Nógrád Megyei Hírlap, 2001. október (12. évfolyam, 228-253. szám)

2001-10-01 / 228. szám

mm Ha előfizet kra Ft-ot takaríthat meg. Részletes információ: mellék V I Pusztaberkin ismét ünnepelhettek Szent Mihály-napi búcsút rendeztek Pusztaberkiben. A múlt évi decemberi katasztrófa után, amikor egy tűzvészben odave­szett a falu vagyona, most átadták rendeltetésének a helyreállított közösségi házat. Megtérülabecsföfölcfcér^ Levél érkezett a Hírlap gyarmati szerkesztőségébe a becskei földbérlőktől, hogy a lapunkban megjelent írás hatására a Kun-Nógrád Szövetkezetnek befizetett, veszni látszó 300 ezer forint­juk megtérülni látszik. Eredménydömping a hét végéről Háromoldalas sportösszeállításunkban beszámolunk a balassagyarmati focisták váci, illetve a salgótarjáni kosarasok hazai győzelméről, a labdarúgó NB Ill-ban és a megyei első osztályban, il­letve a férfi és női kézilabda NB II-ben történtekről. Nagy napra ébredt vasárnap Bércéi lakossága, ahol faluna­pot tartottak. A program keretében átadták rendeltetésének az új gyógyszertárat és a megszépült településközpontot. A továbbiakban zenés műsor, szüreti felvonulás, bál, majd tű­zijáték szórakoztatta a helybelieket. Dr. Mikola István egészségügyi miniszter avatóbeszédét mondja Az esős időjárás ellenére pontban 13 órakor megkezdő­dött a falunap programja. A Himnusz elhangzása után Jánvári Andrásáé polgármester köszöntötte az új gyógyszertár előtt összegyűlt népes tömeget, majd bejelentette: képviselő-tes- tületük célja egy egészségügyi centrum létrehozása, s ennek részeként épült meg 19 müliós ráfordítással az új gyógyszertár. A jövő évben a mentőállomást szeretnék tető alá hozni. Dr. Mikola István egészség- ügyi miniszter avatóbeszédében kijelentette: mindig öröm szá­mára, ha egészségügyi létesít­ményt adhat át. Bercelre is szí­vesen jött, s csak gratulálni tud a nagyra törő tervekhez. Egészsé­ges emberekre van szüksége a hazának, s ebben meghatározó szerepe van a megelőzésnek. Egészségügyi program kezd ki­alakulni országszerte, amelyért Bercelen is sokat tesznek - mondta, majd átvágta a nemze- üszínű szalagot. Az új gyógy­szertárat Czombos József plébános áldotta meg. Az ünneplő se­reg ezután átvo­nult a bolt elé, ahol dr. Surján László, a térség országgyűlési képviselője adta át a megszépült faluközpontot. A munkálatokra 16 millió forintot köl­töttek, ám megér­te. Az „újjávará­zsolt” közterüle­ten kandelábere­ket, díszkutat állí­tottak fel, pihenő­padok várják az üldögélni szándé­kozókat, a busz­váró előtti útsza­kasz viakolor burkolatot kapott. Az ezt követő zenés szóra­koztató műsorban Dékány Sa­rolta, Koós János, Bánki Péter, Havasi Viktor lépett fel. Időköz­ben az eső is elállt, így 16 órától megtarthatták a szüreti felvonu­lást. A bál 19 órakor kezdődött a művelődési házban, 21 órától tűzijátékban gyönyörködhettek a berceliek. FOTÓ: RIGÓ Új gyógyszertár, szebb faluközpont Bercelen járt dr. Mikola István egészségügyi miniszter Európa-ligetet és ökoemlékhe­lyet avattak Salgótarjánban Tíz évszám és tíz földrajzi név olvasható azon a fából készült emlékművön, amely a szombaton a salgótarjáni Tóstrandon megnyitott Európa-ligetben áll. A fiatal környezet- és termé­szetvédők I. európai találkozóját szervező Junior Green Team 21 Egyesület a megyeszékhely önkormányzatának segítségé­vel így állít emléket az ökológiai katasztrófák áldozatainak. Az 13 órakor kezdődött ünnepségen tucatnyi ország mintegy száz fiatalja vett részt, az USA budapesti nagykövetségét Andrea Görög helyettes attasé képviselte, megnyitóbeszédet Puszta Béla, a megyeszékhely polgármestere mondott. kozást jelent a terrorizmus ellen. Azt üzeni Salgótarján népének, hogy városunk harmóniában kí­ván élni a természettel. Andrea Görög, Puszta Béla és dr. Lébényi Antal, valamint a Juni­or Green Team 21 Egyesület képvi­selője vágta át a nemzetiszínű sza­lagot és avatták fel ezzel Sípos László Somoskőújfalui fafaragó­Az USA budapesti nagykövetsége képviseletében Andrea Görög helyettes attasé mondott köszö- netet, amiért Salgótarjánban is megemlékeztek a terrortámadás áldozataiért ______fotó; r. t. T íz évszám, tíz földrajzi név: mindegyikük egy-egy katasztrófa dátumát és helyszínét jelenti. Ott olvashatók az Európa-ligetben álló fából készült emlékművön. íme, az évszámok és a nevek: 1883 - Krakatau. 1908 - Messin. 1976 - Sereso. 1978 - Brest. 1984 - Bhopal. 1986 - Csernobil. 1992 - Banglades. 2000 - Tisza. 2001 - USA. A felsorolt katasztrófákban tízezrek lelték halálukat. Az ökoemlékhelyet dr. Lébényi Antal római katolikus főesperes- plébános szentelte meg, s mondott imát az elhunytakért. A budapesti amerikai nagykövetség üdvözletét Andrea Görög környezetvédelmi, tudományos és műszaki helyettes attasé tolmácsolta. Üdvözölte a maga nemében egyedülálló Euró- pa-liget és az ökoemlékhely létre­hozásának gondolatát, s köszöne­tét mondott azért, hogy Salgótar­jánban is megemlékeznek a szep­tember 114 terrortámadás ameri­kai áldozatairól. A természetvédelem napjaink egyik legfontosabb kérdése, társa­dalmi összefogást igényel, amely­ben mindenkinek megvan a maga feladata - mondta beszédében Puszta Béla, a megyeszékhely pol­gármestere. Az Európa-liget meg­nyitása, az ökoemlékhely avatása sok mindent szimbolizál. Emlé­keztet a környezetvédelmi kataszt­rófákra és azok áldozataira. Tilta­mester alkotását, az ökokaput. Ugyancsak megkoszorúzták az ökoemlékhelyet, s fát ültettek el a remélhetően idővel erdővé terebé­lyesedő Európa-ligetben. A későbbiekben képletesen le­tették egy ökotábor alapkövét a Hotel Medvesben. Havi előfizetési diának mosta HBTOU18BB1UHÉT nyerheti vissza! Még nem Késő! Adjon esélyt szerencséjének! Verset, mesét mondtak, énekeltek Ságújfalu önkormányzata, a nyugdíjasklubok „Életet az Éveknek” országos szövetség Nógrád megyei szervezete és a ságújfalui népdalkor szombaton, a ságújfalui művelődési házban rendezte meg a nyugdíjas amatőr szólisták megyei bemutatóját. A helybeli népdalkor színvonalas műsorral köszöntötte a nyugdíjasokat fotó; rigó t. Délután fél 3-kor, a Himnusz eléneklésével kezdődött meg az esemény, majd Balogh Ferencné, a megyei szervezet elnöke kö­szöntötte a résztvevőket. Mint megjegyezte, a baráti hangulatú, az elmagányosodás ellenszere­ként is kiváló rendezvénysoroza­tot három évvel ezelőtt hívták életre, s mostani bemutató már a tizedik sorban. A helybeli önkormányzat kép­viseletében Szentes Attila polgár­mester mondott megnyitóbeszé­det. Többek között arról szólt, hogy mai rohanó világunkban gyakran elfelejtkezünk az öre­gekről, a fiatalok inkább maguk­kal törődnek. A helyi önkor­mányzatnak is jelentős az adós­sága az idős emberekkel szem­ben, s örül neki, hogy a mostani eseménnyel ebből valamicskét törlesztenek. A jövőben évente szeretnék ezt a kulturális ese­ményt megrendezni. A helybeli népdalkor a maga módján, színvonalas fellépésével köszöntötte a bemutató résztve­vőit. Ezt követően az idős amatőr művészek léptek színre és színvo­nalas produkciójukkal ragadtat­ták tapsra a nagyszámú közön­séget. A Pásztóról, Bércéiről, Szalmatercsről, Sóshartyánból, Mátraszőlősről, Bátonyterenyé- ről, Szécsényből, Nógrádmegyer- ből és helyből érkezett harminc­egy nyugdíjas nő és férfiak fiatalo­kat megszégyenítő lelkesedéssel és átéléssel mondtak verset és mesét, énekeltek magyar nótát és népdalt, játszottak a tárogatón. Mindannyian a nyugdíjasklu­bok „Életet az Éveknek” országos szövetség díszoklevelét vehették át, s ráadásként a hölgyeknek szegfűt, az uraknak egy üveg bort adott át a házigazda jogán Szentes Attila polgármester. Amint az lenni szokott, a ren­dezvényt bátyusból zárta. A résztvevők közösen elfogyasztot­ták az otthonról hozott ételt és italt, majd táncra perdültek A ze­nét Uram János, a szécsényi nyugdíjasklub tagja szolgáltatta szintetizátoron. A nyugdíjas hagyományőrző csoportok megyei bemutatóját november 10-én, a szécsényi mű­velődési központban tartják majd. Tragikus ütközések Á. László Balázsné szom­baton reggel 8 óra 45 perckor az 1201-es úton Parassa- puszta felé közlekedett a sze­mélygépkocsijával, amikor egy erősen balra ívelő kanyar­ban elvesztette uralmát a jár­mű felett, s tovább haladva fá­nak ütközött. Az autó vezető­je a helyszínen meghalt. N. Ágnes vasárnap éjszaka 2 óra 35 perckor Nőtincs felé robogott az autójával, s a nagy sebesség miatt nem tud­ta bevenni a balra ívelő ka­nyart, a jobb oldali padkára hajtott, majd fának ütközött. Jómaga könnyű sérüléssel megúszta a „találkozást, de egyik utasa, G. Nikoletta a helyszínen életét vesztette, másik utasa pedig súlyosan megsérült. A liOTTÓ NYERŐSZÁMAI ÖTÖSLOTTÓ: 5,11, 50, 67, 69 Jokerszám: 077239 HATOSLOTTÓ: 1, 9, 10, 25,27, 33 Pótszám: 37 9 "171215"9 01000" 01228

Next

/
Oldalképek
Tartalom