Nógrád Megyei Hírlap, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-13 / 215. szám

2000. SZEPTEMBER 13., SZERDA MEGYEI KORKÉP BÁTONYTERENYE RÉTSÁG 3. OLDAL Dorogházi utórezgések Függetlenek, fideszesek és erőszakoskodók Keddi lapunkban beszámoltunk a dorogházi időközi választás eredményeiről, amelyen pol­gármestert és képviselőket is választottak a helybe­liek. Az újonnan megválasztott faluvezető fideszes színekben indult, ám az új felállású testületi tagság többsége független jelöltként szállt ringbe, mint például Halász Róbert és Rezes Gábor is, így a lapunkat informáló személy állítása, hogy ők is a Fideszhez közel állók volnának, nem fedi a valóságot - tájékoztatta lapunkat kedden Halász Róbert, az új önkormányzat tagja, társa nevében is. A választási eredmények egyébként ma délután 16 órakor válhat­nak hivatalossá, addig ugyanis óvást lehet bejelenteni. * * * A bátonyterenyei rendőrkapitányság hivatalos személy elleni erőszak bűntett alapos gyanúja miatt rendelt el nyomozást egy dorogházi lakos és társai ellen. Szeptember 10-én ugyanis, az időközi választásokat követően, este képviselő-testületi tagot bántalmaztak, a többieket pedig veréssel fenyegettek meg. Ötéves fiút ütött meg az áram (Folytatás az 1. oldalról) Az ÉMÁSZ szakemberei a környéken számos megron­gált, vagy megcsonkított sze­relvénnyel találkoztak. Hiába pótolják időről időre a veszély- forrásnak tekinthető szekré­nyeket, transzformátorház-al- katrészeket, vandál elemek saj­nos folyamatosan kárt okoznak a szolgáltatónak. Különösen igaz ez a szegények lakta vá­rosrészekben, ahol a kenyér- kereset egyik bevált formája a fémhulladék!?) gyűjtése.- Ha netán nem bírnak a ki­szemelt fémtárggyal, inkább tönkreteszik az egészet: meg­rugdossák, kalapáccsal, fejszé­vel, vagy pajszerrel ütik, vág­ják - panaszolja Lakatos Zol­tán kirendeltségvezető. - Az anyagi kár sem elhanyagolha­tó, de egy áramütés következ­tében akár halálos baleset is történhet. Ezért arra kérek mindenkit, aki a környezeté­ben felfeszített villamos szek­rényt lát, vagy egy nyitott kan­deláberajtót fedez fel, hogy a lehető legrövidebb időn belül értesítsen minket az alábbi szá­mok valamelyikén: 32/314-104, 32/410-815,- 32/411-155. T. NÉMETH Szolgálaton kívül is éber határőr A Balassagyarmati Határőr Igazgatóság hivatásos állomá­nyában nem először fordul elő, hogy szolgálaton kívül sem feledkeznek meg hivatásukról. Ha a helyzet megköveteli, bejelentéssel vagy szolgálatba helyezéssel aktívan is segí­tik kollégáik munkáját. A napokban a közösségi szál­lás egyik beosztottja hazatérőben a Budapestről menetrend szerinti autóbuszjáraton szokatlan körül­ményre lett figyelmes. Vácott nyolc kreolbőrű férfi szállt fel a buszra. Az egyik ülésen helyet foglaló - szolgálaton kívüli - törzs­őrmesternek az tűnt fel, hogy nem magyarul beszéltek. A jöve­vények helyet sem foglaltak, csak álltak az ülések közötti folyosó­ban. A tiszthelyettes érdeklődésére az autóbusz vezetője közölte, hogy a nyolc külföldi - akikről ké­sőbb kiderült, hogy négy iraki, há­rom libanoni és egy algériai - csak Rétságig szándékozik utazni. Az idegenek a buszon megkezdett igazoltatás során nem tudták és nem is akarták magukat hitelt ér­demlően azonosítani. A rétsági megállóban a határőr telefonon segítséget kért a főügye­leten keresztül a személyek elfo­gására, amit a dejtári határőr-ki­rendeltség járőrei hajtottak végre. A külföldieket előállították, ahol a vizsgálat után, személyazonossá­guk megállapításáig a gyarmati közösségi szállás lakói lesznek. Egészségünk híve: egy amerikai magyar VÍZ ALKALMAZ/ víz a testűn r&’ti&om ftab&a Ftí&kehy Számos összetevője van a testi és a lelki egészségnek - derült ki az elhangzott előadásokon Tizenhárom évesen hagyta el Magyarországot, nem célja a vagyon mérhetetlen halmozása, inkább áldoz arra, hogy a magyar ember megtartsa, visszanyerje egészségét. Most ép­pen az Egészség expo - vasárnaptól öt napon át Salgótarján­ban zajló - rendezvénysorozata keretében többedmagával kínálja a mintákat, tanácsokat, ötleteket a helyes életmódra. Shelley Tibor Amerikában élő üzletember olyan szponzo­ra és szervezője az expónak, aki a helyszínen ajánlja minden résztvevőnek, hogy mit tegyen az egészségéért, a minőségi éle­tért. A nyolc helyszínre terve­zett rendezvénysorozat tarjáni nyitónapján, vasárnap, a József Attila Művelődési Központban mintegy három-négyszázán hallgatták meg a szemléletét, gondolkodását felvillantó be­mutatkozását. Ezt megelőzően Ősz-Farkas Ernő adventista lel­kész köszöntötte a megjelente­ket, majd Puszta Béla, a város polgármestere mondta el nyitó­beszédét, amelyben köszönetét mondott a szervezőknek, elő­adóknak, a kaliforniai Weimar életmódközpont munkatársai­nak, valamint az esemény helyi támogatóinak is. Dr. Bercsényi Lajos, a Szent Lázár megyei kórház orvos-igazgatója az ál­talános egészségi állapot jel­lemzőire, a vezető betegségcso­portokra, valamint a megelőzé­sük érdekében kifejtett tevé­kenység jelentőségére hívta fel a figyelmet. Az eseményeknek a változa­tos forma és tartalom, a sze­mélyre szóló szolgáltatás és a személyre szabott tájékoztatás egyaránt fontos vonása. Az ex­pón ugyanis, nyolc fő témára - táplálék, víz, levegő, napfény, pihenés, mozgás, mértékletes­ség, bizalom - épített, neves kül­földi, magyar, köztük nógrádi szakemberek előadásával egy­bekötött szekcióüléseken való ingyenes részvételre nyílik lehe­tősége az érdeklődőknek. Emel­lett a kapcsolódó állóképesség-, vérnyomás-, koleszterinszint­mérésre, az egészséges ételek bemutatójára, a klubban a gyer­mekeknek szóló kiállítás, vala­mint a családi életről szóló jele­netek megtekintésére minden nap lehetőséget nyújt. MIHALIK JÚLIA MMSMHMMMMMMMN Hollókő községben rendez­ték meg szombaton a Nógrád megyei vadásznapot, ame­lyen többféle verseny és ve­télkedő is zajlott, ami még színesebbé és izgalmasabbá tette az egyébként is pezsgő programkínálatot. Rendkívül szoros küzdelmet hozott az előző lapszámban már beharangozott főzőverseny. A korábbi cikkünkben már em­lített, valóban finom illatú és jel­legzetes ízű Bodrogi István-féle a Nógrádi Média Kiadói Kft.-től kapták. A műsorblokk zárása után került sor a nagy sikerű vadász­kutya-bemutatóra, íjászbemuta­tóra, valamint a Cserhát Beavat­kozó Alosztály látványos pro­dukciójára. Az eredmények kihirdeté­se után értékes nyereményeket sorsoltak ki a tombolán. A nye­reményeket a vadásznapon ki­állítók, a Trófea Kft, a BOPA- TEX Bt., a Fantom vadász-, íjász és fegyverszaküzlet, a Nógrád Megye Vadászati Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány, vala­mint a megjelent árusok ajánlot­ták fel. Értékes üveg sakk-kész­letet kínált fel Dóber György. A tombola fődíját, egy fajtiszta magyar vizsla kölyök kutyát Vi­rág Ferenc vadásztársunk adta. A vadásznapot fergeteges vadászbál zárta: vasárnap haj­nali négy óráig tartott. Köszönet a változatos zenét játszó Mikron együttesnek, akik a jellemző kö­A Hubertus-misét Finta Lajos nagylóci plébános celebrálta flekkenen kívül számos finom­sággal találkozott a zsűri. Igen jól sikerült, a szintén a Hideg­völgy Vadásztársaság „színei­ben” induló Szalai András pontyhalászléje, akárcsak a Nógrádi Média Kiadói Kft.-t kép­viselő Plachy György-dr. Tuba Gábor által gombával, zöldsé­gekkel gazdagított fácánleves. Kellemes meglepetést jelentett a vadászpuska felé még csak ka­csintgató, de a fakanalat jól for­gató Bozóky Jenő vadpörköltje, aki a Winterthur Biztosító Rt.-t képviselte. Igen ízletes volt a Kelecsényi Vt. és a házigazda hollókői társaság vadpörköltje is. Az ételféleségek választéka (halászlétől a sült húsokig), mellett a szinte profi szinten amatőrködő szakácsok tudása a mint ezek összhatását. Ez alap­ján első helyre Gáspár János, a Szánas Vadásztársaság vadász- mestere került az általa őzhús­ból készített nagyon tartalmas, nagyon jó összhatású palóc le­vessel. A második Bercsényi Zoltánné lett a Kelet-Cserhát Va­dásztársaság képviseletében, s ezzel megelőzte az igen ízletes vadpörköltet készítő férjét is! „Alkotása” egy különlegesen, többek között borókabogyóval ízesített, nagyon karakteres szarvassült volt. A harmadik he­lyezett Urbán Árpád, a cserháti társaság elnöke lett, az általa gondosan összeválogatott hú­sokból készített, harmonikusan fűszerezett vaddisznópörkölttel. A zsűri különdíjjal ismerte el Balatoni Miklósnak, a Pásztói Solymászok madaraikkal A gyermeksereg számára a legnagyobb vonzerőt a Winterthur Biztosító Rt. sátra je­lentette. Ez egyáltalán nem vé­letlen hiszen a nyakában ru­moshordót viselő hatalmas mé­retű plüss bernáthegyi kutya igazán kedves figura. További csábító erőt jelentett a nap folya­mán három alkalommal meg­rendezett gyermekrajzverseny, melynek első helyezettjei a kiál- lítotthoz hasonló, de kisebb mé­retű Svájcban készült kutyuso­RIGO TIBOR FELVÉTELEI (Hajdúszovát), második Csi- kány József (Csitár), harmadik Bobál Gábor (Salgótarján). Díja­ikat a Nógrád Megye Vadászati Kultúrájáért Közhasznú Alapít­vány biztosította. A vadászok számára a leg­nagyobb csemegét természete­sen a koronglövészet jelentette. A törökszentmiklósi vadásztár­sak az eddigiektől eltérően, a va­dászat változatos körülményeit élethűbben imitáló pályát alakí­tottak ki. A speciális gépekkel Ihos József, azaz Kató néni, ezúttal kendőzetlenül ság. Amennyiben jövőre is sike­rülne győzniük, a vándorkupa véglegesen náluk maradna. A második helyezett a Nagykő-Tarnavölgye Vt., a har­madik az ANAS Vt. lett. Díjaikat zépkorosztályon kívül a tiné­dzsereket, sőt még a hetvenegy éves, csípőprotézissel élő öreg vadászt is táncra csábították! ROTTENHOFFER ATTILA Főzőversenytől lövészetig zsűrit rendkívül nehéz helyzet­be hozta. Szerencsére az időn­ként szintén főzögető Plachy Pé­teren és jelen sorok íróján kívül sikerült felkérni a zsűri elnöké­nek Cseh Pétert, aki a Hilton Szálló főszakácsa volt. A bizott­ság vizsgálta az egyes ételek illa­tát, ízét, színét és állagát, vala­Nimród Vadásztársaság tagjá­nak a szarvaspörköltjét, amiről szintén csak felsőfokú jelzőkkel lehet beszélni. Külön köszöne- tünket szeretnénk kifejezni Ba­latoni Miklóson kívül Juhász Ot­tónak, a társaság elnökének, s rajtuk keresztül az egész va­dásztársaságnak, hogy az igé­nyesen felállított sátrukban le­hetővé tették a fellépő művé­szek étkeztetését is. A helyezet­tek díjait az SVT-Wamsler Hol­ding és a Nógrád Megye Vadá­szati Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány biztosította. kát kaptak. A Winterthur rajz­verseny díjazottjai: első helye­zettek: Maczó Ágnes, Paróczki Anna, Szabó Janka, második helyezettek: Lengyel Zsófia, Mikuska Tamás, Nagy Zsanett, harmadik helyezettek: Petrovics Tamara, Nagy Vanda, Kasza- nyicki Veronika. Nagy küzdelmet hozott az ifjúsági légpuskalövészet, hi­szen a versenyzők bukó alakra és céltáblára is lőttek, s ennek összesítése alapján született meg a végső sorrend . Első he­lyezett lett Juhász Lóránd kidobott agyagkorongok vi­szonylag lassabban repülő fo­golypárt, szélsebesen oldalt hú­zó vadgalambot, megriadva ég­nek törő vadkacsát, s a jeges szántáson szélsebesen pattogva vágtató nyulat utánoztak. A pá­lya nehézségét mutatja, hogy a maximálisan elérhető 12 ko­rongból az első három helyezett egyaránt csupán nyolcat tudott lelőni. Köztük a sorrendet szét­lövés döntötte el. Az egyéni ver­seny eredménye: első helyezett Petrovics Attila, második Szeke­res Zoltán, a harmadik Andó László. Az igen értékes díjakat a Fantom vadász-, íjász- és fegy­verszaküzlet ajánlotta fel. A csa­patversenyben sorrendben má­sodik alkalommal nyert a Cső­vári Várkörnyéki Vadásztársa­

Next

/
Oldalképek
Tartalom