Nógrád Megyei Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 177-202. szám)

2001-08-01 / 177. szám

Ha előfizet púnkra 3ML takaríthat meg. Részletes információ: Kutya támadt a védtelen gyermekre Nagybátony határában a napokban kisgyermekre támadt egy nagy testű rottweiler eb, súlyosan megsebesítve kis áldozatát, a szeptemberben ötödik osztályba lépő Lingurár Balázst. A gyermeket kórházba szállították. Mai lapunkban: TVR-műsor Minden, amit a tévé- és rádióműsorokról, a népszerű so­rozatokról és sztárokról tudni érdemes, megtalálható lapunk mellék­letében. Rengeteg információ és sok-sok érdekes fotó teszi teljessé az egész hétre szóló TVR-műsort.__________________________________ A Bp. Honvéd „örökös bajnoka” A 42 éves balassagyarmati Cseri Péter az elért eredményei alapján Nógrád megye egyik legeredményesebb sportolója. Kézilab­dában többek között hat magyar bajnoki aranyéremmel büszkél­kedhet. Zománcképek születnek a műhelyben Idén két turnusban találkoznak, táboroznak az alkotók Összeszokott alkotói közösség egy asztalnál _ fotós gyurián tibor Bí-bí-bí. Évről évre nagyobb az ér­deklődés iránta, így idén először már két turnusban rendezik meg a zománc­művészeti tábort, a hagyo­mányokhoz hűen ezúttal is a salgótarjáni SVT- Wamsler Holding Rt. tan­műhelyében, a gyár felka­rolásával. Az e heti első turnusban tizennyolcán - zömmel nógrádiak és törzsvendégek, köztük hi­vatásos és nem hivatásos alkotók, festőművészek, rajztanárok, óvónők - vesznek részt. Itt van Nagy Márta, Losonczi Ildikó, G. Lóránt Lujza, B. Gedeon Hajnalka, Bacsur Sándor, Újhelyiné Csincsik Orso­lya, Ivitz László, Balog Attiláné, Hertelendi Mária Zsuzsanna, Balogh Ivánné, Bakos Jánosné, Romhányi Olga. Budapestről jött Litkeiné Fábián Rózsa, Pa­taki József Egerből, Deme­ter Marianna és Lőrincz Róbert Miskolcról, Perényi Anna Szurdokpüspökiből érkezett. Az augusztus 6- án induló másodikban hu- szonhatan lesznek, főleg megyénkén kívüli telepü­lésekről, többek közt Szombathelyről, Veszp­rémből, Budapestről, vala­mint Szolnokról.- Pályázat útján egy éve kerül­tem a telephely vezetői beosztásá­ba. Fő tevékenységünk a postásau­tók javítása, karbantartása az egész Nógrád megyében. Számuk huszonegy. Ebből kilenc Merce­Festékesüvegek, -tégelyek, ecsetek sorakoznak a hosszú, keskeny munkaasztalokon, a kellékek tárházában, az alkotók keze ügyében azonban ott van­nak a már elkészült, finom voná- sú, pompás színeket felvillantó táblaképek. Meleg barnák és óceánkékek, kevés feketével vagy pirossal hangsúlyozott, megkapó ábrázolások. Meg­des, tizenkettő Volkswagen- Transporte. Mivel az előbbiek nem kötik le teljes kapacitásunkat, kü­lönböző cégekkel kötött szerződé­sek alapján töltjük ki a hasznos munkaidőt, vállalva partnereink számlálhatatlan kézmozdulat hívja életre a kompozíciót, s mi­kor az a műhelymunka bizonyos fázisa után visszatér készítőjé­hez, ugyanazok az ujjak simítják először végig, amelyek az azo­nosságok és másságok műhelyé­ben életre hívták. Az a tény, hogy az országban nagy valószínűség szerint szinte nincs másik ilyen mértékben patronált zománc­kívánságának teljesítését. Közöt­tük említhetem az Észak-magyar­országi MÉH Rt.-t, a helybeli MÁV két részlegét, a Salgótarján és Kön nyéke Vízmű Kft.-t. Szerződés nél­kül, szóbeli megegyezés alapján tesszük forgalomképessé az Ipar­fém Kft. tehergépkocsijait. Megha­tározó megrendelőink közé sorol­hatjuk a többi között a Matávot is - mondja bevezetésképpen Péter Nándor telepvezető. művészeti művészeti tábor, ko­moly vonzerő a művészek, rajz­tanárok, óvodapedagógusok szá­mára. A hely és a különböző kellé­kek, mint a lemez, a festék, az égetési lehetőség, a gyári ven­dégházban az ingyenes szállás: mindez a házigazda SVT felaján­lása. Mindezekért az itt készült (Folytatás a 3. oldalon)- A szerződéses kapcsolatokkal hány hónapra tudják kapacitásu­kat lekötni?- A lakossági szolgáltatásokkal és a postának végzett munkával együtt ez év tíz hónapjában már nyolcvan százalékban lekötöttük a kapacitásunkat. A fennmaradó rész új szolgáltatásokkal kíván­juk lekötni.-Mire gondol? (Folytatás a 3. oldalon) Bégető birkák közt halad a Bee (magyar birka esetén: bí) család. A reklám rajzfilm vé­gén felirat: „A hülyeség ra­gad, dekódold magad!” Mi ez a marhaság? - gondoltuk töb­ben is, de tegnap fény derült a titokra. A Pannon GSM vezet­te be ily módon új, az ifjú kor­osztálynak szóló kampányát. A részletekről Björn Flakstad, a mobilszolgáltató cég vezérigazga­tója tájékoztatta az újságírókat teg­nap, Budapesten. Mint megtud­hattuk, a fejlett gazdaságú orszá­gokban a 14 év alatti népesség több mint fele használ mobiltele­font, Finnországban ez az arány el­éri a 85 százalékot! A tendencia egyértelmű, a Pannon tehát lépett. A18 év alatti korosztály (marke­tingszempontból történő) elérésé­hez újszerű kampányt talált ki a cég - erről már Simon Márta, a Pannon GSM marketing-igazgató­helyettese szólt. Másként gondol­kodnak, más az érdeklődésük, en­GloboNet fantázianéven indí­totta el Internet-szolgáltatá­sát augusztus l-jétől a Kelet- Nógrád COM Rt. A társaság fél év múlva piacvezető szeretne lenni a 32-es távbeszélő kör­zetben - jelentették be tegna­pi sajtótájékoztatójukon. Több hónapos tesztidőszak után döntött úgy a HTCC-cso- porthoz tartozó társaság, hogy augusztus l-jétől bevezeti saját Internet-szolgáltatását a 32-es primer körzetben - mondta el Tajti Endre vezérigazgató. Első­sorban a kapacitás mértékével és a minőséggel, valamint a könnyű kezelhetőséggel szeremének hat versenytársuk fölé emelkedni, le­hetőleg már fél év múlva. Az elvárások mind a szolgálta­tó, mind a felhasználó részéről magasak - jelezte Szabó László, a KNC marketingmenedzsere. A szolgáltatás havidíjmentes lesz, a tarifák a kedvezményes időszak nek megfelelő a kínált, új rek­lámkreáció .és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási csomag. A Bee Oroginal tarifacsomag a korosz­tály időszámításához igazodik: a délelőtti időszakban a legdrágább, délután kedvező árú, s estétől igen alacsony a beszélgetés díja. A kár­tya a már megszokott módon tölt­hető fel, pl. bankautomatánál. A szolgáltatás tartalmazza az SMS-t, a PannonWap-ot, illetve kedvenc számok kedvezményes hívását. Az arra alkalmas készülékkel elér­hető az operátorlogó- és a csen­gőhangletöltés is. A csomag és a készülékek a Pannon teljesen új hálózatában érhetők el, hagyomá­nyos kirendeltségeken nem. Au­gusztusban 66 nyílik országszerte, Nógrádban azonban még várni kell rá. Jó hírrel szolgált viszont ol­vasóinknak Antal Péter, a Pannon GSM tervezési igazgatója. Év végé­ig megoldódhat Hollókőben a szolgáltatás elérhetősége, Ipoly- tarnócon (Litkén) jövőre várható a vétel javulása. _____________t.n.l. k ihasználását (18-tól 7-ig, illetve hét vége és ünnepnap) ösztön­zik, mind az Internet használati díja, mind a telefonköltség vonat­kozásában. Harmincöt óra havi „szörfözés” felett viszont az Internet használati díja ingyenes. Augusztusban minden előfizető­nek öt, hálón töltött óra a KNC ajándéka. A GloboNet fantázianevű cso­maghoz az igénylők az ügyfél- szolgálati irodákban (Salgótar­ján, Szécsény, Pásztó) juthatnak hozzá. A 174-es, éjjel-nappal in­gyenesen hívható számukon, va­lamint a www.globonet.hu hon­lapon a részletekről érdeklődhet­nek. A regisztrációs csomag tar­talmazza az Internet-hozzáfé­rést, egy db E-mail címet 5 MB tárterülettel, valamint a teljes do­kumentációt a használathoz. A KNC a HTCC-csoport első cége, amely bevezette a saját Internet- hozzáférést. T.N.L Teljes körű szolgáltatást nyújtanak Amióta állami posta van, azóta a postaautó-garázs létezik, csak nem a mai formájában. Létrejötte az 1970-es évek elejé­re datálódik. Mai formájában öt éve alakult meg, vált ki ré­gebbi tulajdonosától, és ekkor kapta a Postaautó Budapest Kft. salgótarjáni telepe elnevezést. A KNC is Internet-szolgáltató Vargányák mázsáit szedik a gombázók Alacsony már az átvételi ár, ezért inkább piacra viszik a kalaposokat Mint a búcsúba, úgy járnak a gombaszedők az erdőbe Zabar, Szilaspogony, Bárna, Salgótarján környékén, de már Mátraalmáson, Dorogházán és más erdőkkel körülvett tele­püléseken is. Az utóbbi helyeken csak néhány napja indult meg az idei második, a gomba mennyiségét tekintve az elsőt messze túlszárnyaló szezon, az elmúlt hetek kiadós esőzése­inek köszönhetően. Sok-sok szedő hajnalban kel, hogy versenyt fusson az idővel, a reggel begyűjtött „igazit” va­gyis az ízletes vargányát ugyan­is még aznap el kell adni, vagy még frissen fel kell dolgozni. Mindössze pár órás erdei kiruc­canás hozományaként teli kosa­rakkal, hátizsákokkal igyekez­nek hazafelé az emberek, mun­kanélküliek, nyugdíjasok, vagy 9 lr771215»9 01000" 01177 azok, akik szabadságukat töltve próbálkoznak a szedéssel. Van­nak szenvedélyes gombázók, akik megtalálni szeretik igazán az erdei termést, mellyel aztán a család többi tagjának gyűlik meg a dolga, hiszen a húspótló­kat alaposan meg kell tisztítani, mosni, s még egyéb konyhai műveleteknek is alá kell vetni ahhoz, hogy minden szempont­ból megfelelő legyen a mélyhű­téssel történő eltevés, tartósítás, illetve a szárítás. Kocsáné Sándor Magdolna piacfelügyelő és gombaszakértő ellenőrzi a felhozatalt FOTÓ: GYURIÁN TIBOR A legtöbb gombász kereset-, illetve nyugdíjpótlónak tekinti az ingyen hozzáférhető, s most igazán bőséges erdei áldást, ezért járja szorgalmasan az álta­la már jól ismert, illetve ismeret­len erdőrészeket. A fent említett településeken élők azonban már jól tudják, hogy minden szezon, bőség legelején kell inkább szor­galmazni a szedést, mert aho­gyan szaporodik a cseresekben, tölgyesekben a vargánya, úgy te­lik a piaca, ennélfogva esik, sőt zuhan az ára a felvevőhelyeken. A mátraalmási Gembiczki Joachimné is sajnálkozva szá­molt be arról, hogy náluk is zú­golódnak az emberek, mert nemrégiben jött a telefon, s le kellett szállítani az átvételi árat. (Folytatás a 3. oldalon) 977121590100001177

Next

/
Oldalképek
Tartalom