Nógrád Megyei Hírlap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

Jí>r Európa-nap, üzletember-találkozó Megyénkben is demonstrálnak Október 2-án nyílik a VII. „Ipoly” magyar-szlovák regi­Tegnap Salgótarjánban találkoztak a megye gabonater­onális kiállítás és vásár, melynek fó'védnöki tisztét az meló' gazdaságainak képviselői, akik csatlakoznak a ga­idén Orbán Viktor miniszterelnök vállalta fel. 2. oldal bonatermelők országos demonstrációjához. 3. oldal Fradi-várás Salgótarjánban Pénteken Salgótarjánba érkezik a Fradi öregfiúk-labda- rűgócsapata és Zagyvarónán a hasonló korú gárdával ját­szik jótékonysági mérkőzést. 11. oldal NOGRAD HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1998. OKTÓBER L, CSÜTÖRTÖK IX. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ÁRA: 34 FORINT, ELŐFIZETVE 25,70 FT 0n jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! „Áramütés” tartozásban mérve Heggyé nőtt szerencsétlenség Amikor az ember bajából ügy és egy kötegnyi irat­halmaz lesz, ténymegálla­pító jegyzőkönyvvel, bíró­sági végzéssel, némely fül­nek és szemnek meg kell bo­csátani, hogy mindebből csak azt hallja, látja meg, hogy a főszereplő fuldokol a feje felett csapkodó hullá­mokban. A mátraverebélyi N. Lajos termetes férfi lehetett évekkel ezeló'tt. Testalkata azonban már csak nyomokban viseli fiatalos erejét, önbizalma el­elhagyja. Szemei szinte kö­nyörögnek, tekintetéből su­gárzik a talaját vesztett egyén bizonytalansága. Hogy mi tör­tént vele? A válasz egyszerű: tartozik az áramszolgáltató­nak. A miértre azonban sok­kal bonyolultabb felelni. Mátraverebélyi családi há­zában az éjszakái árammérő órával már ’94-ben majd ’95- ben is gond volt, a villogója elromlott, ezt a családfő je­lezte a szolgáltatónak, s a ja­vítás meg is történt. Ezek után nem figyelt a fo­gyasztásmérőre, egyrészt, mert - mint mondja - nem kérték erre, másrészt volt me­leg víz, újra világított a bojler kis piros lámpája, ha hozták a (Folytatás a 4. oldalon) Szolgálat legyen a közszolgálat Közgyűlési támogatás a Madzsar József kórház-rendelőintézetnek Nem kell visszafizetni a hitelt Ebben a felállásban ” október 15-én találkoznak utoljára fotó: rigó Tibor Fontos, hogy a közigazgatás­ban dolgozók ne csak szak­mailag feleljenek meg a ma­gas elvárásoknak, hanem er­kölcsileg is. Ügyfeleikkel - dolgozzanak bárhol az országban - szembeni bánásmódjukban a humanitás, tü­relem, tolerancia vezérelje tevé­kenységüket, mert csak ez jelent­heti valóban a polgárok közössé­gének a szolgálatát - fogalmazták meg a Nógrád Megyei Államigaz­gatási Kollégium tegnapi ülésének résztvevői a készülő köztisztvise­lői etikai kódex vitájában és az ez­zel kapcsolatosan megfogalmazott Tegnapi ülésén módosította 1998. évi költségvetését Pásztó város önkormányzata. A döntésre azért volt szük­ség, mert a szociális törvény szellemében az ország legtöbb önkormányzatához hasonlóan rendeletet alkottak a nehéz kö­rülmények között élő, önhibá­jukon kívül hátrányos helyze­tűek felgyülemlett adósságai­nak enyhítésére, lakáskörülmé­ajánlásban. Dr. Fogarasi József, a Magyar Közigazgatási Kar elnöke az MKK működésének tapasztalatait, tevékenységének irányait és perspektíváit ismer­tette előadásában, külön is kie­melve azokat a feladatokat, me­lyek hazánk EU-csatlakozásá­nak folyamatában a köztisztvi­selői karra vár. Dr. Farkas Imre, a Nógrád Megyei Közigaz­gatási Hivatal vezetője az MKK Nógrád megyei tagozatának ed­digi tevékenységéről számolt be a kollégiumi ülésen, majd a szakha­tósági tevékenység tapasztalatairól hangzott el tájékoztató. nyeik javítására. A képviselő- testület foglalkozott a közelgő helyhatósági voksolással is, el­fogadva a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztá­sára készült előterjesztést. Be­számoló hangzott el a városi hivatásos önkormányzati tűz­oltóság munkájáról, és pályá­zat kiírásáról döntöttek tűzol­tóparancsnoki munkakör be­töltésére. Nem kell visszafizetni a me­gyei Madzsar József kórháznak azt a 30 millió forint összegű hitelt, amelyét egykor Nógrád Megye Közgyűlése nyűjtott az intézménynek. Erről egyhangú szavazással határozott tegnapi ülésén a testület: a hitelt „vissza Az agrárfejlesztési bizottság elő­terjesztését elfogadva, 1,2 milliót szántak szaktanácsadásra, 40,8 milliót mezőgazdasági célü fej­lesztésre és 16,1 milliót tenyészál­lat-tenyésztésre. Ezzel idén kime­rítették a 240 milliós keretet. Másodikként a területfejlesztési célelőirányzat első és második fordulójára benyújtott, eddig még nem térítendő kölcsönné” mi­nősítette. A döntés előtt meghallgatták dr. Szabó Márta főigazgató asz- szony tájékoztatóját a kórház­rendelőintézet adósságállomá­nyának alakulásáról, gazdasági helyzetéről. Ebből kiderül, hogy el nem bírált pályázatokról döntöt­tek. Tizenegy elképzelést, illetve két további pályázatot támogattak, miután utóbbiak pénzügyi felül­vizsgálata megtörtént, összesen 73,6 millió forinttal. Öt újabb pá­lyázatot pénzügyi felülvizsgálatra rendeltek, egyet tartaléklistára tet­tek. A támogatott elképzelések ré­vén 412 milliós fejlesztés valósul a megyei kórház tavaly nyáron meglevő 244 millió forint ösz- szegű adóssága napjainkra 76 millióra csökkent. Viszont Sal­gótarjánban is jelentkezik, ami országos probléma: a ki nem fi­zetett ügyeleti díjak (Folytatás a 3. oldalon) meg, amely 165 új munkahelyet teremt. A következőkben a területi kie­gyenlítő keret 3. fordulójára be­nyújtott pályázatokat bírálták el. A többszörös túljelentkezésből, a kistérségek javaslata alapján végül is 30 projekt kapott 156,3 millió forint támogatást. Ebből a salgó­tarjáni kistérség 8, a rétsági 6, a balassagyarmati 6, a bátonytere- nyei 5 és a pásztói 5 pályázattal érdekelt. A támogatottak között volt a salgótarjáni hulladéklerakó (Folytatás a 3. oldalon) Önkormányzatok és a bank Ma délelőtt tíz órakor kez­dődik a balassagyarmati városházán az a tanácsko­zás, melyen az Országos Takarékpénztár Rt. me­gyei és városi vezetői, va­lamint a Balassagyarmat környéki polgármesterek együttesen értékelik az utóbbi esztendő gazdálko­dásával kapcsolatos közös dolgaikat. Tegnap Salgótarjánban tartottak hasonló célú össze­jövetelt a banki szakembe­rek és a Tarján környéki polgármesterek a Strand Hotelben. Meghívott elő­adóként „Esélyek és veszé­lyek” címmel tartott tájé­koztatót dr. Vértes András, a Gazdaságkutató Rt. elnök­vezérigazgatója is, aki ma Balassagyarmatra is elláto­gat. Nem lökték, kiesett Manapság már nem ritka eset - sajnos hogy vala­kit kilöknek a vonatból. Korábbi években előfor­dult ez a salgótarján-hat- vani vonalon is. Tegnap délelőtt arról beszéltek Salgótarjánban, hogy a vasúton egy lányt kilöktek a kocsiból. Azt már nem is merjük le­írni, hogy mennyi egyéb ki­egészítő információ hangzott el az esettel kapcsolatban. Igen vad történetek. Érdeklődésünkre a megyei főkapitányság ügyeletese elmondta, hogy valóban tör­tént egy eset szerdán reggel Bátonyterenyén. A reggel hét óra után Salgótarjánba tartó vonat egyik kocsijából kiesett egy fiatal lány. Tehát kiesett, és nem kilökték. A pásztói lányka figyelmetlen volt, azért esett ki. A követ­kezmény: eltörött a csuklója. Bűncselekményről szó sincs. Módosították a költségvetést Pásztón Enyhítik az adósok terheit Űjabb támogatásokról döntött a megyei területfejlesztési tanács Készül a hosszú távú koncepció Keddi, maratoni ülése első napirendi pontjaként az idei agrár­többlettámogatási keret még hátralévő részének, mintegy hat­vanmillió forintnak a felosztásáról döntött a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács - tájékoztatta lapunkat Holles Mik­lós, a testület operatív munkaszervezetének vezetője. Közösségi terem társadalmi munkában Bátonyterenyén Példát mutattak a vezetők Tegnap vették birtokba a létesítményt Tegnap adták át hivatalosan a bá- tonyterenyei rendőrkapitányságon azt á közösségi termet, amelyet a Bátonyterenye Közbiztonságáért Alapítvány és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság hathatós támogatásával tár­sadalmi munká­ban épített a helyi állomány. — Az alapít­vány finanszíro­zásának kö­szönhető, hogy felépülhetett az épület, amely ér­tekezés, tanács­kozás, testedzés céljára egyaránt alkalmas - mondta Juhász István, Bátony­terenye rendőrkapitánya. - A mai naptól itt lesz a járőrök pihenőhelye is. E területen ta­valy csak füvek és fák voltak. Az építéskor a társadalmi munkaórákat senki nem szá­molta: elöl jártak a vezetők jó példával. Az alapásástól a be­tonozásig mindent társadalmi munkában, a polgárőrök segít­ségével építettünk fel.- Az összefogás jelképe­ként veszem át ezt a kulcsot, - mondta dr. Máthé István rendőr ezredes, a főkapitány­ság közbiztonsági igazgatója. - Örülök, hogy ilyen széles körű összefogással sikerült ezt a közösségi házat létrehozni. Átadom a kulcsot Bencsik Ernő rendőr főhadnagynak. Ezután Bátonyterenye rendőrkapitánya ajándékcso­magot adott át Várszegi István gondnoknak és György János szabálysértési előadónak, akik a legtöbb társadalmi munkát végezték. Háziorvos kerestetik a salgótarjáni vásártéri rendelőbe Már ránézésre is gyógyítani fog Az elmúlt hetekben leginkább csatatérre hasonlított Salgótar­jánban az Úttörők út 3. szám alatti orvosi rendelő, amelyet a megyeszékhely vezetése szó szerint újra cserél fel. A széles körű szakmai és lakossági igényeket kielégítő rendelő várhatóan no­vember elején kerül átadásra.- Valóban egyszerűen kicseré­lik a régit újra? - kérdezem óvári Pétert, a polgármesteri hivatal egészségügyi és szo­ciális osztályának vezetőjét.- „Karthágói” alapokon nő fel az új orvosi rendelő a régi helyén. Persze ez eset­ben szükségszerű volt a földdel való egyenlővé tétel, csakhogy itt nem sóval, ha­nem korszerűsítő munkála­tokkal „hintik be” a helyisé­geket.- Milyen lesz az új rendelő?- A teljes fűtés-, világítás­és vízhálózat-korszerűsítésen túl a bútorzat és a gyógyító munkát segítő felszerelés is a kor követelményeinek meg­felelő színvonalú lesz. A munkák során a volt iskola­fogászat helyiségeit is fel­használták, s az ÁNTSZ- normának megfelelő orvosi rendelő az eddigi kettőből három munkahelyesre bővül.- Ki lesz a harmadik orvos? — A dr. Pattogató Mária és dr. Csorba Bertalan melletti harmadik hely betöltésére pá­lyázatot írtunk ki, várjuk az új háziorvos jelentkezését. Erre azért is van nagy szük­ség, mert az említett két or­vos sok betegkártyával ren­delkezik, ugyanakkor a Nép­jóléti Minisztérium rendelete 1200-1500 főben határozza meg egy-egy körzet keret­számát. Egyébként a kor­szerű rendelő kialakítása és a harmadik férőhely betöltése után délelőtt és délután is lesz rendelés a Vásártéren.-Mennyibe kerül a „rá­nézésre is gyógyító” új ren­delő?-Tizenhétmillió forintba, mely összköltségen belül kétmillió forintot nyert pá­lyázat útján önkormányza­tunk a Népjóléti Minisztéri­umtól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom