Nógrád Megyei Hírlap, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

" ' < c & If­EREM Itt az ötvenezredül bankkártya Aki keményen dolgozik, jól megél Megyénkben immár ötvenezer bankkártya-tulajdonost tart Gyakran látni a televízióban, hogy túszt ejtenek a bűnö­számon az OTP Bank, s a napokban kötötték meg a négy­zők, hogy ilyen áron meneküljenek. Az ilyen helyzetekre venezredik Junior folyószámla-szerződést is. 3. oldal speciális képzettségű szakemberek kellenek. 6. oldal Bajnokságok, eredmények, táblázatok Mi történt a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában ta­nyázó nógrádi csapatok háza táján? Hogyan állnak a táblá­zatok? Mi újság a megyei bajnokságokban? 11. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1999. ÁPRILIS L, CSÜTÖRTÖK X. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT On jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! Innen-Onnan GDP-növekedés - Tavaly 5,1 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) a negyedéves adatok alapján - derül ki a KSH tájékoztatójából. Innovációs stratégia - A ta­valyi 6,8 milliárd forinttal szemben az idén 8 milliárd forintot fordít az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatására. Elégedett németek - Bár a német befektetők többsége elégedett, azt ajánlják a ma­gyar kormánynak, hogy te­gyen lépéseket a korrupció és a feketegazdaság visszaszorí­tására - közölte tegnap Jürgen Illing, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara igazgatója. Magyar-orosz kapcsolat - A kereskedelmet segítő új meg­állapodásokra van szükség a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok bővítése érdeké­ben - mondta Andrej Kostin, az orosz Vnyesekonombank Budapesten tárgyaló vezér- igazgatója. Adóhivatal: elengedik a késedelmi pótlékot? Tízezer forint a határ Hamarosan a parlament elé ke­rül az a törvénytervezetet, amely szerint a tavaly december végéig keletkezett 10 ezer forintnál ke­vesebb tb-járulék-tartozásokat elengedné az adóhivatal. Emel­lett mentesülnének a késedelmi pótlék megfizetése alól azok, akik járuléktartozásukat a számlaegyeztetést követő 30 na­pon belül megfizetnék. A kormány által már elfoga­dott törvénytervezet szerint jú­lius 31-ig kell a hivatalnak számlaegyenleget küldeni az érintetteknek, akik erre észrevé­telt tehetnek. Ezt követően az APEH munkatársai - az év vé­géig - valamennyi tb-folyó- számlát egyeztetik a járulékfi­zetőkkel, és ennek során kerül megállapításra az új folyó­számla nyitóegyenlege. Ha az egyeztetés során kide­rül, hogy a járulékfizetőnek tar­tozása van, ám azt 30 napon be­lül kiegyenlíti, az adóhivatal el­engedi a pótlékot. Az APEH il­letékesei hangsúlyozzák: a ter­vezet csak a múlt év végéig fel­halmozott tartozások elengedé­sére vonatkozik. Búcsú a keréktől, búcsú a faháztól ■ Végzetes motorozás Két órán belül két halotthoz hívták a rendőröket kedden este a megyében: előbb a Csesztve melletti Bakópusztán találtak holtan egy 77 éves asszonyt, majd Ludányhalászi külterületén, a sóderbánya közelében borult fel egy Szé- csény felé haladó motoros. A helyszíni szemle mindkét esetben kizárta az idegenkezű­séget, az utóbbiban pedig az is valószínű, hogy Sz. J. nem a baleset miatt halt meg, hanem rosszullét vitte el. Palotás és Verseg között szerdán délelőtt egy autóról menet közben levált a jobb hátsó kerék, emiatt a jármű le­haladt az út menti árokba és ott fának ütközött. Az utasok közül egy asz- szony és egy tízéves kislány könnyű sérülést szenvedett. A tűzoltók szerdán ismét fű- és bozóttüzekkel küszködtek; közülük az egyik Salgótaiján és Karancsalja között perzselt fel (a gazon lrívül) egy faházat, a becsült kár ötvenezer forint. Tízéves a Karancs-Medves tájvédelmi körzet - Konferencia az évfordulón Határtalan környezet- és természetvédelem A természetet nem csak a szí­nes televízió csodálatos képe­ket közvetítő természetfilm­jein keresztül szeretők tudják igazán, hogy nem elég egy tá­jat védetté nyilvánítani, mert attól még a korábbiakhoz ha­sonlóan derékba fűrészelhe­tik fáit, üldözhetik madarait, egyáltalán: ott gyilkolhatják, ahol csak érik. Szükség van ez esetben is a mindennapos odafigyelésre, a szakemberek gondos, óvó tevékenységére. Ennek a jegyében rendeztek tegnap Salgótarjánban konfe­renciát az állami rendelettel lét­rehozott Karancs-Medves táj­védelmi körzet tizedik évfordu­lóján. A konferenciát az Öko- Salgó Környezetvédelmi Egye­sület, a Karancs-Medves Ala­pítvány és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szervezte a Közép- és Kelet-európai Regi­onális Környezetvédelmi Köz­pont Nógrád megyei irodájának - a támogatásával.- Az apropót természetesen a tízéves születésnap, adta - mondja Hurkai Miklós Zoltán, az Oko-Salgó Környezetvé­delmi Egyesület elnöke -, de jeles napjaink nagy időszaka, a víz napja, a Föld napja, a mada- rak-fák napja és a környezetvé­delmi világnap is megerősítette szándékunkat: a tájvédelmi körzethez valamilyen formában kapcsolódó különböző szakte­rületek képviselői vessék fel a problémákat, a korlátozással érintettek, például a termelő­Szép szárammal jöttek össze szakemberek és elhivatott természetvédők szövetkezetek is közvetíthessék a munkájuk során tapasztalt gondokat. Valljuk, hogy a ter­mészetvédőket és a természet­hez kapcsolódó gazdálkodókat nem csak le lehet ültetni a kö­zös asztalhoz, hanem mindany- ny'uk érdeke azonos: a környe­zetvédelem közérdek.- Úgy tudom, hogy a mostani konferencia esetében különösen határtalan.- így igaz, hiszen progra­munkban előadással szerepel dr. Gaál Lajos is, az SAZP-nak, azaz a tájvédelmi körzet szlo­vákiai területi „folytatásának” főtanácsosa, Jozef Hunyák, Hajnácskő polgármestere, va­lamint a sátorosi kőbánya ter­melésében érdekelt mérnök­vállalkozó, Jozef Pavilek. A Karancs-Medves tájvédelmi körzet magyarországi területe 6 700 hektár kiterjedésű, míg a szintén tízéves fennállását ün­neplő szlovákiai oldal 16 000 hektáros. A korábbiakban emlí­tett közös érdek így nemzetkö­zivé szélesedik, erdeink-hegye­ink védelmében. A konferencián csupa olyan személyiség vett részt, akik nem kezdők a szakmában, rég­óta szívügyük környezetünk védelme. A találkozónak olyan ismert előadói vol­tak, mint Szíttá Tamás, a Bükki Nemzeti Park Igaz­gatósága osztályvezetője, Kis Simon Győző, a Ce- redvölgye Mezőgazda­sági Szövetkezet el­nöke, Goldberger András, az Ipoly Erdő Rt. műszaki vezetője, Langa Jó­zsef, a Magyar Ma­dártani Egyesület megyei elnöke, Abuczki János, a Geofor Kft. ügyve­zető igazgatója, és Simon Tibor peda­gógus, a salgótarjáni önkormányzat kör­nyezetvédelmi és idegenforgalmi ta­nácsnoka. A konfe­rencia végén a Ka­rancs-Medves Ala­pítvány nevében Gubola István adott át emlékplaketteket a Karancs-Medves vidék érté­keinek megőrzésében kifejtett munkájáért Márton Ferencnek, (nem volt jelen) Varga Ferenc­nek, dr. Fancsik Jánosnak és Szőllős Gézának. Harkai Miklós Zoltántól azt is megtudtuk, hogy a környe­zetvédelmi világnapra (június 5-én lesz) olyan konferenciát szerveznek, amelyen főként a környezetünk megóvásával kapcsolatos nevelő munka játssza majd a főszerepet. Dr. Fancsik János (balra) átveszi a plakettet Szőllős Géza (jobbra) kitüntetett Varga Ferenc kitüntetett Balassagyarmat társadalmi életében ott marad a kábelgyár - Brazil kapcsolat Nem lesz további létszámleépítés Az idei év első felében a ter­melési költségek csökkenté­sét, az év második felében az export intenzív növelését tartja legfontosabb feladatá­nak az olasz Pirelli konszern tulajdonában lévő Magyar Kábel Művek Rt. vezérigaz­gatója, Flavio A. Zwarg. Balassagyarmaton az előb­biek 69 fő elbocsátását ered­ményezték a kábelgyárban. Ez a folyamat remélhetően meg­állt, a gyár elsősorban német és spanyol megrendelésekkel stabilizálódott. Szülőhazájá­ban, Brazíliában kezdte pirellis pályafutását 1967-ben a Ma­gyar Kábel Művek Rt. új ve­zérigazgatója, Flavio A. Zwarg, aki a gyár budapesti Flavio A. Zwarg központjában adott interjút la­punknak. Mint mondta, nem idegenként jött Magyaror­szágra. Felesége édesapja ma­gyar, érdekli az országunk, mely nem ismeretlen előtte. Ugyan több gyárat is vezetett a Pirelli-birodalom legfontosabb országában, Brazíliában, de európai gyáraknak is volt már vezérigazgatója. Világpolgár, Budapestre In­donéziából érkezett, ahol a Pi­relli közép-, és nagyfeszült­ségű kábeleket gyártó üzemét igazgatta. Ahogy mondja, élete legnehezebb időszakát számára itt nem a termelés mi­kéntje, hanem egy éppen akkor zajló forradalom jelentette. Az európai gyárak vezetése kétségtelenül nyugodtabb lég­körben zajlik. Zwarg úrnak Franciaországban egy poszt­graduális képzés során gépész­mérnöki diplomájának megfeje- lésére is volt ideje. Harminc éve nős, hangsúlyozza, ugyanazzal az asszonnyal. Fia általános mérnök, leánya közgazdaság- tanból doktorált. Az MKM vezetését alapve­tően átszervezte. Ahogyan ő fogalmaz, Pirelli-rendszerbe integrálja. Kifejtette, hogy míg az előző gazdasági évet a ká­belművek minimális adózás előtti eredménnyel, adózás után pedig veszteséggel zárta, az új tulajdonosok a Pirelli- rendszerre való átállással már (Folytatás a 3. oldalon) Fő a régió és a kistérség, de marad a megyerendszer is Rutinos vezető és tanulnivalói Az Európa Unióban régiókat finanszíroznak, ez azonban nem jelenti a meglévő megye- rendszer szétzilálását - mondta a nógrádi polgármes­terek salgótarjáni találkozó­ján dr. Virág Rudolf, a Mi­niszterelnöki Hivatal kor­mány-főtanácsadója. A Strand Hotel ez alkalom­mal azokat a nógrádi polgár- mestereket fogadta, akik már több ciklus óta faluvezetők. Jó pap holtig tanul - vélik a Nóg­rád Megyei Közigazgatási Hi­vatal szakemberei, akik kétna­pos tanácskozáson ismertették meg, és értelmezték az új sza­bályzókat huszonhat olyan pol­gármesterrel, akik már polgár- mesterként - sőt néhányan egyesek tanácselnökként -, ko­rábban szert tettek azokra a jogi és államigazgatási ismeretekre, amelyek egy-egy falu vezeté­séhez szükségesek. Keddi előadásán a kormány­főtanácsadó kistérségi együtt­működést szorgalmazta, s a megyei közgyűlés alelnöke, Tó'zsér Zsolt a megyei önkor­mányzattal való közös feladat- vállalás mikéntjét fejtegette (ennek aktualitását a nem köte­lező önkormányzati feladatok megyei fenntartásba adása adta). Az előadó kitért a térség- fejlesztési feladatokra is, töb­ben pedig a gazdálkodással kapcsolatos szabályzókat vet­ték nagyító alá, így Farkas Sándorné dr., a TÁKISZ igaz­gatója, aki a költségvetés készí­téséről legutóbb az új polgár- mestereknek tartott előadást. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom