Nógrád Megyei Hírlap, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

1999. március 1., hétfő SZÉCSÉNY Megyei Körkép BATON YTERENYE RÉTSÁG 3. oldal Nógrád Megyei Hírlap Csongrády Béla jegyzete Gazdátlan levelek M i sem természetesebb - napilap lévén - hogy sok levelet kap szerkesztősé­günk, megannyi telefonhívás érkezik nap mint nap az újság­írókhoz, szerkesztőkhöz, a kia­dóhivatal dolgozóihoz. Ez rész­ben azzal magyarázható, hogy a közvéleményben komoly presztízse van a nyilvánosság erejének, de - bizonyára nem tévedünk nagyot - érezzük eb­ben az érdeklődésben munkánk, tevékenységünk iránti figyel­met, a lapunk iránti bizalmat, még akkor is, ha kritika éri egy- egy konkrét cikkünket, ha szóvá teszik elkövetett hibáinkat. Az ilyen esetekben - úgy véljük- bírálóink értünk haragszanak és nem ellenünk. Mindez önmagában még nem lenne jegyzettéma. Azzá teszi azonban két sajátos - bár különböző előjelű - jelen­ség. Egyre jobban terjed sajnos, a névtelen levelek „divatja”. Számos olvasónk vet fel való­ban közérdekűnek tetsző prob­lémát, de miután a levélen, leve­lezőlapon leginkább csak az „egy (régi) olvasójuk (előfizető­jük)” megjelölés szerepel, nem tudunk az üggyel foglalkozni, nem tudjuk az illetővel a kap­csolatot felvenni. Alig érthető, hogy miért és mitől félnek a rendszerváltás után lassan már tíz esztendeje, a demokratikus jogállamban, a szólásszabad­ság keretei között miért nem vállalják nevüket, címüket ak­kor sem, ha okos ötletük van, ha másoknak is jót akarnak javaslatukkal. Pedig - mint Bibó István fogalmazta - a demokrácia nem más, mint a félelem nélküli élet. Szerencsére erősödik egy másik tendencia is. Gyakran hívnak fel bennünket olvasó­ink azért is, hogy megköszön­jék egyik-másik írásunkat. A legutóbbi hétvégén például a lakásomra érkezett egy tele­fonhívás, Mátramindszentről. A hölgy elnézést kért a zava­rásért, illedelmesen bemutat­kozott és elmondta, hogy nincs türelme várni hétfőig, annyira tetszett egy cikkünk, annyira az ő véleményét is si­került kimondanunk. Mondanom sem kell, hogy egy-egy ilyen visszajelzés mennyire lelkesít valameny- nyiiinket, akik részt veszünk a lap előállításában, terjeszté­sében, mennyi erőt ad mun­kánkhoz. Köszönjük a biztató, elismerő szavakat! Jférjük azonban olvasóin- JN kát, hogy mellőzzék a név­telen leveleket, telefonokat, hiszen így nem érnek célt gondolataik. Téma: a csontritkulás Salgótarján - Dr. Deme Éva rheumatológus főorvos és egy gyógytornász lesz a vendége az Egészséges életért klubnak már­cius 2-án, kedden 16.30 órakor a József Attila Művelődési Köz­pontban. Téma: A csontritkulás gyógymódjai és a csontsűrűség mérésével történő megelőzés. A résztvevők elsajátíthatják az ál­lapotromlást és a megelőzést célzó tomagyakorlatokat is. Mátyás udvarában jártak” - Játszóház, bábszínház - Családi hétvége „Szelek szárnyán, várak ormán” Közösen készülnek a korabeli jelképek Ha a történelemórát frap­pánsan „felöltöztetik”: lát­ványos játékokkal, szóra­koztatással ötvözik, s mind­ehhez szokatlan, de kelle­mes helyet választanak, ab­ból - főleg a gyerekeknek - élményteli varázslat lehet. A salgótarjáni József Attila Művelődési Központ szom­bati, csaknem a teljes napot kitöltő családi programja tör­ténelmi korba, Mátyás király udvarába hívta, várta a gyere­keket és a felnőtteket is. A Nemzeti Múzeum dol­gozta ki az udvari építészek munkájától, a báli pompa FOTÓ: GYURIÁN TIBOR megidézésén át a virágénekek megtanulását is magában fog­laló játszóház minden elemét. A történelmi utazást a rene­szánsz korstflus tárgyi emlé­keinek megismerésével, a makettek, a báli teremdíszek, a királynak, királynénak szánt ajándékok elkészítésével tet­ték varázslatosan széppé, em­lékezetessé. Tapsolhattak a Maszk Báb­színház előadóinak, ők a „Szelek szárnyán, várak or­mán” című műsorral szerez­tek kellemes meglepetést. Nem utolsósorban Bujkónak, Mátyás udvari bolondjának, aki - nagy tetszéssel foga­dott - mókával álcázta éleslá­tását. M. J. Megvannak a maszkok, jöhet a bemutató ... A Balassi Bálint Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete március 2-án, kedden 19 órai kezdettel rendezi meg az „Irodalmi kávéház” újabb összejövete­lét Salgótarjánban, a könyv­tár épületében. Vendég: Kányddi Sándor A kávéház vendége: Kányádi Sándor Kossuth-díjas erdélyi költő. Az est programja: Köszöntőt mond Gréczi-Zsol- dos Enikő tanár. Irodalmi ösz- szeállítás Kányádi Sándor műveiből. Előadják a salgó­tarjáni Madách Imre Gimná­zium diákjai. - Beszélgetés a költővel. Vezeti: Péliné dr. Bán Éva a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának főtanácsosa. - Táncok Er­délyből. Előadják a Viganó Gyermektáncegyüttes tagjai. - Dedikálás és baráti talál­kozó. Hírek Világhálón a város Balassagyarmat - A Ma­dách Imre Városi Könyvtár és a helyi honismereti kör szervezésében március 3- án, szerdán 17 órától a hely- történeti gyűjteményben Kovalcsik István tanár tart bemutatót „Balassagyarmat az Interneten” címmel. Bábmesejáték . Salgótarján - A „Brémai muzsikusok” címmel klasz- szikus bábmesejátékot mu­tatnak be március 3-án, szerdán 17 órától a Kohász Művelődési Központ szín­háztermében. A zenével, mókával, „varázslattal” és közös játékkal színezett elő­adást a fővárosi Kincses Színház művészei viszik színre. Véradó napok Mátraverebély/Alsópetény- A művelődési házba vár­ják március 1-jén hétfőn, 11 és 16 óra között a mátrave- rebélyi véradókat. Alsópe- tényben március 2-án, ked­den lesz véradó nap, itt az iskolaépületben 14-től 18 óráig lehet vért adni Tanácsadás Salgótarján - Egészség- ügyi szolgáltatásokkal, életmódbeli, táplálkozási tanácsadással, energiaát­adással és más ajánlatokkal március 1-én hétfőn 16 órá­tól, szolgáltató napot tart a Belszervi Betegek Salgótar­jáni Egyesülete a Rákóczi út. 13 szám alatt. Franciaországból érkezett hazánkba - Anyanyelvét tanítja Civil szolgálatban Pásztón-A Budapesti Francia In­tézet jelzi külügyminiszté­riumunknak, hogy milyen képzettségű szakemberre van szüksége Magyaror­szágnak az itteni kéttan- nyelvű gimnáziumokban. Először úgy volt, hogy Tö­rökországba megyek. Szü­leim megnyugodtak, ami­kor megtudták egy hónap­pal a törökországi indulás előtt, hogy Magyaror­szágra, Pásztora jövök taní­tani - mondta Hardovin Christophe, fizika-kémia szakos francia tanár, aki a pásztói kéttannyelvű gim­názium tantestületének ez év január 1-jétől tagja. Pays De La Loire régióból, Le Sarthe megyéből. Sable Sur Sarthe városból érkezett a Mátraaljára. Valójában civil szolgálatát tölti két évig. Franciaország­ban főleg a humán szakon végzettek (orvos, mérnök, tanár) közül, akik kérik, lehe­tőséget kapnak katonai ide­jük ily módon való kiváltá­sára. A katonakötelesek túl­nyomó többsége a szokásos módon tesz eleget ebbéli kö­telezettségének. Volt,»aranycsapat” Az ifjú tanár négyévi egye­temi időszakot vallhat magá­énak. Az ottani gyakorlatnak megfelelően pályázaton nyerte el a legerősebb foko­zatot az ezerötszáz pályázó közül. Ennek birtokában nem csak gimnáziumokban tanít­hat, hanem az egyetemek és főiskolák első és második év­folyamán is. A múlt év júliusában fe­jezte be egyetemi tanulmá­nyait. Tanárként Pásztón de­bütál. Nem lehet azzal „vá­dolni”, hogy hazánkról bő­vebb ismeretekkel rendelke­zik.-Mit tudott előzőleg Ma­gyarországról?- Budapest a Duna partján van. Korábban is ismertem és szerettem Bartókot, Lisztet, az „aranycsapatot”. A kelet­európai országok közül szomszédaikhoz képest job­ban állnak gazdaságilag. Amit még tudok azoktól hal­lottam, akik korábban itt vol­tak, dolgoztak. Azt is, hogy nem tetszik Önöknek a tria­noni béke, amit Clemenceau írt alá. Jó időre várva-Milyennek ítéli meg az iskola diákjainak magatartá­sát, viselkedésmódját?-Jól neveltek, tisztelettu- dóak. A francia fiataloknak nagyobb a mozgásterük, vi­szont több probléma van ve­lük. Többek között agresszi­vitást tapasztalhatunk náluk. Nem a diákok hibája, hogy a tananyag túl sokat fog át, sok benne a felesleges, nem igazán összeegyeztethető. Lényeges dolgok viszont hi­ányzanak belőle.- A fiúknál vagy a lányok­nál tapasztal-e jobb hozzáál­lást, szorgalmat?- Nagyon rövid időt töltöt­tem még itt, ilyen alapon nem tudok különbséget tenni.-Miként érzi magát ná­lunk?-Nagyon jól. Azt csiná­lom, amit szeretek. Jó dolog, hogy megismerhetem orszá­guk két arcát: a budapestit és a vidékit. Szüleim tíz napot töltöttek velem együtt Budapesten. Sokkolta őket az épületek szürkesége, pedig Budapest a világ egyik legszebb városa lehet, ha ezt megoldják. Várom a jó időt, hogy ki­rándulni mehessek, megis­merjem Pásztó környékét, az ország más területeit. Itt kevés a sajt-Mivel étkezési szokása­ink, ételeink eltérnek a fran­cia konyhától, hogyan barát­kozott meg sajátos ételeink­kel?- Ettem gulyáslevest, bab­gulyást, amit nagyon tömény ételnek tartok. Általában fris- sensülteket fogyasztok. A franciák sok puha kenyeret esznek. Amióta itt vagyok majdnem leszoktam a ke­nyérfogyasztásról. Nálunk ötszázötvenféle sajt van, az itteni üzletekben nem elég a választék, s mind­egyik egyforma.-Milyennek látja a ma­gyar lányokat?- Az a hírük, hogy nagyon szépek. Öltözködési kultúrá­juk azonban nem eléggé vál­tozatos. Meglepő, hogy a di­vatot sokkal később követik, mint nálunk. A nyúlánk termetű, szem­üveges, mosolygós huszonöt éves fizika-kémia szakos ta­nár a hétvégeket eddig Buda­pesten töltötte. Pásztón ma­gyarul tanul. Tanítómestere egyik magyar férfikollégájá­nak felesége. V. K. A jegyzési időszak során elérhető maximális hozam: EHM=14,25%. A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető ho­zam aktuális mértékét a forgalmazó helyeken kifüggesztett táblá­zat tartalmazza. A havonta kibocsátásra kerülő, egyéves futamidejű Kamatozó Kincstárjegy azért az egyik legnépszerűbb befektetési forma, mert visszafizetését az állam, garantálja; értékpapír letéti szám­lán tartható; másodpiaci forgalmazásának köszönhetően karrfat- veszteség nélkül a futamidő alatt is bármely jegyzési helyen eladható. így Ön befektetését a legnagyobb biztonságban tud­hatja hosszú távú kötöttség nélkül. JEGYEZHETŐ: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Fiók 3100 Salgótarján, Rákóczi ót IS. JEGYZÉSI HELYKÉNT RÉSZTVEVŐ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓK: ABN AMRO (Magyar) Bank Rt Salgótarján, Pásztó • OTP Bank Rt Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó, Rétsag, Szécsény (100 000 Ft névének alatti jegyzést az OTP Bank Rt nem fogad el). Továbbá részt vesznek á jegyzésben a K&H Bank kijelölt fiókjai. RÉSZLETES információ: 06-40-24-24-24 (helyi hIvAs) MENETREND SZERINTI GYARAPODÁS KAMATOZÓ KISCSTÁRJEGY 2000 f)j. Jegyzési időszak: .1999. március 1-12. Futamidő: 1 év Kamat: évi fix 14,50% Jegyzési árfolyam: 1999. márciusi. - március 9. között 99,90% 1999. március 10. - március 12. között 100,00%

Next

/
Oldalképek
Tartalom