Nógrád Megyei Hírlap, 1998. október (9. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-02 / 256. szám

Meg kell tanulni a gyerekekkel kommunikálni / Életvezetési ismeretek Csaknem harminc felnőtt, fiatal és családos - pedagó­gus és rendőr - négy napon keresztül azért tanult, gya­korolt egy tanfolyam kere­tében a salgótarjáni rend­őrkapitányságon, hogy olyan életvezetési ismere­tekre és készségekre tegyen szert, amelyek segítségével jobban kezelhetik a fiatal­kori devianciákat. A tanfolyamon részt vettek közül véleményt mondott Ko­vács Jánosné a salgótarjáni Arany János Általános Isko­lából, Plahi Józsefné a bá- tonyterenyei szakközépisko­lából, Híves Éva, aki pedagó­gusmúlttal a rendőrségen dol­gozik bűnmegelőzési beosz­tásban. Ő DADA-oktató is, akár csak rétsági kollégája. Kovács Sándor és balassa­gyarmati kollégája Körmendi Ákos. Egyöntetűen vallják, hogy a mindennapi munkából való kikapcsolódás mellett, az alkotó játszás izgalmait hozta ez a tanfolyam. S természete­sen az önismeret elmélyülé­sével járó kínokat és örömö­ket, s nagyon sok új, haszno­sítható ismeretet.- Az itt lezajlott életszerű játékokra szükség lenne a kö­zépiskolában is - mondja Plahi Józsefné. - Az itt átéltek engem új energiával töltöttek fel.- Én DADA-oktató vagyok - szól közbe Híves Éva. - Ko­rábban hosszú éveket tanítot­tam. Nekem az empátia és a tolerancia fejlesztésében segí­tett ez a tanfolyam. Úgy vé­lem, hogy az itt résztvevő hi­vatásos rendőrök is jól alkal­mazhatják ezeket az ismere­teket például a kihallgatások alkalmával. (Folytatás a 3. oldalon) Eltűnt tyúkok, összetört kocsik: négy nap az ügyeleteken Véres angyal Nagy sikerrel zárult a hagyományos kárpát-medencei találkozó Mesés napok Salgótarjánban gálával Tamás Béla oltszemi kisdiák, kategóriájának első helyezettje fotó: ottmár Sándor Előzetes letartóztatásba he­lyezte a Salgótarjáni Városi Bíróság a héhalmi M. I.-t, aki még a múlt hét közepén több késszúrással életveszélyesen megsebesítette egyik ismerő­sét a helyi Kék Angyal presz- szóban. Eljárást folytat a rendőrség egy becskei férfi el­len is, aki csütörtökön éjjel bántalmazott és megerősza­kolt egy nőt. A gyanúsítottat őrizetbe vették. Szombaton a salgótarjáni helyi járati autóbusz-állomá­son felakasztva találtak egy buszsofőrt — a szemlebizottság kizárta az idegenkezűséget. Vizsláson - még pénteken - verekedésnél, egy salgótarjáni diszkóban bombariadónál, a pilinyi polgármesteri hivatal­ban pedig szintén garázdaság­nál intézkedtek a rendőrök (az utóbbi helyszínről egy nőt elő­állítottak). Három Trabantból az akkumulátor, Bérről hatvan tyúk, míg Tarról egy német férfi Mercedese tűnt el. A hét második felében is folytatódott a baleseti hullám a nógrádi utakon: Bercelen ke­rékpározó gyereket lökött fel egy váratlanul kinyíló kocsi­ajtó, Nógrádon pedig két autó ütközött, az elsőbbségadási szabályok megsértése miatt. Mindkét esetnek egy-egy könnyű sérültje van. Csütörtökön késő este Ka- rancsalján, a Rákóczi úton egy Barkas járt szerencsétlenül: jobb kanyarban a bal oldali villanyoszlop állította meg, vezetőjét a mentők súlyos ál­lapotban vitték kórházba, de ehhez előbb a feszítővágóval érkező tűzoltóknak ki kellett szedni őt a ronccsá vált kis­buszból. Salgótarjánban immár harma­dik éve rendezlek meg október 29-30-án a kárpát-medencei mesemondóversenyt, amely ki­egészült egy (Földi Péter zsű­rizte) meseillusztrációs _pályá­A gyakorlat feltételezett ese­ménye: üzemzavar keletkezik a paksi atomerőműben, ennek so­rán megsérül az egyik reaktorb­lokk egyik gőzfejlesztője és ra­dioaktív víz kerül a légtérbe. A veszély elhárítása, a lakosság gyors és hiteles tájékoztatása, mentése azok a feladatok, ame­lyek összehangolt és hatékony munkát, összefogást követel­nek számos hatóságtól, szerve­zettől. A gyakorlatba bekapcso­zattal is. Az öt ország 116 gyermek résztvevőjével létre­jött verseny színvonalas gála­műsorral zárult október 30-án este a József Attila Művelődési Központban. lódnak a megyék is, így a Nóg- rád Megyei Védelmi Bizottság is, amelynek titkára Ökrös László ezredes. Őt kértük, adjon rövid tájékoztatást a részletek­ről.- A feltételezett nukleáris baleset következtében kiala­kuló vészhelyzet felmérésének és a baleset Nógrád megyét érintő következményei mérsék­lésének és felszámolásának gyakorlása lesz ezen a napon a Sepsiszentgyörgyről, Olt- szemről, Okíándról, Fülekről, Rozsnyóról, Beregszászról, Bácskatopolyáról, és természe­tesen Magyarország több (Folytatás a 3. oldalon) törzsvezetés feladata. Bár la­kosságmozgatásra, konkrét lé­pésre nem kerül sor, de a me­gyei védelmi bizottság nukleá­risbaleset-elhárítási szervei in­formációs, értékelő, elemző és operatív munkacsoportja, s azon belül a polgári védelem­mel, távközléssel, szállítással, mentéssel, egészségvédelem­mel, közellátással foglalkozó alcsoportjai gyakorolják, elmé­letben „átismétlik” és össze­hangoltan végzik az ezzel kap­csolatban szükséges intézke­déssorozatot.- Melyek ezek? (Folytatás az 3. oldalon) Támogatások kisvállalkozóknak Nem célszerű a kötelező ka­marai tagság kérdését hóna­pokig, évekig lebegtetni, nem szabad a vállalkozókat hosz- szú ideig bizonytalanságban tartani - nyilatkozta Tolnay Lajos elnök a Magyar Ke­reskedelmi és Iparkamara elnökségi ülését követően. A hét végi tanácskozáson a kis- és középvállalkozások helyzetét, fejlesztésük lehető­ségeit tekintették át. Megerősí­tették a kamarai szakértők által kidolgozott javaslatokat, ame­lyeket hamarosan eljuttatnak a kormányhoz. Ezek között sze­repel a vállalkozások admi­nisztrációs terheinek csökken­tése, az adózási és társadalom- biztosítási rendszer egyszerűsí­tése, az átalányadózás körének kiszélesítése, a hitelhez jutási rendszer erősítése és nem utol­sósorban új elemekkel történő kibővítése. A gazdasági kama­rák ajánlják, hogy a mikrovál- lalkozások 1-3 milliós hitel­igényének finanszírozását a továbbiakban is hasonló prog­ram keretében valósítsák meg. A kis- és középvállalkozások finanszírozásához jelentős tő­keinjekcióra van szükség, ezért a kamara azt javasolja, hogy az állami költségvetésből különít­senek el egy új, 6-8 milliárd forintos alapot e vállalkozások támogatására. Ami az idegenforgalmi ága­zatot illeti: az Országos Ide­genforgalmi Bizottság és a szaktárca 200 millió forintos céltámogatási keretet hagyott jóvá, és ezt a kamara ugyanek­kora összeggel egészítette ki. Szerencsés számok Ötöslottó: 2,12,31,46,87. Jókerszám: 368773. Hatoslottó: 1, 14,16, 33, 36, 41. Pótszám: 10. November 3-án INEX-2 HUN nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat hazánkban Riasztás, hiteles tájékoztatás, mentés Mint arról már írtunk, november 3-án egész napos nemzetközi nuk­leárisbaleset-elhárítási gyakorlat kezdődik Magyarországon. A mintegy 30 ország együttműködésével zajló INEX-2 HUN-t magyar kormánybizottság vezeti élén a belügyminiszterrel. Magabiztos Stécé-siker - Közepes színvonalú mérkőzésen az SBTC NB I-es labdarú­gócsapata a szombati mérkőzésen 3-0-ra legyőzte a Soroksár együttesét. Képünkön: ritka támadásaik egyikét vezetik a vendégek. Tudósítás a Sporttükörben fotó: ottmár Közös hajón a sztárokkal, Roger Moore-ral és Silvester Stallone-val Egy nagy Volán-kormányos búcsúja Másfél millióhoz közeli levezetett kilométer, rengeteg élmény, s mindezekből adódó élettapasztalat, átörökítésre méltó bölcse­letek: dióhéjban ezek jellemzik Szabó Józsefet, a Nógrád Volán Rt. buszvezetőjét, aki nemrégiben vonult nyugdíjba. Valószínű, hogy sokak számára (miután beazonosították a fénykép alapján) ezen írásnál többet jelent az a személyes kapcsolat, melynek során - egy-egy utazás alkalmával - közvetlen kontaktusba kerültek Szabó Józseffel. Vezetői szerint intelligenciát képviselt szakmai hozzáértése mellett az általa vezetett járatokon. Nem csupán vezette a buszt, hanem gondos­kodott utasairól, nemkülönben a rá bízott több tízmilliós, egyre modernebbé váló autóbuszok­ról. A volánnal 1962-ben „akö­vösként” kötött barátságot, s a Volántól napjainkban vett bú­csút. Különösen az 1978—1992. közötti időszak történései fe­ledhetetlenek számára, hiszen cége és az IBUSZ közötti szer­ződésnek köszönhetően jófor­mán egész Európát beutazta. Ankara, Stockholm, Lyon, Varsó és a Krk-szigetek voltak a sok-sok ezer megtett kilomé­ter legemlékezetesebb állomá­sai, melyekről megmosolyog­tató emlékei is maradtak. Bár akkor, élesben, egyáltalán nem volt olyan könnyed a helyzet.- Az egyik török út során 20 diákot szállítottunk, s amikor a határra érkeztünk, akkor derült ki, hogy a tolmács nem tud tö­rökül... Máig nem tudom, hogy keveredhetett a csoportba - em­lékezik Szabó József.- Mit tesz ilyenkor a „ min­denes” sofőr?- Szerencsére szinte minden fontosabb nyelvből értünk 50-60 szót. Igaz, amolyan konyhanyelven, de hát adott esetben életmentő lehet. Ez tör­tént akkor is.- Nem hiába mondtam a mindenest, hiszen magam is ta­pasztaltam, hogy különösen balkáni viszonylatban a sofőrök leleményességén múlik a határ- átkelés gyorsasága, sőt milyen­sége. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom