Nógrád Megyei Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 177-202. szám)

2001-08-08 / 183. szám

2001. AUGUSZTUS 8., SZERDA SZÉCSÉNY „Előünnep” Szentkúton Palkó Julián plébános mondott szentbeszédet (Folytatás a 1. oldalról) tehette bejárta a nevezetessége­ket, elmondott egy imát a Nagyboldogasszony Bazilikában vagy a Mária-szobor előtt, üdvö­zölte a más intézményben élő ba­rátot, ismerőst, falubelit. Tíz órára már együtt volt az a mintegy öt­száz ember, aki Bércéitől Ceredig, a határainkon túli Újbástig valame­lyik szociális intézményben él. A bátonyterenyei Ezüstfenyő Idősek Otthona kezdetben még csak a sa­ját ápoltjai kérését teljesítette, ami­kor néhány éve a korábbi telep­helyükre, Szentkútra kirándulást, sajátos kis, emlékutat szervezett. A Nagyboldogasszony ünnepe körüli napokban megtett nosztal- gia-útból zarándokút és hagyo­mány lett, amely elsősorban a lelki töltekezést szolgálta. A három te­lephellyel működő Ezüstfenyő szentkúti látogatásainak hamar hí­re ment az intézmények körében, s ebben szerepe lehetett annak is, hogy az intézményes ellátásban résztvevők koruktól függetlenül, alapvetően a rászorultságukból eredően, fokozottabban igénylik a lelki támaszt. Másrészt a találkozó­vá szélesedett nagyboldo- gasszonyi „előünnepük” a soka­ság, a tumultus elkerülésével törté­nő elmélyülésen kívül a hasonló sorsúakkal való ismerkedésre, ba- rátkozásra is lehetőséget teremtett. A tavalyi összejövetelükön már legalább annyian voltak, mint a tegnapin, s az előzőn már ott vol­tak az újbástiak is, akiket - tudatta Serfőző Tamás, az Ezüstfenyő ott­hon igazgatója - régi kapcsolat fűz a kisterenyeiekhez. Tizenhét in­tézményből - többek közt Ludányhalásziból, Szécsényből, Ceredről, Bércéiről, Nógrád- megyerből, Salgótarjánból, Balas­sagyarmatról jöttek el a kegyhe­lyen most megtartott találkozóra. Mire fél tizenegyet ütött az óra mindenki talált magának árnyas helyet, hogy részt vegyen a sza­badtéri szentmisén, meghallgassa Palkó Julián (OFM) plébános szentbeszédét, s vigasztalást me­rítsen abból. Együttlétük az ezt követő órák­ban is folytatódott: a zarándok- helyről ugyanis Kisterenyére vitt a résztvevők útja. A találkozó szer­vezője, házigazdája, gulyással és pogácsával várta vendégeit. Ebéd után volt mód az intézmény bejá­rására, tevékenységével való is­merkedésre, beszélgetésre. Mindemellé kis ajándékkal is ked­veskedtek látogatóiknak a terenyeiek. A találkozóról, a szent­miséről videofelvételt készítettek, így az érintett intézmények távol maradt lakói lélekben, utólag, együtt lehetnek, ünnepelhetnek a többiekkel. h.j. A Winterthur Biztosító és a Nógrád Megyei Hírlap közismert kirakós játéka a közelmúltban ért véget. AII. forduló szerencsés nyertese Simányi Erika (Salgótarján) lett. Az ajándé­kot tegnap adták át a Winterthur Biztosító salgótarjáni irodájában. Képünkön Znamecz György Gyula, területi igazgató, Balogh Sándor, ügyvezető igazgató-helyettes, Simonyi Eri­ka, Bozoky Jenő ügyvezető igazgató. ■ MEGYEI KORKÉP BATONYTERENYE RÉTSÁG 3. OLDAL Villapark épül Diósjenőn? Kimerült a megyei gazdaságfejlesztési keret - 25 nyertes HÍREK (Folytatás az 1. oldalról) Erre azonban csak akkor van módjuk, ha a megyei keretben már nincs pénz. E körből Becsó Zsolt négyet emelt ki (az ő pályá­zatuk előkészített, vagy előkészí­tés alatt áll), így a szügyi Zöllner Elektronika Kft.-t, a balassagyar­mati Delphi-t, a Rétságon beruhá­zó amerikai Gibbs, és a salgótarjá­ni Mitsuba cégeket. (A központi keretre egyébként bárki pályáz­hat.) A gfc nyertesei: Gamma- Kerámia Kft. (technológiai re­konstrukcióra 35 millió forint), Berkenye Faluszövetkezet (hűtő­ház bővítése és technológiai be­rendezések beszerzése 38 millió forint), AFT Európa Kft. Rétság (fémfröccsöntő üzem létesítésére 100 millió forint), Iparfém (füst­csőgyártó- és kandallóüzem kiala­kítására 11 millió forint), Bátony- Steel Kft. (autóalkatrész gyártó fémipari üzem kialakítására 85 millió forint), BT Holding Apc Kft. (exportorientált kapacitásnövelő fejlesztés, know-how vásárlás 27 millió forint), Ipoly Bútorgyár Rt. Balassagyarmat (exportképes ter­mékeket gyártó, bútorgyártó tech­nológia fejlesztésére és telepítésé­re 25 millió forint). A tanács támogatása révén e hét beruházás által 258 új munka­hely teremtődik, és 60 megtartá­sára vállalnak kötelezettséget a pályázók. EURÓPAI KÖZPONT Mint megtudtuk, a Rétságon beruházó AFT Európa Kft. az ad­ható legnagyobb támogatást nyer­te el, tekintettel arra, hogy itt építi fel európai marketingközpontját, és a kutatásfejlesztés terén is elő­relépéseket kíván eszközölni - ez pedig olyan terület, amelyen je­lentősek Nógrád megye lemara­dásai. Az AFT 1,688 milliárdos fej­lesztése 50 új munkahelyet jelent. A Bátony-Steel Kft. a bátonyterenyei ipari parkban va­lósít majd meg zöldmezős beru­házást, 101 munkahellyel. Náluk a beruházási összérték 1 milliárd forint. Az Iparfém Kft.-nél létszámel­lenőrzést rendelt el a területfej­lesztési tanács, hogy megnézzék, hogyan teljesültek a vállalt kötele­zettségek, miután a cég 1997-től több ízben részesült támogatás­ban. A következő keret, amiről dön­tött a tanács, a kis- és középvállal­kozói célelőirányzat (kkc). Erre hét hiánymentes pályázat érke­zett, amelyekből négyet támoga­tott a testület. Ezek projektértéke 21,568 millió forint, a megítélt tá­mogatás 6 millió forint. (Három pályázat esetében kiegészítést rendeltek el, ide tartozik a GP- Primus Bt. Palócország Szakkiállí­tás és Vásárra vonatkozó pályáza­ta.) A négy nyertes: Srám András (gépbeszerzés hűtéstechnikai be­rendezések javításához 1,2 mil­lió), LZE Kft. (beszállítóvá válás 1,2 millió), dr. Dömötör Gábomé (kézműipari fejlesztés, síkkötő­gép beszerzése 1,6 millió), NATUR-SZ Kft. (mézfeldolgozó üzem termelő-kapacitásának bő­vítése 2 millió forint). A következő keretre, a turiszti­kai célelőirányzatra (te) 13 hiány­mentes pályázat érkezett. Ötöt tá­mogattak, egyet elutasítottak, hét pályázatról pedig elhalasztották a döntést. A megítélt támogatás 10 millió 50 ezer forint. A te nyerte­sei: HM Erdőgazdaság Rt. (a Sas- bérci kilátó felújítása 3,5 millió), Közművelődési és Turisztikai In­tézet (VI. Nógrádi Folklór Feszti­vál 1,250 millió), József Attila Mű­velődési Központ (17. Salgótarjáni Dixieland Fesztivál 2 millió), Hol­lókőért Közalapítvány (Várjáté­kok 3 millió). Pásztó 300 ezer fo­rintot nyert a Rajeczky Benjámin születésének 100. évfordulója tiszteletére szervezett konferenci­ára). KÉRDŐJELEK Becsó Zsolt az elutasítások és halasztások indokai között el­mondta, a 2 EH-P Idegenforgalmi Kft. a diósjenői villa- és szolgál­tatópark tanulmánykészítésére pályázott. A tanács fontosnak tartja a külföldi tőke bevonásával tervezett projektet, azonban erre már létezik tanulmányterv. így a tanács más döntést, mint az eluta­sítást, nem hozott. Hollókő épített örökség megóvására pályázott. Itt az illetékes tárca felvetései miatt döntöttek a halasztás mellett. Két pályázat kapcsolódott a falusi tu­rizmushoz, Nógrádszakálról és Kozárdról. E két esetben azért ha­lasztott a területfejlesztési tanács, mert (a célt fontosnak tartva) tájé­kozódni akar a falusi turizmus helyzetéről, megyei szinten. Két település rendezvényhez kért se­gítséget, így Borsosberény a Berényiek 6. Találkozójához, Bu­ják pedig a 18. Bujáki vasárnap­hoz. A tanács vita után döntött úgy, hogy ezekre visszatér, ugyanis mindkét pályázatot tá­mogatásra méltónak találta. A Vi­talitás SE a 15. Palóc Triatlon Ku­pára beadott pályázatánál a for­rástáblát nem tartotta megalapo­zottnak a testület. (A pályázat egyébként kiemelt támogatást ka­pott az ifjúsági minisztériumtól és a regionális idegenforgalmi bi­zottságtól.) A Junior Dream Team fiatalok első európai találkozóját akarja megrendezni szeptember­ben Nógrád megyében. Pályáza­tukat átdolgozásra adták vissza. Végül a nemzeti örökség prog­ramjára beadott pályázatokat is­mertette a területfejlesztési tanács elnöke. Becsó Zsolt úgy fogalma­zott, örülnek annak, hogy egyre több egyházközség él a pályázat adta lehetőséggel. Támogatni azo­kat nem tudják, amelyek formai okokból nem felelnek meg a ki­írásnak. A 14 hiánymentes pályá­zatból 9 projektet támogat a ta­nács, 3 program esetében már most úgy döntött a testület, hogy 2002-ben támogatja, egyet átdol­gozásra adott vissza, egyet pedig elutasított. CSOHÁNY-GALÉRIA A megítélt támogatás összege 20,6 millió forint. Felújítják ebből a kállói rómá katolikus templom tetőzetét, a zagyvarónai római katolikus templom tornyát, hely­reállítják a salgótarjáni reformá­tus templom tornyát és főhom­lokzatát, felújítják az ecsegi kato­likus templom harangjait. Kiala­kítják Pásztón a Múzeum tér 4. szám alatt a Csohány-galériát (ennek átadása szeptemberre várható), megtörténik a salgótar­jáni evangélikus templom belső felújítása, valamint Nógrád me­gye legrégebbi templomának, az egyházasgergeinek építészeti helyreállítása. Felújítják a palotási templom homlokzatát, és kicserélik a cserhátsurányi óvoda nyílászáróit. Holes Miklós, a Nógrád Me­gyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. vezetője a tanács további döntéseiről tájékoztatva ismertet­te: a testület két esetben előzetes szándéknyilatkozatban vállalt tá­mogatást, ami nem jelenti azt, hogy az érintetteknek nem kell pályázatot beadniuk. Az egyik az ugrógála támogatása 6 millió fo­rinttal, a másik a rétsági ipari, park előközművesítése, utóbbira 24,9 millió forintos támogatást ígért a tanács. Foglalkozott a tes­tület a pásztói kistérségi szociális programmal, ez ügyben október 30-ig kért részletesebb kifejtést az illetékes tárca véleménye alapján. Újabb pályázati felhívást tett közzé a tanács, mégpedig a vi­dékfejlesztési célelőirányzatra, ahol egyszerre jelenik meg a köz­ponti és a megyei pályázat. Utób­bi ez évi kerete 16 millió forint, az adható maximális támogatás 75 százalék. A megyei pályázók pár­huzamosan a központi keretre is beadhatják igényüket. Holes Miklóstól azt is megtud­tuk, ősszel rendezvénysorozatot szerveznek, mivel öt éve alakult meg a megyei területfejlesztési tanács. Várhatóan október 5-én ad helyet a megyeháza a terület- fejlesztési konferenciának, majd ezt követően a megye öt városá­ban tartják a kísérőrendezvénye­ket, amelyeknek témái között lesz a gazdaságfejlesztés, az agrárium, a turisztika és a kör­nyezetvédelem. DUDELUU ILDIKÓ HOLLÓKŐ DÍSZMADARAK. Az augusz­tus 11-én és 12-én megrendezen­dő vámapok keretében díszma- -dár-bemutatót tartanak a község általános iskolájában „A pávától az aranymellű asztrildig” címmel. Mintegy 30 fajt, 200 madarat mu­tat be a tenyésztő, dr. György Zsolt, aki szakmai tanácsadással is szol­gál az érdeklődők számára. KARANCSALJA LESZÁLLÓPERON. Régi kí­vánsága teljesült a település lakói­nak: a Salgótarján felé vezető út­szakaszon leszállóperon épült. A feladatot saját erőből, saját kivite­lezésben oldotta meg a helyi ön- kormányzat. A kivitelezési mun­kálatokhoz három héttel ezelőtt kezdtek, s a múlt héten adták át. A létesítmény jelentős könnyebbsé­get jelent, elsősorban az időskorú- aknak. MÁTRAKERESZTES MILLENNIUMI NAP. A nagy- boldogasszonyi búcsú alkalmából millenniumi napot rendeznek Mátrakeresztesen augusztus 12- én. A programok 7 órakor zenés ébresztővel kezdődnek, 11.30 óra­kor lesz a szabadtéri szentmise. 13 órától tréfás családi vetélkedőt rendeznek az óvoda udvarán. 14 órakor koszorúzzák meg Dalmata Ferenc emléktábláját. Emlékező beszédet mond Molnár István ön- kormányzati képviselő. A szabad­téri színpadon 14.30 órától fellép a mátrakeresztesi Mátragyöngye népdalkor, a mátraszőlősi Gyöngyvirág Énekegyüttes, a szurdokpüspöki néptánccsoport, a pásztói Rozmaring Népdalkor, a mátraszőlősi majorette csoport s fellépnek pásztói gyermekcsopor­tok is. 15.45 órakor Sisak Imre pol­gármester mond köszöntőt az ün­nepi év zárásaként, ezt követi Ihos József és Nyertes Zsuzsa szórakoz­tató műsora. 17 órától látható a Muzsla néptáncegyüttes program­ja, majd a mátrakeresztesi fiatalok táncbemutatója következik. A na­pot szabadtéri bál zárja. Esős idő esetén a programokat a klub- könyvtárban rendezik meg, ahol a nap folyamán kiállítás tekinthető meg a mátrakeresztesi fakanál-ké­szítés múltjáról és jelenéről. KARANCS GYERTYAFÉNYES VIRRASZ­TÁS. A Karancs-Kápolna Alapít­vány szervezésében augusztus 14- 15-én gyertyafényes virrasztás lesz a karancshegyi kápolnában Szűz Mária mennybemenetelének tisz­teletére, amellyel felidézik a régi idők Mária temetését is. A búcsú a kápolnához 14-én, kedden délután 17.30 órakor indul a sal­gótarjáni kőbányától és a karancslapujtői templomtól. Intézeti szerelem A szátoki általános iskola és ne­velőotthonban csend honol. Csak az épületek mögül, a közeli rétről hallani gyerekhangokat. Többen is játszanak ott, de dolgos kezű gyerekek szénát takarítanak be. Az Udvaron szakácsnők készítik elő a napi ebédet. Nem telik bele negyed óra s két fiatallal ülünk szemben. A kislány Ibolya, a fiú István. Nemcsak az illem miatt kérdez­zük először Ibolyát, hanem azért is, mert a vékonyka kis teremtés idősebb, mint Pisti, aki fiatalabb néhány évvel, de ez igazán nem látszik rajta.- Kiskoromban a szüleimnél voltam, s négy- vagy ötéves lehet­tem amikor apu elvált anyutól. Emiatt kerültem intézetbe. A test­véreimet nem ismerem, ők már fel­nőttek, családjuk van - kezdi Ibo­lya. - Nekem az intézet az ottho­nom. Itt jól érzem magam.-Mitjelent, hagyjál?- Régen itt vagyok s már a csalá­di házhoz tartozom fent a faluban. Tízen vagyunk együtt. A hazajáró­sok azonban most otthon vannak, nemsokára jönnek vissza, mert kezdődik az iskola. A balassagyar­mati Szondi szakképző iskolába já­runk.-Te mit tanulsz?- Varrónőnek tanulok. Két szak­ma között lehetett választani. Fod­rásznak nem mentem, mert ott nyelvet is kell tanulni. A varrónő­nek nem kell.- Hogy megy a varrás, szabni tudsz-e már?- Jól, de szabni még nem egé­szen tudok. Csak jövőre tanuljuk.- Milyen tanuló vagy.- Olyan közepes, jó négyes.- Vannak barátaid az intézet­ben?- Igen. Szoktunk beszélgetni.-Miről?- Hát a fürdésről, ahol együtt voltunk.- Beszélgettek apvőről is?- A jövőről? Azt még nem lehet tudni.- Mondták neked, hogy nagyon szép szemed van? Lesüti a pillantását. Arcán szé­gyenlős mosoly jelenik meg.- Pisti sem mondta még? Megvonja a vállát. Lopva a mel­lette ülő fiatalemberre tekint, aki le nem veszi róla a tekintetét. Ibolya elmondja, hogy jövőre el­ballag és kitanul még egy szakmát. Ha sikerül elmegy masszőrnek.-Ez két nagyon különböző do­log.- Tudom. Erinek hosszú törté­nete van, aminek az a lényege, hogy kicsi korában gyakorta tapos­ta meg valakinek a hátát, ami na­gyon jól esett az illetőnek. S azóta felnőtteknek és gyerekeknek is szí­nesen masszírozza fájós tagjait. Azt mondják róla, hogy jól csinálja, még kamillás kenőcsöt is használ közben. Valóságos természet- gyógyász.- István vagyok, tizenhat éves múltam, s én is a Szondi György szakközépiskolába járok. A kilen­cedik osztályt most végeztem el. Jók az eredményeim. A tíz osztály elvégzése után építész tervező sze­retnék lenni - mondja el egy szusz­ra a berceli fiatalember, aki beteg­sége miatt került csecsemőotthon­ba, majd két évig a felsőpetényi ott­honban élt.- Hatéves koromban mentem először haza, akkor tudtam meg, hogy vannak testvéreim. Azt hit­tem addig, hogy csak egyedül va­gyok. A húgom, Zsóka is itt van bent az intézetben. Ketten otthon vannak még, s egy testvérem egy másik intézetben. Á szüleim élnek. Természetesen munkanélküliek. A családdal tartom a kapcsolatot, nemrégiben jártam otthon.- Milyen érzés hazamenni?- Amikor először mentem, na­gyon fura volt, bennem félelmet keltett. Az okát nem értem. Én már tizenegy éve vagyok ebben az inté­zetben. Kiskorom óta itt nevelked­tem, itt adtak nekem ételt, ruhát, meleget, ágyat. Az intézet olyan, mintha az én családom lenne. Ezt megmondtam az igazgató úrnak is a szemébe. Ezért nincs is kedvem hazamenni, csak látogatóba.- A testvéreid nem érdekeinek?- Irántuk is érdeklődöm. A leg­nagyobb, meg a legkisebb otthon van. Csábika rossz csont, szegény néma, Pestre jár vele az apu meg az anyu vizsgálatra. Nekem sok szép tervem van. Először kijárom az iskolát, majd egyetemre, főiskolára megpróbá­lok menni. Kitanulok egy két szak­mát. Utána akarok házasodni. Hobbim a futball, meg az atlétika. Három éve voltam atlétikai verse­nyen Salgótaijánban. Szerepeltem foci-bajnokságon, a szátoki csapat második lett s én kaptam egy kupát a legjobb kispályás kapus címért. Vannak érmeim kerékpározásból. Bronz nyolcszáz méteren, ezüst kétszázon.- Mondják, szeretsz dolgozni.- Kiskoromban hozzászoktat­tak itt az intézetben. Nem baj, meg kell szokni a kemény munkát.-És a szórakozás?- Egy időben jártam diszkóba Romhányba, majd megpróbáltam Gyarmaton, de nem igen tetszik, mert verekedések vannak. Már nem járok, inkább itt vagyok a csa­ládi házban.- Mindenki úgy tudja, hogy köz­ietek barátság van Igaz ez?- Ez egy szerelem magyarán mondva. Egy éve történt, s azóta tart a kapcsolat. Megértjük egy­mást, szeretünk beszélgetni, szóra­kozni. Szoktunk sétálni a holdfény­ben is, egymás kezét fogva. Beszél­getünk a jövőről, ábrándozunk, hogy egyszer majd összeházaso­dunk.- Azzal is számoltatok, hogy ez másképpen is történhet?- Számolunk ezzel is - válaszol­ja, de azért a kislányra vetett bizta­tó pillantása mást sugall. P.A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom