Nógrád Megyei Hírlap, 1999. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN BALASSAGYARMAT Megyei Körkép PÁSZTÓ 1999. január 2., szombat Nem sikerült eltántorítani a kereskedelmi szakmától Ismerik egymás gondolatát...- Nemcsak arról szól a szakma, amit láttál, hanem ettől sok­kal bonyolultabb, nehezebb, - próbálta eltántorítani lányát a kereskedelemtől Kozik Emii, a Palóc Nagykereskedelmi Kft. nyugdíjasa, alapító tagja. Örökébe lépett lánya, Kozik Tí­mea, az első látásra is határozott, energikus jellemet takar. Üzletviteli vezető a cég központjában.- A papámat láttam, mi­ként dolgozik annak idején a volt Palóc Kiskernél, milyen munkát végez. Tetszett a be­osztásával járó utazás, a jö­vés-menés, a különböző in­tézkedések, a sok emberrel való tárgyalás. A kereske­delmi középiskola nyári szünideiben a volt ÉVI ABC-ben dolgoztam, Hú­szamé Évike, aki akkor a bolt helyettes vezetője volt, most pedig a kollégám, sokat segí­tett. Utána a szolnoki Keres­kedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán tanultam tovább. Óriási előnyt jelentett a szaktárgyaknál a középis­kola és a szünidei gyakorlat. A főiskola után a cég ügyve­zető igazgatója Varga Sán- dorné mondta, hogy jöjjek hozzájuk dolgozni. Volt egy másik ajánlatom is, ami Szolnokra szólt. Én a Palóc­kert választottam. Csupán érdekességként említem, hogy a könyvelést és a számvitelt a középiskolában száraz dolognak tartottam. E két tárgytól a főiskolán na­gyon sokat szenvedtem. A közgazdaságtant, az áruis­meretet és a statisztikát vi­szont nagyon szerettem. Együtt a papával Diplomájának megszerzése után az édesapjával dolgozott együtt, aki sokat segített neki abban, hogy a tárgyalásoknál miként kell a partnerekkel szemben viselkednie, mikor, milyen választ helyes adni.- Nemcsak ő egyengette utamat, hanem ügyvezető igazgatónk is. Neki is sokat köszönhetek. Ha szakmai gondom van, most is hozzá fordulok. Amikor ideje en­gedi, akkor a nagyobb akciók lebonyolítását megelőző tár­gyaláson is részt vesz. Ma már odáig jutottunk, hogy elég egymásra nézni, ismer­jük egymás gondolatát, mit szeretnénk elérni a tárgyalás során. Naponta 15-20 tárgyalást bonyolít le, melyből 5-6 elő­zetes bejelentkezéssel zajlik le. Rengeteg ügyet telefonon intéz el.-A cég és vásárlók érde­keit képviselem a tárgyaláso­kon. A szállítói kör nagy ré­szével régi, állandó kapcsola­tom van. Az újaknál a negye­dik, ötödik találkozás után dől el, lesz-e üzleti kapcsola­tunk. Nőkkel könnyebb- A tárgyalásnál a megjelenés is számít?- Igen. Az egyik üzletkötő copfba kötött hajjal, nap­szemüveggel és iszonyatos piszkos kézzel jelent meg, ami nagyon elriasztott. Nem ez a jellemző, de ebből is lát­szik, hogy van jelentősége.- A férfi, vagy a női üzletkö­tők a rugalmasabbak?- A nőkkel könnyebben megértjük egymást. Sajnos nagyon kevesen vannak. A Palóc Nagyker Kft. tagja a CBA-üzletláncnak. A beszál­lítói cégek nagy részével a budapesti központban kötik meg a szállítási szerződése­ket. Ezen a cég ügyvezető igazgatója, mint elnökhelyet­tes is részt vesz. A szerző­déskötéseknél a régiós köz­pontok kívánságait is figye­lembe veszik. A Palóc Nagy­ker raktáraiból 3500-4000 féle cikk kerül az üzletekbe, havonta pedig 50 kamionnal a raktárakba, onnan az üzlet- hálózatba. A kínált termékek száma ennél több az utóbbi helyen, mert az üzletek veze­tői közvetlenül más cégektől is rendelnek árut.- Édesapja belenyugodott a megváltoztathatatlanba ?-Ma már örül. Ismer en­gem. Előttem van még sok idő, bennem pedig sok a tar­talék.-Szavaiból arra következ­tetek, hogy jó céggel kötelezte el magát. így van?