Nógrád Megyei Hírlap, 1999. június (10. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

Főtörzszászlósból nyugdíjas méhész Nem szűnik meg a Tourinform Kozma László salgótarjáni főtörzszászlós, aki legutóbb Szécsényben tegnap ülésezett az önkormányzati testület. Kazáron volt körzeti megbízott, kilépett a rendőrség kö­A képviselők úgy döntöttek, hogy a Tourinform-iroda felékéből. Most méhészkedik... 2. oldal működését 2000 év végéig meghosszabítják. 3. oldal NOGRAD MEGYEI Szomorú kézis búcsúmérközés Az St. Építők KC férfi kosárlabdacsapata a 4. helyen végzett a bajnoki pontvadászatban, de szomorúak, mert utolsó mérkőzésüket játszották „arénájukban”. 7. oldal BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1999. JÚNIUS 1., KEDD X. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT A Borostyán patika és magánorvosi rendelők telefonszámai megváltoztak. AZ ÚJ SZÁMOK Gyógyszertár Tet/fax: 32/511-291. T.: 32/511-290 Orvosi rendelők: szemészet, orr-fül-gége, sebészet, érsebészet, gyermekgyógyászat: 511-294 nőgyógyászat: urológia, 511-293 reumatológia: 511-292 ideggyógyászat: 511-295 Színház a gyermekeknek - A salgótarjáni Balassi Bálint Könyvtár gyermekkönyvtárá­ban tegnap a füleki Apropó Kisszínpad tartott rendkívül sikeres előadást. A határ túloldaláról érkezettek ezúttal a népszerű író, Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő című darabját mutatták be az ifjú és hálás közönségnek. fotó: rigó tibor Egybeolvadás, utód a vagyonhasznosító cég - Bölcsőde: válasz a kifogásokra Családi napközibe mehet a gyerek Példaértékűnek, támogatásra érdemesnek nevezte Salgótarján bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottsága polgárőr munkacso­portja tevékenységét a városi közgyűlés tegnapi ülésén Szatmári Gyula, az Országos Polgárőr Szövetség helyettes elnöke. Új tisztségviselők a megyei agrárkamarában Elfogadták az üzleti tervet Tegnap Salgótarjánban, a megyeháza első emeleti ta­nácskozótermében tartotta küldöttgyűlését a Nógrád Megyei Agrárkamara. Holman József elnök kö­szöntötte az egybegyűlteket, majd előterjesztésében elfo­gadták tájékoztatóját a Ma­gyar Agrárkamara küldött- gyűlésének, egyéb aktuális kérdéseinek, a lejárt hatá­rozatok végrehajtásáról. Ugyancsak az ő elterjeszté­sében mondtak igent a küldöt­tek az agrárkamara 1998. évi munkaprogramjának végre­hajtásáról és az 1999. évi főbb tevékenység területeinek meghatározására, a küldött­gyűlés üléstervére. Dr. Halaj Ignác, a Nógrád Megyei Agrárkamara ügyve­zető alelnöke a kamara 1998. évi költségvetéséről és az idei tervjavaslatról tájékoztatta a jelenlévőket. Az Agrár Kht. 1998. évi üzleti tervének tel­jesítését és az ez évi üzletter­vet is ő terjesztette elő. Varga Mihály, az ellenőrző bizottság elnöke ismertette a bizottság állásfoglalását az előző évi költségvetéssel és az idei javaslattal kapcsolat­ban. Befejezésül az elnökség ki­egészítette a tagjait, megvá­lasztotta a Magyar Agrárka­mara megüresedett helyére az új tisztségviselőket, végül ki­egészítette az ellenőrző bi­zottságot. Az elnökség tagja lett Kiss László erdőmémök, az Ipoly Erdő Rt. vezérigazgatója, Fa­lucskai Ferenc, a Gála Hun­gária Rt. (volt pásztói Avon- more) értékesítési igazgatója, agrármérnök, aki felsőfokú angol nyelvvizsgával rendel­kezik, Mackó József, aki köz- gazdasági egyetemet végzett, s a Dunaharaszti székhelyű Dunakenyér Rt. közgazdasági igazgatója. A megüresedett ellenőrző •bizottsági helyre a főiskolai végzettséggel rendelkező dr. Horváth Józsefet, a balassa­gyarmati áfész elnökét válasz­tották meg. Az alapszabály módosítá­sának kivételével minden je­lentést, beszámolót, javaslatot elfogadtak.' Vendég Szécsényben: Kéri László politológus Egy évvel a rendszerváltás után Ajándék Szentlászlónak A Magyarok Világszövet­sége május 28-29-i rend­kívüli küldöttgyűlésen Nógrád megyét két kül­dött képviselte. Az első napon a résztvevők nóg­rádi vonatkozású ese­ménynek voltak tanúi. Nagy Márta balassa­gyarmati festőművész, aki a Balassi Bálint Gimná­zium tanára, egy egész ala­kos, Szent Lászlót ábrázoló festményt ajándékozott Szentlászló községnek. A horvátországi magya­rok által lakott községet a délszláv háborúban a szer- bek lerombolták, templo­mát lebombázták, lakóit el­üldözték. A művésznő a Magyarok Világszövetsége tavalyi felhívásához csatla­kozva azzal a szándékkal adományozta a festményt, hogy azt a szentlászlói ma­gyarok visszatértekor a kö­zösség által gyakran látoga­tott helyen fogják elhe­lyezni. Az alkotást Patrubány Miklós, az MVSZ elnökhe­lyettese adta át Csörgits Jó­zsefnek, a horvátországi ma­gyarok képviselőjének, aki meghatódva köszönte meg az adományt. Szerencsés nyertesek Ötöslottó: Öttalálatos szelvény nem volt. A négyesek nyeremé­nye egyenként 570 849, a háromtalálatosoké 7554, a ketteseké 491 forint. Telita- lálatos joker nem volt. Hatoslottó: A hatoslottón 6 és 5+1 talá- latos szelvény nem volt. Az öttalálatosok nyereménye egyenként 242 244, a né­gyeseké 4054, a hármasoké 732 forint. A ma is hiányolt, nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülés, az országos támogatottság nö­velése segítene a működési gondjaikon, s talán mérsékelné körükben a létszámgondokat is. A CBA országos hálózat Nóg- rád-Heves-Szolnok megyei pi­acait szervező salgótarjáni ré­giós központja összesen 18 Eltérő szemlélet, megközelí­tés érvényesült a képviselők körében a rendszeres és rendkí­vüli gyermekvédelmi támoga­tásról szóló rendelet módosítá­sára tett javaslat kapcsán. Amíg boltjában mintegy ezer termé­ket kínálnak az akció ideje alatt kedvező áron. Hogy melyek ezek, azokról a Nógrád Megyei ugyanis a törvény „rnegállapít- hatóként” említi a nagykorú ta­nulók támogatását, a helyi ren­delet szerint 25 éves korig szól a jogosultság. Az önkormány­zat - teherbíró képességére te­kintettel - a törvényben előír­takhoz igazodik. Simon Tibor úgy vélekedett, az ezáltal elérhető megtakarítás (Folytatás a 3. oldalon) Hírlap és az üzletekben elhe­lyezett plakátok folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket. Akik a Palóc Nagyker-bol- tokban kétezer forint feletti ér­tékben vásárolnak, részt vesz­nek a Nyereményözön nevű sorsolásban, ahol száz, igen ér­tékes ajándékot sorsolnak ki (Folytatás a 3. oldalon) A szécsényi művelődési és művészetoktatási ‘ központ, valamint az MSZP városi szervezete „Hívjon vendéget” sorozatának következő fóru­Május 27-én 14 óra körül Bá- tonyterenye belterületén, az Ózdi út 60. szám előtt lévő buszmegállóban egy ismeret­len személygépkocsi vezetője járművével felhajtott a kiemelt szegéllyel ellátott járdára és elütötte az ott várakozó fiatal­korú gyalogost, majd a baleset után megállás és segítségnyúj­mán Kéri László politológus tart előadást június 3-án, csü­törtökön 17 órától. A beszél­getés- témája: Mérleg - Egy évvel a választások után. tás nélkül továbbhajtott. A rendőrség kéri mindazokat, akik a balesetről vagy az elkö­vető személyéről felvilágosí­tást tudnak adni, jelentkezze­nek a salgótarjáni rendőrkapi­tányság közlekedésrendészeti osztályán személyesen, vagy a 32/411-255-ös telefonszám 33-50-es mellékén. Palócker-napok szécsényi boltnyitástól salgótarjáni boltnyitásig Akció, amelyen mindenki nyer Június 2-án, egy új szécsényi boltja megnyitásával veszi kezde­tét a hagyományos Palócker-napok, a Palóc Nagyker Kft. vá- sárlásiakció-sorozata, s július 10-én ér véget, három nappal a régóta várt salgótarjáni, Pécskő utcai boltjának megnyitásával - tájékoztatta lapunkat Varga Sándorné ügyvezető igazgató. Segítséget vár a rendőrség Közép-Magyarországaz élen A Gazdasági Minisztérium érdekes összeállítást készí­tett a hazánkban működő, külföldi érdekeltségű cégek tevékenységéről, elhelyez­kedéséről, befektetéseiről régiók és megyék szerint. Az adatok, amelyek a társasági adóbevallások alapján ké­szültek 1997-re vonatko­zóak, mert az 1998-as szá­mok feldolgozása várhatóan július végén fejeződik be. Az országban 25 706 vegyes tulajdonú vállalkozás működött 2790 milliárd forint alapítói va­gyonnal, amelynek 73,1 százaléka külföldi befektetés volt. Számuk az előző évihez viszonyítva 424- gyel csökkent, de jegyzett tőkéjük 510 milliárd forinttal, ezen belül devizatőkéjük közel 426 milliárd forinttal gyarapodott. Régiók szerinti elhelyez­kedésük jelentős különbsége­ket mutat. A közép-magyar­országi régió vonzereje a leg­nagyobb, itt találjuk a szerve­zetek 56,6, a befektetett tőke 64 és a külföldi tőke 64,6 szá­zalékát. A főváros részaránya mindhárom mutató esetében meghaladta az 50 százalékot. A szervezetek és a befektetett tőke megyék szerinti eloszlá­sában is jelentősek az eltéré­sek. A legtöbb külföldi, vagy vegyes tulajdonú cég, az ösz- szes bejegyzett vállalat 5-6 százaléka, Pest, Győr-Moson- Sopron és Csongrád megyé­ben, a legkevesebb, a vállala­tok 0,6-1 százaléka Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Bé­kés és Tolna megyében mű­ködött. Új áramdíj-elszámolás A salgótarjáni székhelyű Lakóépület-kezelők Nógrád Megyei Szövetsége június 1- jén ülést tart, amelyen mó­dosítani kívánja alapszabá­lyát - tudtuk meg Várhelyi Béla elnöktől. A szövetség a módosítást úgy akarja vég­rehajtani, hogy a jövőben megfeleljen a közhasznúsági előírásoknak is. Ezt a napirendet követően az érdekvédelmi tevékenységük keretében két, minden lakókö­zösség számára fontos ismer­tető hangzik el. Először a lakó­épületek tűzvédelmi feladatai­ról tart előadást Szabó János őrnagy, a megyei tűzoltó-pa­rancsnokság munkatársa. Ez­után pedig Végit István osztály- vezető, az ÉMÁSZ elszámolási rendszerének módosításáról be­szél. Az előadások 15 óra 30 perckor kezdődnek. Több polgárőrszervezetre lenne szükség - Nem akarnak „rendőrebbek” lenni a rendőröknél Határőrtechnikára építenek Dr. Nagy Károly rendőrkapitány tájékoztatóját tartja Magyarországon 1110 polgár­őrszervezetet tartanak nyilván, a 42—45 ezerre becsült taglét­számról pontos adattal csak az új polgárőr-igazolványok kia­dását követően, októberben rendelkeznek - mondta Salgó­tarjánban Szatmári Gyula, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, aki a városi rendőrkapitányság illetékességi területén lévő polgárőrszerve­zetetek vezetőivel tanácskozott tegnap. A megyei jogú város és von­záskörzetének polgárőreivel való egyeztetésen az OPSZ el­nökhelyettese kifejtette, nem akarnak a „rendőrebbek” lenni a rendőröknél. A közbiztonság javítása érdekében együtt akar­nak működni hatósági szervek­kel, civil szervezetekkel. Re­ményét fejezte ki, hogy idén már nagyobb jogi védettséggel teszik majd ezt. A polgárőrségnél leg­alább ötvenszázalékos lefedett­séget akarnak elérni a települé­seknél. Programjaik közt az utóbbi időben előtérbe került (Folytatás a 3. oldalon) 1k4 4^

Next

/
Oldalképek
Tartalom