Nógrád Megyei Hírlap, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

Mátranováki millennium A mátranováki iskola nevelői a gyerekekkel és a szülőkkel együtt dolgozták ki a millenniumi év programját, hogy szebbé, méltóságteljesebbé tegyék 2000-et. 3. oldal ÜZEMORVOSI RENDELÉS ' Tóth és Schoblocher a legjobb vállalatoknak, cégeknek, vállalkozóknak DR. SASHEGYI JULIANNA foglalkozés-orvostan szakorvos rendel a MEGYEHÁZÁN, Salgótarján, Rákóczi út 36. sz. alatt (vásártérrel szemben). Érdeklődni lehet: hétfőn és pénteken 8.30-12.30. szerdán 12.00-16.00 óra között személyesen, vagy a (32)410-022/225-ös mellék tetefonszámon. 7 % -9 < / NOGRAD MEGYEI Báloztak szombaton a Nógrád megyei labdarúgó-játékve­zetők. Amint kiderült, még a fehérasztal mellett is lehet fő­szereplő a zöld gyepre való pettyes... 7.oldal BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. FEBRUAR 1., KEDD XI. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ÁRA: 43 FORINT, ELŐFIZETVE 31 FT On jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! Gondolatok a könyvtárról - Gárdony messze van A Mackóvár nevet kapta a salgótarjáni óvodai igazgatóság f » Balassi: megosztozott megye, város fotó rt Idei első ülését tartotta teg­nap Salgótarján közgyűlése. Egyebek mellett javaslat hangzott el a városi óvodai igazgatóság alapító okiratá­nak módosítására, a megyei munkaügyi központtal a pá­lyaválasztási feladatokkal kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére, a városi könyvtári feladatok ellátására vonatkozó megál­lapodás aláírására. A környezetvédelmi és ide­genforgalmi tanácsnok megvá­lasztása óta eltelt időben vég­zett munkájáról szóló tájékoz­tató is a képviselők elé került. Puszta Bélát, Salgótarján pol­gármesterét választotta a testü­let a Szent Lázár Megyei Kór­ház felügyelőtanácsába. A közgyűlés a nógrádgárdonyi tüdőgyógyintézet felügyelőta­nácsába való tagságra nem tett javaslatot. Ez utóbbit a határo­zati javaslat előterjesztője, dr. Angyal Dávid azzal indokolta, hogy a tüdőgyógyintézet éves betegforgalmának mindössze 16,55 százalékát teszik ki a salgótarjáni lakhellyel ren­delkező betegek, valamint ér­tesülései szerint a balassa­gyarmati kórház szervezeti kereteibe integrálják a nóg­rádgárdonyi intézetet. (Folytatás a 3. oldalon) Huszonéveseké a világ(háló) Nógrádban nincs visszhang - Fantasy és a Play Wired: képernyőn az újságok Aki valamikor Commodore 64-essel kezdte a számítástechni­kával való ismerkedést, az tudja igazán megítélni az e téren 10-15 év alatt bekövetkezett minőségi változásokat. Bakos Szabolcs, Molnár Sándor és Szántó Ádám még épphogy csak elhagyták huszadik életévüket, de már egy évtizednél is több tapasztalattal rendelkeznek a számítógépes világban. Sőt, a 21 éves Szabolcs állítólag már egy C 64-essel jött a világra. De félre a tréfával, a három fiatalembernek Salgótarjánban, a Na­rancs Szálló egyik aprócska szobájában létrehozott NRG Me­dia nevű vállalkozása (internetes elérhetőségük: www.nrg.hu ) a fiatalos lendület, a kreativitás mintapéldája. Kár, hogy Nógrádban egy­előre még nem találtak vissz­hangra, így aztán az ország más területeivel teremtettek kapcsolatot. Ismeri a kedves olvasó azt a két újságot ame­lyet Play Wired-nek, illetve Fantasy-nak hívnak? Nos, nem a jól ismert újságosstan­dokon keü keresni ezeket, ha­nem az Interneten, ahol a szí­nes, úgynevezett on-line újsá­gok impresszumában az NRG Media neve áll.-A Fantasyt mintegy két hete indítottuk (internetes el­érhetősége: Fantasy.nrg.hu) - meséli Szántó Ádám - a Play Wired pedig egy-két héten be­lül kerül rá a világhálóra.- Hogyan kell elképzelni egy ilyen újságot?- Tulajdonképpen ugyan­olyan mint egy kézbe vehető lap, csak ezt a képernyőn ke­resztül lehet forgatni S, hogy ne csak képzelegjen a kérdés feltevője, Ádám a számí­tógép segítségével rögtön a „ke­zembe adja” a Fantasyt. Az új­ságban több érdekes téma mel­lett az ő novellái is olvashatóak.- Milyen kör vevő az on-line- os újságra ?-Elsősorban a fiatalok, hi­szen elsősorban az őket érdeklő témákkal foglalkozunk - mondja Molnár Sándor. - Az az igazság, hogy az internetes (Folytatás a 3. oldalon) Ötödször is: Palócország Fókuszban a megyei befektetési lehetőségek Idén elsősorban a megye kis- és középvállalatainak kíván bemutatkozási lehetőséget biztosítani az ötödik alka­lommal megnyíló Palócország szakkiállítás és vásár - jelen­tette be tegnap a sajtó képvi­selőinek Gazsi Ferenc, a ren­dezvény főszervezője. Öt éve 820 négyzetméteren 108 cég - köztük 12 külföldi - mutatkozott be hozzávetőleg 8 tál a kis- és középvállalatok lesznek a középpontban, vala­mint az EU-csatlakozásból adódó követelmények. Emellett a kiállítás szeretné megmutatni a befektetőknek mindazokat az előnyöket, amelyeket a térség kínál. A szakmai programot együtt szervezte meg a GF-Primus Mérnökiroda és a közlekedés- tudományi egyesület, továbbá Standok felülről a tavalyi rendezvényen FOTÓ: archívum ezer látogató előtt, a salgótar­jáni sportcsarnok küzdőterén, illetve a szabad területen. Ta­valy már 1560 négyzetméter beépített területen 140 cég állí­tott standot, s több mint félszáz­ezren tekintették meg a megye legjelentősebb gazdasági sereg­szemléjét. ' Idén április 26-29. között újra gazdálkodók népesítik majd be a sportcsarnokot. Ezút­az ITD Hungary, a Nógrád Me­gyei Kereskedelmi és Iparka­mara, a Nógrád Megyei Regio­nális Vállalkozásfejlesztési Központ (NMRVK), az Agrár Marketing Centrum és a Nóg­rád megyei Falusi Vendéglátók Egyesülete. Á budapesti vendégek egy része nosztalgiavonattal érke­zik majd, hiszen erre az (Folytatás a 3. oldalon) Nőtt a belvízveszély Víz alatt 2509 hektár földterület-Okozhat-e belvízveszélyt a napokban megkezdődött ol­vadásgyorsító, plusz 6-10 fo­kos napi hőmérséklet Nóg­rádban? - kérdeztük Perényi Gábortól, a Közép-Duna-vöI- gyi Vízügyi Igazgatóság, 2. szakaszmérnökség (Balassa­gyarmat) vezetőjétől.- Jelenleg a bekövetkezett olvadás még nem idéz elő ár­vízveszélyt, viszont megnöveli a belvízveszélyt, mivel a talaj befogadóképessége korlátozott, (85 százalékos telítettségű), az olvadó víz nem tud elszivá­rogni, s emiatt kialakulhat a belvíz.- Van-e lehetőség a megelő­zésre, mit kell tenni?-Az FVM Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatallal közösen felkerestük a legveszé­lyeztetettebb községeket, meg­néztük, hogy a belterületekről el tudják-e vezetni a vizet. Meggyőződtünk, milyen a víz­elvezető árkok, átereszek álla­pota, méretre megfelelően van- nak-e kitisztítva. Eddig Dejtá- ron, Pásztón, Dorogházán, Bá- tonyterenyén, Mohorán, Lu- dányhalásziban, Litkén, Ipoly- tamócon néztük meg a lehetsé­ges elvezetést szolgáló felké­szülést. Az előbbi helyeken valószínű számíthatnak bel­vízre. Ez irányú felmérő mun­kánkat tovább folytatjuk. Meg­győződtünk arról, hogy ameny- nyiben az önkormányzatok pénzügyi lehetőségei megen­gedték, a rendelkezésükre e (Folytatás a 3. oldalon) ,»A hónap műtárgya” - Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Múzeumban tegnaptól látható Csohány Kálmán (1925. január 31.(1) - 1980. április 2.) grafikusművész fotója és rajza, fotó: gy. t. Polgári kör A civil szervezet legközelebbi összejövetelét február 2-án, szerdán 18 órakor tartja Salgó­tarjánban, a József Attila Műve­lődési Központban. Vendég: Varga Sándomé, a Palóc Nagy- ker Kft. ügyvezető igazgatója. Tanácsadás A Magyar Szocialista Párt szokásos, ingyenes konzul­tációja keretében február 1- jén, ma 15 órától Bihary Lajos a gyermekneveléssel, az oktatással, a pályavá­lasztással kapcsolatos ügyekben várja az érdeklő­dőket. A helyszín a párt salgótarjáni, Kossuth Lajos út 8. szám alatti irodája. ■ m * %' í 1 M Két hónap alatt nagyot nő Kamatsav (Ft) 20 000 _ 499 999 500 000- 1999 999 2 000 000 4 999 999 12.50 5 000 000 -10 000 000 12 /5 ] ABN AMRO két hónapos lakossági betet A Bank a kamatvaltoztatas jogát fenntartja, melyről a lakossági fiókokban kihelyezett Hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit A további részleteket a Hirdetmény es az Üzletszabályzat tartalmazza Az EBKM egyszeri lekotes eseten megegyezik a savra ervenyes kamattal 12,75% kamat* ^;»§.r»r.r§Ym ABN AMR0 Bank

Next

/
Oldalképek
Tartalom