Nógrád Megyei Hírlap, 1998. december (9. évfolyam, 281-304. szám)

1998-12-01 / 281. szám

Mit csinálnak az alelnökök? Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke rendelkezett Tő- zsér Zsolt - aki az általános helyettes funkciót is betölti - és Betz József alelnök munkamegosztásáról. 2. oldal Üzenet Varsányba útügyben Egy varsányi olvasónk a falut Szécsénnyel összekötő út rossz állapotát kifogásolta. A Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. képviselője válaszol. 3. oldal Újra telt ház az uszodában- -Küiitte volna néhány évvel ezelőtt, hogy az úgynevezett ebihal-úszóverseny Salgótarján legnépesebb diáksport­eseményévé válik. 7. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP AH60LNYELV-LECKE I'm afraid so. Attól t; flrtok. ILS Nyelviskola BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 3100 Salgótarján, Meredek u. a S: 32/316-244. 1998. DECEMBER 1., KEDD / IX. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ARA: 46 FORINT mám wmmmmmm Megnyílt a tizenegyedik zománcművészeti alkotótábor kiállítása Életteli színfantázia a könyvtárban A Bóna Kovács Károly Galéria újabb képzőművészeti tárlatnak adott otthont fotó: gyurián Szlovák népszokások Holnap: magazin A Szlovák Köztársaság Buda­pesti Nagykövetsége, a Buda­pesti Szlovák Intézet, a Ma­gyarországi Szlovákok Szö­vetsége, a Budapesti Szlovák Önkormányzat és a Magyaror­szági Szlovákok Keresztény Társulása december 4-én, pén­teken 18 órától „Boldogságot adj e földnek” címmel kará­csonyi koledákból és népszo­kásokból válogató, orgonamu­zsikával kísért estet rendez a budapesti Deák téri evangéli­kus templomban. * December 2-án, szerdán ismét megjelenik lapunkban a két­nyelvű Szlovák Magazin. Cí­mek a tartalomból: Hlacsok Mihályné ősei is Patvarcon születtek; Újra próbál a le- géndi menyecskekórus; „Itt vagyunk Magyarországon”: Vándorló ifjúság - Szabad val­lásgyakorlás; Adventi gondo­latok. Felakasztotta magát Holttest a dűlőben Egy salgótarjáni illetőségű, ko­rábban már keresett férfi holt­testére talált egy járókelő teg­nap Ságújfalu és Magyargéc között a Pályi-dűlőben. A szé- csényi rendőrkapitányság mun­katársai bűncselekményre utaló ijejet nem találtak, a szerencsét­len férfi felakasztotta magát. A salgótarjáni Balassi Bálint Könyvtár Bóna Kovács Ká­roly Galériájában tegnap tar­tották a tizenegyedik zo­máncművészeti alkotótábor ünnepi kiállításmegnyitóját. Az SVT-Wamsler Rt. immár több mint egy évtizede látja vendégül minden nyáron a két­hetes zománcművészeti alkotó­táborba érkezett művészeket. Idén nemcsak Nógrád, hanem az ország más tájairól is sokan dolgoztak itt, hogy a tűzzománc rejtelmeivel ismerkedjenek, s újabb alkotásokkal gazdagítsák az értő és érdeklődő nagykö­zönséget is. Az ünnepi megnyitón Balog Péter (gitár) működött közre. A kiállítást Miklósi László, az SVT-Wamsler Rt. vezérigazgató­jának kereskedelmi helyettese nyitotta meg. Hangoztatta, hogy a jelen gyűjteményes tárlat nem­csak emlékidéző, hanem egyúttal a jövő reményét is magában hor­dozz.' , hiszen a gyár a továbbiak­ban sem mond le a hozzá érkező művészek támogatásáról, jövőre is megnyitja az alkotótábor ka­puit. Sőt tervezi, hogy a résztve­vők köre még tovább táguljon. A jelen kiállításon 27 művész alkotásait tekinthetik meg az ér­deklődők január 10-ig. Nógrád is jódhiányos terület - Sóshartyáni misszió iskolákban, óvodákban? Ahol a víz, ott a kezdet? Jól fizet az ötös Az ötöslottón két darab teli- találatos szelvényt találtak. Nyereményük egyenként 136 946 661 forint. A né­gyesekre 398 638, a hárma­sokra 4847, a kettesekre 334 forintot fizetnek. A hatoslottón sem telitalála- tos, sem 5+1 találatos szel­vény nem volt. Az ötösök 49 304, a négyesek 1246, a hármasok 320 forintot ér­nek. A sóshartyáni jódaqua már kapható megyénk városainak magánpatikáiban, s később a többi gyógyszertárban is hoz­záférhető lesz. A palackozó­üzem vezetőjének álma, a Nóg- rádból induló nemzeti egész­ségvédő program azonban még az előkészületeknél tart. Dr. Puskás István ügyvezető igazgató célja az, hogy a tágabb értelemben vett „lelőhelyén” a megye településein, a kereske­delmi sápok nélkül jutna el a lakosokhoz a „kincset érő” gyógyvíz. Puskás doktor a napokban is ezért járt Salgótarjánban: a vá­rosházán elmondta ajánlatát, miszerint - a megelőzésben nagy szerepet játszó jódaquát az önkormányzat vásárolja meg az iskoláknak, óvodáknak. A szállítmányokat ő maga juttatná célba. Azt szeretné elérni, hogy az országos megelőzési prog­ram, mint egy népegészségügyi üzenet innen indulna. Egyebek mellett azzal érvelt, hogy Nógrád is jódhiányos te­rület, s az általa javasoltakkal kikerülhető a drága jódtabletta alkalmazása. A palackozott gyógyvíz negyedannyiba kerül, mint a külföldi pirula. A vá­laszra még várni kell. Napirenden a 1999-2000. tanévi beiskolázás Újabb 1956-os emléktábla A salgótarjáni közgyűlés hétfői ülésén egyebek között tájékoz­tató hangzott el az önkormány­zat közszolgáltató kft.-i kintlé­vőségeinek alakulásáról, s ezzel összhangban a LARES Otthon Megőrzéséért Közalapítvány működéséről, megválasztották a Pro Űrbe és Pro Arte bizottsá­gok tagjait, valamint döntés szü­letett 1956 Nógrád megyei áldo­zatainak emléket állító újabb emléktábla elhelyezéséről. (Folytatás a 2. oldalon) Testületi ülés Szécsényben Személyi döntések Tegnap újból ülésezett Szé- csény Város Önkormányza­tának képviselő-testülete. Először személyi ügyekben döntött. A testület Máté Csaba pol­gármester javaslatára alpol­gármesternek választotta Varga Bélát és Reznicsek Lászlót. A két alpolgármester a testület előtt letette az esküt. A kilencfős oktatási, műve­lődési, ifjúsági és sportbizott­ság elnöke Szenográdi Ferenc lett. A hétfős városfejlesztési és műemléki bizottság elnöké­nek a képviselő-testület dr. Serfó'zőné dr. Fábián Erzsé­betet választotta meg. Az önkormányzati képvise­lők a lapzárta idején egyéb ügyeket tárgyaltak. Gyarmati sikerek Ügyes kishegedűsök Háromévenként rende­zik meg Szombathelyen a Koncz János nevét viselő országos hegedűsver­senyt. A hét végén megtartott versenyen kiemelkedően szerepeltek a balassagyar­mati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola diákjai: az I. korcsoport első díját Bok­sái Réka szerezte meg, ta­nára Móri Péterné. Gyar­mati siker született a II. korcsoportban is, hiszen az első díjat Banda Adám hozta el, tanára Per- neczkyné Baranyi Klára. Az ifjú művészjelölteket Perneczky Zsolt kísérte zongorán. Köszönjük, hogy a legnézettebb műsorok közé emelték produkciónkat! minden kedden 18 órakor a Salgótarjáni Városi Televízióban Médiapartnerünk a Nógrád Megyei Hírlap. Eső után késő lesz Jó néhány hete már, hogy Salgótarjánban, az Acélgyári útról, a Petőfi iskola központi épülete mellett elhaladó Dózsa György úton ezek a gödrök éktelenkednek elsősorban az ott lakók nem kis bosszúságára. De szembe tűnnek a csak arra járóknak is. S az még a kisebbik baj, hogy látványnak kifejezetten csúnyák, a nagyobbik, hogy balesetveszé­lyesek is ezek „szemétgyűjtő” üregek. S rá­adásul semmilyen figyelmeztető jel nincs a gödrök környékén. Vajon meddig várnak az illetékesek -s, hogy egyáltalán kik ők, azt többszöri neki­futásra sem sikerült megtudnunk-, amíg valaki beleesik, s eltöri a végtagjait, hogy rosszabb eshetőségre ne is merjünk gon­dolni. A bajt megelőzni kell(ene) tehát, mert - mint egy aprócska szó közbeiktatásával - kissé átalakított közmondás tartja: Eső után késő (lesz) a köpönyeg. FOTÓ: GYURIÁN TIBOR Utaspanasz Vizslás-Újlakról - A sofőrök csak intenek és mennek tovább Volán-utasítás: stop a megállóban! Megszokott látvány reggelente, hogy a vidékről Salgótarjánba közlekedő autóbuszokon szinte egymás lábán állnak az embe­rek. Gyakorta előfordul az is, hogy egyik-másik megállóban már fel sem férnek az ott várakozó utasok, de nincs gond, hi­szen pár perc múlva ott a következő járat.- Reggelente három-négy busz is megy Salgótarján felé 7 óra tájban - panaszolja Fe­renci József vizslás-újlaki ol­vasónk.- De nem érünk vele sem­mit, mert egyszerűen meg sem áll, csak int, majd jön a következő. Az pedig újra csak int, megismétlődik ez éppen annyiszor, hogy akiknek fél nyolcra kellene beérni a mun­kahelyre, iskolába, szépen el is késnek. A diákok gyűjtik az igazolatlan órákat, a dolgozók pedig rettegnek attól, hogy mikor köszönik meg munká­jukat a sorozatos késések mi­att.- Jeleztük mi már több íz­ben hol Salgótarjánban, hol Bátonyterenyén a Volánnál, mikor hová küldözgettek bennünket, jómagam is töb­bízben telefonáltam, ígérik a változást, aztán minden ma­rad a régiben. Hát ki bírja ezt?! Olyan sokat kér az a húsz-huszonöt ember, aki megváltja a bérletét vagy ép­pen megvásárolná a jegyét?!- Valóban több utaspanasz érkezett a közelmúltban Vizs­lás-Újlakról - kezdte Vérségi Pál, a Nógrád Volán Rt. sze­mélyszállítási üzletágának igazgatója.- Az első jelzések nyomán mentek ki kollégáim a hely­színre és azt kellett tapasztal­nunk, hogy a bejelentések va­lósak. Éppen ezért összehív­tuk az érintett gépkocsiveze­tőket, megkapták az eligazí­tást, hogy mindenképpen meg kell állniuk az említett megál­lóban.- Ha ennek ellenére azt. ta­pasztalják utasaink, hogy to­vábbra is megállás nélkül ha­ladnak tovább, úgy kérjük, je­lezzék nekünk ezt, hogy meg tudjuk tenni a megfelelő in­tézkedést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom