Nógrád Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

1999. szeptember 1., szerda SporTTüköR 7. oldal Taliga Ferenc sírjánál Kálovits Géza az alábbi gon­dolatokkal köszönt el tegnap Taliga Ferenctöl a salgótarjáni köztemetőben az SBTC vezető­sége, az öregfiúk, az egykori já­tékostársak, a szurkolók nevé­ben és úgy is, mint rövid ideig az elhunyt katonatársa. Tisztelt Gyászolók! Taliga Ferenc, az egykori ki­váló labdarúgó halálhírét döb­benettel fogadta Salgótarján és a megye sportszerető közvéle­ménye. Most eljöttünk ide, hogy bú­csút vegyünk Tőled Ferenc, vagy ahogy szólítottak: „Füri”. Meglehetősen rövidre szabta a sors életed éveit. Égtél, lángol­tál, játszottál, az SBTC ünne­pelt játékosa voltál. 1956. már­cius 4-én húztad először ma­gadra az SBTC fekete-fehér mezét és életed végéig kitartot­tál kedvenc egyesületed mel­lett. Az ’50-es évek közepén állt össze a már legendássá vált -Bablena, Vasas, Csáki, Bo- don, Taliga- összetételű csa­társor. Hetente írták le az újsá­gok a Te nevedet is és tudósítot­tak nagyszerű játékodról. Több mint egy évtizeden keresztül csak alig-alig hiányoztál a fel­sorolásból. 266 mérkőzésen 44 gólodat jegyeztek fel a statisz­tikák készítői és ki tudja hány passzodból született újabb talá­lat. A magyar „B” válogatott­ban, a bányászcsapatok váloga­tottjában is eredményesen ját­szottál. Mára ezek a tények, a remek sporteredmények száraz statisz­tikává szelídültek, pedig meny­nyi munkát takarnak. Nemcsak a zöld gyepen lejátszott 90 per­ceket, hanem a felkészülés iz­zadságait, fáradalmait. Taliga Ferenc játéka élményt nyújtott nézőnek, játékostárs­nak egyaránt és tiszteletet ví­vott ki az ellenfél játékosaiban is. „Füri” szeretett játszani, győzni, igazi sportember volt. A játék szenvedélyévé vált, ki­ismerhetetlen cselsorozatai megnehezítették az ellenfelek dolgát és örömet szereztek a nézőnek. Akik ismerték és lát­ták játékát, azoknak egy örök fénykép maradt róla tudatuk­ban. Ezek a képek bármelyik pillanatban előhívhatóak és el­kísérnek bennünket, amíg nem követjük Őt az örök játéktérre. Füri! A Stécé-induló első sora, amely szerint „a fekete­fehér amatőr gárda senkitől sem fél” - törvénnyé vált benned, győzni akartál és győztél, mert szívből csináltad. Szeretted a társaságot, a közösséget, a kol­lektívát. Jól érezted magad a bányászok nagy családjában. Elismert dolgozója voltál a szénbányáknak. „Szerencse fel, szerencse le” kísérte utadat, mindkettőből jutott osztályré­szül, kaptál az életben örömet és bánatot. Taliga Ferenc nem csak a zöld gyepen szeretett játszani, hanem a zöld asztalon is. A já­ték életelemévé vált. Nyugdíjas napjaiban szabad idejét főleg a salgótarjáni főtéren, az árnyat adó fák alatt, a pádon ülve töl­tötte. Kifogyhatatlan mesélő­kedve a labdarúgással, a játék­kal kapcsolatos történetek so­kasága mindig népes hallgató­ságot vont maga köré. Helyes­bített, korrigált, ha valaki az eseményekre nem jól emléke­zett. Sokszor szegezték neki a kérdést: - Mikor voltál utoljára labdarúgó-mérkőzésen? Le­hangoltam de így vélekedett: - Még a tévén sem tudom min­dig végignézni, ezért nem me­gyek a kedvenc csapat meccse­ire sem. Maradjon meg bennem a futball régi szépsége, váfázsa. Mert ha sokáig nézem, még én is elfelejtek futballozni. Ezeket a gondolatokat vitte magával. Nem köszönt el, nem mondta, hogy csináljátok job­ban, szeressétek a labdát. Egy szombati nap, - amely hosszú ideig számára a mérkőzésekre való felkészülés ideje volt - itt hagyott bennünket. A putnoki fiú Ózdról jött Tarjánba, a kohászvárosból a bányászat városába. Az ózdi csapat éppen Salgótarjánban játszott, amikor a mérkőzés szünetében közölték a közön­séggel: elhunyt Taliga Ferenc. Néma főhajtással adózott a pub­likum és akaratlanul is a salgó­tarjáni futball nagy csatársorára gondolt, amelyből kidőlt az első oszlop. Tiszteltük, szerettük őt. Halk szavú volt, sokszor magányos­sága miatt féltettük is. Szétszór- tabbá vált életünkben kevesebb idő jut mások bajaira, csak ilyenkor, amikor elszakad egy húr, érezzük jobban, kézzelfog­hatóbban, hogy hiányzik valaki. Tisztelet övezte játékát, példa­képként állíthatjuk a ma játszó labdarúgók elé. Füri! Kísérje utolsó utadat az SBTC indulója, amelyet oly sokszor daloltál boldogan a győzelem mámorában. Tisztelt Gyászolók! Kísérjük el szere­tett barátunk hamvait végső nyughelyére. * Az SBTC vezetősége és az öregfiúk köszönetüket fejezik mindazoknak, akik Taliga Fe­renc búcsúztatásán megjelen­tek, osztoztak a család gyászá­ban, a sírra virágot, koszorút helyeztek el. I. Puskás-kupa kispályás labdarúgótorna - Budapest Ötödikként végzett a Skorpió A tarjáni hölgyek Puskás Ferenccel. A fotó alján Öcsi bácsi aláírása Az elmúlt hét végén fejező­dött be Budapesten, az MTK Csömöri úti sportkomplexu­mában és a zuglói szabadidő és sportközpontban a Puskás­kupa országos kispályás lab­darúgótornát. A legendás balösszekötőről elnevezett vi­adalt a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége (MTTOSZ) ren­dezte. A hölgyeknél Salgótar­jánt a Skorpió csapata képvi­selte. A felnőtt nők kategóriájában 14 csapat indult. A tarjániak két győzelemmel és egy vereséggel végeztek a négyes csoportban, s másodikként jutottak a legjobb hat közé. Itt a későbbi győztes Veszprém Plakett csapatától 4-0-ra kikaptak. Összességé­ben a Skorpió - a csoportmér­kőzés eredményei alapján - az előkelő ötödik helyen végzett. Az együttes tagjai a követke­zők voltak: Csicsman Erzsébet, Korényiné Hegymegi Éva, Kiss Bernadett, Gáspár Mónika, Vi- linyi Margit, Kuloványi Edit, Kiss Andrea csapatkapitány és Vilinyi József csapatvezető. A díjakat Puskás Ferenc, az aranycsapat kapitánya, az év­század labdarúgója adta át. * ❖ * A salgótarjáni Skorpió Női Fo­otball labdarúgócsapata szep­tember 4-én, szombaton 8.30­Az MLSZ-elnökjelöltek lis­tája: Szendrei József, Kőszegi Géza, Szieben László, Genz- wein Ferenc, Kamarás István, Kisteleki Antal, Herényi ■Ká­roly, Kiss József, Izsó Ignác, 1. forduló Szeptember 19., vasárnap, 16,30 óra: Ipolytarnóc - Rákó- czitelep, Báma - Mátraszele, Stella-Varsány - Pöstény- puszta, Magyargéc - Lucfalva. 2. forduló Szeptember 26., vasárnap, 16 óra: Lucfalva - Stella-Varsány, Pösténypuszta - Báma, Mátra­szele - Ipolytarnóc, Magyargéc - Rákóczitelep. 3. forduló Október 2., szombat, 15,30 tói a Salgó Öblös-Faipar SC Munkás úti - salakos - pályá­ján „Barátaink emlékére” nevű Sárközy Tamás, Kovács Attila, Kovács István, Mezey György, Bácsalmási Ottó, Bozóky Imre, Lévai Tibor, Mészáros János, Molnár László, Vass Géza, Bicskei Bertalan, Puhl Sándor, óra: Stella-Varsány - Magyar­géc. Október 3., vasárnap, 15,30 óra: Ipolytarnóc - Pös­ténypuszta, Báma - Lucfalva, Rákóczitelep - Mátraszele. 4. forduló Október 10., vasárnap, 15 óra: Ipolytarnóc - Magyargéc, Báma - Stella-Varsány, Mátra­szele - Lucfalva, Rákóczitelep - Pösténypuszta. 5. forduló Október 17., vasárnap* 14,30 óra: Stella-Varsány - Rákóczi­telep, Magyargéc - Báma, Luc­kispályás tornát rendez. Az erőpróbán négy női és hat férfi­csapat indul. (b) Dlusztus Imre, Kereki Zoltán. A jelöltekre csaknem 100 ajánlás érkezett. A szükséges tíz ajánlást megszerző elnökje­lölteknek és az elnökségi tag­ságra kandidálóknak írásban kell majd nyilatkozniuk, hogy elfogadják-e a jelölésüket. Az MLSZ-ben szeptember 25-én tartják az elnökválasztást. falva - Ipolytarnóc, Pöstény­puszta - Mátraszele. 6. forduló Október 24., vasárnap, 13,30 óra: Ipolytarnóc - Báma, Pös­ténypuszta - Magyargéc, Stella-Varsány - Mátraszele, Rákóczitelep - Lucfalva. 7. forduló Október 31., vasárnap, 13 óra: Báma - Rákóczitelep, Ipolytarnóc - Stella-Varsány, Magyargéc - Mátraszele, Luc­falva - Pösténypuszta. Sporttükör Pingpongviadal Salgótarjánba várják leg­jobb férfi asztaliteniszező­inket, akik szeptember 8-án 17 órától, a városi sport­csarnokban Európa Liga­mérkőzést játszanak Szlo­vákia pingpongosaival. A diákok és a nyugdíjasok in­gyen tekinthetik meg a via­dalt, de a felnőtteknek is csupán 100 forintot kell fi­zetniük a belépőért. A válo­gatott találkozót a Magyar Asztalitenisz Szövetség, a Nógrád Megyei Sportigaz­gatóság, a Nógrád Megyei Asztalitenisz Szövetség és a Salgótarjáni Létesítmény és Sport Kht. rendezi. FTC: edzőváltás Stanko Poklepovic szemé­lyében ismét Horvátország­ból szerződtettek vezető edzőt az FTC labdarúgócsa­pata. A 61 esztendős Pokle­povic korábban a sokszoros horvát bajnok Hajdúk Split trénere volt, de az iráni vá­logatott szakvezetőjeként is tevékenykedett. A Ferenc­város 2002. június 30-ig ér­vényes szerződést kötött a horvát szakemberrel, az ed­digi vezető edző, Mucha Jó­zsef az új tréner assziszten­seként dolgozik tovább. Szuper a legjobb Szuper Leventét, a kanadai Ottawa 67's magyar váloga­tott jégkorongozóját válasz­tották az Ontario Hockey League (OHL) legjobb újonc kapusának. A 19 éves hálóőr azzab érdemelte ki a megtisztelő címet, hogy az előző idényben 32 mérkőzé­sen 91,3 százalékban hatás­talanította a kapujára tartó lövéseket, átlagban mind­össze 2,33 gólt kapott. Bardóczky sikere Bardóczky Koméi az ukraj­nai Gorlovkában 6:1, 