Nógrád Megyei Hírlap, 1998. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-04-05 / 80. szám

10. oldal Kitekintő 1998. április 4., szombat Kiállított 44 ország 400 könyv- és folyóirat-kiadója - Üzleti úton az angol fővárosban - Események „futólépésben” „Zsaru kísérte” a Nógrád Megyei Hírlapot Londonban Az útikönyv szerint a turista szemében London egy évszázadok emlékeit őrző, óriási „régiségbolt”. Talán kevesen tudják, hogy London legrégebbi lakói rómaiak voltak: ők alapították a tele­pülést 2000 évvel ezelőtt. A mai London azonban már a tagad­hatatlan angol jellegzetességeket viseli magán. Ezek között természetesen megtalálhatók azok a nagy nemzetközi kiállítá­sok is, amelyek egyikén a Nógrád Megyei Hírlap kereskedelmi igazgatója, Plachy György is részt vett, az Egri Nyomda Kft üz­leti ügyben tárgyaló delegációjának tagjaként. A világhírű metropolis „dióhéjban” fotó: p. Gy.-Milyen utazó? - kérdeztük Plachy Györgytől.- Ami azt illeti, szeretek utazni, a vonatot leszámítva szinte minden közlekedési esz­közzel barátságot kötöttem. De ha arra céloz, hogy ezúttal nem „földi” eszközhöz kötődtem, nos, a repülőút mindig nagyobb izgalmakat tartogat, mint bár­melyik más. így volt ez most is, s az első londoni csoda már a repülőtéren fogadott.- A híres Heathrown?- A Heathrow maga a nagyvi­lág, kicsiben. A rengeteg bolt, a nyüzsgés, az emberek, az au­tomaták és a sokszínű környe­zet kavalkádja valósággal el­szédíti az embert. Jó szétnézni, vizsgálódni, de egy idő után legjobb kilépni a légi utazás mozgatórugójának centrumá­ból, pontosabban, belépni ma­gába a városba, Londonba.- Mi volt az üzleti út célja? -Mindössze három napig tar­tózkodtunk Londonban, s bi­zony szinte „futólépésben” zaj­lottak az események, de minden eltervezett feladatot sikerült végrehajtani. Alapvetően az Egri Nyomda Kft. már meglévő kereskedelmi kapcsolatainak konkretizálására, időpontok rögzítésére, valamint új kapcso­latok felvételére került sor. Emellett sikerült részt venni egy olyan óriási kiállításon, amelyen 44 ország 400 könyv- és folyóirat-kiadója mutatko­zott be. Nos, ez is hasonlatos volt a repülőtéri méretekhez.-Milyenek az angol üzlet­emberek?-Csak általában szólhatok ró­luk, hiszen mi a könyvkiadói terület egy-két jeles képviselő­jével, köztük Andrew H. Rabin úrral, a Grandreams cég értéke­sítési igazgatójavai találkoz­tunk. Korábban elsősorban osztrák és német szakemberek­kel tárgyaltam, akik precízsé- gükről híresek, s most az ango­loknál ezen felül valamilyen nehezen megmagyarázható „komoly közvetlenséggel” is találkoztam. Hidegvérű, hig­gadt úriemberek, akik minden szituációban tudnak viselkedni. Bár közvetlenek, de nagyon is odafigyelnek a tárgyalás legap­róbb részleteire is.-Úgy hallom, hogy „rend­őrrel” érkeztek Mr. Rabinhoz. Tom és Kelly ...- Igen, velünk volt a Zsaru, mármint a magazin, amelyet március 1-jétől szintén az Egri Nyomda Kft. ad ki. A Zsaru kapcsán is folytattunk tárgyalá­sokat, s ennek köszönhetően olyan arculatváltozás várható, hogy a lapból egy „mindent- verő” magazin válhat. Az angol gyakorlatot követve, az olvasók érdeklődését felkeltő krimiso­rozatokat könyvalakban is meg fogjuk jelentetni.- Hát akkor lazítsunk. A tár­gyalófelek stílusán kívül mi tet­szett a legjobban Londonban?-Egyszerűen szólva: renge­teg minden. Részletesebben pedig mindaz, amitől London London. Jellegzetes utcáival, a legalábbis kívülről kényelmet­lennek tetsző klasszikus kivite­lezésű, de ugyanakkor nullki- lométeres taxijaival, emeletes buszaival, műemlékeivel, vá­roslakóival, híres kocsmáival, a pubokkal szerintem mindenkit magával ragad. Óriási élmény „élőben” látni a híres Big Bent, a kormányépületeket, a West­minster apátságot, vagy éppen a Trafalgar Squar-t, közepén a Nelson-oszloppal. Elsétáltam a Buckingham-palotához is, ahol a felvont királyi zászló jelezte, hogy a királynő otthon tartóz­kodik. Sikerült megtudni azt is, hogy amikor Viktória királynő 1837-ben trónra került, e palota lett az uralkodó hivatalos lakhe­lye, s ezt a funkciót azóta is be­tölti. Egy hétköznapi csodát is „Felkiáltójel”: a Big Ben meg kell, hogy említsek: a szál­lodánkban dolgozó egyik fiatal néger alkalmazott magyarul szólított meg. Kiderült, hogy - persze eltérő időszakban - mindketten a miskolci műszaki egyetemre jártunk tanulni. Erre mondják, hogy kicsi a világ.- Gondolom, másutt is talál­kozott „Londonon kívüliekkel".-Igen, méghozzá vietnami­akkal, s nem is akárhol, hanem a színházban, ahol a Miss Sai- gon-darabot vietnami szerep­lőkkel láttuk. Egyébként 40 színházat számoltam meg, köz­tük olyant, amelyik már 17 éve tartja műsorán ugyanazt a dara­bot. Természetesen aznapi elő­adásra jegyet már nem lehet kapni, de hasonló a helyzet a londoni mozikban is.-Sikerült-e benézni valame­lyik pubba?- Igen, hiszen a pub egy olyan „kitalált kocsma”, ami semmilyen más hasonló helyi­séggel nem hasonlítható össze széles e világon. Elsődleges rendeltetése, hogy a társalgás­nak kötetlen hangulatú környe­zetet biztosítson. Mindennapos itala a barna sör, amelynek an­gol előírás szerint, soha nem szabad hidegnek lennie. Szin­tén a pub jellegzetes játéka a dart, a dobójáték, amely már a magyarországi szórakozóhe­lyeken is közismert. Mi a Croc­ker's Follyba tévedtünk be, amely egy csodálatos hely, s ki­tűnő italai mellett helyben ké­szült lepényeit, kolbászait és sajtjait is kínálja. Itt találkoz­tunk egy fura párral, Tómmal és Kellyvel. Tom már négy évti­zede jár ugyanabba a pubba, s kutyája, Kelly talán a szigetor­szág egyik legértelmesebb ebe. Szolgál, tapsol, s szinte min­dent tud, amit a kutyák nagy könyvében előírtak. Tom elme­sélt egy érdekes történetet is. Egyszer épp' a Crocker's Folly- ban iszogatta sörét, amikor a hí­res énekesnek, Bon Jovinak - ugyanott - klippet forgattak. Aztán hirtelen ő felállt, s elin­dult Kellyvel a kijárat felé. A stáb összevissza kapkodott Tom váratlan húzása miatt, de miután megtudták, hogy már 40 éve jár oda, tisztelettel néztek rá. Elvégre Bon Jovi mégis csak egyszer tévedt be ... Va­lahol ez is ízelítőt ad az angolok mentalitásából. Ennek ellenére Tom mérge­lődve távo­zott, mert bár a pubnak há­rom kijárata van, ő még­sem mehetett ki a megszo­kott útvona­lán. Ezt azóta sem bocsá­totta meg a tu­lajdonosnak. A Croc­ker's Folly ban tanultuk meg azt az angol közmondást is, miszerint: „bread is the staff of life, but beer is life itself’, ami any- nyit jelent, hogy a kenyér az élet fontos eleme, de a sör maga az élet. Benkő Mihály A. H. Rabin az Egri Nyomda kiadványaival A hónap lapja áprilisban is a Lakáskultúra! A friss szám kiemelt témája: A fürdőszoba ▲ A hónap lakása: Otthonteremtés a budai Várban ▲ A hónap érdekessége: Kilátás helyett szemfogó színek A A hónap riportja: A pápai Kékfestő Múzeum A A hónap házigazdája: Gyabronka József Minderről és még sok egyébről is olvashatnak a 116 oldalas Lakáskultúrában! Gyabr< Valamint: 16 oldalas füzet, amelyben részletes útmutatót találnak arra, hogyan újíthatják fel fürdőszobájuk, konyhájuk csempéjét, padlóburkolatát Három napig bírták egy hónap helyett „Hús-vér” kirakat Svájcban Egy négytagú svájci család szerdán beköltözött egy züri­chi áruház kirakatába azzal a szándékkal, hogy egy teljes hónapot tölt ott mindenki szeme láttára. A hosszú „mu­tatványért” tízezer svájci frankot ígért nekik az áruház. A Biundo család azonban már három nap után feladta. Az in­doklás szerint a lelki megterhelés túlságosan nagy volt a szülők és két lányuk részére. Érthető, hi­szen a család beköltözése pillana­tától kíváncsi tömegek ácsorog- tak a kirakatüveg előtt és a média is igen nagy érdeklődést mutatott a hús-vér kirakati „bábuk” iránt. Annyi azonban mindenesetre vi­gasztaló a família számára, hogy megkapják a megígért teljes ösz- szeget. Csalódás csak all éves Manuela barátnőit érhette, akiket meghívtak, hogy húsvétkor láto­gassák meg- a családot az áruház kirakatában. „Virtuális” templomavató Április 6-án, hétfőn úgyneve­zett „virtuális” templomot adnak át az Interneten az ugyancsak „virtuális” város­ban, Funcityben - jelentette be Hildesheim (Észak-Né­metország) érseksége. Jelen lesz az eseményen Stefan Lampe vikárius, hogy elbeszélgessen Istenről és a világról mindazokkal, akik az Internetre kapcsolnak. Már kapható a Csók és Könny című női magazin NŐk vallanak önmagukról... Igaz történetek: ^ szerelemről, ^ bánatról, ^ boldogságról, valamint sok más érdekes olvasnivaló is található a Csók és Könny című, most megjelent női lapban. Tvr-hét ... a hét minden napjára! Témáiban is színes, naprakész családi műsormagazin Tavaszi milliós nyeremény eső! A hét sztárja: Nathan Lane Jerry O’Connell, a Sliders kis tudósa Gerry Oldman a szakadék szélén Andie MacDowell új élete Kevin Costner új felfedezettje Tvr-hét - a műsorújság

Next

/
Oldalképek
Tartalom