Nógrád Megyei Hírlap, 2000. augusztus (11. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

Külföldiek köszöneté az emberségért Hat éve működik a határőrség által fenntartott közösségi szállás Balassagyarmaton. Az ügyek rendezésére mindig nagy figyelmet fordítottak az ott dolgozók. (2. oldal) Bosszúhadjárat indult Etesen? Veszélyeshulladék-lerakóra is volt terv Etesen, működött egy tele- ház is. Az előzőt megvétózta a lakosság, az utóbbit állítólag bosz- szúból az önkormányzat távolította el. Mi az igazság? (3. oldal) íjászok Mátraszelén A hétvégén komoly nemzetközi mezőny gyűlt össze Mátraszelén, hogy a versenyzők eldöntsék, ki érdemli közülük a legjobb íjásznak járó trófeát. (7. oldal) BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. AUGUSZTUS L, KEDD XI. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM ÁRA: 43 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT Ön jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! SÉBHHHBHBRI * W wi Hárommilliós adomány a Szent Lázár kórháznak Oláh Károlyné (jobbról a második) reményét fejezte ki, hogy jól ás hasznosan működnek majd együtt foto:gócséva Örömmel tölt el bennünket, hogy a mai napon a Szent Lázár Megyei Kórház szá­mára egy három részben mozgatható, táv­irányítós betegágyat adhatunk át, vala­mint olyan segédeszközökkel, anyagok­kal, természetbeni támogatással segíthe­tünk, amelyek egy kórházi osztály felújí­tását teszik lehetővé, illetőleg a kórház működését támogatják - mondta tegnap Salgótarjánban Oláh Károlyné, az ADRA- Hungary Alapítvány elnöke azon az ün­nepségen, amelyen átadták a felajánlott orvosi műszereket, eszközöket. Oláh Károlyné úgy értékelte az új kapcso­latot, mint egy újabb lehetőséget segélyprog­ram keretében a bemutatkozásra. Röviden is­mertette az Adra történetét: elmondta, hogy az adventista egyház által létrehozott alapít­vány a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezete, amely a világ 200 országában je­len van. Magyarországon ADRA-Hungary né­ven 1991 óta működik, az államtól függetle­nül, feladatukat etnikai és vallási hovatarto­zás nélkül látják el. Céljuk, hogy a támogas­sák a rászoruló egyéneket, fejlesszék a közös­ségeket, valamint katasztrófák esetén gyors és hathatós segítséget nyújtsanak.- Fő működési területünk az egészségügy és a szociálisan rászorulók segítése - hangsú­lyozta az alapítvány elnöke. - Megkeressük a nehéz helyzetben lévő intézményeket, eddig a fővárosban és környékén segítettünk, Nóg­rád megyébe is egyik munkatársunk közre­működésével jutottunk el. Szeretném kiemel­ni, hogy ez a segítségnyújtás nem egyszeri al­kalomra szól. A fenntartó Nógrád Megyei Önkormányzat nevében Tőzsér Zsolt alelnök mondott köszö­netét a támogatásért. Mint mondta, Észak-Ma- gyarország, azon belül megyénk nagyon rá­szorul a segítségre: a kórház-rekonstrukció közepén tartanak, nagy szükség van a külön­féle eszközökre, műszerekre. Kiemelte azt is, hogy örömmel kötnek az alapítvánnyal egy hosszabb távra szóló megállapodást, amely­nek keretében igyekeznek az alapítvány szá­mára megfelelő raktárbázist kialakítani a rak­tározási gondok enyhítésére. Ezt követően adták át az alapítvány által felajánlott támogatást, amelynek összértéke meghaladja a hárommillió forintot: a három részben mozgatható, távirányítós betegágyat, TENS-készüléket, TVT-eszközöket, katétere­ket, orvosi köpenyeket, ágyneműket, törölkö­zőket, pizsamákat. Az alapítvány jóvoltából megújulhat a kór­ház idegosztálya is, hiszen most már rendel­kezésre áll a festék, a szükséges faanyag nagy része. S hogy valóban szeretnének több tele­pülésen is segíteni, mutatja az is: a ságújfalui önkormányzat részére egy faxkészüléket hoztak, amelyet Szentes Attila polgármester vett át. HEGEDŰS Segítőkkel könnyebb munkát találni A munkaügyi központ értékelte kísérletként indított szolgáltatását Egy most lezárult, kétirányú munkaügyi szolgáltatás tapasz­talatai szerint a roma származású állástalanok egy része igényli, hogy valaki fogja a kezüket, irányítsa őket. Ha érzik, hogy van támaszuk, maguk is újult erővel fognak hozzá a munkahelykereséshez. Akadnak azonban bizalmatlanok is, ők fenntartással fogadják a segítő szándékot, s ebben szerepe van a már átélt munkaadói elutasításoknak is. A megváltozott munkaképességűek ugyancsak kiemelt, személyre szóló gon­doskodásra szorulnak a munkanélküliek táborában. A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ az országban negye­dikként, kísérleti jelleggel, men­torokat - pártfogókat, tanács­adókat - alkalmazott az elmúlt hat hónapban két réteg: a meg­változott munkaképességűek, valamint a roma kisebbséghez tartozó, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek meg­segítésére. Feladatuk az volt, hogy közösen, tehát személyes kapcsolat keretében, egyénre szabott módszerekkel mielőbb munkát találjanak az állástalan­nak, vagy ha azt nem, akkor a munkavállaláshoz szükséges képzettség megszerzéséhez se­gítsék. Ennek a sajátos szolgál­tatásnak a tapasztalatait össze­gezték tegnap Salgótarjánban, a megyei munkaügyi központban megtartott értekezleten. A mentori hálózat kiépítését megelőzően a munkaügyi köz­pont pályázatot hirdetett köz­hasznú szervezetek számára, s a rendszer működtetésére megál­lapodást kötött a Magyar Népfő­iskolái Társasággal, a Mozgás- korlátozottak Egymást Segítők Egyesületével és a J. L Seagull Alapítvánnyal. A roma kisebb­séghez tartozó és a megváltozott munkaképességűek mentorai egyaránt igen nehéz feladatot vállaltak, mert mindkét esetben az átlagnál érzékenyebb, sérülé­kenyebb emberekkel kellett - igen körültekintően - elérni a fenti célokat. A - maguk is a munkanélküliek táborából kivá­lasztott, felkészített - pártfogók húsz-húsz munkanélkülivel lép­tek kapcsolatba, konkrét fel­adat-, illetve együttműködési tervet készítettek. (Folytatás a 3. oldalon) Módosítják a költségvetést Pásztón augusztus elsején 9 órakor kezdődik a képviselő-tes­tület ülése a városházán. Egye­bek mellett tárgyalják a szenny­víztisztító bővítésére, csatorná­zásra kiírt közbeszerzési eljá­rást, elbírálják a Dózsa György Általános Iskola igazgatói állásá­ra beérkezett pályázatokat. Mó­dosítják az önkormányzat idei költségvetését, megvizsgálják a város szociális ellátórendszer­ének fejlesztési lehetőségeit. Ugyancsak módosítják az okta­tási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló rendeletüket, valamint több intézmény alapító okiratát. A képviselők döntenek arról is, hogy az idén kik kapják a „Pász­tóért” emlékplakettet. Ruhák rászorulóknak Az Élettér Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröske­reszt salgótarjáni szervezete kö­zös akciójával, a salgótarjáni közhasznú foglalkoztatásban résztvevők széles körét szeretné segítem. A Kohász Művelődési Központban augusztus 2-án, szerdán 11 órától várják azokat, akiknek szükségük van különfé­le ruhákra, munkájuk ellátásá­hoz, akár a melegebb, akár pedig a hűvösebb napokra számítva. Az adományozók mindaddig várják aznap az érdeklődőket, amíg igény mutatkozik a ruhavá­logatásra. Ötven éve vitték el Szécsényből a ferenceseket Ötven évvel ezelőtt, július 31-én éjszaka vitték el Szécsényből a Feren­ceseket. Kiefer Szilvér gvárdiánt, Szabó Liptó magisztert, Iglódi Ig­nác hitoktatót, Martinov Fortunát, Fr. Lauringoc Fulgeszt, Fr. Veres Nikodémet, Fr. Szlancsik Hubertet, Fr. Boros Zefirint, Fr. Hanyce Flóriánt, Fr. Bodri Boldizsárt, Fr. Varga Valért, s a klerikus novíciu- sokat. Áldási Amand atyát és Galitz Töhötöm hitoktatót, a tarto­mányfőnök már korábban Budapestre kérette. A ferencesek 1989. szeptember 3-án tértek vissza Szécsénybe. Hét végén a városban az ötven évvel ezelőtti eseményre emlékez­tek. A művelődési ház kamaratermében P. Dr. Várnai Jakab OFM tar­tományfőnök köszöntötte a megjelenteket, közöttük Dr. Paskai Lász­ló bíborost, Esztergom-Budapest érsekét és Lipthay Erzsébetet. El­mondta, hogy az elmúlt fél évszázadban ez az első nyilvános meg­emlékezés. P. Varga Kapisztrán OFM a feloszlatás körülményeiről tartott előadást. Az előadó kiemelte, hogy a történelem során több alkalommal is (Folytatás a 3. oldalon) Lottónyeremények Az ötöslottón nem volt telita­lálat. A 90 darab négytalálatos szelvényért egyenként csaknem háromszázezer forint jár. A hár­masokra 4 ezer hétszáz, a kette­sekre négyszáz forintot fizetnek. A hatoslottón nemcsak telita- lálatos, hanem 5 plusz egyes szelvény sem volt. Az ötösök 125 ezer, a négyesek kétezer négyszáz, a hármasok ötszáz fo­rintot érnek. A Joker-játékban nem nyert senki. ■ Az árokba borult járműből gázolaj és motorbenzin szivárgott, s a nagy mennyiségű gyúlékony anyag roppant veszélyekkel is járhatott volna. A hétfőn délelőtt történt baleset miatt lezár­ták a Szécsény felé vezető út benczúrfalvai elágazója környé­kén lévő útszakasz egy részét, amíg a mentési, megelőzési és egyéb munkálatok folytak. Nógrádba is begyűrűzött az „olajügy Endrefalva és Szécsény között csak elfolyt az olaj benczúrfalvai elágazó környé­kén történt eset színhelyére Hétfőn délelőtt egy MÓL üzemanyagot szállító tartályos gép oldalára dőlve bo­rult be a Szécsény felé vezető úton. A baleset következtében a gyúlé­kony anyagot tartalma­zó tartály két helyen is megsérült, miután a benne tárolt gázolaj és motorbenzin kezdte nedvesíteni a víz nélkü­li, száraz árkot. A balas­sagyarmati és a salgó­tarjáni tűzoltóság hat járművel vonult a hely­színre, s az esetleges katasztrófa megelőzése érdekében nyomukban a katasztrófavédelmi szakemberek is a Az útszakasz szinte egész délután zárva volt igyekeztek. Munkájuk eredmé­nye, hogy déli 12 órára sikerült vízzel lehűteni a tartályt a veszé­lyes felmelegedéstől, így a gyúj­tóforrást elhárították. Egy speciális tapasz­tószerrel pedig a két­pólusú szivárgást is megszüntették - tud­ta meg lapunk Szabó Jánostól, a Nógrád Megyei Katasztrófa- védelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől, aki tájékoztatott arról is, értesítették a MÓL Rt.-t a történtekről, akik szakértőjüket és egy átfejtő kocsit is Nógrád megyébe irá­nyítottak. Informáci­óink szerint szemé­lyi sérüléssel is járt a baleset, amelyet a járművezető szenve­dett el, akit a balassagyarmati kórházba szállítottak súlyos sé­rülésekkel. Az útlezárás 3-4 Nyomasztó látvány az óriási monstrum az árokban. FOTÓ: GYURIÁN TIBOR órán át tartott, mivel az átfejtés, s a gépkocsi kiemelése is időigé­nyes munka volt, s el kellett ta­karítani a kiömlött olajat is, ne­hogy égés, robbanás következ­zék be. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, amelynek okai lapzártakor még nem vol­tak ismeretesek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom