Nógrád Megyei Hírlap, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-05-06 / 30. szám

2000. február 5., szombat SZECSENY Nógrád Megyei Hírlap Pádár András jegyzete Kultúrkatonák békéje obogó szívvel mentem el a minap az egykori kohászok művelődési központjába, a va­lamikori acélgyári olvasóba. Örömmel vettem a meghívást, mert egy kicsit hazamentem. Azt hiszem szabad ezt mondani, amikor életem egy jelentős ré­szét - pontosan húsz esztendőt - töltöttem ebben a környezet­ben. A nagy múltú gyárban és művelődési intézményében dol­goztam. Megtapasztalva és se­gítve az alkotóközösség értékte­remtő erőfeszítéseit, sikereit és eredményeit. Begyújtve és máig megőrizve egy életre szóló ta­pasztalatait. A kaszinó felújítá­sában közreműködő személye­ket, az intézmény barátait hív­ták meg egy kis beszélgetésre, hogy az intézményt működtető bátor kultúrkatonák megkö­szönjék az esemény megtörtén­téhez szükséges segítséget. Szép a megújított kaszinó. S ahogyan Gálné Horváth Mária igazga­tónő köszönőszavaiban el­mondta: visszakapta egykori klasszikus színeit, a fehéret és a négerbamát. Hallgattam a lel­kes igazgatónőt amint felso­rolta ennek a történelmi korú intézménynek a változásait, nem felejtve ki semmit a sorból. Felidéződtek bennem az egy­kori zenés rendezvények, a Pe­tőfi Színjátszók messze híres produkciói, majd a kisklubos tevékenységek korszaka. A ve­télkedők, versmondóversenyek, ismeretterjesztő előadások, bá­lok, diszkók kora. Azután na­gyot változott az élet és lassan bazárrá változott a kultúra szent hajléka. Egyre zsugoro­dott, csökkent az a terület ahol virágozniuk kellett volna a rendezvényeknek. Nehéz, sö­tét, hideg időszak vette kezde­tét, s a kultúra megszállottjai sündisznóállásokba húzódva próbálták meg átvészelni ezt. Nem biztos, hogy vége a meg­próbáltatásoknak, de a ka­szinó felújítása újabb remé­nyeket önthet azokba, akik még makacsul bíznak benne, hogy a sok rossz közepette kell jönni már a jobbnak is. Nincs méltóbb alkalom a megújulásra, mint a millen­nium, amely eszmeiségében éppen az összefogást, a dol­gok és a tennivalók együttes felvállalását sugallja. Persze mindez nemcsak elhatározás és lelkesedés kérdése, hanem mindenekelőtt szigorúan pénzkérdés. Honnan lesz pénz? Napjaink központi kér­dését a legnehezebb megvála­szolni. Nos, a kaszinót úgy le­hetett valamelyest korabelivé varázsolni, hogy az intézmény bérleti pénzeit megtoldotta a részvénytársaság, no meg azok a lelkes gyári dolgozók, akik újjávarázsolták a helyi­ségeket, a berendezést. Re­ménykedjünk abban, hogy a nehéz gazdasági helyzettel vi­askodó vezetők között vannak még olyanok, akik a napi ter­melési gondok mellett, a vir­tuális világ bénító szorításá­ban nem felejtik el, hogy az élő kultúrának, az emberek együttlétének van meg az igazi, emberformáló hatása. 7 ókedvet, kikapcsolódást lehet nyerni a kaszinóban - ha csak rövid időre is. De mennyire fontos ez napjainkban! A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara, Nyíregyháza főiskolai képzést indit a 2000/2001-es tanévben, állami finanszírozású és költségtérítéses formában, nappali és levelező tagozaton, valamint távoktatásos formában. A képzés 2000. szeptember l-jétői indul. A részletes információkat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 217-220. oldalai tartalmazzák. Érdeklődni lehet még: Nagy Miklós tanulmányi osztályvezetőnél a 06-42/404-411-es telefonszámon. A képzéssel kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.doteefk.hu internetes címen is. PÁLYÁZAT üzlethelyiség bérbevételére Salgótaiján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatóság (Salgótarján, Ady E. út 2.) felkínálja 3 éves bérbevételre egy 30 négyzetméteres alapterületű üzlethelyiségét- vetőmagszaküzlet,- műszaki áruk (videokazetták stb.) szaküzlete,- műanyag áruk üzlete,- fűszerek- és egyéb élelmiszerek, valamint- termény-, táp-, kutyaeledel-szaküzlet üzletkörrel,- üveg-, porcelánáruk üzlete. Az üzlethelyiség bérbevételével kapcsolatban részletes tájékoztatást adunk a Csarnok- és Piacigazgatóság irodájában. Fontosabb tudnivalók:- A versenytárgyaláson részt vevők kötelesek hitelt érdemlően igazolni, hogy adó- és tb-tartozásuk nincs, és a szerződéskötéshez a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget tudnak tenni.- A pályázat benyújtásával egyidejűleg 30 000 Ft letéti díjat kell befizetni a Csarnok- és Piacigazgatóság házipénztárába. A jelentkezéseket 2000. február 21-ig (hétfő) lehet írásban benyújtani. Címünk: 3100 Salgótaiján, Ady Endre út 2. Csarnok- és Piacigazgatóság g Derkovits Gyula (1894-1934) „Munkások a mezőn” című festménye is látható azon a kiállításon, amely tegnap Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Múzeum emeleti helyiségében nyílt meg a ne­ves műgyűjtő, Mihályfi Ernő (1898-1972) gazdag hagyatékából, amely az intézmény tulajdona. A XX. századi magyar művészet számos reprezentánsának alkotásai április végéig tekinthetők meg a múzeum nyitvatartási ideje alatt. A földszinten a „Salgótarján a képzőművészetben” című kiállí- tás kapott helyet. __________________________________________________fotO: gyurián tibor E v végén már üzemel a vízlágyító (Folytatás az 1. oldalról) A kisminta-kísérletekkel is alá­támasztott adatok szerint a jelen­leg 280-320 mg/liter CaO ke­ménység minimum 180-190 mg/liter értékűre javul, ami igen jelentős eredmény, megközelíti a parti szűrésű vízbázisokból nyert Duna-víz paramétereit.-A beruházás - amely az üzemelés során természetesen az üzemeltetési költségeket is növeli - számos előnyt biztosít. Csökken a fogyasztói, háztartási berendezések vízkövesedése, kopása, a fűtőberendezések energiafelhasználása. Jelentős mosószer-megtakarítást ered­ményez, csökken a környezet­terhelés. A beruházás jelentősé­gét az is fokozza, hogy Magyar- országon, de még Közép-Euró- pában sem működik ivóvízter­melésben, szolgáltatásban ek­kora volumenű vízlágyító, így a telep referenciahely is lesz - mondta Vogel Csaba. (tnl) Megemelt összegű mikrohitel: majd Már most sok az érdeklődő a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványnál (Folytatás az 1. oldalról) hitelre eddig is és ezután is fo­lyamatosan lehet benyújtani igényt. Minden kölcsönössze­get 13 százalékos kamatra ad­nak a vállalkozóknak. Mravcsik Lászlótól megtudtuk: a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány 1992-ben indította útjára mikrohitel-konstrukciój át, amely Nógrád megyében 1995. januáijától működik, s vált igen kedveltté a vállalkozók köré­ben. Az elmúlt négy évben, mostanáig 526 kis- és közép- vállalkozó kapott mintegy 400 millió forintnyi hitelt a megyei .regionális vállalkozásfej lesztési alapítványon keresztül. Ez a létszám, s a kihelyezett összeg, a mostani, ígéretesnek mutat­kozó új hitelkonstrukció követ­keztében csak tovább emelked­het. Sz. Gy. S. RÉTSÁG 3-oldal Hírek Szülői értekezlet Salgótarján - A Bolyai Já­nos Gimnáziumban február 7- én, hétfőn 16.30 órakor tájé­koztató szülői értekezletet tar­tanak a 6. osztályosok szülei­nek a hatosztályos képzésről és a jelentkezési feltételekről. Véradó nap Buják - Véradásra várják a lakosokat február 6-án, va­sárnap 8.30-tól 14 óráig az általános iskolába. Fogadónap-változás Salgótarján - Február 9-én Sarló Béla alpolgármester he­lyett Óvári Péter jegyző tart fogadónapot 8-tól 12 óráig. Rendőrségi felhívás A salgótarjáni rendőrkapi­tányság közlekedésrendé­szeti osztálya kéri mindazon személyek jelentkezését, akik 2000. január 31-én a 21-es főút szurdokpüspöki elágazójától 800 méterre bekövetkezett közúti közle­kedési baleset szemtanúi voltak, vagy a balesettel kapcsolatban bármilyen in­formációval rendelkeznek. Különösen várják egy fe­kete színű Mazda típusú személygépkocsi vezetőjé­nek, valamint annak a te­hergépkocsi-vezetőnek a je­lentkezését, akik a balesetet közvetlen közelről látták. Bejelentés, jelentkezés te­hető a salgótarjáni rendőr- kapitányság közlekedésren­dészeti osztályán (Salgótar­ján, Kossuth út 5.), vagy a 32/411 -255-ös telefonszám 33-50-es mellékén. Gallyfát kaptak a rászoruló családok Személyi kérdésről is tárgyalt a cigány kisebbségi önkormányzat Elfogadta idei költségvetését a Salgótarjáni Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A testület legutóbbi ülésén személyi kérdések­ről is döntöttek. Napirend előtt volt szó a kisebbségi önkor­mányzat napokban tartott ülésén arról a január elejére össze­hívott rendkívüli testületi ülésről, amely határozatképtelen volt. Az esetről akkor lapunk is tudósítást adott. Mint megírtuk, a kisebbségi önkormányzat képviselői tiszte­letdíj nélkül dolgoznak. Ezen akart változtatni Csík Károly és Berki László, a képviselők ezért kezdeményezték a rendkívüli ülés összehívását, amely azon­ban azért vált határozatképte­lenné, mert éppen ők nem men­tek el. A legutóbbi (rendes) ülé­sen Berki László elhatárolta magát a történtektől, Csík Ká­roly ugyanis az ő nevében, de az ő megkérdezése nélkül írta alá a levelet. Ugyancsak napirend előtt volt szó a sétányon lévő, kiöre­gedett fák kivágásáról. A CKÖ segítségével közel negyven csa­lád jutott hozzá a gallyfához, enyhítve ezzel a tüzelőbeszer­zési gondokat. A CKÖ azt kérte a szociális bizottságtól, értesít­sék a testületet, ha Salgótarján közterületein kiöregedett fákat vágnak ki, hogy a gallyfát to­vábbra is hasznosíthassák. Erre ígéretet is kaptak. Módosították a kisebbségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. Esze­rint a rendkívüli ülések össze­hívását a jövőben legalább há­rom képviselőnek kell kezde­ményeznie. Megfogalmazták azt is, a testület szükség szerint ülésezik, de évente legalább hat rendes ülést tart. Elfogadták a képviselők a CKÖ ez évi költségvetését. A testület 584 ezer forintot kapott működésre, ezt 20 ezer forinttal növeli a tavalyi évről megma­radt pénz, tehát 604 ezer forint­ból gazdálkodik 2000-ben a ki­sebbségi önkormányzat. Számoltak a működési költ­ségek növekedésével, és sze­rény költségvetésük ellenére úgy döntöttek, 30 ezer forinttal támogatják a Máltai Szeretet­szolgálat salgótaijáni csoport­ját, amely nagyon sok roma családnak segített már. Figyelembe vették azt is, hogy a testület tavaly vállalta a közmunkára ítéltek foglalkozta­tását, akikkel takarítást végez­tettek a város területén. Idén 20-40 ember foglalkoztatására számíthatnak, a folyamatos munkavégzéshez pedig be kell szerezni a szükséges eszközö­ket. Hranek Ferenc elnök javas­latára úgy döntöttek, hogy az utazást segítendő, utólag kifize­tik a képviselők bérletköltségét. A Salgótarjáni Cigány Ki­sebbségi Önkormányzat végül visszahívta a megyeszékhelyi önkormányzat gazdasági és vá­rosfejlesztési bizottságából az általa delegált Lakatos Ernőt, az Élettér Lakókörnyezeti Egyesület elnökét, azzal az in­doklással, miszerint a bizottsági tag nem működött együtt a CKÖ-vel. Helyette Oláh Bélát delegálják a bizottságba. Az érdekeltek számára fon­tos információ még, hogy a jövő héttől már nem 10-től 14 óráig, hanem 9-től 16 óráig ke­reshetik fel a CKÖ salgótarjáni, Bajcsy út 43. szám alatti irodá­ját. - Dudellai ­NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Részvénytársaság Salgótarján, Rákóczi út 137-139. GÉPJÁRMŰVEZETŐK FIGYELEM! A Nógrád Volán Rt. az alábbi szaktanfolyamok beindítását tervezi: Nemzetközi árufúvarozói. ^ Nemzetközi autóbusz-vezetői. ^ Belföldi fuvarozói szolgáltatói. ^ Belföldi autóbusz-vezetői - szolgáltatói. Belföldi és nemzetközi árufúvarozói vállalkozói, illetve összevont szakvégzettség megszerzését is biztosítjuk. A tanfolyamokat követően a vizsgákat azonnal megrendezzük. Jelentkezés: 2000. február 7-ig az rt. központjában, munkaerő-gazdálkodás, 1. em. 18. személyesen, illetve ff : (32) 440-800. Fax: 32/441 -682 Bakallár-kiállítás nyílik A Cserhátszentivánból el­származott, Budapesten élő alkotó, Bakallár József fes­tőművész képeiből nyílik kiál­lítás február 6-án, vasárnap délben Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeumban. A művész hatvanadik szüle­tésnapja alkalmából rendezett, eddigi életműve jelentős állo­másait reprezentáló kiállítást Tóth Sándor költő, műfordító nyitja majd meg. A tárlat már­cius 6-ig naponta 10-től 17 óráig, kedden 10-től 15 óráig várja a látogatókat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom