Nógrád Megyei Hírlap, 2001. július (12. évfolyam, 151-176. szám)

2001-07-02 / 151. szám

Keresztény emberként szolgálnak Öt éve alakult meg Balassagyarmaton a Keresztény Értel­miségi Szövetség helyi szervezete, amely fennállása óta nívós ren­dezvények sorát szervezi és egyfajta fórumként szolgál a város tár­sadalmi életében. V“ I Kétbodonyi nyár fúlklórfésztivállal Több mint egy tucat települést mozgatott meg eddig a két­bodonyi nyár, s benne a kétbodonyi napok rendezvénysorozata, amelyben sport, vidámság, hagyományápolás egyaránt főszerepet kapott. ILI Vincze Márton volt a leggyorsabb Szinkronpályás autóversenyt rendezett a Balázs Rallye Team szombaton Pásztón. A több mint harminc indulót és közel kétezer nézőt felvonultató viadalon egy szécsényi sofőr, Vincze Már­ton diadalmaskodott. Szirénapróba A salgótarjáni, pásztói, karancslapujtői, jobbágyi kishartyáni lakosok türelmét és megértését kéri a riasztó rend­szer július 2-ai, hétfői, 13 órakor kezdődő üzempróbájához a me­gyei katasztrófavédelmi igazga­tóság polgári védelmi kirendelt­sége. Felhívja az érintett telepü­léseken élők figyelmét arra is, hogy a szirénajelzés előtt és után tájékoztatót hallanak. Megemlékezés Több mint százötven részt­vevője volt annak a rendez­vénynek, amelyet a salgótar­jáni Erdély Kör, a Magyarok Világszövetsége és a Keresz­tény Értelmiségiek Salgótar­jáni Csoportja szervezett a hét végén a megyeszékhe­lyen. A szovjet csapatok kivonulá­sának 10. évfordulója alkalmá­ból rendezett megemlékezés a Himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd Valiskó Ferenc, az Erdély Kör titkára köszön­tötte az ünnepség résztvevőit. Baffi István esperesnek az acél­gyári templomban tartott hála­adó szentmiséjét követően a történelmi jelentőségű évfordu­lón az ünnepség vendégé, Roszik Gábor evangélikus lel­kész, az első szabadon válasz­tott országgyűlés képviselője emlékezett meg az egy évtize­de lejátszódott eseményről. Az ünnepség a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével ért vé­get. A rendezvény azonban nem fejeződött be , mert a résztve­vők - mint egy nagy család - a rendház kertjében szalonnasü­téssel egybekötött baráti be­szélgetésen maradtak még együtt. Feltűnt, hogy eltűnt Baleset Hollókőn és Salgótarjánban Halott férfit emeltek ki a tűz­oltók hétvégén a balassagyar­mati Nyírjesben, a hetes tóból (a rendőrségi tájékoztatás sze­rint a bejelentés - hajnali két órakor - úgy érkezett a városi ügyeletre, hogy a 28 éves P. Sz. bement fürödni, s azóta nem adott életjelt magáról). Az ügyet - a halál okát és körülmé­nyeit - vizsgálják. Salgótarján belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a McDonalds előtt vasárnap el­ütöttek egy gyalogost, a rendőr­ségi ügyelet szerint a sérülés 8 napon túl gyógyuló, súlyos. Hollókő határában, a faluba ve­zető szerpentinen (ugyancsak a hétvége utolsó napján) kerék­páros esett el, az ő állapotáról a délutáni órákban még nem tud­tak bővebb információt adni. 9'771215"901000" 01151 Szerencsevadászat ÖTÖSLOTTÓ: HATOSLOTTÓ: 13, 45, 48, 54, 90. 2, 3, 5, 27, 28, 42. Joker-szám: 3 8 0 7 9 4. Pótszám: 12. „Most is halnak, születnek...” Millenniumi nap, kopjafaavatás Felsőtoldon 1990 után a zászló is visszatért a történelmi hagyományok­hoz. Ez a mondat hídként kötötte össze a felsőtoldi millenni­umi ünnepség két részét, amely a körzeti általános iskola ta­nulóinak látványos, műsoros összeállításával indult a polgár- mesteri hivatal mellett felállított óriás sátor alatt. A millenniumi emlékzászló át­adását megelőző percekben dr. Szabó Sándor helyettes államtit­kár, a megyei közigazgatási hivatal vezetője fogalmazta meg ünnepi gondolatát. Egyebek mellett arról, hogy mi, magyarok jól tudunk ün­nepelni és jól tudunk sopánkodni is. Hajlamosak vagyunk csak azt látni és emlegetni a múltból, amit szépnek vélünk. Pedig nemcsak a szépre, hanem mindenre, azok­nak az évtizedeknek az árnyolda­laira is emlékeznünk kell. S bár a rendszervátás több volt mint egy­két álmatlan éjszaka, mára túl va­gyunk a nehezén. Gazdaságunk fejlődő, forintunk erősödik. Le­gyünk hát egy kicsit derűlátóbbak, merjünk ünnepelni, hiszen aho­gyan a csíksomlyói búcsú egyik dalában is elhangzott: - „most is halnak, születnek, nem lesz vége a nemzetnek.” A település polgármestere, Nagyváradi István köszönő szavá kíséretében vette át a kormány adományát, amelyre Czímer Istvánná kötötte fel a száagot, Finta Lajos plé­bános pedig fel­szentelte, meg- ádotta a zász­lót. Tőzsér Zsolt, a megyei köz­gyűlés áelnöke a millenniumi felhívást ismer­tette, beszédé­ben pedig egye­bek között arra emlékeztette az ünneplőket: - nemzeti meg­maradásunk egyik legerő­sebb tápköve az ezer eszten­deje alapított ál- lam volt, s ami­kor visszatekin­tünk múltjára, meg kell fogal- maznunk azt is, milyen jövőt akamnk. Felsőtoldon kopjafát A polgármesteri hivatá előtti emlékparkban felállított kopjáa avatásává folytatódott az ese­mény. Itt Nagy Miklós, a község idős lakója, nagy átéléssel mondta el a hazáról szóló verset, majd dr. Surján László, országgyűlési kép­viselő köszöntője következett, melyben azt is megfogalmazta, hogy a helyiek számára mindig lát­ható kopjafa, a múlt emlékét hirde­ti, de a má nemzedék keze áatt formáódó jövőt is jelzi. is avattak a millenniumi ünnepségen FOTÓI GÓCS ÉVA Hazában házuk, házukban hazájuk Bér ünnepe az ezeréves magyar államiság emlékére A település példa értékű önmagára találásáról, szép nevű pusztájához illő, remélhetően virágos jövőjéről szóló gondo­latok fogalmazódtak meg Bér szombati, millenniumi, egyben a Szent István emlékpark avató ünnepségén, amelyet más te­lepülésekről érkezett csoportok is megtiszteltek jelenlétük­kel. Maczó László polgármester üdvözölte a jeles nap vendégeit, köztük a kistarcsai, boldogi, szandai hagyományőrző együt­teseket, majd a Varietasz Pódi­um Színház tagjainak hangula­tos műsora következett. Erre az alkalomra készült el Szent Ist­ván szobra, az ezeréves magyar államiság emlékére az önkor­mányzat állíttatta az emlékpark­ba. Az alkotást dr. Kara Pál, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára és Tőzsér Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke lep­lezte le. Bér első köztéri szobrá­nak alkotóját, a pásztói születé­sű, Boldogon élő Szpisják Pált, alkotói munkásságát, ennek főbb állomásait Maczó László mutatta be az ünneplőknek, s végül köszönetét mondott a mű­vésznek a parkban felavatott al­kotás elkészítéséért. A kormány millenniumi zász­laját dr. Kara Pál hozta el a béri­eknek. A helyettes államtitkár ünnepi gondolatait azzal kezd­te: ezer év feljogosít bennünket arra, hogy megálljunk, vissza és előre is tekintsünk is egy kicsit.- Nincs szégyenkezni valónk - mondta, s kérdéssel folytatta: sokszor elgondolkozom, annyi kudarc, veszteség, sikertelen­ség, gyötrelem közepette mi tar­totta össze ezt a népet? Nem más, mint a hit, a család, a mun­ka, a nyelv és a kultúra. Monda­nivalója a múltbeli és a jelenko­ri Bérről, a bériekről is szólt. (Folytatás a 3. oldalon) A megyei foci ünnepét rendezték szombaton Pásztón, amelyen többek között a lapunk tudósítói által legjobbnak ítélt labdarúgók mérték össze tudásukat. Kopka Miklós (jobbra), a Nógrádi Média Kiadói Kft. ügyvezető igazgatója Lázár Krisztiánnak, a bajnokság legjobbnak ítélt kapusának gratulál. _ fotó, g. é. Aktívak a vidék fővárosai Eredményes félévet zárt a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ), a 22 megyei jogú nagyvárost tömörítő szövetség. Az első hat hónap munkájáról, valamint a következő fél év terveiről Pusz­ta Béla, Salgótarján polgármestere, az MJVSZ alelnöke adott tájé­koztatást Mint Puszta Béla elmondta, a 10 szakbizottsággal, és a jegyzői kollégiummal működő szervezet bizottságai 14 alkalommal ülésez­tek. Az MJVSZ legutóbbi, elnök­választó közgyűlése óta új straté­giával, aktívan kíván részt venni a közpolitikában. A nagyvárosok számára kiemelkedő fontossággal bíró törvényjavaslatok vélemé­nyezésében és a közel 50 tervezet. kidolgozásában részt vettek a szakbizottságok delegáltjai. A mi­nisztériumokkal való hatéko­nyabb együttműködés érdekében a szövetség vezetése együttmű­ködési megállapodás aláírását kezdeményezte a szaktárcákkal. A fél év folyamán a külügyi, az egészségügyi, az ifjúsági és a kör­nyezetvédelmi tárcákká kötöttek megállapodást, emellett szoro­sabbá fűzték az együttműködést a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségével és a Katasztrófavé­delmi Főigazgatósággal is. A Megyei Jogú Városok Szö­vetsége az európai uniós csatlako­zásra készülve megkezdte a váro­sok polgárbarát adminisztrációs rendszerének kiépítését. A közel 3 millió polgár érdekeit képviselő MJVSZ sikeresen működött közre a tűzoltóság elmaradt bérpótléká­nak és a gázközmű-vágyon ren­dezésének ügyében is. A szövet­ség budapesti szolgáltató irodája a MATAV-val és informatikai szakemberekkel egy, az uniós színvonalnak és kívánalmaknak megfelelő információs rendszer kiépítésén dolgozik, amely a nagyvárosok közötti kommuni­káció professzionális alapokra he­lyezését, a gyors, pontos és haté­kony információáramlást szolgál­ja. A szövetség jövő félévi tervei­ben a többi minisztériummal való együttműködési megállapodás aláírása szerepel, így a párt­független országos közpolitiká­ban, és az uniós csatlakozási fo­lyamatokban a vidék nagyvárosai valóban a vidék fővárosaiként, felkészült és megfelelő informáci­ós bázissal rendelkező vidéki központokként működhetnek majd. 977121590100001151

Next

/
Oldalképek
Tartalom