Nógrád Megyei Hírlap, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-10 / 34. szám

I 2000. Február 10., csütörtök SPORT TÜKÖR 7. OLDAL Keserűvíz és édes álmok Mérlegen a tarjám Acél labdarúgócsapatának őszi szereplése Nem tudom, Czikora Zoltán vendéglőjében kapható-e keserűvíz, de amikor legutóbb Horváth Gyulával ott, kedvenc törzshelyén találkoztunk, látva az arcát, úgy tűnt, mintha a , tarjáni Acél SE mindenese jócskán fogyasztott volna valami hasonló nedűt. A kék-fehérek elnöke-edzője-szertárosa-„mosónője”-menedzsere az őszi szezon értékelésén túl elkeserítő helyzetükről is beszá­molt. Pedig 2001;ben fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Sese. Ünnepli?- Sikerült kibogozni a „felké­szülési görcsöt”?- Az ősz eleji felkészüléskor kilenc játékos távozott: Szabó, Babják, Oláh S., Garami, Sán­dor N., Mánczos, Horváth, Laczkovich, Czene, akik közül heten stabil csapattagok voltak. Nagy Sz., Botos, Kongorácz, Já­vori és Béres viszont új játékosként erősítette a gárdát, amelyet az első öt hely valame­lyikére vártam.- Ehhez képest hátrább végez­tek...- A kilencedik helyre futot­tunk be, de ha olyan jól játsza­nak a fiúk, mint a Bércéi, a Diósjenő, vagy a Héhalom ellen, teljesen másképpen alakult vol­na az őszi sorrend.- Mit mond a házi „kisokos", Horváth Gyula statisztikája?- A 15 meccsből 4 döntetlen és 5 vereség mellett 6-szor győz­tünk. Az otthoni mérlegünk az előbbi sorrend értelmében 8-2- 2-4, az idegenbeli pedig 7-2-3-2. Az összteljesítmény 49 százalé­kos. A házi pontozásos ranglis­tát Kongorácz vezeti 6,2 pontát­laggal, utána Szikora (6,071), Németh (6,0), Fancsik (5,8), va­lamint Sándor A., és Tábori (5,7-5,7) következik. A legjobb góllövőnk Fancsik hat találattal és Oláh L. 5 góllal. A szezonban 28 sárga lapot és 2 piros, lapot gyűjtöttünk be.- Mi volt a célkitűzése az elég­gé képlékeny csapattal?- Az egységes, összeszokott­ságot sugárzó csapatjáték kiala­kítását szerettem volna elérni, ami korábban jellemezte a csa­patot. Mivel a fizikai képessége­ket könnyebb fejleszteni, első­sorban ezen keresztül próbáltam meg az élmezőnyhöz felzárkózó együttest kovácsolni a túlnyo­mórészt fiatal játékosokból. Az Ipojyvece elleni meccs kivételé­vel mindenkivel „partiban” vol­tunk, s az edzéseken is jó hozzá­állást tapasztaltam, de az az igazság, hogy a lelkesedés tüze jobban is loboghatott volna.- Milyen focitavaszra számít?- Csapatunk nem gyengül, bár a távozók között emlegetik Sándor Atülát. A Karancslapujtő felé kacsintgató Attila megyénk egyik legtehetségesebb játékosa. A kölcsönbe kapott Béres is visszatér Ceredre, Nagy Szilárd pedig hallomásaink szerint Ka­záron edz. Keretünket bővítheti Tőzsér Zsolt Mátranovákról, va­lamint Szeles Tamás Mátraterenyéről. Bízom abban, hogy ütőképesebb csapatot sike­rül pályára küldeni tavasszal, s ez főként már a következő baj­nokságban, a Sese jubileumi évében mutatkozik majd meg eredményekben.- Lesz-e 2001-ben Sese - Stécé rangadó?- Rajtam nem múlik, de ez sajnos, kevés. Mint ahogy a klub éves költségvetése is, amit sok­szor tízezer forintjával szedek össze. A 3,2 millió forint tetemes részét a létesítmény fenntartásá­ra, az áramszámla és a vízdíj ki­fizetésére kell fordítani. Aztán ott van még a fűnyírás, a csapat utaztatása, a mosópor beszerzé­se, bár lassan már nem lesz mit mosni, elkopik a szerelésünk.- A kilincselésen kívül hon­nan tud még pénzt szerezni?- A reklámszerződésekből, a létesítmény bérbeadásából és pályázatok írásából.- Ünnepség csak lesz 2001- ben...- Terveim, édes álmaim jócs­kán vannak a 2001. április 23-i 100 éves jubileumra. Remélem, valóra válnak, de ehhez az is kellene, hogy minél többen tá­mogassák annak a nemes ha­gyománynak az ápolását, amelynek aktív megtestesítője­ként ez a kék-fehér csapat 99 év alatt minden tőle telhetőt meg­tett. Horváth Gyulától még egy „átköltött” pitagoraszi mondást is sikerült kicsalni. Az eredeti így hangzik: Mérd a mérhetőt és a nem mérhetőt tedd mérhető­vé. A „horváthi”: Mentsd a menthetőt és a nem menthetőt tedd menthetővé. A „mindenes”, csupaszív szakember nyolc év alatt az „egy mindenkiért...” elv alapján tartotta életben a Sesét. Most, a jubileumhoz közeledvén megér­demelné az elv fordított sor­rendjének a felállítását. A Sese és Salgótarján javára. ______________________________Bukó Mihály M ost a fiatalokon a sor! Ma este: Kazincbarcika - KNC-Fekete Sasok Normális körrülmények kö­zött nem lenne különlegesség­ről beszámolni a ma este 19.30 órakor kezdődő összecsapás előtt, hiszen az NB II középme­zőnyhöz tartozó Kazincbarcika otthonában a salgótarjáni lista­vezetőnek rutinból is nyernie kellene. Csakhogy... Csakhogy a rutint jelentő ta­pasztalt, idősebb játékosok ma hiányozni fognak a KNC-Fekete Sasok kosárlabdacsapatából. Radonjic és Kiss K. beteg, Kis S. egyéb elfoglaltsága miatt nem tarthat a társaival, Klug comb- izomhúzódással bajlódik, míg Selmeci - úgy tűnik - mégsem gyógyult ki teljesen betegségé- • bői. Ennek megfelelően a fiata­lok ma csak magukra számíthat­nak. Dániel Tamás edző: - Több meghatározó játékost is nélkü­löznünk kell ma este, ettől füg­getlenül csak a győzelem az elfo­gadható eredmény még akkor is, ha ezt nem visszük magunk­kal a rájátszásba. Bízom abban, hogy a fiatalok fejben felnőnek a feladathoz, most eldől, mennyit sikerült fejlődnünk az elmúlt hónapok során. A keret: Kovács, Longauer, Ughy, Kelemen, Var­tik, Horváth, Petrucsik, Berczelly, Vincze. _____ ■ E dzőképzés, tv-közvetítés, átszervezés, klubgondok Beszélgetés a Salgótarjánban járt ár. Bozóky Imre MLSZ-elnökkel Dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség nem­régiben megválasztott elnöke tegnap bemutatkozó láto­gatáson Salgótarjánban járt. Az egész napos program a megyei sportigazgatóságon tett látogatással kezdődött, majd a megyei sportaktívákkal találkozott a városi sport- csarnok tanácstermében. Ezt követően a megyeházán önkormányzati és sportvezetőkkel konzultált. A nap hiva­talos része sajtótájékoztatóval zárult, ahol válaszolt a fel­tett kérdésekre.- Elnök úr! Egyre élesebb a vita az UEFA-rendszerű edző­képzést támogatók és az ellene ágálok között. Hallhatnánk labdarúgásunk első számú ve­zetőjének véleményét e kényes ügyben? - fordultunk dr. Bozóky Imréhez.- Az MLSZ vezetése egyet­len pillanatig sem gondolt arra, hogy a labdarúgóedzők testne­velési főiskolán megszerzett diplomáját annulálja egy új tí­pusú intenzív képzési formá­ban. Mindössze arról van szó, hogy a szakembergárda to­vábbképzése immár évtizedek óta megoldatlan. A szóban for­gó, egységesített képzési for­mát egyébként az UEFA ajánlá­sára honosítottuk. Természete­sen az állami iskolákban szer­zett diplomákat a továbbiak­ban is messzemenően elismer­jük. Egyszóval: úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben rövid időn belül egyezség születik mindenki megelégedésére.- Évek óta kínos helyzetet te­remt a televízió sportközvetíté­se körüli jogvita. Tavasszal a szurkolók láthatnak-e magyar labdarúgó-mérkőzéseket a tévé képernyőjén?- Mérkőzéseket minden­képp láthat majd a nagyérde­mű a televízióban. A Futball Duó Kft. körüli jogvita kapcsán Bodnár úrral a közeljövőben születik megállapodás. Erről természetesen részleteket még nem mondanék.- Egyre több profiligás csapat kerül katasztrofális helyzetbe. Érdekelne, hogyan látja ön az ellehetetlenülésüket, megítélése szerint van-e esély a megmenté­sükre?- Az okok gazdasági jellegű­ek, a csapatok önálló gazdasági társaságként működnek, hatal­mas költségvetéssel dolgoz­nak, s bizony sokan nem bírják az idény előtt saját maguk által felvállalt „öngyilkos” tempót követni. A megoldás az lehet, hogy mindenki a lehetőségei­hez mérten szerződtet profi, il­letve félprofi státusú labdarú­gókat a jövőben. A csapatok létszámát nem hiszem, hogy a végtelenségig szabadna redu­kálni, hiszen véleményem sze­rint egy komoly, hivatalos baj­nokságnak legalább tizenkét együttesből kell állnia.- Sokakat érdekel az is, hogy a labdarúgó-bajnokságok át­szervezésének terve végleges-e már?- A magyar labdarúgás ve­zérkara előtt most a szombati közgyűlés feladata áll, így erre kell minden energiánkkal kon­centrálni. Ezt követően termé­szetesen terítékre kerül majd sok más fontos téma mellett a versenykiírás átgondolása is. Az én véleményem szerint egy első osztályú, három másod- osztályú, valamint hat NB III- as csapattal működő nemzeti bajnokság egy kipróbált, jól működő rendszer.- Végül még egy kérdés: a bu­karesti VB-selejtező egyeztetésé­nek meghiúsulásáért a csoport­ban résztvevő delegációk veze­tői az ön által irányított ma­gyar küldöttséget okolták. Mi erről a véleménye?- A délelőtti tárgyalások megfelelő mederben zajlottak, úgy tűnt, körvonalazódik a megegyezés. Az ebédet követő­en a románok - semmisnek te­kintve a délelőtti munkát - új verzióval hozakodtak elő, ahol számunkra kedvezőtlenül ala­kult volna a selejtező végjáté­ka. Természetesen nekünk ott Dr. Bozóky Imre MLSZ-elnök a magyar labdarúgás érdekeit kellett szem előtt tartanunk, így a felkínált programterveze­tet elutasítottuk. Egyébként igencsak furcsállom, hogy míg akár a román, akár az olasz saj­tó a lehető legtermészetesebb módon védte a mundér becsü­letét, addig a Népsport egy ott jelen sem lévő tudósító infor­mációja alapján jelentette meg a találkozóról szóló anyagát. Úgy gondolom, hogy a történ­tekről tőlem hitelesebben senki nem tájékoztathatja a magyar labdarúgó-szurkolókat. ___________________________________ISIPKÓI Sp ortturmix Műkorcsolyasikerek Sebestyén Júlia a 2., Póth Diana a 4. helyen végzett a bécsi műkorcsolya és jégtánc Európa- bajnokságon a női verseny selejtezőjének A- csoportjában. A csoport első tizenöt helyezett­je mutathatja be a rövidprogramját, a magyarok tehát magabiztosan jutottak tovább. A harma­dik magyar induló, Dorofejev Tamara a B-cso- portban szerepel. Az A-csoport legjobbja a vi­lágbajnok, kétszeres Európa-bajnok orosz Maria Butyirszkaja lett. Ecclestone elad Elképzelhető, hogy az autós gyorsasági vüágbaj- nokság legfőbb vezetőjének számító Bernie Ecclestone megválik a Formula One Administraüon Ltd. érdekeltségeinek 75%-ától. A nagytekintélyű üzletember ez ügyben előrehaladott tárgyalásokat folytat egy német média- és kereskedelmi céggel, az EM.TV and Merchandising AG-vel. Bernie Eccles­tone már régóta azt tervezi, hogy eladja Formula One-os részvényeinek bizonyos részét, de a korábbi próbálkozások eddig nem vezettek eredményre. Bajnokságra tör a Mátranovák Újra hazai pályán játszhat az NB III-as tekecsapat Az NB III Északkeleti csoportjában szereplő Mátranovák tekecsapata az első helyen zárta az 1999-2000-es bajnokság őszi pontvadászatát. Az utóbbi évek legjobb teljesítményének értékét növeli, hogy az együttes öt mérkőzést játszott idegenben és csak hármat hazai környezetben. Ám az automata pálya beren­dezésének meghibásodása miatt nem felhőtlen a mátra- novákiak öröme.- Nagyon nehéz időszakot éltünk át az utóbbi hónapok­ban - mondta Gecse István játé­kos-edző. - Ugyanis még no­vember elején meghibásodott az automata pályánk berende­zése, így azóta sem mérkőzést, sem bajnoki találkozót nem le­hetett azon játszani. Ekkor még három összecsapásunk volt hátra, egy otthoni és két ide­genbeli. Az őszi utolsó, a 8. forduló­ból elmaradt mérkőzésünkre felcseréltük a pályaválasztói jo­got az akkori éllovas Sajóbábonnyal, és idegenben új csapatpályacsúccsal 5-3-ra nyertünk. Ez azt jelentette, hogy az első helyről várjuk a ta­vaszi folytatást.- Miként lehetséges, hogy már három hónapja használha­tatlan a pályájuk?- A hibás automata-alkat­részt Budapestre vitettük javí­tásra, de január elején vissza­küldték, hogy nem tudják meg­csinálni. Már azt terveztük, hogy Nádújfaluban játsszuk a hazai bajnoki mérkőzéseinket. Szerencsére a múlt szombatra egy salgótarjáni műszerész megjavította a berendezést, így elkezdhettük az edzéseket. A jövő hét végi bajnoki rajtig még hat-hét foglalkozást tudunk tar­tani. Ez nem túl sok, de remé­lem, fokozatosan formába len­dülünk.- Megőrizhető-e az első helye­zés, feljuthat-e az NB II-be a mátranováki tekecsapat?- Tavasszal ötször lépünk dobóállásba idehaza, s csupán háromszor idegenben. A tize­dik fordulóban (tavaszi nyitó- mérkőzés) idegenben az Ózdi Spartacus II, a tizennegyedik­ben a Matáv Miskolcnál győzel­mi esélyeink vannak. Ha a ha­zai találkozóinkat hozni tud­juk, akkor az áprilisban befeje­ződő bajnokság után a mi csa­patunké lehet az első helyezés.- Ön ősszel sokáig sérült volt, csak négy mérkőzésen lépett pá­lyára, melyből háromszor pont­szerző volt. Meggyógyult már a keze?- Felépültem a sérülésemből, és most már megfelelő értékű munkát végzek. Bízom benne, hogy tavasszal hasznos tagja leszek a csapatomnak. ____________________________________(BALOGH) A tavaszi rajtra készülő Mátranovák tekecsapata (álló sor, balról jobbra): id Stoszek László, Nyerges László, Cserhalmi András, Gecse István játékos-edző, Telek István. Ülnek: ifj. Stoszek László, Nagy József, Kotroczó Tamás, Telek Tamás. A képről hiányzik Kotroczó István és Kotroczó Istvánná fotó- barát

Next

/
Oldalképek
Tartalom