Nógrád Megyei Hírlap, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

Templomot épített, betegeket látogatott Fiatalon lett „mestertanár” Apja nyomán erdészeti pályára készült, ám az esztergomi Vágvölgyi Péter hatodik éve tanít biológiát és földrajzot bencés gimnáziumnak, s máig tisztelt lelkipásztorának a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban. A pedagó­hatására az Úr hívását követte, - Szügybe ... 2. oldal gust a tanévzárón nagy megtiszteltetés érte. 5._yldaj NOGRAD lU^SCTFRE«) Jó úton a focistatehetségek Véget ért a megyei labdarúgó-szövetség által kiírt 1999. évi gyermeklabdarúgó-kupa. A „félpályás focibajnokság­ban” a ’87. január 1. után születettek harcoltak. 7. oldal SS?—;---------------------------------------;— M EGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 1999. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK X. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT Hi A Citibank Személyi Kölcsönnel gyorsan pénzhez juthat-akár 3 millió forinthoz.1 Csak egy telefon, és rögtön elvégezzük az előzetes hitelképességi vizsgálatot. Ezt követően lakásán, munkahelyén, vagy ahol szeretné, aláírhatja a Citibank Kölcsönkérelmet, amelyet az aláírástól számítva átlagosan két munkanapon belül el is bírálunk.2 A hitelösszeg nagysága 300 000 Ft-tól 3 000 000 Ft-ig terjedhet, amelyhez sem kezesre, sem pedig fedezetre nincs szüksége. A további részletekről telefonos hitel­tanácsadóink az ingyene.sen hívható 06*80'400-000 as Citibank Hitel­vonalon nyújtanak felvilágosítást. CITIBANK A pénz «jy percig sem pm#n Kedvezőbb kamatokkal július 31+g!* Kölcsön Résziéi Résziéi Részlet összege* 60 hónapos 36 tiónapos 12 hónapos í 1 fu tamidő esetén futamidő esetén 300 000 Ft 9 984 Ft 12 983 Ft 29 468 Ft j 500 000 Ft 16 640 Ft 21 639 Ft 49 113 Ft [ 1 000 000 Ft 32 323 Ft 42 424 Ft 97 463 Ft | ij 3 000 000 Ft h 96 968 Ft 127 273 Ft 292 388 Ft f A pásztói ciszterci perjel Emlékezés a zenetudósra Pásztón július 2-án megemlé­kezést tart az önkormányzat Rajeczky Benjamin, az utolsó helybeli cisztercita perjel, a híres zenetudós halálának ti­zedik évfordulóján. Az emlékünnepség 10 órakor a Szent Lőrinc-plébániatemp- lomban kezdődik ünnepi szentmisével, amelyen a Scola Hungarica énekkar közremű­ködik dr. Dobszay László veze­tésével. Tizenegy órakor koszo­rúzás lesz a templom kriptájá­ban a zenetudós sírjánál, majd egykori lakóhelyénél. 11 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között emlékülést tartanak a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ előadó­termében, amelyen Sisák Imre polgármester mond megnyitót. Ezt követően dr. Tari Lujza, dr. Szendrei Janka, dr. Farkas Zoltán, dr. Dobszay László és dr. Valter Ilona tart előadást a neves személyiségről. Délután négy órakor adják át a Rajeczky Benjamin nevét vi­selő zeneiskola felújított épüle­tét, majd hangverseny kezdődik a Rozmaring népdalkor, vala­mint a helybeli zeneiskola taná­rainak és növendékeinek köz­reműködésével. Alapfeltételek: balassagyarmati, salgótarjáni lakóhely vagy munkahely, lakóhelyi vezetékes vagy privát mobiltelefon és legalább 21 éves életkor. Minimum jövedelem: egyedülálló személy esetén minimum 55 000 Ft havi nettó jövedelem, kétszemélyes igénylés esetén (amely közös háztartásban élő két személy keresetéből adódhat össze) minimum 75 000 Ft havi nettó jövedelem. 'A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján nyújtja. JA Citibank fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben a hitelbírálat az átlagosnál hosszabb ideig tartson. 3Az akciós ajánlatokra vonatkozó részletes tájékoz­tatásért kérjük, hívja a Citibank Hitelvonalát. *A teljes hiteldijmutatóval kapcsolatos információért hívja a 06 80-400-000-as telefonszámot. A táblázatban feltüntetett törlesztőrészletek kamatváltozás esetén módosulhatnak. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. e A B+B Pack Kft. szerint: Nógrádban váltani kell a növénytermesztésben! Világszínvonal a Kis-Zagyva-völgyben Nógrádban tavaly nem volt olyan horderejű beruházás összesen, mint amit a nagyke­resztúri székhelyű B+B Pack Kft. hajtott végre a belga hi­telből az elmúlt hónapokban. Az eredmény: kialakult a megye legkorszerűbb gép­parkja, kielégítve a legkénye­sebb EU-normákat is.- A kedvező hitelre véletle­nül bukkantunk rá - meséli Dudás János ügyvezető. - Az­tán nagyon is tudatosan kezd­tük felépíteni a vállalkozást, már csak azért is, mert az lát­szott, hogy ha nem váltunk, a Ki s-Zagyva-völgy ében és a megyén belül máshol is, el kell felejteni a mezőgazdaságot. Ä hitelkonstrukció révén a B+B Pack Kft. öt darab 165 ló­erős Landini és 3 darab 105 ló­erős Massey Ferguson traktort szerzett be, a hozzá tartozó va­lamennyi művelési technológi­ához alkalmas eszközzel, to­vábbá ugyancsak 4 darab Mas­sey Ferguson kombájnt. A gép­kör eszközei: ekék, tárcsák, kombinátorok, vetőgépek, mű­trágya- és szervestrágya-szórók. (Folytatás a 3. oldalon) Megyénk hosszú idő óta legnagyobb beruházását valósították meg Nagykeresztúrban Gyors pénz. Citibank Személyi Kölcsön. Szakemberek, termesztők, fajtakutatók tanácskoztak Berkenyén Kedvelt bogyósunk, a málna FOTÓ: RIGÓ TIBOR adását hallgatták meg a részt­vevők. Mondandójában az uniós támogatások megszerzé­sére ösztönzött. így fogalma­zott: - Most az a világ van ami­kor a fejlődésnek a pályázat a forrása. Nem arra gondolok, hogy azok, akik nappal a földe­ken dolgoznak, este fogjanak hozzá pályázatot írni, hanem a fiatalokra. Nekik kell felvál­lalni az ilyen feladatot. Dr. Gerendás Károly a minő­ség, mint az export legfőbb fel­tétele kapcsán a védjegy (Folytatás a 3. oldalon) A tanácskozás és bemutató résztvevői a málnaföldön Nagy utat tett meg közvetle­nül a háború utáni évtizedek óta a magyar málna, amely­nek hírét a nagymarosi fajta alapozta meg. Az óriási ütemű telepítésekkel együtt azonban új, ellenálló, viszony­lag keményebb húsú fajtákat kellett nemesítéssel előállí­tani. Ezek közül jelenleg a fertődi zamatos van felfutó­ban, a váltásnál leginkább ezt részesítik előnyben. Mialatt a falu körüli napsü­tötte ültetvényeken javában szedték a viruló gyümölcsöt^ a berkenyéi kultúrházban szak­emberek, termesztők, kutatók és mások találkoztak, hogy át­tekintsék a bogyósgyümölcs­termesztés hazai helyzetét, s rávilágítsanak az európai uniós közelségből adódó feladatokra. A Bogyósgyümölcs-termesztők Országos Szövetsége, a föld­művelésügyi hivatal megyei hivatala, a Berkenyéi Faluszö­vetkezet és a Nógrádi Béke Szövetkezet közös rendezvé­nyén elsőként dr. Gerendás Károly, országos főkertész, mi­nisztériumi osztályvezető elő­Pótkeret? - A további káresetekre már nincs pénz Felosztották a vésztartalékot Június 30-ával kimerült Nógrád megye vis maior ke­rete. Felosztották azt az ösz- szeget, amelyet az előre nem látható kényszerítő körül­mények kapcsán tartalékol­tak, ám a pénz messze nem fedezhette az esőzések okozta károkat. A Nógrád Megyei Terület- fejlesztési Ügynökség Kht.- hez a felmérések után össze­sen 307 millió 188 ezer forin­tos kárt jelentettek be a me­gyéből, ami majdnem tízsze­rese a meglevő keretnek. Eb­ből 228,684 millió volt az ön- kormányzati tulajdonban je­lentkező, 23,792 millió a személyi tulajdonban kelet­kezett kár, illetve 54,925 mil­lió az önkormányzatok által védelemre fordított összeg - tájékoztatott Holles Miklós, a területfejlesztési munkaszer­vezet vezetője. Nógrád 47 településéről jeleztek kárt, de minden igényt nem lehetett kezelni. Hétfőn délután tartották azt a bizottsági ülést, amelyen a 37 millió 40 ezer forintos vis maior keret felosztásáról döntöttek a hat kistérségi képviselő részvételével. A megyei közgyűlés elnöke tegnap jóváhagyta a bizott­ság javaslatát, így 22 telepü­lésen tudnak segíteni. Az alábbi felosztásról döntöttek: Drégelypalánk (3 millió), Hont (1 millió), Patak (2 millió), Dejtár (1 millió), Ipolyvece (1 millió), Vanyarc (2,4 millió), Erdőkürt (1 millió), Kálló (416 ezer), Bér (150 ezer), Dorog- háza (500 ezer), Szuha (1,5 millió), Bátonyterenye (4 mil­lió), Etes (700 ezer), Salgótar­ján (10 millió), Bánk (735 ezer), Nagyoroszi (107 ezer), Diósjenő (668 ezer), Tolmács (530 ezer), Borsosberény (294 ezer), Romhány (333 ezer), Rétság (73 ezer), Kétbodony (401 ezer). Ez összesen 31 mil­lió 807 ezer forint. Pásztó Mát- rakeresztes városrészén az Óvár úti támfal helyreállítá­sára a kért támogatási igény 70 százalékát kapta meg, vagyis 5 millió 233 ezer forintot. A vá­ros ezt az igényt még korábban nyújtotta be. Ezzel az idei 37 millió 40 ezer forintos vis ma­ior keret kimerült, ezt jelzik is a Belügyminisztériumnak az­zal, hogy Nógrád pótkeretet kér az állami tartalékból. (Folytatás a 3. oldalon) Teleházat avatnak Etesen A Karancs-kömyék Szociális Alapítvány sikeres pályázatá­nak, és a helyi önkormányzat közreműködésének köszönhe­tően teleházat avatnak július 2­án, Etesen. A helyi kultúrott- honban péntek délután öt órakor vehetik birtokba a környező te­lepülések informatikai igényeit is kiszolgáló új létesítményt. Vödör vízben a riasztó Országjáró betörők Néhány napja ismeretlen tettesek betörtek Puszta­berkiben a Kossuth úti ital- és vegyesboltba. Noha még a kakasok is alig ku­korékoltak, valaki mégis korán kelt, s észrevette a betörést. Miközben a betörők több mint százezer forint értékű áruval elhajtottak, az illető telefonált a rétsági rend­őröknek, s közölte az ügye­letessel, hogy látta, amint egy piros színű, nyugati tí­pusú személygépkocsival távoztak a zsiványok a 2-es főúton. A rétsági rendőrkapitány­ság ügyeletese azonnal érte­sítette a váci kollégákat, ahol ugyancsak nem késle­kedtek az intézkedéssel és járőrt küldtek a főútra, ahol még időben elcsípték a haj­nali hívatlan látogatókat - tudtuk meg Csorba László bűnügyi osztályvezetőtől. A piros Opel Astrában hárman foglaltak helyet J. Tibor, B. Ferenc, és N. András, buda­pesti lakosok. Tagadniuk ér­telmetlen lett volna, mert a csomagtartó dugig volt ci­garettával, italokkal, csoko­ládéval és vegyi áruval. Miközben a rétsági rend­őrök átvették a betörőket, hogy kihallgassák őket, a forrónyomosok a nyolcadik (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom