékek” cím képzőművészeti szabadegyt tem szervezésében novembe 28-án, szerdán 17 órakor, a J( zsef Attila Művelődési Kör pontban Käthe Kollwitz mur kásságáról lesz Szó. Előadó Bálványos Huba grafikusnál vész, főiskolai tanár. „FEKETE MADARAK”. E cin mel mutatják be Kovács Bodc Sándor dokumentumfilmjét ne vember 28-án, szerdán 17 ón kor, a Nógrádi Történeti Múzi umban. A film - amely a „C gánydomb” folytatása - utár beszélgetést dr. Kovács Ann irodalomtörténész, muzeológu vezeti. Közreműködik a Kál Chirikli együttes. FŐISKOLAI TÁRLAT. A BG PSZF Salgótarjáni Intézete He gedűs Morgan Galériájába (Kistarján u. 5-7. sz.) novembe. 28-án, szerdán 11 órakor nyii ják meg a névadó alkotásaidé készült tárlatot. A kiállítás megnyitja: Puszta Béla polgái mester és Földi Péter festőmí vész. Közreműködik: Telek Be lázs, Telek Zoltán, Csányi Tibo MADÁCH GALÉRIA. A M, dách Imre Gimnáziumban ne vember 28-án 12.30 órakor ny lik meg Konczos Éva festőmé vész tárlata. Megnyitóbeszéde mond: Kovácsné Czene Csille A kiállítás munkanapokon 8-té 18 óráig tekinthető meg. MIKULÁS-EST. Az Értelmi Fc gyatékosok és Segítőik Országo Érdekvédelmi Szövetsége Nóg rád megyei Szervezete pártol tagjai részére Mikulás-ünnepsé get tervez rendezni december £ án, szombaton 10 órai kezdette megfelelő számú jelentkező ese tén. Jelentkezni lehet a 32/311 217-es telefonszámon. TANÁCSADÁS. Az MSZP vá rosi szervezete november 27 én, kedden 15 órakor újabb in gyenes konzultációs szolgálta tást tart a Kossuth u. 8. sz. alat ti pártirodán. Ezúttal Stork Géz vállalkozási és adóügyekbe várja az érdeklődőket. Alkotó olvasók - Díjkiosztás a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban Az olvasás szeretetébe vetett hittel pályázatírásra ösztönözte a táborához tartozó és e körön kívülieket a Balassi Bálint Me­gyei Könyvtár. Az „Őszi könyvtári napok” és az „Olvasás éve Salgótarjánban” mottóval indított alkotáskereső kezdemé­nyezés szombat délután, könyvtárosok és pályázatírók - a kezdeményezők kifejezésével élve - az alkotó olvasók benső­séges hangulatú találkozóján csúcsosodott ki. A pályázók zöme önmaga mutatta be írását F0T(j. Rlc Meghitt, családias légkör fo­gadta a rendezvény résztvevőit, a versekkel, drámával, adomával, és leírásokkal önmagukat meg­mérető pályázókat, köztük fiata­lokat, középkorúakat és időseket is, a megye különböző települé­seiről, Salgótarjánból, Bátonyte- renyéről, Sóshartyánból, Mátra- verebélyből, Mihálygergéről. Sajátos tartalmú együttlétük, egy alkotó folyamat ünnepi zárá­sa alkalmat teremtett az írásuk, szerzeményük bemutatására, s egyben azt is példázta, hogy az írásművek készítői megnyerhe­tek szerzeményeik felolvasására. A találkozó pályázó-résztvevői közül csak kis hányad nem élt ezzel a lehetőséggel, az ő mun­káik bemutatására „külső” elő­adókat kértek fel. Különleges volt ez a délután, ez a kapcsolatokra lehetőséget kínáló találkozó azért is, mert a könyvtáriak min­den pályázó művét elismerésre érdemesnek tartották. Ők a kö­vetkezők: Bakos András, Balogh Sándomé, Baráthi Ottó, Bencsikné Magyar Angelika, Czene Gyuláné, Csohány Ede, Földi László, Fürth Róbertné, Geregai Marietta, Godó Gábor, Godó Viktória, Juhász Anita, Ki­rály Gábor, Korponai Nikolett, László József, Magyar Sándor, Máté Lászlóné, Molnár Dénes, Nagy Leila, Raffai Józsefné, Ru­bint Ágnes, Sándor Judit, Sóvári László, Széky Virág, Szőllős Ár­pád, Szőllős Henrietta, Tóth Éva, Vágvölgyi Lászlóné, Valecsik Zsó­fia, Vincze Dezső. Az elismerés hangján elsőként szólt a jelenlévőkhöz Oroszné Katona Anna, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója, aki az „Ólvasás évé”-nek céljait meg­fogalmazva elmondta, hogy sze­retnék elérni azokat, akik nem vagy keveset olvasnak, hogy az olvasás mindennapi kenyerük le­gyen. Tolnai Gáborné ötlete nyo­mán, szervezőmunkája révén pedig elindult a válaszkeresés ar­ra a kérdésre: vajon olvasóik kö­zött hányán vannak olyanok, akik alkotóként szívesen bemu­tatkoznának? A Nemzeti Kulturális Alap­program Könyvtári Kollégiumá­nak támogatásával hirdették meg a pályázatot, amelyre harmin­cán, legalább dupla ennyi pálya­munkával jelentkeztek.- Nem a könyvet, az írást, ha­nem az alkotó olvasót állítottuk középpontba, tőle vártuk el a ki­fejező, érzelmileg átélt hangos olvasást. A felolvasáshoz csalá­di, baráti, segítő jelenlétet kér­tünk - mondta Tolnai Gáborné, aki a zsűri munkájában is részt vett. S a családtagok részvétele mesébe illő fordulatokat is ho­zott, hiszen nagymama az uno­káét, unoka a nagymama írását mutatta be, egy édesanya művét lánya, tanítványét a tanára szó­laltatta meg. A szellemi és érzel­mi aktivitásra alapozó találkozó alkotó résztvevői tárgyi és esz­mei jutalomban is részesültek. Hárman vehették át a Párád Kristály Manufaktúra Kft. üveg­vázáit, öten a Duna Televízió videoválogatását. Ezen kívül ajándékkönyveket, a Palócföld számait, emléklapot, kártyanap­tárt kaptak. Ők harmincán - elis­merő olvasójeggyel - az első tiszteletbeli olvasói a könyvtár nak. A rendezvény megvalósítá sában fontos szerep jutót Marschalkó Zsoltnak, a Palóc föld szerkesztőjének, s a könyv tár munkatársainak. MIHAUK JCHJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom