Nógrád Megyei Hírlap, 2001. október (12. évfolyam, 228-253. szám)

2001-10-25 / 248. szám

„...lelkes, kis lázadó diák” Versírópályázat és versmondóverseny A salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és a Madách-hagyo- mány Ápoló Egyesület Ravasz István emlékére versíró-pályáza- tot és versmondóversenyt hirdet Nógrád megye középiskolásai számára. Ravasz István (1938. május 6. - 1956. december 8.) a Madách Imre Gimnázium volt diákja, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem I. éves hallgatója, Eötvös-kollégista 1956. december 8-án a salgótarjáni sor­tűz ártatlan áldozata lett. Egy ígére­tes alkotói, értelmiségi életút örök­re megszakadt. „Voltam - lelkes, kis lázadó diák, / Ki átvirrasztott sok-sok éjszakát, / Töprengő, alko­tó, szép gondokon" - írta egyik ver­sében. Ravasz István halálának 45. év­fordulója alkalmá­ból a Madách Imre Gimnázium és a Madách-hagyo- mány Ápoló Egye­sület „A költő él...” címmel versíró-pá- lyázatot hirdet a me­gye középiskolásai­nak. A részvétel felté­tele: egy vagy két költemény, vers be­küldése, szabadon választható témá­ban és terjedelemben. Beküldési határidő: 2001. november 25. A be­mutató időpontja: 2001. december 8. Nevezés módja: a Madách gim­náziumtól az iskolákba kiküldött jelentkezési lapon és a mű(vek) beküldésével. Díjazás: valamennyi résztvevő emléklapot kap az 1-3. helyezett értékes tárgy- és könyv- jutalomban részesül. Á legjobb pá­lyaműveket egy antológiában je­lentetik meg. *** Ugyancsak Ravasz István emlé­két hivatott éltetni a Madách Imre Gimnázium és a Madách-hagyo- mány Ápoló Egyesület középisko­lai versmondó versenye. A részvétel feltétele: egy kötele­ző vers elmondása, amely a gim­názium által a középiskolákba ki­küldött két Ravasz István versből választható. Egy szabadon válasz­tott vers elmondása a XX. századi magyar költők műveiből (max. 5-6 perc.) A verseny idő­pontja: 2001. decem­ber 8. Nevezési ha­táridő: 2001. novem­ber 25. Nevezés mód­ja: A jelzett jelentke­zési lapon. Díjazás: valamennyi résztve­vő emléklapot kap, az 1-3. helyezett érté­kes tárgy- és könyv- jutalomban részesül. Visszavonulási ígéret, serkentett gyermekáldás A politikai élettől való visszavo­nulásának ígéretével próbál kedvet csinálni a népszaporu­lathoz a finnországi Inari váro­sának vezető tanácsnoka. Teuvo Niemela megígérte, hogy nem indul a 2004-es helyi választáson, ha jövőre legalább nyolcvan, 2003-ban pedig nyolc­vanöt csecsemő születik a lapp­földi városkában. Inariban jelen­leg 7366-an élnek. - Nagy lehető­ség ez azok számára, akik meg akarnak szabadulni tőlem - mondta a kétgyermekes Niemela. Hozzátette: ő is készen áll bekap­csolódni a szaporodást célzó programba - azaz segít a távozá­sát kívánóknak. A lappföldi vá­roskában az utóbbi években je­lentősen csökkent a születések száma. Tavaly hatvanküenc új­szülött látta meg a napvilágot (1995-ben az újszülöttek száma még elérte a százat). Niemela már a múltban is mindent meg­tett, hogy megakadályozza lakó­helyének elnéptelenedését: tavaly 20 ezer finn márkát fizetett annak az asszonynak, aki az év első cse­csemőjét szülte. A férj egy márkát kapott, amely Niemela vélemé­nye szerint pontosan tükrözi az apa gyermekáldással kapcsolatos feladatainak értékét. A Neoton Família legsikere­sebb évei alatt készített albu­mok egyike kerül most CD és kazetta verzióban ismét keres­kedelmi forgalomba. A ma is nagyszámú Neoton-rajongók Pop plusz rock Régi és új slágerek Tölcsért csinálok a kezemből). Természetesen Cinit a Metro együttes kíséri azon az albu­mon, amely most ismét napvilá­got látott újradigitalizált válto­zatban. ★ * * Folytatódik a Lagzi Lajcsi so­rozat! A csaknem negyven da­rabból álló CD két újabb kiad­vánnyal bővült, ami a karácso­nyi piacra tovább gyarapszik. Az „Egy kicsit pikánsan” 10, míg a „Kiszáradt a demizson” 14 dalt tartalmaz. A számok sor­rendben: Nem az a fontos az ember hány éves, Ne ellenkezz a pincében, Rózsi, Egy asz- szonynak az a legfőbb dolga, Egy van, amit nem szégyell a nő, Lehoznám néked a csillago­kat is, Valutás lány, Egér járt a lábam között, Szorítja az ubor­kát a dunsztosüveg, Add ide a didit, Emke előtt, Kiszáradt a demizson, megáll minden vici­nális, Vettem néked egy traban- tot, Bögre, bögre, Kolbászból van a kerítés, Juli, Juli, Juliska, Ki megpróbál szeretni, Máté­szalkán lakik, Százdolláros pe­csétgyűrű, Beteg a babám, Bo­londgombát főzött, Azt az asz- szonyt, aki buta, Húzzad ide ci­gány. Starnál olyan „megtűrt” zene­karok csinálhattak lemezt, mint a GM49, a KFT, a Rolls, Hobo és a Bikini, és persze az is jellemző volt, hogy sokan a nagyon jók közül nem. Kislemezek és kis­kapuk persze mindig is voltak, így a nem támogatottak néha publikációs lehetőséghez jutot­tak. Ez a válogatás a Magyaror­szágot is megrázó „új hullám” kordokumentuma. Rengeteg ér­dekes zene, rengeteg érdekes fazon, rengeteg érdekes gesz­tus. A magyar popsztori sorozat három új kiadvánnyal bővült: a „Start 1, 2, 3” elnevezésű anyag három változatának egyikén -1. Rockhullám 2. Új hullám 3. 80- as évek. Ezen megtalálható a le­gendás együttes Fanyúl dala is. * * * Ha Zalatnay Cini fiú lehetett volna, a magyar beat és pop kul­túra szegényebb lett volna egy fantasztikus énekesnővel. Cini első remeke, a scampolós és a metrós évek után, de még az emlékezetes Fák, virágok, fé­nyek előtt egy évvel született. Dackorszaknak hívják azt az ál­lapotot, amikor valaki minden­féle gátlás nél­kül megcsinálja azt, amit min­dig is szeretett volna megcsi­nálni. Ez az 1970-ben felvett album tele van szórva óriási dalokkal (Nem vagyok én apá­ca, Vörös rák, Egy szót se szólj, Karácso­nyi kívánság, ha fiú lehetnék, JÁTÉK! JÁTÉK! JÁTÉK! most újra hallgathatják a nagy slágereket a technikailag kor­szerűbb hangzású újrakiadá­son. Ezek a dalok igazi örökzöl­dek, ma is rendszeresen játsz- szák a rádiók, így a már azóta felnőtt új generáció előtt sem is­meretlenek. A tracklista: Két­százhúsz felett, Sámson és Delila, Jöjjön a nyár, A legki­sebb fiú, Vadvirág, Lobo az ide­gen, Egyszer megértelek, Cali­gula, Hazudós, Régi Zongorám. * * ★ Holéczy Ákos igazi csodagye­rek volt. Énekhangját az édes­anyjától, Ákos Stefitől, fantasz­tikus zenei tehetségét pedig édesapjától örökölte. Ákos Stefi, a kitűnő, közkedvelt énekesnő és dr. Holéczy Ákos, a klarinét virtuóz mestere méltán lehettek büszkék fiukra, aki már gyerek­korában velük énekelt és min­dig a műsor egyik fénypontja volt. Tizenhét éves korában a szaxofon lett kedvenc hangsze­re. Szoprán, alt, bariton; mind­egy volt neki, csak játszhasson! Később On the Road (Úton) ne­vű zenekarával bejárta egész Európát. Egy svájci fellépésük alkalmával úgy döntött, hogy elég volt az utazásból. Baselben telepedett le, azóta is ott van „főhadiszállása”. Sikeresen fel­vételizett a baseli zeneakadémi­ára. Szokatlan dolog, hogy egy sikeres jazzmuzsikus klasszi­kus tanulmányokat folytasson. Sokoldalú tehetségének hamar világszerte híre futott. Az el­múlt húsz év során Holéczy Ákos a Stage Four zenekar vezetőjeként a szórakoztató ipar népszerű, nemzetközi muzsikusa lett. Hírneve már ré­gen túllépte Eu­rópa határait, si­keresen turné­zott Japánban, Szingapúrban, Szenegálban és Hongkongban. Választott hazá­jában, Svájcban szabadúszó muzsikusként több formáció­ban is csillogott a rock, a pop és a salsa területén. A „Destinations” („Célállomá­sok”) című CD az első szóló produkciója, ami a napokban látott napvilágot. Ez az a célállo­más, amihez hosszú évek uta­zása vezetett. * * * Új anyaggal jelentkezett Ko­rom Attila és zenekara. Már bol­tokban a „Szerelemgyerek”. Ko­rom önálló szerzői, előadói pá­lyafutását Tímár Péter „Moziklip” című filmjében kezdte. A szélesebb közönség a „Kölyökidő” című televíziós ka­maszműsor szereplőjeként, ze­nészeként ismerhette meg. Dal- szövegíróként és zeneszerző­ként is jelentős eredményeket ért el. Többek között Koncz Zsuzsa és Hernádi Judit énekel­te dalait. Az új album egy közös alkotómunka végterméke. Hangzása modern, ugyanakkor emberi. Vidám, örömteli lemezt készítettek, ahol a zenekari ta­gok kiváló hangszeres munkája mellett olyan sztárvendégek is szerepelnek, mint Dés László, vagy Sipeki Zoltán (Zorán Band). * * * A Start, mint a Hungaroton progresszív kísérleteket felkaro­ló cége - ahogy mondani szokás - ott volt minden nem teljesen hivatalos kilométerkőnél. A Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Hands Up! Műso­ros hanghordozót vehet át szer­kesztőségünkben: Bocsa Ár­pád, Pásztó, Kinizsi Pál u. 9. sz. Mai kérdésünk: Melyik város­hoz kötődött a Fanyúl együttes tevékenysége? Beküldési határ­idő: október 30. Címünk: Nóg­rád Megyei Hírlap, „Pop plusz rock”, 3100 Salgótarján, Erzsé­bet tér 6. sz. A művész is ember - Szalontai Szilvia: A csalódások megviselik az embert Művészek. Egy más világ. Nehéz fazonok? Nem feltälenüL Idege­nek? Dehogy! Itt élnek a mindennapjainkban, meghatározzák kultú­ránkat, szórakozásunkat, így véletlenül sem lehetnek azok. Közelebb vannak hozzánk, mint bárki mások, csak MÁSKÉPP. Nézzük őket a tévében, halljuk a rádióban, látjuk az újságban, fellépéseken, néha az utcán, de közelebbit nem tudunk róluk. Hogyan élnek, milyenek a hétköznapjaik? Gyűlölnek, ölelnek, szeretnek? Mindent, amit mi civil emberek csinálunk, csak ők máshogyan. Egy - valamivel - zártabb vi­lágban. Ebbe a világba enged bepillantást rovatunk. Kevesen tudják, hogy a már- már szexszimbólumként emle­getett Syl, vagyis Szalontai Szil­via színésznőnek készült, sőt tíz évvel ezelőtt fel is tűnt egy­két szerepben az operettszín­ház színpadán. Csak később lett modell, műsorvezető és énekes. A nagyközönség első­sorban televíziós szerepléseiről ismeri, korábban egy zenei ve­télkedő háziasszonya volt, az utóbbi időben pedig erotikus műsort vezetett szombat éjsza­kánként a férfinézők nagy- nagy örömére. „Nem akarok várni Rád” című albuma két év­vel ezelőtt jelent meg.- Mi lehet az oka, hogy alig tu­dunk színészi ambícióiról, illetve korai szárnypróbálgatásairól?- Jól belevágott a közepébe, ugyanis pontosan ez az oka, ami­ért annak idején abbahagytam.- Mégpedig?- Nehéz a pálya, csak a meg­szállottak tudnak ott maradni, annyira sanyarú a sorsuk. Ha nem szerepelsz szappanoperák­ban, nem vezetsz műsort, vagy nem csinálsz magad körül vala­mi szenzációt, a kutya nem is­mer, nem foglalkoznak veled. A színház legnagyobb rákfenéje, hogy a média nem segíti. De nemcsak emiatt váltottam! Volt úgy, hogy öt darabban játszot­tam, mégsem vittem haza any- nyit, hogy legalább az albérletem kifizethessem! Akkor hogy éljek belőle? Nem meglepő, hogy ál­landóan lázadnak a színészek. Hál’ Istennek elértem, hogy ab­ból van pénzem, amit szeretek csinálni, de ezt kevés ember te­heti meg. Eldöntöttem, nem aka­rok a szüleim nyakán lógni egész életemben, szerencsére már nem is kell!- Ez motiválta annak idején Kiskunhalason is?- Ez is. Engem csak az ilyen haszontalan szakmák érdekel­tek, és a mamámék elég korán belátták, hogy ezt nem tudom Kiskunhalason kamatoztatni, mert nincs rá tér, így elengedtek. Gyerekkoromtól kezdve énekel­ni tanultam, zenei általános isko­lába jártam, nyolc évig zongoráz­tam is. A zeneiskolában ének tanszakon tanultam tovább ma­gánúton, ahol klasszikusokat, operetteket, operákat, népdalo­kat tanultunk énekelni, koránt­sem a könnyű műfajt. Már az ál­talános iskolai tanárom is szor­galmazta, hogy az énekesi pá­lyán menjek tovább, viszont az egyetlen hely ahol érvényesülni lehet, az Budapest. A szüleim megbíztak bennem és elenged­tek. 17 évesen kerültem a fővá­rosba.- Majd rögtön az operettszín­házban találta magát.- A színház magánstúdiójá­ban tanultam három évig, ami természetszerűleg hozta a kü­lönböző munkákat. A legbüsz­kébb a „Zsákbamacska” című darabra vagyok, aminek cím­szereplője lehettem Lehoczky Zsuzsa mellett, aki a főszerepet játszotta.- Jó start egy kezdő számára...- Kétségkívül, de attól még, hogy valaki kezdő, nem feltét­lenül kell lebecsülni. A színház nem arról híres, hogy megfizeti az embereit, pláne a tanulóit. Ha nincsenek mellettem a szü­leim, egyedül biztos nem bí­rom. Albérletben kezdtem, szü­leim béreltek nekem egy lakást.- Mikor lett vége színészi kar­rierjének?- Három év után történt egy igazgatóváltás. Odáig öt darab­ban játszottam, de az új igazga­tó nagyon kevés darabot vitt to­vább. Nem ismerte a stúdióso­kat, nem volt rálátása a teljesít­ményünkre, így pihenni kény­szerültem.-Nem láttam biztosí­tottnak a j övömet. Léptem. Két év tanulmány következett Toldy Máriánál. Az ő férje Malek Miklós, akinek a segítsé­gével bekerülhettem a Magyar Rádió könnyűzenei műhelyé­be.- Közben pedig modellkedett is.- Már 16 éves korom óta fo­lyamatosan. Jó kis kereset-ki­egészítő. Lehet, hogy a követ­kező kijelentésemmel sokakat megsértek, de a modellkedést nem tartom nagyra. Szerintem nem nagy kunszt. Egy színházi szereplés után a modellkedés nem feladat.- Elárulja hány éves?- Persze, nem szégyellem a koromat, 28 éves vagyok.- Egyszer azt mondta egy in­terjúban, hogy érzi a levegőben az esélyt, bármit megtehet.- Bármit azért nem, de tény, hogy sok mindent kipróbáltam, állandóan kerestem a helyemet. Remélem, hogy a zene a végál­lomás, mert gyerekkori álom vált valósággá.- És mindehhez tíz év kellett, hogy sikerüljön?- Nem. Mindennek van egy érési ideje. Tanultam. Mindig is a saját utamat szerettem volna járni. Nem mondom, hogy kön­nyű, de legalább tiszta a lelkiis­meretem.- A makacssága miatt volt ne­héz? Magyarországon ma min­denkinek lehet lemeze...- De nem mindegy milyen áron! Nem voltam hajlandó sem­miféle kompromisszumra, ezért készült sokáig. Közben külföldön is dolgoztam modellként, hirtelen akkor kaptak föl, amikor megin­dultak a felvételek. Londonban dolgoztam, ahol egyre több mun­kám lett, de vissza kellett utasíta­nom mindent, hogy be tudjam fe­jezni a lemezt. Nagyon sok pénzt utasítottam vissza, úgyhogy re­mélem a jó Isten majd kárpótol!- Van aki vigasztalja, ha éppen rossz hangulata van?- Kilátásban van egy szerelem, Még felfutó stádiumban van, nem akarok róla beszélni.- Voltak nagy szerelmek az éle­tében?- Kettő volt. Az első öt évig tar­tott, a másik kettőig. Már régóta nem volt normál, állandó kapcso­latom. A csalódások azért megvi­selik az embert...- Sokat csalódott?- Egy nagy csalódásom volt, de az is elég volt ahhoz, hogy meg­inogjak a szerelemben. Az ember persze reménykedik. S. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom