Nógrád Megyei Hírlap, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

Kazáron mindig történik valami Jog az emberhez méltó élethez Falugyűlésen értékelte a tavalyi munkát a képviselő-testület, s vá­Brezovszky István beteg és elkeseredett. Oxigénpalackhoz és zolták a 2001-re tervezett feladatokat. Legutóbb a mizserfai tele­koncentrátorhoz kötött, ami miatt tetemes az áramszámla, de ke­pülésrészen élők hallhattak ezekről. (2. oldal) vés a rokkantnyugdíj. (3. oldal) Otthon tartották a serleget A salgótarjáni Beszterce-lakótelepi iskola adott otthont az először megrendezett férfi kosárlabda Beszterce Kupának. A meghívott négy együttes kuparendszerben mérte össze tudását. (11. oldal) NOGRAD MEGYEI HÍRLAP ^________ Ha előfizet .lapunkra BALASSAGYARMAT, BATONYTERENYE, PÁSZTÓ, RETSAG, SALGÓTARJÁN, SZECSENY VAROSOK ES TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2001. FEBRUÁR L, CSÜTÖRTÖK ________ XII. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM________ÁRA: 47 FORINT_________ELŐFIZETVE: 35 FORINT O lajszennyezés az Ipolyon A vízművek nincsenek veszélyben, területen kívül esnek A Szlovák Köztársaság Nagykürtösi Járási Hivatal polgári vé­delmi osztálya január 30-án este 9 órakor tájékoztatta a Nóg- rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeleti szolgála­tát, hogy Dolny Sztrehova település mellett egy 250 mm-es, olajat szállító vezeték eltört. A kiömlő nagy mennyiségű gáz­olaj szennyezte a környező mezőgazdasági földterületet és az intenzív esőzés hatására a település melletti patakba is be­folyt. (A Tisovnik-patakról van szó, amely Ráróspuszta és Nógrádszakál között ömlik az Ipolyba.) A szlovák fél megtette a szükséges intézkedéseket an­nak érdekében, hogy a patakon keresztül ne juthasson a szeny- nyeződés az Ipoly folyóba, de ezt minden erőfeszítésük elle­nére sem sikerült megakadá­lyozniuk. A magyar oldalon az éjszaka folyamán intézkedés történt ar­ra vonatkozóan, hogy az Ipoly folyó folyásirányába eső vízki­emelő berendezések máshon­nan vételezzék a lakosság ivó­vízének biztosításához szüksé­ges vízmennyiséget. A kataszt­rófavédelmi igazgatóság mun­katársai az érintett települések polgármestereit tájékoztatták a balesetről, illetve felhívták a fi­gyelmüket arra, hogy a lakosság az ásott kutakból lehetőleg ne fogyasszon. A kárelhárítási munkálatok­ba bevonható erők és eszközök a munkák megkezdésére ké­szenlétben állnak. Az ÁNTSZ szakembereinek és mérőeszkö­zeinek felhasználásával jelen­leg folyik a szennyezettség mértékének megállapítása. A katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai folyamatosan tart­ják a kapcsolatot szlovák kollé­gáikkal. A szakemberek szerdán is fi­gyelőszolgálatot tartottak. Laka­tos László alezredes elmondta, délelőtt még nem voltak látható jelei az olajszennyeződésnek, ték az éjszakát. Litke és Nógrádszakál pol­gármestere is a folyóparton éj­szakázott. Szerdára virradóan legelőbb a közigazgatási terüle­teiken gazdálkodó állattartókat figyelmeztették - tájékoztatott Kovács Józsel, Nógrádszakál polgármestere - ne itassanak az Ipoly vizéből, újabb rendelkezé­sig. A lakosság egészségét nem veszélyezteti a folyó várható szennyezettsége, a vezetékes vi­zet szolgáltató vízművek terüle­ten kívül esnek. Mindennek el­lenére felhívták a lakosság fi­gyelmét is a történtekre, mert a helyiek nagy része issza egy for­rás vizét, s a falun élők többsége takarékossági megfontolásokból ma is használja az ásott kutakat. Ráróspusztánál is figyelik az Ipoly vizét Nem okozott zavart a hó Szerda reggelre fehér hóle­pel borította be megyénket, vastagsága öt-tíz centiméter között váltakozott. A síkos­ság megszűntetése jelentős emberi és gépi erők beveté­sét kívánta, a közlekedésben azonban nem okozott fenn­akadást a tél. Mocsári Péter, a Nógrád Me­gyei Állami Közútkezelő Kht. fő­diszpécsere elmondta: kedden kora délutántól teljes létszám­mal megállás nélkül dolgoztak az utak megtisztításán, a csú­szósság megszüntetésén. A munka dandárja éjszakára ju­tott, amikor is huszonkét hóeké­vel és szóróval ellátott gép tette feladatát az utakon. Ennek kö­szönhetően reggelre csak a Szentkútról és Karancsbe- rényből érkezett panasz az utak állapotára, de szerda délre elhá­rították az akadályt. Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Rt. salgótarjáni személyzeti üz­letágvezetőjétől megtudtuk: csupán két járat késett szerda reggel, mivel Márkházánál egy teherautó keresztbe csúszott az úton. Alsótoldon sem okozott nehézséget a leesett hó FOTÓ: RICÓ Pásztói közmeghallgatás Utak, járdák, óvoda a napirenden Pásztón kedden a késő délutáni órákban kezdődött a köz­meghallgatás a művelődési központ nagytermében. A város lakói éltek is a lehetőséggel, számos olyan problémát vetet­tek fel, amelyek megoldásra várnak. Pintér János a piac tűr­hetetlen állapotát említette első felszólalóként. Mind mond­ta, betonozási munkálatok lennének szükségesek ahhoz, hogy kulturált körülmények között járhassanak árusok ás vásárlók egyaránt. Sisák Imre polgármester írásbeli választ ígért a felvetésekre. Fe­kete Mihály a Rákóczi úti palackosüzlettel kapcsolatban emelt kifo­gást: szerinte meg kellene követelni a rendet, a tisztaságot, ha kell, hatósági úton is. Kérte azt is, hogy az iskolákban hívják fel a gyere­kek figyelmét, hogy a papírokat, üdítősflakonokat a szeméttároló­ba rakják. (Folytatás a 3. oldalon) Küzdelem a munkanélküliséggel Hagyományteremtő céllal rendeztek sajtótájékoztatót szer­dán a Nógrád Megyei Munkaügyi Központban, amelyen ér­tékelték a munkaügyi központ múlt évi munkáját, s szóltak az idei foglalkoztatási koncepciókról. A jelenlévőket Sásdiné Oláh Krisztina PR- és sajtóreferens köszöntötte, aki hangsúlyozta: a jövőben szeretnék élőbbé tenni a média és a munkaügyi köz­pont kapcsolatát, ezért szükség szerint tartanak majd sajtótájé­koztatókat. Tamási Ildikó, a Nógrád Me­gyei Munkaügyi Központ igaz­gatója elmondta: a múlt eszten­dőben 369 fővel, arányát tekint­ve 15,6-ről 14,7 százalékra csök­kent a nyilvántartott munkanél­küliek száma megyénkben. Az állástalanok számának mérsék­lődése nem érte el a hazai átla­got, szűkebb pátriánkban a har­madik legmagasabb a munka­nélküliségi ráta az országban. A megye keleti felében, tehát a salgótarjáni, a szécsényi és a bátonyterenyei körzetben folya­matosan a megyei átlagot meg­haladó, míg a Pest megyéhez közelebbi balassagyarmati, rét­sági, pásztó térségben attól ala­csonyabb volt a munkanélküli­ség. Év végén 7,6 százalékpon­tos volt az eltérés a legalacso­nyabb (rétsági - 10,6) és a leg­magasabb (salgótarjáni - 18,2) munkanélküli rátával rendelke­ző két körzet között. A munkahelyet nem találók táborán belül a 25 éven aluliak és a 45 éven felüliek aránya nö­vekedett, míg a 26-45 év közötti- eké mérséklődött. Évek óta meg­figyelhető a nők munkaerő-piaci helyzetének romlása, részesedé­sük az állásnélküliek között egy év alatt 44,3-ről 45,3 százaiéiba gyarapodott. A regisztrált munkanélküli ál­lomány iskolai végzettség sze­rinti összetétele viszonylag sta­bil. Megfigyelhető azonban, hogy folyamatosan csökken a szakmunkásvizsgával rendelke­zők súlya, míg a diplomásoké már két éve növekszik. Az ala­csony iskolai végzettségűek el­helyezkedése egyre nagyobb gond. A munkanélküliség kedvező alakulása elsősorban a regisztrá­lást kérők csökkenésével magya­rázható. A nyilvántartásba belé­pők száma 7,6, az onnan kilépő­ké 6,3 százalékkal mérséklődött egy év alatt. A nyilvántartásba vettek több mint négyötöde ko­rábban már legalább egyszer volt a munkaügyi szervezet ügyfele. A múlt év végén 821 pályakez­dő munkanélkülit regisztráltak, számuk 5 százalékkal csökkent. (Folytatás a 3. oldalon) A Postabank Megújuló betét a futamidő lejárta után akár A Megújuló betét kényelmes és biztonságos megtakarítási S-szór is megújulhat, anélkül hogy Önnek bármit tennie kellene, lehetőség, amely elérhető a bankfiókokban és valamennyi Ráadásul az egyes lejáratok után pénze kamatos kamattal postán. Ugye, hogy nem felejti el? gyarapodik tovább. • SO ezer és 2 millió Ft között 6 különböző címletben váltható • 4-féle futamidőre, fi* kamattal köthető • Névreszól O Postaßanfc ti Tífcöfé*ptntt4f Rt Megújuló betét Teljes körű szolgáltatásunkkal várjuk hálózati egységeinkben: * Salgótarjáni Fiók, Salgótarján, Rákóczi út 13. Telefon: 32/521-280. * Balassagyarmati Kirendeltség, Balassagyarmat, Kossuth út 6. Telefon: 35/300-533.

Next

/
Oldalképek
Tartalom