Nógrád Megyei Hírlap, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-20 / 17. szám

■ 10. oldal - Nógrád Megyei Hírlap SPORT TŰK Ö R 2001. JANUÁR 20., SZOMBAT Meghódította a gyereksereget is Diáksportkört neveznek el Diósjenőn Csollány Szilveszterről? Nem gondtalan fociéletünk Beszélgetés Ferencz Gyulával a Nógrád megyei labdarúgás helyzetéről Az elmúlt év végén rangos kitüntetésben részesült Józsa Csaba, a diósjenői általános iskola testnevelő tanára, aki ki­csit kínosan érezte magát a „Diáksportért” érdemérem átvé­telekor, mivel ahogyan ő fogalmazott: „szemtelenül fiatal­nak” érezte magát a díjazottak sorában. Legtöbben egy egész élet munkájáért kapták ezt a kitüntetést, így érthető, hogy a mai napig aktív sportember nagy megtiszteltetésnek vette az elismerést. E díjátadó ünnepségen találkozott Csollány Szil­veszter tornásszal is, s miután úgy érezte, hogy a kitüntetés egyben a lelkes diósjenői nebulók sikere is, támadt egy hir­telen ötlete: meg kell ajándékoznia őket egy maradandó sportélménnyel. Gyors „közvélemény-kutatás” után kide­rült, hogy az újdonsült olimpiai bajnok tornászt valamennyi diák szeretné megismerni személyesen. Lehet, hogy diáksport-egyesület névadója lesz az olimpiai bajnok tornász fotó* epa A diósjenői iskolában már szinte hagyomány, hogy a tanu­lók élsportolókkal találkozhat­nak. így látogatott el hozzájuk Növényi Norbert birkózó, a Danone-Honvéd férfi kosárlab­dacsapata, a magyar női kosár­labda-válogatott, Kovács Dusán gátfutó és most az év férfi spor­tolóját, Csollány Szilvesztert „kapták ajándékba”. Sydney olimpiai bajnokát megérkezésekor hatalmas vas­taps fogadta a zsúfolásig telt osztályteremben. A jó hangula­tú beszélgetés során olimpiko­nunk elmondta, hogy magabiz­tosan készült az ausztráliai vi­lágversenyre, hiszen a koráb­ban rendezett tizenegy nagy versenyből kilencet megnyert, s csak két alkalommal szorult a második helyre. Élete harmadik ötkarikás játékán aztán sikerült a legfényesebb érmet elhoznia. Mindig lebegett előtte kitű­zött cél: a gyermekkori versen­gések után bekerült az ifjúsági válogatottba, majd a felnőttvá­logatott mezét is magára ölthet- te, kijutott az olimpiára, beke­rült a fináléba és ott megszerez­te a hőn áhított aranyérmet, az­az fokról fokra küzdötte fel ma­gát. Még óvodás volt, amikor a bátyját beválasztották az iskolai tornászcsapatba. Őt „utánozva” gyakran könnyebben sikerült saját magától elvégeznie egy- egy gyakorlatot, mint testvéré­nek a fárasztó edzések alatt. Mi­kor iskolás lett, magától érthető volt, hogy követi testvérét a tor­nacsarnokba. Ettől kezdve nem volt megállás, edzéssel és tanu­lással teltek a napjai. Középis­kolásként egyik edzőtábor a másikat követte, s közben meg­számlálhatatlanul sok verse­nyen vett részt. Az 1996-os olimpia ezüstje után úgy gondolta, hogy abba­hagyja a versenyszerű sporto­lást. Nem is edzett több mint három hónapig, aztán rájött: hi­ányzik neki az edzőtermek lég­köre. Újra nekirugaszkodott, s ezúttal végre feljutott a csúcsra. Csollány úgy érzi, hogy négy évre még mindenképpen futja az erejéből, így remélhetőleg is­mét drukkolhatunk neki majd az athéni olimpián. Közben per­sze ott van még a világbajnok­ság, hiszen- az éremgyűjte­ményből hiányzik még egy ilyen medália, nincs még vébéaranya. A diósjenői iskolások gyor­san szívükbe zárták a jó humo­rú, közvetlen fiatalembert. Oly­annyira, hogy amikor Józsa Csaba megkérdezte tőlük: mi a véleményük arról, hogy a diák- sportkört egyesületté átszer­vezve Csollány Szilveszterről nevezzék el - hangos üdvrival­gás volt a válasz. Olimpiko­nunk számára is bizonyára kel­lemes élmény marad ez'a diós­jenői látogatás, s az, hogy csak hosszú idő után tudott szaba­dulni az autogramkérők lelkes táborától. VÉGH JÓZSEF Szojka és Kissné elismerése MLSZ-centenáriumi ünnepi ülés Budapesten A Magyar Labdarúgó Szövet­ség 100. születésnapja alkalmá­ból rendezett ünnepi ülést pén­teken a budapesti Madách Szín­házban, amelyre 772 vendéget hívtak meg. A jelenlevőkhöz Bozóky Imre MLSZ-elnök és Szakács Imre, az ISM államtitkára intézett beszé­det, de levélben méltatta a ma­gyar foci elmúlt századát Schmitt Pál, a MOB elnöke is. Az ünnepi ülés végén az MLSZ jubileumi emlékérmét adták át azoknak a játékosok­nak, edzőknek, bíróknak és sportvezetőknek, akik az elmúlt 100 évben sokat tettek a sportág népszerűsítéséért. Megyénkből ketten vehették át az elismerést: Szojka Ferenc, az SBTC 28-szo- ros válogatott kiválósága, vala­mint a magyar női válogatottban hosszú éveken keresztül csapat- kapitányként is szereplő szécsé- nyi Kiss Lászlóné. A díjazottak: Albert Flórián, Barcs Sándor, Baráti Lajos, Bene Ferenc, Börzsei János, Bundzsák Dezső, Buzánszky Jenő, Dalno­ki Jenő, Détári Lajos, Dunai An­tal, Fazekas László, Fenyvesi Máté, Garaba Imre, Göröcs Já­nos, Grosics Gyula, Gyetvai László, Hidegkúti Nándor, Illovszky Rudolf, Kalocsay Géza, Kiprich József, Kiss Lászlóné, Kovács Ferenc, Machos Ferenc, Mátrai Sándor, Mészöly Kál­mán, Nagy Miklós, Nagymarosi Mihály, Novák Dezső, Nyilasi Tibor, Palotai Károly, Pillér Sán­dor, Puhl Sándor, Puskás Ferenc, Rudas Ferenc, Sándor Károly, Szabó György, Szepesi György, Szilágyi György, Szojka Ferenc, Szusza Ferenc, Várhidi Pál. A megye labdarúgásának helyzetéről ültünk le beszélgetni a minap Ferencz Gyulával, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjá­val, az NB m-as Mátra-csoport versenybizottságának elnökével, aki négy év óta a Nógrád Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke is. Az is­mert labdarúgó 1961-ben költözött Sopronból Salgótarjánba, s az SBTC színeiben a magyar B-válogatottságig vitte. Több éven át volt a fekete-fehér klub első embere és különböző vezetői beosztást töl­tött be az egykori nagy egyesületben. A 60 éven túl lévő, ám fiatalos mozgású, jó kedélyű sportemberrel több témát is érintettünk.- Választásokra készülnek me­gyénk labdarúgásának különböző szintű szervezetei. Mi a pontos me­netrend?- Az alapszabályok szerint négyévenként a vezető testületeket közgyűléseken újjá kell választani. A megyében a tervek szerint már­cius 29-én tartjuk meg ezt az ösz- szejövetelt, s ehhez igazodva a vá­rosi szövetségek is a tavasz folya­mán tartják a vezetőségválasztó közgyűléseiket.- Ön négy éve elnöke a Nógrád megyei szövetségnek. Milyen ered­ményekről tud számot adni?- Két részre bontanám a vála­szomat. A megye labdarúgásának szervezése, a versenyek bonyolítá­sa zavartalan, adminisztrációja megoldott, irányított. Új elhelye­zésben, jó körülmények között tudjuk feladatainkat végezni: szá­mítógép, sokszorosító és minden más technikai eszköz rendelkezé­sünkre áll. A játék színvonala azonban nem fejlődött az elképze­léseim szerint. A nógrádi NB-s csa­patok száma csökkent, s a labdarú­gás általános színvonala sem kielé­gítő.- Milyennek ítéli meg az NB Ol­ás Mátra-csoport helyzeté?- Jelenleg megyénk két csapata szerepel itt annak ellenére, hogy lehetősége lett volna a Jobbágyi­nak, az SBTC-nek és a Pásztónak is ebben az osztályban indulni, de gazdasági okok miatt egyikük sem élt a lehetőséggel. Ugyanakkor el kell mondanom, üde színfolt a me­gye labdarúgásában Balassagyar­mati SE-Nógrád Volán feljebblépé- se és eddigi szereplése az NB II- ben. Bízom benne, hogy nem szal­maláng a tevékenységük és tartós NB II-es szereplésről, vagy még magasabb osztályban szereplő­csapatról tudunk majd a későbbi­ekben számot adni. Működésük most figyelemreméltó. A csoport egyéb megyékből szereplő csapa­tainak is vannak problémái, de végső soron a szabályoknak meg­felelően működnek.- Térjünk vissza a megyére: sze­gények a nógrádi csapatok?- Azt mondanám: is-is. Van, ahol felsőbb osztályban is megfele­lő anyagiakkal rendelkeznek, jól ellátottak és van, ahol filléres gon­dokkal küszködnek nap mint nap. A megye gazdasági potenciáját hű­en tükrözi a labdarúgás. Tudomá­sul kell venni, a labdarúgáshoz pénzre van szükség, egyes szpon­zorok pedig néha a kispályás lab­darúgásra - amely valamikor a ki­öregedett labdarúgók „levezetésé­re” jött lébe - többet áldoznak, mint a nagypályás bajnokságok­ban szereplő csapatoknak. A lab­darúgásnak folyamatos szponzo­rálásra van szüksége, nem elég fel­fellángolni.- Az állami, önkormányzati tá­mogatások miként jelentkeznek a megye labdarúgásában?- Minden településen a sport, s azon belül a labdarúgás támogatá­sa, általános irányítása az önkor­mányzat feladata. Ez elsősorban abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy lehetőséget biztosítanak a sportoláshoz, s üzemeltetik a léte­sítményeket. Ez közügy, az állam­polgárokról, a fiatalokról való gon­doskodás, vagy más esetben kö­zömbösség. Amikor ezt megállapí­tom, gyorsan hozzá kell tennem, más és más költségvetéssel rendel­keznek az önkormányzatok és ne­kik kell a választóik felé elszámol­ni a rendelkezésükre álló pénz­alapokkal. Mondok egy példát: ál­lami támogatásból több milliárd forint került a közelmúltban fel­osztásra, egy-egy sportegyesület több százmillió forintos támoga­tást is kapott. E támogatásnak az egyik alapvető feltétele az volt,, hogy az önkormányzatok is nyúl­janak a pénztárcájukba és járulja­nak hozzá az államilag biztosított összeghez. Salgótarjánnak nem volt meg ez a hozzájárulási össze­ge, így az állami támogatásból is kimaradt, pedig a város besorolási kategóriája szerint részesülhetett volna központi pénzalapból.- Azt mondta az előbbiekben, hogy zavartalan a megye labdarú­gósportjának szervezése. Ismere­tes, hogy különböző szakbizott­ságok működnek a szövéség irá­nyítása alatt. E bizottságok is meg­felelnek az igényeknek?- A bizottságok egy része jól végzi a feladatát, míg néhányuknál akadnak hiányosságok, utóbbira példa a versenybizottság és a játék­vezetői bizottság. A többi az elnök­ség megállapítása szerint jól látja el kötelezettségeit.- A gyengébben teljesítő bizott­ságoknál lesznek változások?- A közgyűlésen új elnökséget választunk, s ennek feladata lesz a bizottság elnökeinek és tagjainak megbízása. A jelölőbizottság javas- lattételi joggal rendelkezik és ők már dolgoznak is, keresik az új, ál­dozatra kész sportbarátokat, akik működni fognÁ az új ciklusban.- Az új ciklusra a vezetésben nagy változások várhatók?- Ennek megválaszolása a köz­gyűlés joga és hatásköre. Ferencz Gyula kilátástalannak tartja a Stécé helyzetét m- Kik vesznek részt szavazati joggal a közgyűlésen?- Az egyesületek küldöttei és a területi szövetségek küldöttei, ösz- szesen körülbelül negyven fő.- Végezetül egy személyes kér­dés: évtizedes SBTC-s múlttal mi a véleménye a tarjám egyesiilé jelen­legi helyzééről?- Nagyon sajnálom, s a közeljö­vőben kilátástalan a helyzete. A túlélésre irányuló önálló kezdemé­nyezések csírájában halnak el. Összefogásra, irányításra lenne szükség, de ez nem az én kompe­tenciám. A városnak vezetése, ön- kormányzata van, ott kellene el­dönteni, ki mit akar és a döntés alapján mozgósítani kellene a sportbarátokat. Egy biztos: egy lát­ványos rendezvény még nem sport és nem is testnevelés - zárta szavait Ferencz Gyula. KÁLOVTTS GÉZA A leggyorsabb díjazott Nógrád megye legeredményesebb sportolói 2000 (5.) Huszonkette­dik alkalom­mal ítélték oda a Nógrád Megye Legered­ményesebb Sportolója kitüntető címeket azon sportolóknak, akik a legkiemelkedőbb teljesít­ményt nyújtották az óesztendő­ben. Az immár két évtizedes ha­gyományt folytatva idén is ün­nepélyes keretek közt köszön­tik a 2000-es szavazás legjobbja­it január 26-án, délelőtt 11 órától a salgóbányai Medves Hotelben. Olvasóink a díjkiosztóig min­den nap találhatnak valamilyen érdekességet a szavazásról, ü- letve a legjobbnak választott sportolókról. A salgótarjáni Határ István neve nem cseng ismeretlenül az autó­sportot kedvelők körében. A negy­venkét éves pilóta korábban is eredményesen szerepelt raliban és ralikrosszban, de az igazi áttörést a kétezres év hozta számára: egy ütőképes autóval az 1999-es ezüst­érem után magyar bajnok lett a ralikrossz Divízió V Euro 2000 ka­tegóriájában. Sőt, az immár hatodik országos elsőségét ünneplő Határ nevével fémjelzett csapat az év végén ezüstérmes lett, tovább öregbítve megyénk autósportjának jó hírét. _______________________________A. Á. Hétfői számunkban: Balassa­gyarmati SE-Nógrád Volán, Királynők Karancslapujtőn A Ferencváros női kézilabdacsapatának két legnagyobb sztárját, Kökény Beatrixet és Farkas Ágnest látta vendégül közönségtalálkozón csütörtök este a Karancslapujtő SE női együttese. A tavaly olimpiai ezüst- és Euró- pa-bajnoki aranyérmet szerzett magyar válogatott két kulcsembere a Street Disco-Malom sörözőben állt az érdeklődők rendelkezésére Az illusztris vendégeket Kovács Lászlóné, Emese köszöntötte, majd a ké- züabda szerelmeseivel közösen újra meg­tekintették a tavaly decemberi, bukaresti Eb-döntőt. A vetítés után „Köké” és „Fari" készség­gel válaszolt a kérdésekre. Megtudhattuk az ötkarikás döntő kínos hat percének legbelső érzéseit, bepillantást nyerhet­tünk az Eb-arany hátterébe, s ugyancsak fény derült arra, hogy amíg a klubedző Néméh András sokat elemez videóról, addig a szövetségi kapitány Mocsai Lajos - akinek férfias edzésmódszerét kezdet­ben kétkedve fogadták a lányok - inkább a szavakkal történő buzdítás embere. Persze a kézilabda mellet számos kér­dés vonatkozott a magánéletre is. Az átlö­vő Farkas nem mozdul el szívesen sehova kutyája nélkül, míg Kökény és férje, Imre Géza lassan már családalapításra is gon­dol (Bea két gyermeket szeretne). A célok közül a Fradi bajnoki cím, a kupagyőzelem és a Bajnokok Ligája-dia­dal a listavezető mindkét hölgynél. S hogy kik a példaképek? Nos, Kökény Bea Anja Andersent tartja legtöbbre, míg Far­kas Ági inkább próbál minden nagy játé­kostól ellesni valamit. A lányok az öltöző rejtelmeibe is bepil­lantást engedtek: kiderült, hogy Bea egy malackát favorizál kabalaként az utazá­sok alkalmával, míg Ági leginkább Párdu­cot, azaz Pádár Ildikót viszi szívesen ma­gával szobatársnak. Az estébe nyúló beszélgetés végén a vendéglátók ajándékokat adtak át a spor­tolóknak, akik cserébe hosszú perceken át írták az autogramokat, s számtalan kö­zös fotó is készült, örökre feledhetetlenné téve ezt a karancslapujtői délutánt. ANDÓ ÁKOS I Balról Kovácsné Emese, Farkas Ág- | I nes és Kökény Beatrix az élménybe- j I számolón fotói oyuwAwtibob \ Ilii Ilii 11 in —r

Next

/
Oldalképek
Tartalom