Nógrád Megyei Hírlap, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01-02 / 77. szám

NOGRAD MEGYEI Húsvéti készülődés Hasznos programok alapítványi támogatással A kishartyáni gyerekek mindegyikének lehetőséget biz­tosít a községért alapítvány ar­ra, hogy az április 9-i játszóházi programon részt vegyenek, amelyet az óvodában rendez­nek. A 14 órától várják őket itt az óvónők, akiknek segédleté­vel már a húsvétra is készülőd­hetnek. A helyi közalapítvány teszi lehetővé azt is, hogy az általá­nos és középiskolás diákok szünidei táborban vehessen részt júliusban, amelyet azzal a céllal szerveznek, hogy a fiata­lok megismerhessék a régebbi korok hagyományait, értékeit, különös tekintettel lakóhelyük­re. Lehetőségük lesz ugyanis fa­lukutató gyűjtőmunkára - szak­avatott felnőttek segédletével - is a napközis táborozás ideje alatt, amelynek eredményét fel­használják majd a település mil­lenniumi ünnepségén rendezett kiállításon, s hasznosítják a falu múltját, jelenét bemutató kiad­vány megírásakor is. Biztonságunk védelmezői Tanácskozott a polgárőr-munkacsoport A salgótarjáni városi polgár­őr-munkacsoport minapi meg­beszélése előtt a hat egyesület vezetői megismerkedtek a most alakuló hetedik egyesület képvi­selőivel, akiknek nemcsak szá­mos jó tanácsot adtak, de konk­rét segítséget is ígértek. Ezt kö­vetően Macsuda Tibor, a mun­kacsoport vezetője összefoglalta a megyeszékhely hat polgárőr­egyesületének tavalyi tevékeny­ségét. Ebben többek között el­hangzott, hogy a mintegy 130 polgárőrt tömörítő egyesületek együttesen több mint tizenhá­romezer munkaórát teljesítettek szolgálatban. A polgárőrök önállóan, vagy a rendőrökkel és a határőrökkel közösen részt vettek a figyelő szolgálatban, bűncselekmények elkövetőinek felderítésében, ér­tékek őrzésében, elfogtak gép- kocsifeltörőket, több rablás tet­teseit, védték a hétvégi házakat, s amikor szükség volt rá, tüzet oltottak, vizet szivattyúztak az elöntött pincékből. A tanácskozáson az is el­hangzott, hogy a jövőben a rendőrség bátrabban támasz­kodjon a polgárőrökre. Különö­sen akkor fontos ez, amikor el­tűnt személyt keresnek. Azt ké­rik, hogy ilyen esetekről tájé­koztassák az egyesületeket, mert akkor a polgárőrök is erre a feladatra összpontosítanak. Az értesítés kapcsán merült fel az, hogy tovább kell keresni a rádió­összeköttetés, a minden hely­zetben fontos kommunikáció gondjainak megoldását. Szigetvári János közbiztonsá­gi tanácsnok tájékoztatta a je­lenlévőket Salgótarján közbiz­tonsági helyzetéről, a bűncse­lekmények számának és össze­tételének tavalyi alakulásáról. Beszámolt az országos polgárőr- szövetség napokban lezajlott küldöttközgyűléséről. Az elmúlt évi költségvetés leg­főbb célkitűzéseként, a rendelke­zésre álló források ismeretében az önkormányzati alapfeladatok ellátását, intézményeinek szin­ten tartó működtetését határozta meg önmaga számára a rétsági képviselő-testület. Márciusi ülé­sükön, melyen értékelték az 1999. év pénzügyi megvalósulá­sát, jelen volt könyvszakértőként Juhász Géza is, kiértékelve a számadást elmondta, hogy im­már ötödik alkalommal minősíti a rétsági önkormányzat pénz­ügyi beszámolóját, s ez a fél évti­zed is elegendő rálátást ad szá­mára abban, hogy láthassa, hogy a nyugat-nógrádi kisváros üte­mesen fejlődik. Az önértékelésről szólva megállapította, hogy jogüag tel­jes mértékben megalapozott, a számviteli előírásoknak, az ön- kormányzati törvénynek min­den tekintetben megfelel. Ki­emelte, hogy a beszámoló infor­mációbősége további gondolko­dásra serkenti a képviselőket. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a felhalmozási, beruházási kiadá­sok szintje nem optimálishoz kö­zelít, sőt mondhatni alacsony szintű, s eltolódott a működési kiadások irányába. Ebben persze nagy szerepet játszott a központi szabályozás is. Pozitívumként értékelte, hogy az önkormányzat egy kedvezőtlen helyzetből in­dulva is kedvező eredménnyel zárta az évet, s kiemelendő a rét­sági példában az a tény, hogy az intézményi támogatások tekinte­tében az országos átlagnál is ma­gasabb arányban járul hozzá a költségvetésükhöz. Ennek a mértéke jóval nagyobb terhet ró a helyi önkormányzatra, mint ar­ra a rendeleti előírások kötelezik a fenntartót. Egy kérdésre válaszolva a pénzügyi szakértő úgy kommen­tálta azt a tényt, hogy immár Rétság is arra kényszerült, hogy sok más nagyobb településhez hasonlóan ő is igényelje az önhi­báján kívül veszteségessé vált önkormányzatok számára nyújt­ható támogatást, hogy az „önhi- ki” országosan 12 milliárdos nagyságrendje az általános sza­bályozás csődjét jelenti. A pénzügyi bizottság arra hív­ta fel a figyelmet, hogy jószerivel elfogyott az önkormányzat mo­bilizálható vagyona, s bár az alapfeladatokat maradéktalanul teljesíteni tudták, többet kellene fordítani fejlesztésre, s a jelenle­ginél is jobban ki kell használni a pályázati lehetőségeket, OPEL-0­KENDERESI Astra Akció! Május 31-ig. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 233. Tel ./Fax: (32) 440-539 Erősödhetnek a civil szervezetek Minden eddigi kormányzat próbálkozott a civil szektor fejlesztésével, de az egyszer sem jutott senkinek sem eszébe, hogy helyzetbe is hozza ezeket... (3. oldal) Öblös, Pásztó: kötelező győzelmek? Újabb izgalmas hét vége elé néznek az NB III Mátra-cso- portjában szereplő focicsapataink játékosai, s a velük szinte együtt lélegző szurkolók. (11. oldal) Kenguruszennyező Kovács János? Először az egyik ausztrál szakember figyelt fel arra, hogy az utóbbi egy-két hétben ellustultak a White River (Fehér folyó) környékén élő kenguruk. (6. oldal) HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RETSAG, SALGÓTARJÁN, SZECSENY VAROSOK ES TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. ÁPRILIS 1-2.. SZOMBAT-VASÁRNAP XI. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ÁRA: 43 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT ■■■■■■ Herendi vendégek DefKatco. ® Berkenyével ismerkedett már­cius 31-i, pénteki látogatása so­rán az a negyvenöt fős csoport, amely Herendről érkezett. Prog­ramjuk során megtekintették a falumúzeumot, valamint azt az új vendégházat is, amelyet az önkormányzattól megvásárolt volt szolgálati lakásból alakított ki, illetve újított fel a pesterzsé­beti kisebbségi önkormányzat, s amely az idei turistaszezonban már fogad vendégeket. FÉRFIDIVAT FÉRFIDIVAT KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS 3100 Salgótaiján, Damjanich u. 11. TeUfax: 32/314-393. Nyitva: H-P, 8.30-17.00-ig, SZ-V, zárva ..i..u-t;■ ti'Ní 'ijfi',"ÍÍVíV -v ­TAVASZI MEGÚJULÁS. Hollókő római katolikus templo­mát felújítják a közelgő húsvéti ünnepekre készülve: a védett ófalu ékessége, a község jelképe megújulva, frissen meszelve várja majd a szép számmal erkezo látogatókat. FOTÓ: RIGÓ TIBOR Szalma és a „Tégla” Április 2-án is számos érdekes írással várja olvasóit, a legnépszerűbb vasár­napi lap.- Létszámcsökkentés a hadseregnél „B”-listázással?- Korrupció Magyarországon. Mi történt a Suzuki esztergomi gyárában?- Beszélgetés Gyulay Istvánnal, a nemzet­közi atlétikai élet második emberével- Szalma László távolugró Európa-bajnok tévévetélkedőt vezet- Kiemelt meccs: Nyíregyháza-FTC- Miska bácsi góllövőcipője: Tóth Mihály, a Fradi csatára megtalálta- Détári újra csapatot vált?- Lisztes Krisztián újabb kérői- Hit nélkül üres az élet- A sutba dobott csalilakat- Vízben oldódó Lenin- Sztárok: Kánya Kata, Sárosi Kata- Autóskörkép- Játék, rejtvény, nyeremény VASARNAP N0GRAD MEGYE] HÍRLAP 9 B971419*01000 00014 ARA: 46 FT Kedves Olvasó! hét, és itt van a húsvét, addig meg a lakáscsinosítás, bevásárlás, sütés-főzés, tojásfestés, vendégségbe készülődés, vendégvárás ideje. Előkerülnek a régi receptek, tojásfestő technikák, motívumok, a szokásokat megelevenítő versek, sokhelyütt a hagyományok, népszokások. Szeretnénk, ha minél többen megosztanák ismereteiket, tapasztalataikat lapunkkal, és ezáltal egymással, olvasótáborunkkal. Kérjük, hogy küldje el Ön is szerkesztőségünk elmére (3100 Salgótaiján, Erzsébet tér 6.) kedvenc jól bevált húsvéti étel-, süteményreceptjét, locsolóversét, az Ön által ismert népszokások, hagyományok leírását, esetleg régi húsvéti képeslapját, fotóját, vagy bármit, ami a húsvéthoz kapcsolódik. Azon olvasóink, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy 2000. április 15-ig beküldik húsvéthoz kapcsolódó levelüket, részt vesznek egy ajándéksorsoláson, amelyen több ezer forint értékű meglepetéscsomagot sorsolunk ki. A sorsolás 2000. április 18-án, a nyertesek közlése április 19-én, szerdai lapszámunkban! Az időben beérkezett, hasznosítható ötleteiket még ünnep előtt, illetve húsvéti összeállításunkban közzé tesszük. Értékelték Rétságon az elmúlt évet

Next

/
Oldalképek
Tartalom