Nógrád Megyei Hírlap, 2001. október (12. évfolyam, 228-253. szám)

2001-10-18 / 243. szám

2001. OKTÓBER 18., CSÜTÖRTÖK SPORT T Ü K Ö R Nógrád Megyei Hírlap - 11. oldal A futball volt terítéken Sportújságírók tanácskoztak Tápiószentmártonban Szokásos évi közgyűlését és tanácskozását tartotta a minap Tápiószentmártonban a Magyar Sportújságírók Szövetsége, ahol három nap alatt elsősorban labdarúgásunk helyzetét járták körbe alaposan a meghívott szakemberek, régi híres játékosok, s persze az írott és elektronikus sajtó képviselői. Bicskei Bertalan teljes „borítá­sára” még várni kell egy keveset, de mint a leváltott szövetségi ka­pitány megígérte, egyoldalú hall­gatása után hamarosan kipakol. Azt azért elmondta, hogy Bozóky Imre MLSZ-elnöksége óta sosem álltak ki érte, állandóan lebegtet­ték, informális („baráti”) csator­nákon mindig tudatták vele, ha kikap a csapat, fel kell állnia. En­nek ellenére hosszú sikeres idő­szakot is maga mögött tudhatott válogatottunk, még akkor is, ha ebben az ellenfelek előnyös meg­választása is benne van. Bár a grúz mérkőzés után már érezte, hogy „fúrják”, de csak akkor akart lemondani, ha a csapatnak már matematikai esélye sem ma­radt volna kijutni a világbajnok­ságra. Újságírói kérdésre viszont elismerte, hogy titkos szerződé­sében valóban benne foglaltatott, hogy ha ő hagyja ott a csapatot, tízmilliót kellett volna visszafizet­nie az MLSZ-nek.- Magyarországnak 30-35 jó játékosa van, de klasszisunk nincs - mondta még Bicskei, majd a kudarc hátteréről így fe­jezte be röpke elmélkedését:- Válogatottunk nagyjából elér­te azt, ami benne van, a játékosok elérték képességeik határát. Lab­darúgásunk jelenlegi helyzetét te­kintve a negyvenedik és hatvana­dik körül van a reális helyünk a világranglistán, s a magyar foci úgy ahogy van, teljes vertikumá­ban rossz. A legalkalmatlanab­bak a vezetők, de színvonaltalan munkát végez az edzők jó része, mindezek ellenére nagyképűek és nem ismernek nyelveket, a sor végén pedig ott vannak a játéko­sok, altik haszonélvezői és ki­használói mindennek, ráadásul hatalmas pénzekért. Hasonlóan kemény kritikát fo­galmazott meg Kereki Zoltán, többek között az utánpótlás-ne­veléssel kapcsolatban is.- Itthon a gondokat évek óta elhallgatják, nem szeretik azokat, akik nevén nevezik a problémá­kat. Ebből az alacsony színvona­lú fociból is jól megél a hazai lab­darúgásban foglalatoskodók öt­tíz százaléka, így például a ha­vonta két-három milliót kereső edzők nem mondanak nemet, nem dolgoznak önmaguk ellen, mert az anyagi érdekük így kí­vánja. Hazai utánpótlás-nevelé­sünk nincs jó helyzetben, még annak ellenére sem, hogy 16 éves korig fiataljaink találékonyabbak és kreatívabbak az átlagnál. A gondokat a nyilatkozatok ellené­re régóta a szőnyeg alá söprik, a hangzatos ígéretek ellenére sem­milyen program nem indult be, csak beszélnek róla. Pedig a tö­megesítést és vele párhuzamosan a minőségre törekvést minél előbb meg kellene oldani, csak ezek után lehetne előrelépni - ke­sergett a profivilágot is megjáró és azt jól ismerő, magányos har­cát vívó Kereki. Demján Sándornak, a hivatá­sos liga elnökének közel félórás előadása is élénk érdeklődést vál­tott ki annak ellenére, hogy a már jól ismert anomáliákat járta körül. Véleménye szerint mindössze négy, minden feltételnek megfele­lő, igazán profi hazai csapat játsz- hatná a bajnokságot, de hát ez ugye nem járható megoldás. Elad­hatatlan jelenleg a magyar foci, mert nem a szórakoztatást szol­gálja és nincs reklámértéke.- Nem kell nekünk saját mo­dell, csak át kell vennünk a már jól bevált és működőképes elkép­zeléseket, azaz mindenkitől ta­nulnunk kell! - szólt zárásként a neves üzletember intelme. A három nap alatt rengeteg ér­dekes véleményt hallhattak a je­lenlévők, hiszen ha van valami, amihez kis hazánkban mindenki ért és valamilyen véleménye van róla, az a labdarúgás. Az a labda­rúgás, amely a fent említett - és még egyéb más - anomáliák nyo­mán egyre kevesebb érdeklődőt vonz a pályákra, a tévékészülé­kek elé. Pedig akár egy kis siker is megfordíthatná a közhangulatot. Mert minden problémája elle­nére a foci az foci. saus Jubilál az ötvenhatos futóverseny Tömegsport, 10. Október 23. emlékfutás, Salgótarján Magam sem hittem volna, hogy megérjük a futóverseny tizedik évfordulóját - mondta sajtótájékoztatóján Valiskó Ferenc, a nemze­ti ünnepünkön rendezendő Október 23. em­lékfutás szervezőbizottságának elnöke, hoz­zátéve: a jubileumi versenyt minden eddigi­nél nagyobb előkészületek előzték meg. A verseny történetében először hívták össze kö­zös tájékoztatásra a sajtó képviselőit a Nógrád Me­gyei Sportigazgatóságra. A családias hangulatú összejövetelen a főszervező rövid visszatekintést tartott az 1992 óta minden évben, egyre növekvő részvétellel megrendezett emlékfutásról, majd a jövő kedden a salgótarjáni December 8. tér kör­nyékén tartandó verseny részleteiről szólt. A fővédnökséget Dávid Ibolya igazságügy-mi­niszter vállalta el, a verseny védnökei pedig Sza­kács Imre, az Ifjúsági és Sportminisztérium politi­kai államtitkára, valamint Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, or­szággyűlési képviselő lesznek. Újdonság, hogy a verseny legfontosabb tudniva­lóit egy színes műsorfüzetből is kiböngészhetik az érdeldődők, amely tartalmazza a korábbi évek győzteseinek nevét, az idei időrendet, jó néhány anekdotát, s a díjesőt lehetővé tevő támogatók névsorát. A jubileumi emlékfutás eszerint október 23-án, kedden 9 órakor Schirilla György megnyitójával kezdődik, aki eme erőpróba tiszteletére három nap alatt futva érkezik Budapestről Salgótarjánba. Ha már a díjesőről szóltunk: összesen 24 szám­ban rendeznek versenyt egyéniben 156 métertől 1956 méterig, míg a tízfős váltók 10x956 métert tel­jesítenek. Á dobogósok érmet, oklevelet és tárgyju­talmat kapnak, a jubileumi váltók csapatnévvel el­látott pólóban rajtolhatnak és a dobogósok ugyan­csak érmet vehetnek át, míg a legjobb középisko­lás-váltó egy évig őrizheti a Hadady-Hargitai ván­dorserleget. A díjak és kupák nagy része már meg is tekinthető a Lakbér Áruház kirakatában. A szervezők várnak minden érdeklődő salgótar­jánit, Nógrád megyeit, de máris kaptak nevezése­ket határainkon túlról is, így biztosan lesz szlovák, román és most először finn résztvevője is az em­lékfutásnak. Ha az időjárás is kegyeibe fogadja a résztvevőket, akár meg is dőlhet a 2800 fős részvé­teli csúcs... Az emlékfutás időterve. 9 óra: megnyitó. 9.15 óra: 6-7 éves lányok, 9.20 óra: 6-7 éves fiúk, 9.25 óra: 8-9 éves lányok, 9.30 óra: 8-9 éves fiúk, 9.35 óra: 10-12 éves lányok, 9.40 óra: 10-12 éves fiúk, 9.45 óra: középiskolai és felnőttváltó, 10.15 óra: 1995 után született fiúk és lányok, 10.20 óra: 13-15 éves lányok, 10.25 óra: 13-15 éves fiúk, 10.30 óra: 16-17 éves lányok, 10.35 óra: 16-17 éves fiúk, 10.45 óra: 18-19 éves lányok, 10.50 óra: 18-19 éves fiúk, 11 óra: felnőtt, szenior, veterán nők, férfiak, 11.15 óra: általános iskolai váltók, 11.45 óra: sorsolás. Október 23-án 8.30 és 15 óra között a Rákóczi út öblösüveggyár és Litkei elágazó közti szakasza a forgalom elől le lesz zárva, a baszok terelőúton közlekednek. ó. s. Rádiót jubilál, Szécsény debütál Atlétika, XII. Bécs-Budapest szupermaraton Megkezdődött a visszaszámlálás az október 19-én kezdődő Bécs-Budapest szupermaratonira, s bár még ma is elfogad­nak nevezéseket a szervezők, a győzelemre esélyes egyéni versenyzők és a „sztárcsapatok” indulási listája már végle­gesnek mondható. Idén először csak Nógrád megyeiekből álló kvintett is indul a szécsényiek jóvoltából, a jól ismert salgótarjáni Kadlót Zoltán pedig tizedszer vesz részt az öt­napos futóviadalon. A túrakerékpárosok számára kevésbé lesz fárasztó a 352 kilo­méteres táv megtétele, nekik lesz idejük az idegenforgalmi látványosságok megtekintésére is, nem úgy a verseny történeté­ben először induló görkorisok- nak, akik időeredménye érdekes összehasonlításra adhat majd alkalmat. Mind az egyéni indulóknál, mind a csapatoknál találhatunk világnagyságokat, elég ha a ko­rábban győztes orosz hölgyeket [Bytchkova, Siderenkova) említ­jük, néhány német és portugál kiválóságokkal „megspékelve”, de parádés és kiegyensúlyozott lesz a férfiak hada is. A hatszo­ros győztes Bogár János mellett ott lesz a tavalyi első Vozár Atti­la, vagy az Ausztráliát „átszelő” Molnár Mihály, s csatlakoznak hozzájuk német, norvég, orosz, olasz, ausztrál és amerikai hosz- szútávosok is. Váltóban eddig 120 csapat ne­vezett és újfent hatalmas össze­csapás várható, hiszen LG Flatron néven egy olyan mega­csapat is bejelentkezett, amely­ben két kenyai 1:02 óra körüli félmaratoni idővel büszkélked­het, míg a hozzájuk társuló, ha­gyományosan erős három len­gyel is megközelíti a fekete csil­lagok tudását. Őket egyedüli magyarként az ötszörös magyar bajnok Sági Ferenc egészíti ki, meglátjuk, mekkora sikerrel. Alaposan feltüzelte és el­szánttá tette - mondhatnánk megacélozta - a hazaiakat a fen­ti szupercsapat színre lépése, mert mind a Nike Powerman, mind az IKR Rt. rutinos legény­sége fogadkozik: megpróbálják megverni a sztárokat, de leg­alábbis fenemód megnehezíteni a dolgukat. Mi nógrádiak külö­nösen jó szemmel néznénk az IKR diadalát, ugyanis megyénk vitathatatlanul még mindig leg­nagyobb hosszútávfutó klasszi­sa, kadlót Zoltán őket erősíti. A salgótarjáni futó egyébként jubi­Id. Jusztin Ferenc a szécsényi váltó legidősebb tagja lesz ■ Iái, tizedszer indul váltó tagja­ként a két főváros között, s ed­dig nyolcszor az első helyen végzett, egyszer pedig ezüstérmes volt, így ebben az összefüg­gésben minden bi­zonnyal csúcstartó. Mint elmondta, sérü­léssel bajlódott az utóbbi időben, ezért nem hallhattunk róla mostanában, de két hónapja gőzerővel ké­szül, és reméli, dobo­gós csapat tagja lesz. Nem táplálnak vér­mes reményt a szécsé­nyiek, (idősebb és if­jabb Jusztin Ferenc, Barna Mátyás és Hasznost Márk), akik a kiváló salgótarjáni Langer Olivérrel, s a már több versenyen is bizonyított Kiss Tamással meg­erősítve szeretnének jól szere­pelni. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen a versenykiírás értelmé­ben egy főnek mind az öt napon le kell futnia a váltón belüli saját adagját (amely 15 és 23 km kö­zött van, kivéve a második sza­kaszt, ahol a hosszabb táv miatt 30 kilométert is elérheti a pen­zum), míg a többi négy közül egy-egy futó pihenőnapot is be­iktathat. _______________ TONIS Kadl ót Zoltán (jobb szélen) már harmadik évben fog az IKR színeiben futni ■ Félkilós olimpiai érmek Az amerikai szervezők sze­rint minden eddiginél díszesebb és nehezebb érmeket osztanak ki a február 8-24. közötti Salt Lake City-i téli olimpián. Egy-egy medál több mint fél kilogrammot nyom. Az érem egyik oldalán egy fáklyát tartó sportoló áll, a háttérben pedig dombornyomással lángok csap­nak fel. A felső részén a „XIX. té­li olimpiai játékok” felirat olvas­ható angol nyelven, alul pedig az öt karika. A medálból 717 ta­lál gazdára. A Salt Lake City-ben kiosztandó ezüst-, az arany- és a bronzmedál fotó: éra „Harcosnak születtünk, de csak kevesek válhatnak azzá” Harcművészet, sikeres vuing tsun kung-fu vizsgák A közelmúltban Kecskeméten és Deb­recenben találkoztak a wing tsun kung- fu, az „Örök Tavasz” rendszerének művelői. Ez a harcművészeti forma Magyarországon közel egy évtizedre tekint visz- sza és jelenleg több mint nyolcvan klub működik. Hazai megalapítója és ve­zetője Si-Fu (Apa) Máday Norbert 5. szintű mester, aki a szemináriumokra Hongkongból meghívta Si-Jo (Dédapa) Leung Tinget, a WTKF nagy­mesterét. A wing tsun kung-fut évszázadokon keresztül csak szűk csa­ládi körben oktatták, erre Salamon Ferenc 2. utal a mesterek megszó- keres vizsgát lítása is. Napjainkban már nyílt oktatás működik, így szélesebb körben is lehet tanulni. A legutóbbi meg­mérettetésen Salgó­tarjánból és Balassa­gyarmatról több kung fus is részt vett. Kö­zülük Salamon Fe­renc, a salgótarjáni klub vezetője - 1988- ban Kecskeméten is­merkedett meg ezzel a harcművészeti for­mával - 2. mesterfo­kozatra tett sikeres vizsgát. A nógrádi résztve­vőkből még az aláb- mesterfokozatra tett si- biak szerepeltek si- ■ kerrel: Si-Jo (balról, fehérben) és Si-Fu a debreceni szemináriumon oktatás közben I. tanulófokozat: Kapás István, Bá­rány Gábor (St.), Gál László (Bgy.). II. tanulófokozat: Raffael Zsolt (St.). III. tanulófokozat: Schablik Béla, Sza­bó Szabolcs (St.), Lőrik Attila (Bgy.). IV. tanulófokozat: Dákay Eszter, Szolnoki Péter, Albert Arnold (St.). VII. tanulófokozat: Borda Zsolt (Bgy.). A szemináriumon Salgótar­jánból részt vettek magasabb szintű tanulók is Fancsik György és Bárczy Attila személyében. Most bárki számára adott a lehető­ség, hogy megismerkedjen a harcmű­vészetek ezen ágával. Az érdeklődők - akár nyolcvanéves korig - hívhatják Salgótarjánban a 06-30/9631-330-as, vagy a 06-20/330-8558-as, illetve Ba­lassagyarmaton a 06-20/981-2950-es mobiltelefonszámot. BALOGH TIBOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom