Nógrád Megyei Hírlap, 1999. december (10. évfolyam, 280-304. szám)

1999-12-06 / 284. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN BALASSAGYARMAT Megyei Körkép Minden év novemberének negyedik csütörtökén, hálaadás napján Prozamondás idegen nyelven A salgótarjáni Gagarin Általános Iskolában már hagyomány, hogy az idegen nyelvi munkaközösségünk meghirdeti a pró­zamondóversenyt a megye hetedik és nyolcadik osztályos ta­nulói számára német és angol nyelvből. Öt évvel ezelőtt, amikor elő­ször rendeztük meg ezt a ver­senyt, szándékosan választot­tuk az amerikaiak nagy ünne­pét, a hálaadás napját, verse­nyünk időpontjául, mely min­den évben, november negye­dik csütörtökén van. Számadás öt évről Visszatekintve tehát az eltelt öt évre, - úgy, ahogy az ame­rikaiak teszik ezen a napon - egy kis számadást csináltunk. Emlékeztünk arra a csaknem kétszáz kisdiákra, aki részt vett eddigi versenyeink valamelyi­kén és megajándékozott ben­nünket tehetségük, tudásuk ál­tal, hitet téve a választott ide­gen nyelv szeretetéről, saját maguk, és a hallgatóság nagy örömére. ók minden bizonnyal a kö­zépiskolájukba is továbbvitték magukkal az angol vagy a né­met nyelv szeretetét, amiben nem kis szerepe volt általános iskolai felkészítő tanáraiknak, akik közül sokan rendszeresen elhozzák versenyzőiket isko­lánkba. Mindig szeretettel lát­juk és köszöntjük az ismerős arcokat, Nagy öröm számunkra az is, amikor újabb és újabb iskolák szereznek tudomást verse­nyünkről, és úgy döntenek, hogy megtisztelnek bennünket részvételükkel. Idei felhívásunk nyomán 18 iskolából 45 versenyző jelent­kezési szándékát juttatták el felkészítő tanáraik iskolánkba. Versenyünk kiírása a Nóg- rád Megyei Pedagógiai Inté­zet Hírlevelén kívül, idén először az Interneten is ol­vasható volt, sőt a kötelező szövegeket is megjelentettük a Gagarin iskola honlapján. (Jövőre már itt is kereshetik az érdeklődők a hatodik ide­gen nyelvi prózamondóver­senyünkkel kapcsolatos in­formációinkat.) Meghívtuk vendégeink so­rába a megyei német nyelvi szaktanácsadónkat, Bu- lyovszkyné Borók Editet és Kéri Ferencnét, az angol nyelvi szaktanácsadót. Két feladat A verseny tisztasága érdeké­ben zsűritagjaink mindig olyan intézményekből érkeznek, ahonnan nem jelentkeztek ver­senyzők. A két zsűri tagjai kö­zül is többen vannak, akik évek óta szívesen tesznek ele­get kérésünknek és meghozzák a sokszor nem könnyű dönté­seket. Idén a német zsűri elnöke Guszlev Viktor volt, aki a pe­dagógiai intézet munkatársa. Tagjai: Földi Sándor, a salgó­tarjáni Táncsics Mihály szak- középiskola tanára és Rátóti Sonja, a bátonyterenyei Váci Mihály Gimnázium tanára vol­tak. Angol nyelvből Tátrai Emese, a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium tanára látta el a zsűri elnökének feladatait. Sebestyénné Batta Agnes , a salgótarjáni Stromfeld Aurél szakközépiskola tanára, és Domonkos Gabriella , az ILS Nyelviskola tanára voltak tár­sai a döntéshozásban. Mindkét nyelvből két terüle­ten mérték össze tudásukat a jelöltek. Egy kötelező szöve­get kellett bemutatniuk, majd egy szabadon választott mű előadásával csillogtathatták meg tehetségüket. A tanulók és felkészítő taná­raik szorgalmas munkája eredményeként évről évre nő a verseny színvonala. Ezúttal is tanúbizonyságot tettek tehet­ségükről és hozzájárultak ah­hoz, hogy a hallgatóságnak igazi, szép élményben lehetett része. „Német” lista A verseny győzteseire méltán lehet büszke iskolájuk és fel­készítő tanáruk is. Német nyelvből a hetedikes Veret Anita bizonyult a leg­jobbnak, aki a pásztói Dózsa György Általános Iskola tanu­lója és Szivák Ilona tanárnő készítette fel a versenyre. Má­sodik helyezett lett Lokody Ist­ván, a salgótarjáni Petőfi Sán­dor Általános Iskolából és Gimnáziumból, aki Horváthné Scholtz Erika tanárnő tanítvá­nya. Harmadik Dósa Katalin, a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskolából, Kokainé Kovács Zsuzsanna tanárnő .irányításával érte el a szép eredményt. A nyolcadikos német ver­senyben Holecz Dániel győ­zött, a pásztói Dózsa iskolából, aki szintén Szivák Ilona tanít­ványa. Engelbrecht Ágnes a salgótarjáni Kodály iskolából Kokainé Kovács Zsuzsa ta­nárnő növendékeként, máso­dik lett. A harmadik helyezés Kruppa Melániát illette, aki Horváthné Scholtz Erika ta­nárnővel a salgótarjáni Petőfi iskolából érkezett. „Angol” győztesek Az angol nyelvi versenyben a hetedikesek közül emlékezetes előadásával Máté Éva Gyöngy, a salgótarjáni Gagarin iskola tanulója lett a győztes, felké­szítő tanára Feketéné Mikes Éva. szécsényi Körösi Csorna Sándor Gimnázium tanulója, Bosák Tamás a második helyet szerezte meg, Szabó Ferencné tanárnő tanítványaként. Patkós Adél a Diósjenői Általános Is­kola diákja, harmadik helye­zést ért el, aki Hamosné Mol­nár Zsuzsanna növendéke. A nyolcadikosok közül Tari Zsuzsanna jutott a dobogó leg­felső fokára, aki a pásztói Gár­donyi Géza Általános Iskola tanulója, Gömbicz Nándomé tanárnő tehetséges tanítványa. Oravecz Anita , a szécsényi Körösi gimnázium tanulója, Tó'zsér Ibolya Anett tanárnő növendékeként, a második he­lyezett lett. Tresóné Pribeli Érzsébet tanárnő készítette fel Medvácz Esztert, aki a balas­sagyarmati Kiss Árpád Általá­nos Iskola képviseletében a verseny harmadik helyezettje lett. Idegen nyelvi munkaközösség Salgótarján Gagarin Általános Iskola Szécsényben is lesz okmányiroda Gyorsabb ügyintézés A közigazgatás korsze­rűsítésének és az állam- igazgatási feladatok de­centralizálásának újabb „bizonyítéka”, hogy Nógrád megye hat váro­sának polgármesteri hi­vatalában 2000. január elsejétől korszerű ok­mányiroda kezdi meg működését.-Hol tartanak az előké­születek Szécsényben? - kérdeztük Bartusné dr. Se­bestyén Erzsébet jegyző asz- szonytól.- Minden előkészület megtörtént, fogadókészek vagyunk. Az okmányiroda kialakításával és működé­sével kapcsolatos felada­tokat a Belügyminisztéri­ummal megkötött megál­lapodásunk szerint elvé­geztük. Már az okmány­iroda működési formáját is jóváhagyta a képviselő- testület legutóbbi ülése. A jegyző asszony aján­latára megtekintettük az okmányirodát, amelybe a városháza udvaráról lehet benyitni, onnan, ahol egy­koron a munkaügyi köz­pont kirendeltsége műkö­dött.- Sok volt a teendőjük? - érdeklődünk a szakipari munkákra utalóan, hiszen bontani, fúrni, faragni kel­lett, amelynek ugyan nyomai már nem láthatók, csak a friss festékszag em­lékeztet rá.- Akad bőven tenniva­lónk, hiszen az önkor­mányzatnak kellett kiala­kítani azokat a munkahe­lyeket, ahol a biztonsági okmányok adatfelvétele és kezelése a legkorszerűbb informatikai rendszer igénybevételével történik. A szécsényi okmány­iroda körzetközpontként is funkcionál. Az új ok­mánykezelés és adatfel­dolgozás lerövidíti az időt, nem. kell az okmányok után annyit járkálniuk az állampolgároknak, mint eddig kellett. A jegyző asszony el­mondta, hogy az okmány­irodái rendszer teljes körű kiépítése két éven belül valósul meg. 2000. január elsejétől az útlevéllel, a személyazo­nosító igazolvánnyal, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, míg 2001. ja­nuár 1-jétől gépjárműveze­tői igazolvány, forgalmi engedély kiadásával és a törzskönyv vezetésével kapcsolatos feladatok ellá­tására kerül sor az okmányirodában. Ezzel egyidejűleg az illetékes rendőrkapitányságoknál e feladat ellátása megszűnik.- A dolgozók felkészí­tése folyamatban van, a most szükséges létszámot átszervezéssel, hivatalon belüli munkaköri összevo­násokkal biztosítjuk.- A december tizenötö­dikéi próbaüzemelésre tel­jesen készek vagyunk - mondta tájékoztatása zá­rógondolataként a jegyző asszony. R. A. I winterthur- a legdinamikusabban fejlődő biztosító • „Társ egy hosszú életre” Ezzel a szlogennel és a hozzátartozó bernáthegyi kutyával egyre többet találkozhatunk az utóbbi időben reklámok­ban, hirdetésekben. Azt azonban kevesen tudják, milyen múlttal rendelkezik ez a cég, milyen biztosítási módozatai vannak, hol lehet velük felvenni a kapcsolatot. Erről kér­deztük a Winterthur Biztosító Rt. két szakemberét, Bo- zóky Jenő országos hálózati értékesítési igazgatót és Oláh Károlyt, a salgótarjáni területi igazgatóság vezetőjét.- A Winterthur Biztosító Rt. sikertörténete 1875-ben kezdő­dött Svájcban, Winterthur váro­sában - mondja Bozóky Jenő. - Mára a világ 30 országában je­len vagyunk, Svájcban a legna­gyobb, Európában pedig az ötödik legnagyobb biztosító társaságot mondhatjuk magun­kénak. Magyarországon jogi ér­telemben 1997. december 31- én alakult meg a Winterthur Biztosító Rt., de működését csak 1998. április elsején kezdte. Működési engedélyün­ket kompozit biztosítóként kap­tuk meg az Állami Biztosítási Felügyelettől, ami annyit jelent, hogy élet- és vagyonbiztosítá­sokkal egyaránt foglalkozha­tunk.- Ennek ellenére mi a biztos utat választva élet-, baleset-, betegség-, egészség- és nyug­díjbiztosítással léptünk piacra. Úgy gondolom, jól tettük, hi­szen alig több mint másfél év után kiérdemeltük a legdinami­kusabban fejlődő biztosító cí­met. Kialakítottuk országos ér­tékesítési hálózatunkat, s díjbe­vételünk alapján a Magyaror­szágon működő 22 biztosító társaság közül az előkelő hato­dik helyet tudhatjuk magunké­nak.-Nem szabad elfeledkezni nyugdíjpénztári működésünk­ről sem, hiszen az országban működő nyugdíjpénztárak kö­zül a Winterthur nyugdíjpénz­tára az ötödik legnagyobb, több mint negyedmilliós tagsággal. A már említett országos hálóza­tunk révén közelebb kerülhet­tünk Nógrád megyei ügyfele­inkhez is.- Hogyan alakították ki Nóg­rád megyében az értékesítési hálózatot?-Ez a folyamat gyakorlati­lag 1999 márciusában indult - veszi át a szót Oláh Károly terü­leti igazgató. - Márciusban há­rom fő volt velem együtt az in­duló létszám, és üzleti irodánk volt Balassagyarmaton. Kitartó munkánknak köszönhetően mostanra négy üzleti igazgató­ság és csaknem negyven terü­leti képviselő tevékenykedik a megyében. A balassagyarmati iroda után Salgótarjánban, a Fő tér 1. szám alatt, legutóbb Szé­csényben, a Rákóczi út 111. szám alatt nyitottuk meg új üz­leti irodáinkat.- Mik a további terveik?- Rövid távú terveink közé tartozik, hogy Pásztón és Bá- tonyterenyén is megnyithassuk üzleti irodáinkat, így 2000-ben a megye minden városában és azok vonzáskörzetében elérhe­tők leszünk.- Egy kimutatásban azt ol­vastam, hogy a Winterthur Biz­tosító Rt. -nél a vidéki igazgató­ságok rangsorában Nógrád megye az előkelő harmadik he­lyet szerezte meg. Hogyan sike­rült ezt elérni?-Ez így igaz - kapcsolódik be ismét a beszélgetésbe Bo­zóky Jenő. - A Nógrád megyei területi igazgatóságra ugyan­úgy jellemző a dinamikus fej­lődés, mint a Winterthur Bizto­sító egészére. Az Oláh úr által vezetett megyei igazgatóság mind az új biztosítások szerzé­sében, mind a munkatársak to­borzásában az élen jár. Ez nem véletlen, hiszen amikor febru­árban megkerestük őt, tudtuk, hogy egy fiatal és jó szakem­bert nyertünk meg társasá­gunknak.- Hogyan látják ezt itt, a me­gyei területi igazgatóságon ?- Munkatársaim nevében is köszönöm a biztató szavakat, és örülök, hogy elismerik en­nek a lelkes kis csapatnak a munkáját - mondja Oláh Ká­roly. - Nógrád megyében a gazdasági nehézségek miatt a biztosítási ágazat is hátrány­ban van a többi megyével szemben. Ennek ellenére a Winterthur-alapértékeket szem előtt tartva - úgy mint minő­ség, professzionalitás, haté­konyság, tapasztalat, megbíz­hatóság és felelősség - dolgo­zunk tovább, remélem, ügyfe­leink legnagyobb megelégedé­sére.- Bízom abban, hogy a fen­tiek tovább erősítik meglévő és leendő ügyfeleink, partnere­ink bizalmát - zárja a beszél­getést Bozóky Jenő. - Mi ezért dolgozunk, és ezúton szeret­ném megragadni az alkalmat arra, hogy mindenkinek kel­lemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánjunk. Hegedűs Erzsébet MEN. SZERI GYARAPOD A jegyzési időszak során elérhető maximális hozam: EHM=13,10%. A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuá­lis mértékét a forgalmazó helyeken kifüggesztett táblázat tartalmazza. A havonta kibocsátásra kerülő, egyéves futamidejű Kamatozó Kincstár- jegy azért az egyik legnépszerűbb befektetési forma, mert visszafizeté­sét az állam garantálja: értékpapír letéti számlán tartható; másodpiaci forgalmazásának köszönhetően kamatveszteség nélkül a futamidő alatt is bármely jegyzési helyen eladható. így Ön befektetését a legna­gyobb biztonságban tudhatja hosszú távú kötöttség nélkül. JEGYEZHETŐ: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Fiók 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15. JEGYZÉSI HELYKÉNT RÉSZTVEVŐ LAKOSSÁGI FORGALMAZÓK: ABN AMRO (Magyar) Bank Rt Salgótarján, Pásztó • CIB Bank Rt Salgótarján • OTP Bank Rt Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó, Rétság, Szécsény (100 000 Ft névérték alatti jegyzést az OTP Bank Rt. nem fogad el). RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 06-40-24-24-24 (helyi hIvAs) Jegyzési időszak: 1999. december 6. - december 18. Futamidő: 1 év Lejáratkori kamat: évi 13,25% Jegyzési árfolyam: 1999. december 6. - december 14. között 99,90%, 1999. december 15. -december 18. között: 100%.

Next

/
Oldalképek
Tartalom