Nógrád Megyei Hírlap, 1999. december (10. évfolyam, 280-304. szám)

1999-12-01 / 280. szám

Három díj Szolnokról A Nógrád táncegyüttes a közelmúltban vett részt a Szol­noki Országos Néptáncfesztiválon. Az együttes három díjat is elhozott a Tisza-parti városból. 2. oldal A DECEMBER 10-TOL MÁR SALGÓTARJÁNBAN IS! CITROEN TELEFON: 32/422-929 Betonvédelem az „üvegeseknél” Remek őszt zárt a Salgó Öblös-Faipar SC NB III-as lab­darúgócsapata,. amely ötödik lett. A sikerben döntő része betonvédelmének. 10. oldal B Vű • kO : nj «03 NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 1999. DECEMBER 1., SZERDA X. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT Nettel 1230 resak a Wfestei föö fiáiéi** tob« htetete - tímmih QUOtUMO Tizenegy cég képviselője mintegy négyszáz érdeklődővel tárgyalt Salgótarjánban Állásbörze több mint százötven ajánlattal Érdeklődők a megyeszékhelyi fórumon FOTÓ: RIGÓ TIBOR Idén harmadik alkalommal rendezett munkanélküliek számára elhelyezkedésüket segítő állásbörzét a Nógrád Megyei Munkaügyi Köz­pont salgótarjáni kirendelt­sége. A tegnapi egész napos eseményen tizenegy cég - köztük megyén kívüliek - képviselői kínáltak munka- alkalmat, vázolták a lehető­séget és tárgyaltak szemé­lyesen a megjelent mintegy 400 érdeklődővel. Összesen 158 álláshelyet kínáltak a cégek, közöttük például a pásztói Eglo Kft. 50 betanított lámpaszerelőt keres, a csornai Hantech Rt. pedig 30 fő kábelszerelő számára ajánlott azonnali munkaalkalmat munkásszál­lást is biztosítva. A többi vállalkozás ennél kevesebb létszámra tart igényt, profil­tól függően - a díjbeszedőn keresztül a műszaki rajzo­lóig, a varrónőtől a he­gesztő, vasesztergályosig, lakatostól az üvegművesig, festő mázolótói bolti eladóig - széles szakmakereslettel. Tordai László, a megyei mun­kaügyi központ salgótarjáni kirendeltségének csoportve­zetője érdeklődésünkre el­mondta: az idén hármadik, egyben utolsó alkalommal rendeztek börzét, immár ki­váló körülmények között az új kirendeltség közösségi termében. Az állásbörzére tartósan munkanélkülieket és pályakezdő munkanélküli fiatalokat hívtak meg. Azonnali, gyors eredményre senki nem számít. A cél az, hogy a munkaadók és az ál­lást keresők között kapcsolat szülessék és esetleg együtt­működés jöjjön '"létre, amelynek végeredménye le­het a munkába állás. Három­Énpír'r Ék ül 1999. november 16-án a 21 ország 56 autós szakújságírójából álló Év Autója zsűri hiva-talosan is bejelentette, hogy "AZ ÉV AUTÓJA 2000" címet a Toyota YARIS-nak ítélték oda. A címre bármely autótípus pályázhatott, mely 1999-ben kapható vott Európában*, a kiválasztás kritériumai között olyan ismérvek szerepeltek mint a forma, kényelem, biztonság, gazdaságosság, funkcionalitás és a környezetbarát üzemmód. A nagyszerű díj azonban nemcsak a Yarisnak szól! Egyértelmű üzenet a Yaris tulajdonosoknak is: új autójuk kiválasztásakor a lehető legjobb döntést hozták. Aki pedig még nem határozott, annak a díj ismeretében talán könnyebb dolga lesz. *a coty kiírásának megfelelően AZ EV AUTÓJA 2000 06 40 20*40-20 www.yaris.com Toyota Yaris Nem ismer lehetetlent Bízhat a jelben százötven ügyfelüknek küld­tek ki meghívót, legtöbbjük el is jött a tarjáni állásbör­zére, sőt délutánig ennél is több érdeklődő ült le a cégek képviselőivel beszélgetni, hogy megtudják a lehetősé­geket. Farkas Viktória Egyhá- zasgergéről érkezett. A fiatal hölgynek elhunytak a szülei, nagynénjével él. Számára is életbe vágóan fontos lenne a munka, a kenyérkereset.- Két éve vagyok munka- nélküli, Salgótaijánba járok esti gimnáziumba. Óvodai dajka a szakképesítésem, ezért gyermekközeiben sze­retnék elhelyezkedni, hiszen ehhez értek, s ezen a téren szeretném gyarapítani isme­reteimet. A mai börzén nem találtam ilyet, de megérte el­jönni, mert sajnos, elszokik a munkanélküli attól, hogy saját ügyében, érdekében tárgyaljon, egyáltalán szót váltson. Ez most megtörtént, de nem szabad abbahagyni, s~ várni a következő alka­lomra, próbálkozni kell... Négysávos lesz a 21-es út? Már korábban beszámoltunk arról, hogy a Közlekedési Mi­nisztérium és a Nógrád Megyei Közútkezelő Kht. a 21-es főút korszerűsítését tervezi. E prog­ram jelentős szakaszát képezi a Zagyvapálfalva és a Kisterenye közötti szakasz négysávos úttá történő szélesítése. Elkészült a Kisterenye belterüle­tét érintő engedélyezési tervdoku­mentáció, amelyet a polgármesteri hivatal műszaki osztálya közszem­lére tett a kisterenyei ügyfélszolgá­lati irodában. A tervet december 13- áig lehet megtekinteni. A korszerű­sítésre vonatkozóan a polgármesteri hivatal lakosasági fórumot szervez a kisterenyei kirendeltségen de­cember 8-án 15 órakor, amelyen meghívott vendégként ott lesznek a Közútkezelő Kht. szakemberei is. Holnapi lapszámunkban: Szlovák Magazin A mai napon esedékes szlovák nyelvű mellékletünk technikai problémák miatt december 2-án, csütörtökön jelenik meg. Lesz benne írás ősagárdról, Bokor községből, Nézsáról. Bemutatjuk a Salgótaijánban működő szlo­vák kisebbségi iroda ügyintézőjét s beszámolunk egy besztercebá­nyai kirándulásról. Pásztón az idén nem kellett hitelt felvenni Takarékosság, csökkenő hiány Pásztón az idei költségvetés I-IIX. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóval kezdődött a testületi ülés. Sisák Imre polgármester szóbeli kiegészítésében röviden összefoglalta, honnan is indultak el tavaly, amikor az 1999. évi költségve­tési koncepció 332 millió forintos hiányt mutatott. Ezt a kiadások lefaragásával, szigorú takarékossági intéz­kedésekkel sikerült 132 mil­lió forintra csökkenteni. Fél­évkor már megmutatkozott a takarékos gazdálkodás ered­ménye, hiszen a hiány mér­téke ekkor mintegy 121 mil­lió forintot mutatott. Az iga­zán pozitív változás azonban az I-III. negyedéves beszá­moló készítésekor mutatko­zott meg, amikor a hiány ér­téke 68 millió 307 ezer fo­rintra csökkent. A polgármes­ter köszönetét fejezte ki a vá­ros lakossága, az intézmé­nyek vezetői, dolgozói, a polgármesteri hivatal munka­társai, a képviselő-testület tagjai felé: együttes munká­jának köszönhető az ered­mény. Mint mondta, ilyen ala­csony szinten még soha nem volt Pásztón a költségvetés hiánya. Ezt a csökkenést a bevételek maximális besze­dése, azon belül az adóbevé­telek teljesítése (amely év végére eléri a 200 millió fo­rintot ) a vagyonértékesítési bevételek teljesítése, az önhi- kis pályázat 31 millió forintos realizálódása tette lehetővé. Hasonlóképpen hozzájárult a nagy mértékű hiány csökke­néshez a pályázatok maximá­lis kihasználása. Mindezek együttesen eredményezték azt, hogy az idén hitel felvéte­lére nem volt szükség. Győ- riné Új Mária könyvvizsgáló kiemelte: nagy odafigyeléssel takarékosan gazdálkodtak. Rámutatott, minden remény megvan arra, hogy a pásztói önkormányzat az idén olyan költségvetést zárjon, amellyel nem sok település büszkél­kedhet megyénkben. A kép­viselők a beszámolót egy­hangúan elfogadták. Az ülés lapzártakor még tartott. A huszadik század híres személyiségei Nógrádi toplista Visszaszámláló óránk tanú­sága szerint is (lásd a 11. ol­dalt), már csak egy hónap van hátra az évből, s azután már 2- el kezdődik a dátum. Ebből az alkalomból törté­nelmi játékra invitáljuk olvasó­inkat. Keressük azt a tíz legje­lentősebb Nógrádban született vagy itt élt személyiséget, aki a huszadik században legtöbbet tette a megye fejlődéséért, hír­nevének gazdagításáért. A tizes listát olvasóink véleménye alap­ján állítjuk össze. Az alábbiak­ban felsorolt nevek tájékoztató jellegűek, amelyekből választani lehet, de természetesen a listán nem szereplőket is meg lehet nevezni. Akikre december 20- áig Önök a legtöbb szavazatot beküldik, azok képezik e tekin­télyes névsort, amelyet szilvesz­teri számunkban teszünk közzé. Balázs János naiv művész Básti István olimpiai bajnok, labdarúgó Benczúr Gyula festőművész Borbély Lajos gyárigazgató iá. Chorin Ferenc bányaigazgató Czinke Ferenc festőművész Csohány Kálmán grafikusművész Devcsics Miklós tanácselnök, politikus Farkas András festőművész Förster Kálmán polgármester Gerelyes Endre író Glatz Oszkár festőművész Jakab Sándor politikus Kenessey Albert orvos Korill Ferenc orvos Krepuska Géza orvos Ligeti Lajos orientalista Lombos Márton tanácselnök Manga János folklorista Michel Gyarmathy koreográfus Mikszáth Kálmán író Mecser Lajos magyar csúcstartó atléta Peák István matematikus Pothomik József bányaigazgató, politikus Rajeczky Benjamin egyházzenész Réti Zoltán festőművész Seidner Mihály mérnök, feltaláló id. Szabó István szobrászművész Szálai Miklós olimpiai bajnok, labdarúgó Szojka Ferenc válogatott labdarúgó Sztranyavszky Sándor főispán, képviselő Tolnay Klári színművész R. Várkonyi Ágnes történész Zenthe Ferenc színművész

Next

/
Oldalképek
Tartalom