Nógrád Megyei Hírlap, 2000. január (11. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-04 / 2. szám

Vizsgálatok érzelmek nélkül Nógrádban az utóbbi öt év alatt ötven olyan életellenes bűntettet követtek el, amelyek közül több mint húsznak halál lett a vége. Sok ez, vagy kevés? 2. oldal Az év legjobbjai Szécsényben Teremfoci minden mennyiségben Szécsényben hagyomány, hogy a városi televízió évente a la kosság szavazatai alapján különböző kategóriákban odaítéli Két városunkban is egymást követik a teremfocicsaták. Sal- gótarjánbari.kialakult a bajnokság'nyolcas mezőnye, Balas­az év legjobbja címet. Kik lettek a legjobbak? 3. oldal sagyaHi^ótídijátt)',k^'fordulót játszottak le. 7. oldal EL' NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. JANUÁR 4., KEDD XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM ÁRA: 43 FORINT, ELŐFIZETVE 31 FT 0n jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! Tisztítatlan utak, alattomos jégbordák, balesetveszély, sok-sok kellemetlenség Elvesztett hócsata Salgótarjánban Kistarján úti életkép jégtáblákkal és -bordákkal A karácsonyi és az ünnepek közti havazás rendkívüli helyzetet nem, de sok kelle­metlenséget okozott a salgó­tarjániaknak. Szerkesztősé­günknek telefonon és szemé­lyesen is sokan elpanaszolták, hogy a városba vezető utakon - az útkezelők jóvoltából - még csak lehetett közlekedni, de Salgótarján utcáin csak nagyon nehezen. A karácsonyt követően a várost átszelő egyetlen út­vonalat úgy ahogy megtisz­tították az illetékések. Igye­keztek eltakarítani a havat a helyi járatú autóbuszok megállóiból, ám de a követ­kező havazás újra lerontotta a helyzetet. A mellékutcák­ban egynyomos közlekedés alakult ki, amelyet vagy a hótoló, vagy az elsőnek közlekedő gépkocsi alakí­tott ki. Az új esztendő első mun­kanapján arról érdeklődtünk Bodnár Benedektől, a város­gazdálkodási vállalat igaz­gatójától, hogy miért eny­nyire elhanyagolt a város útjainak az állapota?- A vállalat a lehetősége­ihez ménen készült fel a téli időjárásra, ami valójában FOTÓ: RIGÓ TIBOR azt jelenti, hogy az átlagos téli időjárásból adódó fel­adatokra alkalmas techno­lógiai és technikai berende­zéseinkkel vártuk a telet ­mondta Bodnár Benedek. - Az év végi intenzív hava­zásra, a lezúduló nagy mennyiségű hóra senki sem számított. A kialakult rend­kívüli helyzetben a rendel­kezésünkre álló technikai kapacitás már nem volt ele­gendő a gyors és hatásos el­hárításra. Ezért is született döntés arról, hogy karácsony után 120 rendkívüli hómunkást vetnek be a hómentesítés érdekében. Ezekkel a mun­kásokkal sikerült a tömeg- közlekedést a város legfon­tosabb területein biztosí­tani, a mellékutcákra azon­ban már nem jutott erő. Nem sokkal ez után azon­ban egyes utcákon már kín­lódássá vált a közlekedés, egyes útvonalakon - külö­nösen a lejtős utakon - pe­dig átmenetileg megbénult a forgalom. A városgazdálkodás ve­zetője azonban nemcsak azt mondta el, hogy a hóeltaka­rító ■ kapacitást legyőzte (Folytatás a 3. oldalon) A Meredek út igencsak „meredek”, a legjobb fék is nehezen fog itt Hétfőtől már működik a fertőzőbeteg-ellátás Gyógyul a gyarmati kórház Valamivel több mint egy évre már biztosan meg­oldott a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház fertőzőosztályá­nak működése. Tegnap ugyanis kinyi­tott az az osztály, amely - noha egyetlen volt a me­gye egészségügyi ellátó rendszerében - fél éven át zárva kellett tartson azért, mert nem volt olyan szak­képzett orvos, aki vállalta volna ott a rendszeres ügyeletet. Az emlékezetes nyári tömeges fertőzést, a rárósit követően is Vácra és Budapestre kellett szál­lítani a mentőknek a bete­geket. Ez az áldatlan hely­zet változott meg most az­zal, hogy dr. Nagy Róbert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház fertőzőosz­tályának vezető főorvosa elfogadta a felkínált állást - közölte lapunkkal dr. Szabó Géza kórházigazgató. Mint mondta, nem csu­pán a húszágyas osztályt üzemelték be ismét, de az osztályhoz kapcsolódó já­róbeteg-rendelést is, ame­lyet a korábbiakhoz hason­lóan hétfőtől csütörtökig, reggel nyolctól délelőtt 11-ig kereshetnek fel a be­tegek. A postán a hiba megszüntetéséig visszaálltak a kézi módszerre Az Y2K itt-ott zavart kavart Úgy tűnik, hogy egyelőre fe­leslegesnek bizonyult a sok­féle félelem az Y2K bece­nevű dátumváltás okozta idegesség már a múlté. Amint Ökrös László ezre­destől, a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság titkárá­tól megtudtuk, megyénkben sem fordultak elő rendkí­vüli esetek az első munka­napon sem. A Volán-pályaudvaro­kon, autóbuszokban rend­ben zajlott a jegyváltás, a pénztárgépek zavartalanul működtek, akárcsak az üzemanyagtöltő állomáso­kon. A sütőiparban is olajo­zottan működött a számító- gépes technika, a friss ke­nyér is időre megsült min­denütt. A pásztói Avonmore tej­üzemben azonban az egyik gyártósor berendezései le­álltak mivel a számítógép 1988-at mutatott. A terme­lést azonnal átszervezték és a számítógépes szakembe­rek munkához láttak a hiba kijavítása érdekében. A salgótarjáni postán is kénytelenek voltak a keze­lők a számítógépes mód­szerről átmenetileg vissza­állni a kézi módszerre, a za­var megszüntetéséig. Évindító polgári kör Évindító beszélgetésre invi­tálja tagjait szerdán 18 órára a József Attila Művelődési Központ klubjába a dr. Hor­váth István vezette Salgótar­jáni Polgári Kör. Az idén áprilisban ötéves fennállását ünneplő civil kö­zösség meghatározza idei programját, összejöveteleit. Várhatóan idén is kiadják a kör időszaki kiadványát, a Salgótarjáni Lapokat, s ter­veik szerint a múlt év no­vemberében elkezdett civil fórum is folytatható. Jubileumra készül a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Színpadon az emberi tehetség Napjainkban, amikor úton-útfélen a zenének titulált diszkó- pufogást lehet hallani a zajförmedvények értékéhez hasonla­tos kiszuperált autókból, jóleső érzés arról hallani, hogy a fiatalabb korosztály egy részét valóban értékes, nem ideig- óráig tartó szenvedélyek is képesek lekötni. Talán képletes­nek is tekinthető, hogy a pozitív példára „csúcsközeiben”, Salgótarján egyik nagy dombján bukkantunk rá.- Idén, január elsejétől Lo­rántffy Zsuzsanna Kollégiumra változott a nevünk, mondja Gecse Gabriella igazgatónő, mintegy magyarázatul arra, hogy az intézménynek már mintegy húsz százalékát teszik ki a fiúk. Mindez persze annak kap­csán „derült ki”, hogy a kollé­gium december közepén nagy sikerű előadást tartott, és Saint- Exupéry Kis hercege után újabb erőpróba vár a fiatalokra. De mielőtt tovább mennénk, tekintsük át - hiszen a résztve­vők megérdemlik - a legutóbbi program szereposztását. Kis herceg: Palcsó Gergely. Pilóta: Kiss Antal. Rózsa: Tóth Katalin. Kígyó: Pásztor Zita. Róka: Bódi Judit. Mesélő: Gajdár Tímea. A záró vers előadója: Valyó Evelin. Zene: Géczi Renáta (zongora). Ének: Valyó Evelin és Géczi Renáta. Technikai segítő: Kolozsi Márton. Szerkesztők és rende­zők: Földi Sándomé és Valyó Evelin.- Minek köszönhető a fiata­lok ez irányú érdeklődése?-Igyekszünk minél tartal­masabb elfoglaltságot biztosí­tani a kollégisták számára, an­nál is inkább, mert tapasztala­tom szerint országosan jel­lemző, hogy az utóbbi évek­ben hiányosságok mutatkoz­nak az érzelmi nevelés terén. Szerencsére a mi esetünkben nem csak a pedagógusok pozi­tív hozzáállásán múlik az elő­relépés, mivel egyre több, iro­dalom és általában művészet iránti fogékony tanulóval ta­lálkozunk az intézmény falain belül.- Hány fős a társulat? (Folytatás a 3. oldalon) Tegnap nyitottak az okmányirodák — avagy minden kezdet nehéz Jogszabály van, összeköttetés nincs Január elsejével az okmánykorszerűsítés részeként beve­zették az új személyazonosító okmányokat: az új személy- azonosító igazolványt, a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A korábbi gyakorlattal ellen­tétben ezeket az iratokat nem a rendőrségen, hanem az okmányirodákban állítják ki. Az okmányirodák kialakí­tása, felszerelése, az ügyintézők továbbképzése már az el­múlt évben megtörtént, most már csak az a kérdés: hogyan vizsgázik a rendszer „éles” helyzetben? Január első munkánapján a me­gye hat városában már az ok­mányirodákhoz kellett fordul­nia azoknak, akik első személy­igazolványt kapnak, vagy ép­pen lejárt a régi személyazo- nosságiuk. Az emberek több­sége jórészt csak tájékozódás céljából kereste fel a polgár- mesteri hivatalokban kialakított okmányirodákat, de akadtak olyanok is, akik ténylegesen „ügyintézni” szerettek volna. Amint az körképkészítésünkkor kiderült, a feltételes mód bi­zony teljesen helytálló. Balassagyarmaton nem tud­tak indulni az új rendszerrel, még a déli órákban is csak az összeköttetést próbálták megte­remteni az országos hálózattal. Hiányos a technikai felszerelt­ség is, hiszen a digitális kame­rát, amely a fényképek elkészí­tésére szolgálna, az ehhez szük­séges kabin hiányában nem tud­ták felállítani. A személyi felté­telek adottak, mindkét ügyin­téző rendelkezik a szükséges szakvizsgával. Az ügyfelek egyelőre türelmesek, hiszen az itt dolgozók mindent megpró­báltak: akinek nagyon szüksé­ges, kézi úton veszik fel a ké­relmét. Ez is csak az állandó személyazonosító igazolvány esetében érvényes, sem ideig­lenes, sem lakcímigazolványt nem tudnak adni addig, amíg a számítógépes- rendszer nem működőképes. Bátonyterenyén is adottak mind a technikai, mind a sze­mélyi feltételek. Hiába volt si­keres azonban tavaly a számí­tógépes rendszer próbája, hét­főn reggel mégsem működött a hálózat. A déli órákban már (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom