Nógrád Megyei Hírlap, 2001. március (12. évfolyam, 51-75. szám)

2001-03-01 / 51. szám

VLIH <IV t L »*. i • Gyalogút a régi kisvasút nyomvonalán Bátonyterenyén 1999-ben alakult meg a millenniumi bizottság. Céljuk, hogy minden nemzedék tisztelje a múltat, s alkossanak maradandót a jövő számára. (2. oldal) Foglalkoztatottság és keresetek „Keresetek alakulása a rendszerváltás után” címmel készítettek tanulmányt a KSH Nógrád Megyei Igazgatóságának szakembe­rei, amelyben számos időszerű kérdést vizsgálnak. (4. oldal) Tavaszi program Bizonyára sok szurkoló érdeklődésére tart igényt az NB 11 Winner Sport csoportjában vitézkedő balassagyarmati focisták tavaszi menetrendje (7. oldal) BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2001. MÁRCIUS 1, CSÜTÖRTÖK XII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÁRA: 47 FORINT ________ELŐFIZETVE: 35 FORINT (H a előfizet jppunkra ML takaríthat meg. ^ b' Részletes információ: 1 '»2/416-455/213-as mellék Félmilliárd mikrohitel Nógrádnak Ünnepélyes szerződéskötés­sel ünnepelte meg a Nógrád Megyei Regionális Vállalko­zásfejlesztési Alapítvány, hogy immár félmilliárd forint mikrohitelt folyósítottak zö­mében kezdő vállalkozások­nak. A jeles eseményen az er­dőműveléssel foglalkozó Javorina Kft. vezetői írhatták alá a 3 milliós megállapodást. Az ünnepélyes aktus meghí­vottjait dr. Berente Tibor, az ala­pítvány kuratóriumának társel­nöke köszöntötte a salgótarjáni inkubátorházban. Elsőként Thomas Whiley, az Európai Unió delegációjának Phare és Ispa programfelelőse beszélt a brüsszeli forrásokról, s megerő­sítette, hogy a pénzügyi támoga­tásokat hazánk 2006-ig veheti igénybe, segítve az intézményi átalakulást, illetve a gazdasági és szociális kohéziót, vagyis a fel­zárkóztatásunkat. Ezek egyik párhuzamos támogatási forrása a mikrohitelprogram, amelyre az EU-ból eddig 18 millió euró érke­zett hazánkba. Tavaly jelentős módosulás (Folytatás a 3. oldalon) Még nincs vége a patvarci perpatvarnak Jogsérelem: sajátságos bocsánatkérés a sörözőben ,De a kocsma bezzeg hangos...” A Gyarmati úti sörözőben jól megférnek a szórakozni vágyó felnőttek Nem tudni még, mikor és milyen eredménnyel ér véget a pat­varci pereskedés. Az viszont teljességgel bizonyos, a hétszáz lakosú falu szinte minden felnőtt lakója nevetségesnek tartja a per tárgyát, amely hátrányos megkülönböztetés okán, azaz személyiségi jogsérelem miatt folytatódott. Már az előbbit is egyként ítélte meg a falu népe, az utóbbit pedig még inkább, mert tudni vélték, azért csorbult egyesek személyiségi joga, mivel nem ihattak szeszes italt a helyi sörözőben. Kerékpárok, s pár autó parkol a Gyarmati út kanyarulatában, a sö­röző előtti parkolóban. Benn, akár­ha presszóba térnénk, kávéillat ter­jeng, Erika, az üzletvezető, újra meg újra gőzöli a feketével telt po­harakat. Néhány, pult előtt álló ke­ze ügyében azért ott a stampedli is, a három részre osztott, ám egy­be nyíló helyiségek kisebbikében pedig néhányan söröznek. Pár ro­ma származású itteni is. Az a személy is belépett a napsü­tésben tárt ajtón - mielőtt köszönt a bejárat előtt álló Erikának, s aki szívé­lyesen viszonozta azt - aki a vezetőnő elleni újólagos per egyik tanújaként szereplőjévé vált a hosszúra nyúlt pe­reskedésnek. De miért is ne? 0, ellen­tétben másokkal, nem okozója az oly­kort zavaroknak. Csak a pereskedések közreműködője, hiszen tanúk nélkül mit sem érnek a perek. Mert pereske­désből akad itt bőven. Újólag olya­nokból, amelyeket cigány-magyar el­lentétként aposztrofálnak már a kör­nyéken - oktalanul. Patrvarcon (is) gyakorta együtt múlatják az időt magyarok és romák, függően attól, milyen a lakossági összetétel. Mégis megtörtént, hogy a romák egy csoportja pert indított Eri­ka, a söröző bérlője ellen. (Folytatás a 3. oldalon) Nagyobb biztonságérzet A bűnözés visszaesésének mértéke Nógrád megyében jó­val meghaladja az országos csökkenést és elmondható, hogy Nógrád továbbra is az ország legkevésbé fertőzött megyéjének tekinthető - je­lentette ki tegnapi sajtótájé­koztatóján dr. Tolvay Örs Csa­ba, Nógrád megye főügyésze. A Nógrád Megyei Főügyész­ség 2000. évi tevékenységéről szólva kiemelte, hogy a legfőbb ügyész személyében bekövetke­zett változás utáni időszakban napirendre került az ügyészi szervezet megreformálása. A központi nyomozóhivatal az or­szágban jelentkező bármelyik ügyben hatáskörébe vonhatja a nyomozótevékenységet. Az or­szág közvéleményét érintő esete­ket ezentúl a kiemelt ügyek osz­tálya fogja vizsgálni. A megerő­södött büntetés-végrehajtási osz­tály állampolgári jogvédelmi fel­adatokat is kapott. Örömmel szólt arról, hogy az ügyészség el­nyert egy Phare-segélyt a számí­tógépes park fejlesztésére, amely révén európai szintű ügyintézést valósítottak meg. Az ügyészség elmúlt évi munkájához a szemé­lyi feltételek biztosítottak voltak. Megállapítható, hogy a 2000. esztendőben regisztrált 6622 bűncselekmény 19 százalékkal kevesebb, mint az előző évben. (Folytatás a 3. oldalon) Kettős mércével mér az Orbán-Torgyán-kormány Az SZDSZ javasolja a „ repiadó ” eltörlését - Utcai harcosok helyett ökölvívók A Szabad Demokraták Szövetsége nevetségesnek tart­ja, hogy a kormány az óvodásokat és a kisiskolásokat is adóztatja. A január elsején bevezetett „repiadó” ér­zéketlen, rugalmatlan, mert nemcsak a pénzfecsérlő dínomdánomoknak üzen hadat, hanem az olyan ren­dezvénynek is, ahol például egy sportegyesület növen­dék sportolóit egy verseny után meg akarják hívni egy üdítőre, s az pluszpénzbe kerül - jelentette ki Rajk László az SZDSZ ügyvivője tegnap egy salgótarjáni sajtótájékoztatón. Szerinte az Orbán-Tor­gyán-kormány kettős mércé­vel mér, mert az adóterhek kiszabásánál kivételez a mi­niszterelnökkel, a külügymi­niszterrel, az Országgyűlés elnökével és a köztársasági elnökkel, de még a kancellá­riaminiszterrel is. Ezekre a közjogi méltóságokra nem vonatkozik az adótörvények egyik legújabb módosítása, a repiadó. (Folytatás a 3roldalon) Az SZDSZ sajtótájékoztatóján - balról jobbra - Kovács Kálmán országgyűlési képviselő, Gusztos Péter me­gyei elnök és Rajk László országos ügyvivő fejtette ki véleményét a kormány politikájáról fotó: gy. t. NAPI ÁLLATSÁG: TEKEREDIK A KÍGYÓ... Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központban kicsinyek és felnőttek nagy örömére ezekben a napokban látható a kecskeméti akvárium hüllőshowja. A színpompás, de sokak szemében hátborzongató állatok bemutatására későbbi lapszámunkban visz- szatérünk. fotó:gy.t. Előtérben a beruházások támogatása Idén kétszer annyi pályázati támogatásban részesül az ültet­vénytelepítés, mint tavaly, az előző évinek mintegy két és fél­szerese fordítható ilyen módon a beruházásokra, de a termelé­si feladatokra is lényegesen több pénz osztható szét. Az év vesztesének tekinthető viszont ebben a körben a piaci támoga­tás. Az Európai Unióban a háromszázhetvenből hétmillió la­kos foglalkozik mezőgazdasággal, amelynek napjainkban há­rom nagy problémája van: egyik, hogy túl sokan akarnak eb­ből megélni. A Salgótarjánban tegnap megrendezett megyei agrármarketing-fórumon a támogatási lehetőségek ismerteté­se mellett jó néhány más téma is nyilvánosságot kapott. A Nógrád Megyei Agrárkama­ra Közhasznú Társasága az Ag­rármarketing Centrum támoga­tásával szervezte meg az európai csatlakozás jegyében megtartott fórumot, ahol elsőként az idei agrárszabályozásokról dr. Tar­ján Zoltánt, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium d*n' ~ i kIkv-- -in a mnm főosztályvezetőjét hallgatták meg a jelenlévők. Előadásában ismertette a támogatási lehetősé­geket, s a rendelkezésre álló for­rásokat, amelyek a Sapard-pro- gram révén bővülnek. A beruhá­zásokat a tavalyi huszonnyolc­cal szemben ebben az évben hatvannyolcmilliárd forinttal tá­mogatják, nyolcmilliárd jut a mi­nőségi termelés elősegítésére, az állattenyésztési ágazatnál vi­szont a visszafogottság és a bőví­tés egyaránt megjelenik, az előb­bi a húsmarha-, az utóbbi pedig a juhtartást érinti. Továbbra is a támogatotti körben marad az új típusú szövetkezet és az ökogazdálkodásra való áttérés is. Az élelmiszer-ipari beruházá­sokra fordítható forrásokhoz szintén járulni fog a Sapard-rész, ezen a téren mindent egybevet­ve idén 7,8 milliárdos fejlesztés érhető el. Kiemelt támogatásban részesülnek a logisztikai köz­pontok köré csoportosuló létesít­mények, mint például a hűtőhá­zak, feldolgozó-, csomagolóüze­mek. Tízmilliárdot meghaladó az az összeg, amely 2001-ben a kör­nyezetvédő, -kímélő gazdálko­dást ösztönzi, az ültetvénytelepí­tés, az öntözés, a melioráció, szintén egy-egy fontos szelete a támogatási forrásmegosztásnak. (Folytatás a 3. oldalon) 375111520100001051

Next

/
Oldalképek
Tartalom