Nógrád Megyei Hírlap, 1998. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-04-05 / 80. szám

1998. április 4., szombat Mozaik 7. oldal Ami a kertész noteszéből kimaradt - Bálint gazda szolid anyagból készült Köszön az atlanti cédrusnak, ha kaput nyit Bálint György, „A kertész noteszéből” című rovatunk írója gyöngyöshalmaji származású, Budapesten él, Balatonfüreden műveli a kertjét, de barátságok révén Nógrád megyéhez is kö­tődik. A Bálint gazdaként ismert, Gyuri bácsiként emlegetett agrárszakemberrel legutóbb Salgótarjánban beszélgettünk: a Bereczky Máté Kertbarátkor összejövetelére készült. Elcsodálkozhatunk a születési dátumán: 1919. július 28. Ami azt jelenti, hogy lassan a nyolc­vanhoz közeledik. Volt már ma­gángazdálkodó, tisztviselő a Földművelésügyi Minisztérium­ban, kutatóintézeti munkatárs, nagy állami gazdaságok főagro- nómusa, főkertésze. Mezőgaz­dasági szakértőként foglalkoz­tatta őt az ÁB, főszerkesztőként a Kertészet és Szőlészet című lap és a Kerti Kalendárium, szer­kesztőként pedig a Kertbarát Magazin. Az MTV és a rádió ál­landó munkatársa, 1991-től a te­levízió gazdaképző műsorának főszerkesztője, a TIT kollégiu­mának tagja, majd 1995-től al- elnöke. Pest megye most lekö­szönő országgyűlési képviselője a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, egy éve a Európai Tudományos és Művészeti Aka­démia tagja, aki máig tanít, s 1962-től napjainkig számos könyvével is segítette a kertész- kedők munkáját Személyes varázsát pedig mi sem példázza jobban, mint az a tény, hogy metszési tanácsait, a permetekről, a kiskertekben jól alkalmazható művelési eljárá­sokról szóló előadásait még az is szívesen megnézi a televízióban, akinek az összes növénye az ab­lakpárkányra akasztott muskátlis ládában található.-Gyuri bácsi, van-e össze­függés a fiatalos kondíciója, s a között, hogy ön szívesen tölti idejét a kertjében?- Húsz évvel ezelőtt még azt volt illendő mondani, hogy vi­déki szegény családból szárma­zom. Ebből a vidéki az, ami tel­jes mértékben igaz. Gyöngyös- halmajon, a mai Halmajugrán telt az én életem első húsz éve. Azt szoktam mondani, hogy én szolid anyagból vagyok. Az első húsz év vidéki élet számomra annyi tartalékot adott, hogy a gyermekkorból még mindig épít­kezhetek.- Szakmai si­kerekben bővel­kedő életpálya az öné, de igazi népszerűségét Déri János mű­sorában ala­pozta meg.-Déri Jancsit én a magyar televíziózás legnagyobb egyé­niségének tartom. Szomorú, hogy ilyen fiatalon elment kö­zülünk. Volt neki egy pöttyös, hosszú szőrű kutyája, amit gyakran sétáltattunk együtt. Amikor ilyen kutyát látok, most is rá gondolok. Sok vi­tánk volt kezdetben, mert ő egy aszfalton nevelkedett, ti­pikus városi ember volt. Igye­keztem őt a természet- és a kertszeretet felé irányítani. Hajlott a jó szóra, s ezt én igazi sikerként könyveltem el.-Egy-két alkalommal, a te­levízió révén már az egész or­szág vendégeskedett a Bala- ton-felvidéki házában és tel­kén. Mit jelent önnek ez a kert?- Balatonfüreden áll a há­zunk, amit egy 170 éve épült présházból alakítottunk át a csa­lád igényeinek megfelelően. A telek ezer négyzetméter, ami ott egy szabványos kiskertnek te­kinthető, s tele van hasznos és haszontalan növényekkel. Amikor csak lehet, itt töltjük az időnket.-Melyik növényükre a leg­büszkébb?- A kert közepén áll egy at­lanti cédrusfa. Kes­keny törzse van, úgy 15-18 méter magas lehet. Rendkívül fi­nom a vonalveze­tése, az egész egy je­lentőségteljes sze­mélyiség. Bevallom őszintén, hogy ha már hosszabb ideje nem látom, s belé­pek a kertkapun, ak­kor köszönni szok­tam neki.- Ön mint kis­kerttulajdonos a tanácsaival saját konkurenciáját is erősíti. Gyakoribb az, mikor a szom­széd tehenének pusztulását kí­vánják.-Alapvetően közösségi em­ber vagyok. Meggyőződésem, hogy ami nekem jó, az jó más­nak is, s ha ezt sokan csináljuk, az az egész országnak hasznára válik. Azt szeretném, ha a ker­temből más is tanulna. S ha ezért még meg is dicsérnek, az persze jólesik. Meggyőződé­sem, hogy a suszternek nem jó cégér a lyukas cipő. Amikor a kiskertekkel elkezd­tem foglalkozni, nem nézték jó szemmel. A magyarországi más­fél millió kiskert ugyanis egyéni teljesítményt mért. Ez valahogy a piacgazdaságot éltette. A hata­lom úgy vélte, hogy a kiskertek­kel az emberek elszigetelik ma­gukat a társadalomtól. Biztosan nem túlzók, ha azt állítom, hogy a rendszerváltás sikere a kiskert­tulajdonosokon is múlt.- Ha most ön lenne a nagy földosztó, akkor legalább tanu­lási célból, kinek adna földet?- Isten mentsen meg attól, hogy földosztással is foglalkoz­zak. Elvem, hogy a föld legyen azé, aki azt megműveli. Fogal­mazhatok úgy is, hogy akié a föld, az művelje is meg. Ma át­láthatatlanok a tulajdoni viszo­nyok, a földtulajdonosok sok esetben igen messze laknak a parcelláiktól. Salgótarján és Hat­van között is rengeteg a parlagon hagyott terület, a határ elgazoso­dott. A kisparcellákon az őszi gabonavetés jó része ki sem kelt. A tulajdonosok nem a jó gazda gondosságával művelik a földet, hanem odaadják egy helyben la­kónak, hogy vessen bele bármit.- Családjában nem ön az egyetlen agrárszakember.- Hárman vagyunk Bálintok a kertészettudományi egyetemen. Óraadóként még én is bejárok, a fiam tanszékvezető, s három uno­kám közül a legnagyobb itt tanul. Feleségemnek, s a család többi tagjának is fontos a kert, ám a leá­nyom szabadúszó grafikus, most éppen Moszkvában van egy kiállí­tása. Unokáim közül a legkisebb még középiskolás, a középső pe­dig a képzőművészeti főiskola hallgatója, ő szobrásznak készül. A kerthez így ők nem a szakmá­juk révén, „csak” a növények sze- retetével kötődnek. Tarnóczi L. Az apát úr a plébánia múltját kutatja Lelki élet és tudomány Legnagyobb eredménynek Pásztón a templom tetőszerke­zetének felújítását és az egy­házközség híveivel való sikeres lelki tanításokat tartja dr. Varga Lajos apát űr aki jelen­leg az egyházközség plébánia­történetét írja. 1974-ben Vácott szentelték pappá és Dunakeszin kezdte lelkipásztori tevékeny­ségét. Életútját, munkásságát és terveit tekintettük át.-Budapesten születtem, ott töltöttem gyermekkoromat az ’50-es években, aminek meg­volt a maga keresztje, főleg édesanyám számára - emléke­zik dr. Varga Lajos. - Szüleim rendszeresen járattak hitokta­tásra az iskolai hittanórák kere­tén belül. Középiskolai tanul­mányaimat a budapesti piarista gimnáziumban végeztem és ott is érettségiztem. Később általá­nos teológiát hallgattam Eger­ben, majd teológiai doktorátust szereztem Budapesten a hittu­dományi akadémián, a mai Pázmány Péter Hittudományi Egyetem elődjén. Papként több helyen működtem. Ä leghosz- szabb időt Vácott töltöttem, ahol 18 éven át a könyvtárat és a levéltárat is vezettem. Emel­lett az egyházmegye történeti és művészeti értékeivel foglal­koztam. Váci munkálkodásom eredménye az a könyv, amely az egyházmegye történetét és földrajzát dolgozza fel és ame­lyet az egyházmegyei hatóság adott ki a Nemzeti Kulturális Alap, az Országos Tudományos Kutatási Alap és mások segít­ségével. Jelentek meg tanulmá­nyaim tudományos, gyűjtemé­nyes kötetekben a levéltárral és egyháztörténelemmel kapcsola­tos dolgokról is.- Mikor került Pásztóra?- Három éve, 1995-ben ke­rültem Pásztora. Itteni tevé­Dr. Varga Lajos apát kenységem eredményei közé tartozik a hívekkel való lelki közösség kialakítása, az egy­házközség világi elnökének közreműködésével a templom tetőszerkezetének felújítása. Pásztóról kerültem ki egy évre a római Gregoriáni Egyetemre ahol egyháztörténelmet tanul­tam, a történelem segédtudo­mányai közül pedig többek kö­zött a paleográfiát és metodo­lógiát. Ezek a tanulmányok na­gyon fontos segítséget jelente­nek a történelemkutatásokhoz.- Mik a tervei a jövőben?- Mindinkább foglalkozni kell a hívőkkel. Egyébként el­kezdtem a pásztói egyházköz­ség plébániája történetének megírását. Sok forrás maradt fenn, amelyek áttekintése hosz- szú időt vesz igénybe, levéltári kutatásokat kell végezni a helyi, a megyei és az országos levéltá­rakban. Több éves munkát igé­nyel a plébánia monográfiájá­nak megírása. Az apátságé, a vá­rosé megvan, de ezek csak érin­tik a plébánia történetét. A munkának komoly jelentősége lesz akár a XX. század politikai történetét tekintve is. K. L. Jó megfejtés, szerencsés nyertes Elmúlt heti rejtvényünk meg- forintos vásárlási utalványt nyünk megfejtését legkésőbb fejtése: „Úgy félek, hátha más nyert: Zsély Tibor Mihálygerge, április 9-ig küldjék be szerkesz­garázda is jár errefelé.” Ezer- Lenin út 6. Mai keresztrejtvé- tőségünk címére. Templomaink története Templom a dombtetőn - MÁTRASZELE Feltehetőleg közvetlenül a honfoglalást követően telepedtek meg itt az első lakók; az idő tájt a Rátót nemzetség ősi bir­toka volt a terület. 1304 és 1321 között az írásos emlékek Al- szele és Felszele (Zele) néven említették. 1449-ben a Serkei Lórántffyak birtoka volt. A török hódoltság előtt, 1548-ban Jánossy Pál és Feleki Lestár voltak a földesurai. Nyilván ez a falu is elpusztult a török támadás idején, hiszen a következő írásos feljegyzés már 1715-ből való. Ekkor nyolc magyar és két szlovák, - öt évvel később pedig nyolc magyar háztartásról számol­nak be az összeírások. A XVIII. század idején Ráday Gedeon és Gyürky Pál a legje­lentősebb urai. Az egyházi összeírásokban 1674-ben szerepel először az akkori templom szentélyének és sekrestyéjének boltozata mellett a templomhajó meny- nyezetes oltárának díszei, amik papírképek voltak, fel­szerelése szegényes. Tornyá­ban egyetlen harang szólt. Ek­kor még Kazárral közös plé­bánosa volt, filiái pedig Vizs­lás, Homokterenye és Mátra- novák. A XVIII. század végén Ka­zár vette át a plébániaközpon­túságot. Mátraszele követke­zésképp Kazár filiája lett. Mindenszentek tiszteletére állított templomát 1912-ben lebontották, helyébe újat épí­tettek 1935-ben, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A közbe eső építkezési időkben a falu iskolájában tartották a szentmiséket. 1952. október 19-től Mátra­szele lett az akkor megszünte­tett mizserfai bányalelkészség székhelye. Korábban Brehely László plébános egy mizserfai szolgálati lakásban lakott, ezt megegyezés alapján átadta a bányatrösztnek, cserébe egy mátraszelei üres lakásért, ame­lyet lelkészlak gyanánt aján­lottak fel az egyháznak. Önálló parókia csak 1960- ban épült, Fábry Miklós plé­bános közbenjárására, a temp­lomdombon. Két harangja 1949-ből való, Szlezák R. műve. A korábban rozsnyói egyház­megyéhez tartozó település szinte vé­gig Kazár filiája volt. 1926-ban Sze- rémy Gyula és Ba­lás Albert jártak misézni innen, Mátraszelére is, ahol akkor 1534 ka­tolikus hívő volt. 1942-ben pedig 1080 fő. Ebben az esztendőben Már­kus Lajos és Bíró Lajos látták el itt a papi feladatokat. Később az egri, majd a váci egy­házmegye fennhatóságához tartozó Kazár filiája, Vizslás­sal együtt. Dóka Tamás kazári plébános hetente jár ide mi­sézni, a tágas templomhajó és az orgonakarzat puritánsága is emeli az épület méltóságát. Egymanuálos orgonája hatre­giszteres, feltételezhető, hogy a templommal egyidős; Ke- menesi nevű mester készítette Szombathelyről. A templom­tól kissé távolabb eső temető­ben még fellelhető néhány öreg sírfelirat és sírkő a rég­múlt időket idézi. D. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom