Nógrád Megyei Hírlap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-09 / 237. szám

4. oldal - NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP 2000. OKTÓBER 9., HÉTFŐ MEGYEI KORKÉP Fesztivál őszidőben Idősek világnapi találkozója Salgótarjánban Első kmmplifesztivál Szécsényben Szakmai tanácskozás, főzőverseny, vetélkedő, bál József, Simon Lajosné, Barnnyi Edina és a többiek. Valamennyi­en sok-sok megható és derűs per­cet szereztek a színháztermet zsúfolásig megtöltő őszülő asszo­nyoknak, férfiaknak. A gazdag színvonalas műsort Kovács Kati Csaknem két évtizede annak, hogy szerte a világban évente egy napot az idős embereknek szentelnek. Az ENSZ a megem­lékezéssel arra hívta fel a kormányok figyelmét, hogy tegyenek többet az idős emberekért. Azért tette ezt, mert a nyugdíjas korosztály folyamatosan növekszik és sok országban nyomasztó gondok nehezítik életüket, segítségre szorulnak. Szólisták és csoportok egyaránt felleptek a József Attila Művelődési Központ szinpadan Őszirózsa, a szécsényi népdal­kor, a világörökség megyei kin­cse, a Hollókőről érkezett hagyo­mányőrző együttes. Mint ahogy egymást váltották a képzett elő­adóművészek és amatőrök Gúthy Éva, Patakiné Kemer Edit, Oroszi Zsúfolásig megtelt a nézőtér FOTÓ: GÓCS ÉVA évtizedek becsülettel végzett munkája után anyagi biztonság­ban, nyugodt körülmények kö-. zött éljenek. Mindezek megte­remtése mellett az ünnepi szó­nok fontosnak ítélte, hogy az idős embereket ne rekessze ki a társa­dalom. Kapjanak lehetőséget ar­ra, hogy munkájukat, tapasztala­tukat hasznosítsák a köz szolgá­latában. A kormány mellett ez fo­lyamatos feladatokat ró az önkor­mányzatokra is. Salgótarjánban többek között a szociális ellátás javításával, az idősek otthona, a különböző klubok támogatásával is próbálnak segíteni az arra rá­szoruló embereken. Befejezésül hangsúlyozta: az önkormányza­toknak is azon kell fáradozniuk, hogy ne csak egyetlen napon ke­rüljenek a figyelem középpontjá­ban az időskorúak. Övezze őket figyelem és gondoskodás az év minden napján. Ezután egymást követték a Jó­zsef Attila Művelődési Központ színpadán a színpompás népvi­seletbe öltözött népdalkörök, tánccsoportok, szólisták. A salgó­Az estébe nyúló, tartalmas, lát­nivalóban és élményekben egy­Szüreti” Bujákon és Terényben ral. A csőszleányok és -legények annyian voltak, hogy lovas ko­csikra nem is fértek, már még a szamarakat is fel kellett kantá- rozni. Volt is nagy derültség és ámulat a nézők seregében, akik ezt követően még furcsábbat, meghökkentőbbet is felfedezhet­tek. Az egyik helyi lakos jóvoltá­ból finn cirkuszosok is felléptek, akik között tűznyelő, marionett bábbal játszó és zsonglőr is volt. A terényi szüreti napnak külön érdekessége, hogy a települési if­júsági és gyermek önkormány­zat rendezte, szervezte a progra­mokat, természetesen, a felnőtt önkormányzati tagok segítségé­vel és támogatásával. a megyeszékhelyen rendezett idősek fesztiválján. Mint mondot­ta egy országot, egy népet az is minősít, hogyan gondoskodik azokról az emberekről, akik fö­lött már elszaladtak az évek. Mit tesz azért, hogy az idősek hosszú Az utóbbi időben egymást érik az ünnepi rendezvények Bujá­kon. Nemrégiben teret avattak a magyar-finn barátság jegyé­ben, október első szombatján pedig a hagyományos szüreti na­pot rendezték meg, látványosan, mint évről évre. talán legsikeresebb rendezvény volt a szombati. Elsősorban azért, mert sokan: önkormányzatok, in­tézmények üzemek, szövetkeze­tek, egyéni vállalkozók, civil szer­vezetek, cégek - köztük a Nógrád Megyei Hírlap - erkölcsi és anya­gi támogatásával, idősek és fiata­lok közös munkájával született. Az idős alkotók kiállítására, amelyet ugyancsak szombaton nyitottak a művelődési központ előterében - és amelyet október 14-én zárnak majd -, félszázan hozták el munkájukat. Nem csak Salgótarjánból és környékéről jöt­tek, hanem Balassagyarmatról, Romhányból, Diósjenőről, s a megye több más településéről is. A rendszeresen kiállítók mellett most újak is bemutatkoztak. A színházterem színpadára mint­egy száz szereplő lépett. A legfia­talabb 14 a legidősebb 94 éves volt. Külön érdeme a gálának, hogy az együttesekben az ősz ha­jú énekesek mellett ott voltak a fi­atalok, akik felvállalják, őrzik, to­vábbviszik a hagyományokat szüleik, nagyszüleik dalait, tán­cait. Mézes-napok Hollókőn A világörökségként ismert faluban az elmúlt hét végén bővült a látnivalók köre. Ugyanis mé­zes-napokat és szüreti mulatságot rendeztek. Szombaton terménybábokból és egyéb kompo­zíciókból szabadtéri kiállítást rendeztek. Nagy sikere volt az amerikai turisták körében is helyi asszonykórus műsorának. Vasárnap szentmisét és terményhálaadást tartottak a templomban. A Pajtakertben a mézes heteiket töltő fiatalok játé­kos vetélkedőn vettek részt. Délután megnyitot­ták a szüreti borozót és elindult a szüreti felvo­nulás menete. A buszmegállóban a kisbíró kihir­dette, hogy mi történt a faluban 2000-ben. A kocsmateraszon a rimóci Rezesbanda játszott. Este következett az elmaradhatatlan bál. ■ kápráztató bujáki népviseletbe öltözött felvonulók csatlakoztak. Őket a vendégek, a kartali asz- szonykórus és Nefelejcs együttes, valamint a bodonyi néptánce­gyüttes követett. A maskarások kísérte menet bejárta a falu főbb pontjait, ahol meg-megálltak és még hangosabb dalra fakadtak, s kis ideig ropták a táncot az utcák­ból összesereglő lakók nagy tet­szésére. * * * Terényben is elindult a díszes menet, elején a két lovas huszár­hetséges fiataljai mutatták be tu­dásukat. A fesztivált a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete és a József Attila Megyei Művelődési Központ szervezte. Az előkészítő munkában, a program lebonyolí­tásában oroszlánrészt vállalt Gyenge Györgyné népművelő. Mint mondotta, a másfél évtized >■ A burgonyatermelők a kulturális élet szakemberei egy évvel ez­előtt alakították meg Szécsényben a burgonyarendet. A város fia­tal civil szervezete a művelődési házzal közösen az elmúlt hét vé­gén rendezte meg az első szécsényi krumplifesztivált. Pénteken délután a megnyitó­ra várakozva Velenczei Ferenc megjegyezte: - Vannak itt olya­nok is, akik nem foglalkoznak burgonyatermesztéssel. Az ész­revételre Csókási Béla termelő úgy reagált, hogy kétféle ember van: aki termeli a burgonyát és aki vásárolja. A megnyitón Bőgős Tamás, a Művelődési és Művészetoktatási Központ igazgatója elmondta, hogy péntek a szakmai előadások, a konzultációk, a tapasztalatcsere napja. A szakmai tanácskozást Frisch Oszkár a Szécsényi Gazda­kör és a Burgonyarend Nagytaná­csának elnöke vezette. Dr. Tass Le­vente, az OMMI Felügyelőség ve­zetője a vetőgumó előállításának időszerű kérdéseiről tartott elő­adást. Dr. Lánszki Imre, a ZENECA Hungary Kft. fejlesztési igazgatója a növényvédelem leg­újabb eredményeiről tájékoztatta az érdeklődőket. Murai György az AGRICON Magyarországi Kft. ügyvezető igazgatója a burgonya­termesztés ez évi tapasztalatairól osztotta meg gondolatait a jelenlé­vőkkel. Nádas Róbertné szakta­nácsadó a szé-csényi fajtakísérleti termesztés tapasztalatairól szá­molt be. Hajdú Zoltán az Orszá­gos Burgonyatermesztők ügyve­zető titkára előadásában a betegsé­gekkel ellenállóbb fajtákról szólt. A szombat a vidámság, a szó­rakozás napja volt. A történelmi belvárosban egyszerre több helyszínen is zajlottak az esemé­nyek. A múzeum előtti utcában a Bab-társulat és a Ládafia- cso­port szórakoztatták a közönsé­get. A burgonyatermesztők sza­badtéri főzőversenyen bizonyí­tották, hogy a gasztronómia tu­dományában is otthonosan mo­zognak. Az illatos, finom főzte- ket látva és ízlelve nem volt kön­nyű dönteni a zsűrinek, amely­nek elnöke Ihos József színmű­vész volt. Az első díjat Strehó Zoltán és felesége, a Smelkó há­zaspár és Figuráné Vanya Mari­ann alkotta „kvintett” kapta. Az ezüstérem a Mosó, a bronz a Frisch családé lett. Számos résztvevője volt az első szécsényi nagykörzeti egyéni darts-baj nokságnak. A szabadtéri színpadon „Kató néni”, azaz Ihos József vidám műsorával belopta magát a szé- csényiek szívébe. Szép sikert ara­tott az Ifjú Muzsikás együttes. A termelőkből és fogyasztókból alakult csapatok ügyességi vetél­kedőjének központjában is a bur­gonya állt. Az összetett versenyt a hölgyek csapata nyerte, akik a verseny után azt mondták, ők a galambosokat (a bevándorló szécsényieket) képviselték. Ezen a délutánon a közönség is játszhatott. A szellemi totón hárman értek el telitalálatot Szalai Jánosné, Erdély Józsefné és Velenczei Antalné. Ugyancsak szombaton mutatták be a „Szécsényi krumplis receptek” című kiadványt, amelyet a műve­lődési központ munkatársai ké­szítettek. Este a burgonyarend vidám, tréfás ülésén elhangzott Kissné Skoda Mária erre az alkalomra írt verse. Az új hét tag Frisch Oszkár elnök után mondta az eskü hu­morral, iróniával fűszerezett szö­vegét. Sümegi Ferenc a rend egyik alapítója úgy nyilatkozott, hogy érdemes volt a fesztivált megszervezni, sikerült Szécsényben egy új hagyományt teremteni. A kétnapos rendezvény krum­plibállal zárult. SZENOGRÁDI FERENC Szokatlan látvány Rákóczi városában: szabadtéri krumplihámozok _____fotó: gócs éva K iállítást Is nyitottak az ügyes kezű idős emberek alkotásaiból táncdalénekes parádés előadása zárta, aki válogatott, szép slágere­ivel ajándékozta meg az igen há­lás közönséget. Miközben a hát­térben a Főnix táncegyüttes te­aránt gazdag délután vendége volt Schrer Ádám, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének munka­társa. A kartali, a bodonyi hagyo­mányőrzők és a helyi kisóvodá- sok gondoskodtak a szüreti han­gulat megalapozásáról, a művelő­dési ház előtti nótaszóval, táncos bemutatóval. Mindaddig élvez­hették műsorukat a hetedhét ha­tárból összesereglett érdeklődők, amíg fel nem sorakoztak a téren a díszben pompázó lovasok, s a hintó amelyben ott előkelőskö- dött a bíró és a bíróné, akik mö­gött a hatalmas szüreti kosár vi­vői haladtak dalolva. A felvonók­hoz előbb, a szemet mindig el­A Nagy O is benne van • • • Megyei Telefonkönyv — az Ön cégét is itt keresik. 2040 Budaörs, Baross a. H9. Tel.: 06 23 504 902, Fax: 06 23 504 9H9 Internet: www.telefonkonyv.hu , e-mail: telefonkonyv@mtt.hu Többek között erről szólt kö­szöntőjében Puszta Béla Salgó­tarján polgármestere szombaton, tarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola táncosai, a mátraszőlősi Gyöngyvirág, a karancskeszi

Next

/
Oldalképek
Tartalom