6:2-re verte az ukrán Dejmenkót. Orosz partnerével, Sukinnal 6:1, 6:1 győzött az ukrán Dejmenko, Jerlikine ellen. Ifjú sakkzseni David Howell nyolcéves brit tanuló hatalmas sikert ért el egy londoni sakkvil- lámtomán: legyőzte az an­gol John Nunn nagymestert. Howell ötéves korában is­merte meg a sakkfigurákat, egyetlen délután megtanult játszani, majd édesapjától sajátította el a szabályokat. MLSZ: egy híján kéttucatnyi elnökjelölt Két új jelölttel gyarapodott az MLSZ elnöki címére pályázók lis­tája, mivel Izsó Ignác és Kereki Zoltán is kapott ajánlásokat - tá­jékoztatta a sajtót Berzi Sándor, az MLSZ ügyvivő főtitkára. Labdarúgó megyei III. osztály salgótarjáni csoportjának őszi menetrendje Csak nyolc csapat a pontokért Megyei bajnokság után, NB II előtt: kosarasremények Kisterenyén Beszélgetés Szabó Lajos Attila klubelnökkel, aki szerint adottak a lehetőségek a sikeres szerepléshez Nem kétséges, hogy a kosárlabda a legdinamikusabban fejlődő labdajátékok egyike hazánkban. Szőkébb pátriánkban is gomba módra születnek az amatőr kosarascsapatok. A tarjáni Fekete Sasok hegemóniája elvitathatatlan, ám a kisterenyei „labdazsonglőrök” háza tájáról is egyre több jó hírt hallani. Az együttes az elmúlt idényben imponáló magabiztossággal utasította maga mögé a megyei bajnokság egész mezőnyét. Bajnoki címükkel természete­sen jogot nyertek az NB Il-es pontvadászatban való indulásra is. A napokban kezdődő felké­szülésről és a kitűzött célokról Szabó Lajos Attilával, a bátony- terenyei kosárlabdaklub elnö­kével beszélgettünk.- Örömmel újságolhatom, hogy a tizenöt tagú keret vala­mennyi tagja hatalmas ambíci­óval vetette magát a héten el­kezdett munkába. Az edzéseket Kasléder Dávid játékos-edző irányítja, állíthatom, mindenki megelégedésére. Személyi vál­tozások is történtek a nyár so­rán. Legérzékenyebb veszte­ségként két korábbi frontembe­rünk, Soós Gábor és Besze Zol­tán távozását voltunk kénytele­nek elkönyvelni. Soós az NB I/B-s salgótarjáni Fekete Sasok fészkébe „röppent”, Besze pe­dig egy fővárosi másodosztályú gárdát erősít az új idényben. Az érkezettek rovatába a tarjáni Rózsaszín Párduc exbedobójá- nak, Tasnár Zsoltnak, valamint a mátranovákiak egykori cente­rének, Erdei Zoltánnak a neve kívánkozik. A szakvezetés sze­íme, a magasabb osztályba lépett kisterenyei férfi kosárlabdacsapat rint mindkettőjük játéka meg-, határozó lehet újonc együtte­sünknek.- Milyen konkrét szakmai cé­lokkal vágnak a nagy ka­landba ?- A játékoskeret minősége és az igényes szakmai munka ga­rancia lehet NB Il-es tagságunk meghosszabbítására. Vérme- sebb reményeink a bemutatko­zás esztendejében nemigen le­hetnek. Úgy tűnik, az önkor­mányzatnak köszönhetően biz­tosítva lesz az anyagi háttér, így a jó szereplés csupán rajtunk múlik. Még egy nagyon fontos hír: az új idényre való felkészü­lést már a bátonyterenyei ifjú­sági sportcsarnokban kezdtük el, s természetesen bajnoki mérkőzéseinket a minden igényt kielégítő környezetben fogjuk játszani. (kétes)

Next

/
Oldalképek
Tartalom