Nógrád Megyei Hírlap, 2001. november (12. évfolyam, 254-278. szám)

2001-11-02 / 254. szám

2001. NOVEMBER 2.. PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 53 FORINT ELŐFIZETVE: 49 FORINT Ha előfizet púnkra ^ Íl íl Íj Ft-ol takaríthat meg. Részletes információ: | 16-455/213-as mellék­i“| Fókuszban a turizmus ámi% I A Salgótarjánban november 6-án megrendezendő „Kultúra-turizmus-környezet” című regionális konferenciára az észak-magyarországi régió területéről mintegy kilencven érdeklő­dőt várnak. oldal | zJ Énekszó kíséri az életét Nívódíjas szólóénekes, zászlóanya a ceredi nyugdíjas asszony, Tajti Anzelikné, aki hetvenötödik életévében jár. A dalolás­hoz szükséges tehetségét, hangját és kedvét a szülői házból hozta magával.____________________________________________________ oldal a lőj Kiszenvedett Sas-győzelem A kosárlabda Magyar Kupa országos selejtező második fordulójában a KNC-Salgótarjáni Fekete Sasok a HÉSZ-Gépszolg el­len léptek pályára. Az Egerben lejátszott mérkőzésen a Sasok 94-83 arányban nyertek. ___________________________;________________ K ábítószereseket fogtak a gyarmati rendőrök Mozgalmas vasárnapjuk volt a balassagyarmati rendőröknek, akik kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek és 8 sze­mélyt vontak eljárás alá gyanú­sítottként, tájékoztatott Fürjes Béla rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető. Kiemelte, hogy a folyamatos fel­derítés eredményeként sikerült ezt a balassagyarmati csoportot felgön­gyölíteni, amelybe két személy ter­jesztőként, hat fő pedig fogyasztó­ként került eljárás alá. A 16 és 34 év közötti férfi és női fogyasztóknál az elsődleges drogteszt a Canabis fo­gyasztást egyértelműen kimutatta, közülük két személynél egyéb ópi­umszármazékok nyomait is jelezte a vizsgálat. A rendőrség információi szerint ez a csoport másfél évvel ez­előtt kezdett el kábítózni és a csapat legidősebb tagja 34 éves férfi szok­tatta rá a fiatalokat a kábítószerre. A „beetető” ellátta a csapatot különfé­le füves cigarettával, tablettával és hasisgyantával. Az egyik szórakozó­helyen figyeltek fel erre a csapatra, akikről a fiatalok közt is az a szóbe­széd járta, hogy ezek füvesek. A házkutatások alkalmával füves ciga­rettákat, értékesítésre és fogyasztás­ra előkészített hasispakkokat, pipát és egyéb anyagokat foglaltak le. A rendőrségi eljárás során a két ter­jesztő őrizetbe vételét követően a Balassagyarmati Városi Bíróság elő­zetes letartóztatást rendelt el velük szemben. A terjesztőkre a BTK sze­rint, amennyiben fiatalkorúak ré­szére adtak át kábítószert, 5-10 év büntetés szabható ki. A fogyasztók szabadlábon védekezhetnek, de ar­ra számíthatnak, hogy a vétségükért két évig terjedhető szabadságvesz­tés járhat. A szakértői vizsgálat fo­lyamatban van, amelyet az Orszá­gos Toxikológiai Intézetben végez­nek el. Fürjes Béla rendőr alezredes tájékoztatójában felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a Balassagyar­mati Rendőrkapitányság működési területén tavaly májustól 49 sze­méllyel szemben jártak el kábító- szeres ügyben. A Balassagyarmaton is megjelent kábítószer veszélyeire figyelmeztettek polgárok, orvosok, rendőrségi szakemberek a közel­múltban megrendezett nyilvános Városbizottsági Fórumon, amelyet a Bűnmegelőzési Bizottság szerve­zett. A hozzászólók szorgalmazták a drogmegelőzési programok minél szélesebb körben való terjesztését. Összkomfortos lesz Hugyag Hugyag képviselő-testülete a na­pokban megtartott ülésén átte­kintette a szennyvízberuházás állását, majd beszámolót hallga­tott meg a helyi adókból és a gépjárműadóból származó be­vétel alakulásáról. Júniusban kezdődött meg Balas­sagyarmat, Őrhalom, Hugyag és Patvarc közös szennyvízberuházá­sa, amelyet jövő augusztusra kell befejezni. A munkálatok jól halad­nak, Hugyagon 80 százalékos a ké­szültségi fok, így tartható a határidő. 9II771215"901000 01254 A kiadások 91 százalékát állami tá­mogatásból fedezik, míg a lakosság 60 ezer forinttal járul hozzá a költsé­gekhez. Ha kiépül a szennyvíz-csa­tornahálózat, összkomfortossá válik a 940 lelket számláló község. Mivel a településnek 35 millió fo­rintot kell a szennyvízberuházásra kifizetni, ezért növelni kell a saját bevételeit. Ennek lehetséges módja az adó, ám kevés a vállalkozó. A múlt évben csak 500 ezer forintot tett ki az iparűzési és a súlyadó, ezért az idén bevezették az ingatla­nonként! 3 ezer forintos kommuná­lis adót. Az új bevételi lehetőség 500 ezer forintot jelent az önkormány­zatnak. CSENDES GYÁSZ SZERETTEINKÉRT. Az emlékezés pillanatai a zagyvapálfalvai temetőben. FOTÓ: GÓCS ÉVA. Recski konferencia Borsod-Abaúj-Zemplén-, He­ves- és Nógrád megye fejlesztési ügynökségei konferenciát ren­deznek november 5-én, a recski művelődési házban. A rendez­vényen több előadás hangzik el, amelyek közül hármat emelünk ki. Úszta József, a VÁTI Kht. Te­rületfejlesztési Igazgatóság iro­davezetője a Phare CBC prog­ramban rejlő fejlesztési lehető­ségekről és az eddigi eredmé­nyekről számol be. Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet, a Nem­zeti Kulturális Örökség Minisz­tériuma Közgyűjteményi főosz­tályának vezetője nemzeti örök­ségünk idegenforgalmi haszno­sításának lehetőségeiről beszél. Dr. Kunhalmi Gábor, a Kassai Műszaki Egyetem képviseleté­ben az ipari örökség megőrzésé­nek terveiről és az ez irányú si­kerekről szól, különös tekintet­tel az európai „vas” útvonalak­hoz való csatlakozásra. ■ Az oktatás a jövő kiemelt területe Szécsényben a Fidesz-Magyar Polgári Párt „A jövő elkezdődött” című vita­iratából Révész Máriusz és Surján László országgyűlési képviselő előter­jesztésében az oktatáspolitika hely­zetéről tartottak fórumot a napokban. A fő téma megvitatása előtt Surján Lász­ló szólt a kormánypárt azon bejelentéséről, hogy a befizetett adó bizonyos részét az ál­lampolgárok a nyugdíjas szüleiknek fel­ajánlhatják. Elmondta, hogy az elképzelés gyakorlati megvalósítása még kidolgozás alatt van. Fő elvük: a családok tapasztalják meg, hogy a gyermek a jövőbe vetett befek­tetés. Révész Máriusz vitaindító előadásában arról beszélt, hogy hazánk akkor lehet sike­res, ha jelen van Európa fejlett versenyké­pes gazdaságában. Ehhez magasan képzett, korszerű ismeretekkel rendelkező, a folya­matos tanulásra, megújulásra képes szak­emberekre van szükség. A problémák között említette az oktatás­ban tapasztalható polarizációt. A kis falvak 8 osztályos iskolái nem tudják azt a képzést nyújtani^ amit a nagyobb iskolákban kap­nak a gyermekek. A színvonalkülönbséget növelte, hogy az iskolákra bízták: mit és mi­lyen mélységben tanítsanak. A NAT (Nem­zeti Alap Tanterv), amely műveltségi terüle­tekben határozza meg a képzést, tovább nyitotta a pedagógiai ollót. Az idén kötelező jelleggel bevezetésre kerülő kerettanterv meghatározza azt a tudásszintet, amit min­den iskolában meg kell valósítani. A cigánytanulók felzárkóztatásáról szól­va az előadó elmondta, hogy eddig nagy­részt a középiskolákba járó cigány tanuló­kat támogatták. Az általános iskolások ré­szére is ki kell dolgozni egy ösztönző rend­szert. A felsőoktatás helyzetét elemezve Révész Máriusz szólt a tandíj eltörléséről, a diákhi­telekről. Az elképzelések között szerepel, hogy 2006-ra a korosztály 40 százaléka, tíz év múlva a fele vegyen részt felsőoktatású tanulmányokban.. Nyugat-Európában a GDP-nek 4,7 száza­lékát fordítják oktatásra. Hazánkban is ugyanez az arány. Nyugaton az adott terü­lethez és létszámhoz viszonyítva jóval keve­sebb az iskolák száma. Nálunk nagyon sok kisiskola működik. Meg kell oldani a peda­gógusok megfelelő bérezését. Ma a fizeté­sük az 1990-es év reálértékének 94 százalé­ka. A pedagógusok átlagjövedelme a most kapott 20 százalékos béremeléssel, a 13. ha­vi fizetéssel, pótlékokkal, túlórákkal, helyet­tesítésekkel éri el az országos átlagfize­tést. Cél, hogy 2006-ra a pedagógusok átlag- keresete 25 százalékkal meghaladja az or­szágos áüagot. Szántó József, Cserhátsurány polgár- mestere a kisiskolák gondjairól szólt. Meg­kérdezte: mi lesz a sorsuk. A válasz: nincs szó erőszakos körzetesítésről. Nemű polgármestere is hozzászólt és el­mondta, hogy iskolájukban csak kilenc gyermek tanul. A falu lakossága ennek elle­nére ragaszkodik az iskola fenntartásához. Ki kel! dolgozni minden iskola számára egy egységes követelményt. Nem szabad a libe­rális amerikai iskolákat követni, ahol a diá­kok döntik el, hogy matematikát vagy nu­mizmatikát oktassanak. Hirka János Felsőtoldról arról beszélt, hogy vissza kell állítani az iskolákban a fe­gyelmet, emelni kell a követelményrend­szert. Véleménye szerint a mai gyermekek kevesebbet tudnak, mint az ő korosztálya tudott diákkorukban. SZENOGRÁDIFERENC Egy „nagyasszony” Becske polgármesteri székében Nógrád megyében egyedülálló elismerés birtokosa Szalatnyainé Zsigmond Éva, Becske polgármestere, akinek a Főnix Újrakezdő Nők Egyesülete „nagyasszony” címet ado­mányozott. A mintegy 660 lelket számláló település első szá­mú vezetője október 14-én, a „Falusi nők világnapjának” elő­estéjén, a martonvásári Brunszvik Kastélyban tartott ünnep­ségen vette át a dr. Bottáné Gajdon Nárcisz, az egyesület ala­pító elnökének kézjegyével is ellátott díszoklevelet és a vele járó, egy szárnyaló madarat formázó jelvényt, máig féltve őr­zött jókora virágcsokor kíséretében Szalatnyainé Zsigmond Éva „nagyasszony", kezében a díszoklevéllel, előtérben a máig féltve őrzött virágcsokorral ____________________________________________fotó: rigó tibob- Megvallom, rendkívül meg­örültem az elismerésnek. Megle­pődtem persze, hiszen még soha­sem hallottam a címről, ráadásul a 39 évemmel én voltam a legfia­talabb, aki megkapta, a többiek nyugdíjaskorúak voltak - mondta a határozott, energikus, jó kedé­lyű asszony, amikor polgármeste­ri hivatalában felkerestük.- Hogyan értesült a kitünteté- sérőU- Levelet kaptam a Főnix Új­rakezdő Nők Egyesületétől, amelyben az állt, hogy a falum- beli Almási Jenőné „nagyasz- szony” címre javasolt. Kérték, küldjék egy szakmai önéletraj­zot. Megtettem, mire jött az újabb levél, amelyben tudatták velem, hogy elnyertem a címet, s meghívtak az október 14-én fél 11-től, a martonvásári Brunszvik Kastély ebédlőjében tartandó ünnepségre. Földvári László képviselőtársam kísért el az ese­ményre, amelynek Nádor Rudolfné „nagyasszony”, a Köz­ségi Önkormányzatok Szövetsé­gének elnöke volt a fővédnöke.- Gondoljuk, megkérdezte Almási Jenőnét, hogy honnan tudott a „nagyasszony” rímről és milyen szempontok alapján esett önre a választásai- Az első levél kézhez vétele után azonnal felkerestem min­dentudó Manci nénit, ahogyan faluszerte hívják Almási Jenőnét. A rádióban hallot­ta a felhívást, felelte, mi­szerint „nagyasszony” címre lehet javasolni olyan személyt, aki valamilyen pluszt tesz a közösségért, de azt nem a pozíciójából eredően cselekszi. Mivel régen ismer engem, ezért úgy gondolta, Becskén én vagyok a legalkalmasabb erre a titulusra. Mi tagadás, nagyon jólestek a szavai.- Mit lehet tudni a szó­ban forgó egyesületről és a „nagyasszony” rímről?- Az ókori egyiptomi és a görög-római mitológiából ismert főnix, a hamvaiból feltámadó csodálatos madár a megújuló élet jelképe. A főnix nevét viselő egyesület a nyugdíj­ba vonult, s így új életet kezdeni kénytelen nők gondjain szándé­kozik segíteni. A megoldások egyike lehet a közösségi életben való tevőleges részvétel. A „nagyasszony” címről annyit tu­dok, hogy a múlt évben adták ki először, az idén 49-en vehettük át az országban, s a megyében egyedül kaptam meg.- Mit gondol, miért kapta meg a nem mindennapos elis­merést?- Én azt tudom elmondani, mit tettem és mit teszek Becské­ért, az itt lakókért. Középiskolás koromtól aktív tagja vagyok a Vöröskeresztnek, a mai napig rendszeresen megszervezem a véradást a faluban. A közös ta­nácsnál igazgatási előadóként gyámügyi területen dolgoztam, s beosztásomból eredően sok szegény családdal találkoztam. Úgy is segítettem nekik a pénzszerzésben, hogy megírtam (Folytatás a 3. oldalon) 977121590100001254

Next

/
Oldalképek
Tartalom