- Biztos vagyok abban, hogy a jövőben is minden se­gítséget megkapok vezetőim­től. Sokat szeretnék tenni a szakmáért. Szeretném, ha a legjobbak megragadnának a szakmában, mert van jövője. Nagyon sokan jelentkeznek kereskedőnek, de nagyon ritka az olyan gyerek, aki igazából a kereskedelemmel kötelezte el magát. Ezt mint vizsgáztató is mondom. Na­gyon gyengék áruismeretből.- Bizonyára önt sem kerülte el a kudarc érzése.- Istenigazából nincs olyan, amire emlékeznem kellene. Mindennapos prob­lémákat házon belül, egymás között oldjuk meg.- És a sikerek?-Feloldja az embert. Erő­síti bennem azt az érzést, jól választottam. Ugyanakkor ön­bizalmat ad, de sokat számít, hogy bíznak az emberben. Újabb diploma- Közismert, hogy a keres­kedelemben dolgozók fizetés szempontjából nincsenek el­kényeztetve.- Édesanyámtól tanultam, azt kell beosztani, ami van. Nyilván, örül az ernbéf,'ha többet kap.- Mit vár az új esztendőtől?- Cégünk tovább fejlődjön, még több, sikeres, eredmé­nyes tárgyalást az árufor­galmi csoport tagjaival együtt és hozzá jó egészséget! Tímea Szolnokon szerzett első diplomáját újabbal egé­szítette ki. Tavaly vette át a külker szakon szerzett köz­gazdászdiplomáját. Venesz Károly Szarvasmarhával lépett nászra a béri lankák bölénye Buffalo Luca, a szafaripark új lakója A szafaripark ifjú jövevénye immár sokadik csodája a béri állatseregletnek Luca napján látta meg a napvilá­got a béri szafaripark új lakója, amelyik egy magyar fajta szarvasmarha és egy amerikai bölény nászából született. Béren, az Andezit panzió körül gyakorta látni mangalicákat is, a meglehe­tősen nagy szabadságnak ör­vendő itteni házisertések, és az őket látogató vaddisznóknak kö­szönhetően. A szafaripark új la­kójának ugyancsak a tavaszi szél kedvezett. A Luca-napi születés­ből legalábbis erre lehet követ­keztetni... A félig bölény jószá­got amerikai őseire külleme mel­lett a Buffalo név is emlékeztet­heti. A panzió vezetői névadás­kor fölvetették, viselje a Billy ke­resztnevet - utalva a bujaság amerikai példaképére. Ettől azonban el kellett állja­nak. Két okból is, amibe még a tekintélyes államférfinak kötele­zően kijáró tiszteletet nem is számoltuk: ebből az egyik az, hogy az új jövevény leányzó, másik ok pedig az, szerették volna, ha magyar fajtára utaló rokonságát nevében is fölvál­lalja. Mivel Luca napján szüle­tett, így lett Buffalo Luca, aki immár sokadik csodája Bér állat­seregletének, s tanúja a béri lan­kák szerelemre csábításának. (tarnó) Leesett a (jog)állam Az utóbbi években már na­gyon megtanulhattuk a jogál­lam definícióit. Azonban, ahogy az évek telnek egyre gazdagodik a jelentése. A ka­rácsony utáni első munkana­pon tapasztalatom például arra tanított, hogy a jogállamban a jogok formálásának kiapadha­tatlan forrása van. Az emberi találékonyság pedig megcá­folhatatlan jogalapot teremt, a jámbor polgárok értetlen cso­dálkozása ellenére is. A piac kapujánál megálltam és előkészítettem a megszo­kott' 15' forintot parkolási díjra. Nem-nem, már egy húszas - hangzott a jóindulatú figyel­meztetés. Adom a húszast, ka­pom a jegyet. Ránézek a jegyre - 15 Ft. változatlanul. Ekkor kedvesen rendreutasító kinyilatkoztatás következik. Kérem, ne a jegyet nézze! És a nyakában lógó táskájára mu­tat, amire egy nagy 20-as számjegy volt felragasztva. A csodálkozástól megnémulva begurultam a félig üres par­kolóba. De azóta is lelkiisme- ret-furdalásom van, hogy nem kértem elnézést, amiért ilyen Marsról pottyant zöld- TúTűkénC~a~5izőnylatot néz­tem a kifizetett összeg igazo­lásának, a kapus nyakában lógó táska helyett. Már fel is készültem, ha ezután valame­lyik boltban 1 500 forintos blokk ellenében 2 000 forin­tot kérnének, nem fog leesni a jog(állam), hanem inkább jól megnézem, hogy milyen számok lógnak a pénztáros nyakában.. . Ősz-Farkas Ernő Salgótarján Jánosi Ingrid: Üzemi tanács ugyan van, de semmi szavuk sincs Cáfolja az állításokat az ügyvezető (Folytatás az 1. oldalról) bérezés, hogy ha valaki nem kap prémiumot, jóformán a mi­nimálbért viszi haza. Az előző főnök, Hildebrand idejében, aki teljesítette az 50 százalékot, megkapta a prémiumot, és ő bevonta a döntésbe a techniku­sokat is. Az új vezető felemelte az alsó határt 70 százalékra, és egy személyben dönt arról, ki kap prémiumot. Elég hozzá a legkisebb ellentmondás, már meg is vonta. A kamionok jóval kevesebb árut visznek ki a vál­tás óta, mint korábban. Most már visszasírják az emberek a régi főnököt, de nyíltan senki nem meri ezt hangoztatni. Bár októberben volt jele az elége­detlenségnek, fizetéskor mun­kabeszüntetéssel tiltakoztak. De ennek sem volt túl sok eredménye, csak az, hogy két szalagvezetőt elküldött, mert szerinte ők biztatták fel az em­bereket. A dolgozók érdekeit senki sem védi. Üzemi tanács ugyan van, de minek, hiszen semmi szavuk sincs. Első gon­dolatom nekem is az volt, hogy munkaügyi bírósághoz fordu­lok, de aztán letettem róla: itt én úgysem nyerhetek. Azért mondtam el mindezt, hogy tud­ják meg mások is az igazságot. Kijöttek egymással-Minden váltás szemléletvál­tással is jár - mondja Schilke Markus, a Hammer Hungária ügyvezetője. - Mindig vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják elfogadni. Három évig dolgoztam együtt Hildebrand úrral, és nem azért mentem el ’97 márciusában, mert nem tud­tunk „kijönni” egymással, ha­nem azért, mert egy jobb aján­latot kaptam. Privát emberként sem tudnék róla rosszat mon­dani. Az ominózus mondat - nagy hiba volt, ezt még meg fogják bánni - valóban elhang­zott, csakhogy nem az említett összefüggésben: szárnyra kel­tek olyan hírek, hogy Hildeb­rand úr céget akar alapítani Bá- tonyterenyén, és a Jánosi Ingrid segít a nyelvi nehézségek áthi­dalásában - miközben a Ham- memál dolgozik. Nos, erre mondtam én a már jelzett mon­datot. Érkeztek a panaszok- Az elbocsátásról annyit, hogy Jánosi Ingrid vasalóként került ide, később ugyan kiemelték tolmácsnak, termelésvezető­nek, de szerződésmódosítás nem történt. Az előkészítőre került, de a varrodából folya­matosan érkeztek a panaszok. Számítottam kezdeti nehézsé­gekre, de a panaszok nem szűn­tek meg. Ingrid elment beteg- szabadságra, közben egyszer felkeresett, és volt egy beszél­getésünk: ezen Ingrid azt mondta, idegileg teljesen kime­rült. Azt ajánlottam, pihenjen még, aztán majd találunk vala­milyen megoldást. Elég hosszú ideig volt betegállományban, közben az előkészítőben helyet­tesíteni kellett, szakképzett em­berek vették át a helyét. Nem ő vette le- Miután visszajött dolgozni, az utánszabásra tettük, amelyet nem is csinált rosszul. A prob­léma viszont ott jelentkezett, hogy ő az ötszörösét kereste ezen a területen, mint a többiek, és ez állandó feszültséget oko­zott. Az üzemi tanács is felve­tette, és nem tudtam rá ésszerű magyarázatot adni, hiszen a bé­rét még az előző vezető emelte fel. Felajánlottam, hogy foko­zatosan lejjebb vesszük a bérét addig, amíg eléri a munkaköré­nek megfelelő bérhatárt, ezt azonban ő nem fogadta el: azt mondta, szeretné továbbra is megtartani eddigi életstílusát és életszínvonalát. Nem maradt más lehetőség, mint a felmon­dás.- Jánosi Ferenc prémiumát nem én vettem le, hanem köz­vetlen főnöke, Kövendi József. Az előző vezető idejében Já­nosi úr volt kiemelve, mint a műszerészek főnöke, ennek megfelelően a fizetése is több volt. Én Kövendi urat neveztem ki helyette, aki úgy találta, hogy az elvégzett munkához képest magas a bére. Az sem fedi a valóságot, hogy soha nem volt időm vele beszélgetni, több ízben is leültünk, de soha nem sikerült az álláspontokat közelíteni. Arról pedig, hogy előttem nem volt szabad a régi főnököt emlegetni, csak annyit, hogy az ő ideje elmúlt, ne érvel­jen vele senki. Azt pedig egye­nesen nevetségesnek tartom, hogy visszaesett volna a terme­lés: meg lehet nézni a jelenté­seket, amikor átvettem a gyárat, 33 százalékon állt a termelés, ma ez a mutató november vé­géig 78 százalékot mutatott. Nyomós okok-A korábbi időszakban való­ban hat német dolgozó volt itt, legtöbbjét a cég bocsátotta el, de olyan is volt, aki magától ment el. Az új szemlélet ugyanis sokaknak nem tetszett: csak azért, mert német, senki sem élvezhet külön előnyöket. Az sem fedi a valóságot, hogy én emeltem volna fel a száza­lékhatárt, amelytől már kapható a prémium: az előző vezető ál­lapította meg a 70 százalék mi­nimumot. Ha pedig valakitől megvonjuk azt, annak nyomós oka van, nem igaz, hogy indok­lás nélkül elvesszük.-A Jánosi házaspár arra is utalt, hogy októberben sztrájk volt, melynek következtében két szalagvezetőt elbocsátot­tam. Valóban volt egyfajta elé­gedetlenkedés, de ez sem érin­tette az egész termelést, csupán a három szalagot. Ennek pedig az volt az oka, hogy júniusban másfajta premizálási rendszert vezettünk be, amelynek alapján októberben fizettük először a béreket, addig folyamatosan korrigáltunk. A fizetés után az üzemi tanács jelezte - ez is bi­zonyítja, hogy igenis működik -, hogy sztrájkkal fenyegetőz­nek egyesek. Arra kértem őket, szedjenek össze legalább öt példát arra, hogy milyen prob­lémák vannak, és beszéljük meg. Ha viszont nem kezdenek el dolgozni, mindenkit - tehát nem csak a szalagon dolgozókat - hazaküldök. Az üzemi taná­csot megbíztam, készítsen listát, ki akar itt dolgozni. Érdekes módon mindenki feliratkozott, később aztán kiderült: a két sza­lagvezető nem volt megelé­gedve a fizetésével. Rendkívüli felmondással elbocsátottam őket, de felajánlottam, hogy egyhavi bérüket kifizetjük. Ok ezt nem fogadták el, bíróságra adták, december 11-én meg is volt a tárgyalás. Az a határozat született, hogy egyhavi bérüket ki kell fizetni, és nem rendkívüli felmondással, hanem közös megegyezéssel távoznak. Érde­kes a visszhang: a két dolgozó azt mondja, ő nyert a bíróságon, mi viszont azt mondjuk, a cég nyert. Az igazsághoz még hoz­zátartozik, hogy 26 dolgozó ön­ként távozott tőlünk, de csak hat ember van, akinek a távozását sajnálom. Nem hiányzott ez még év végén, de szerencsére a ter­melés még csak egy százalékkal sem esett vissza. Azóta megér­tették a dolgozók is, hogy az új premizálási rendszer sokkal jobb, mint a régi: a 100 százalé­kos teljesítmény korábban 13 ezer forint prémiumot jelentett, most ugyanerre a százalékra 18 ezer forint fizethető. Mindent megtesznek- Őszintén sajnálom, hogy még mindig akadnak olyan embe­rek, akiknek az a célja, hogy zavart okozzanak, rossz hírét keltsék a cégnek. Kétlem, hogy állításait bizonyítani is tudná, márpedig bizonyítékok nélkül mindez akár rosszindulatú rá­galmazásnak is minősíthető. Mi mindent megteszünk azért, hogy jó körülmények között dolgozhassanak munkásaink, és ami még fontosabb: tisztes­ségen meg is fizethessük őket. Ez az év volt a bizonyíték arra, hogy ez a gárda képes arra, hogy jól dolgozzon, többet ter­meljen. Márpedig ha többet termel, akkor van mit szétosz­tani is. Hegedűs Erzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom