Nógrád Megyei Hírlap, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-23 / 45. szám

8. oldal SporTTüköR 1998. február 23., hétfő Szombaton új elnökséget és új elnököt választott a Magyar Labdarúgó Szövetség küldöttközgyűlése Kovács Attila a magyar labdarúgás első embere A mandátumvizsgáló bizottság jelentésével kezdődött szom­baton Budapesten, a Villányi úti szabadidő- és oktatási köz­pontban a Magyar Labdarúgó Szövetség küldöttközgyűlése. Határozatképes közgyűlés kezdhetett a munkához, mivel a 114 szavazati joggal rendelkező tagból 113 megjelent. Mind­járt csökkent az MLSZ elnökjelöltjeinek száma a helyszínen, mivel a mandátumvizsgáló bizottság nem fogadta el Bácsal­mási Ottó, a Stuttgartban élő labdarúgó-szakezdő elnöki posztra benyújtott pályázatát, mivel az a kitűzött határidő, 1998. január 22-e után érkezett be a szövetséghez. Kovács Attila vajon az utat mutatja, vagy azt, hogy honnan vár segítséget? A szavazatszámláló bizottság felállítása után a fórum napi­rendi pontjait fogadta el a köz­gyűlés. Az első döntés hamar meg­született, a küldöttek egyhangú­lag megválasztották az MLSZ társadalmi elnökévé Szepesi Györgyöt, az ismert sportripor­tert, aki hosszú munkássága alatt - korábban MLSZ-elnök- ként is tevékenykedett - sokat tett a sportág népszerűsítéséért itthon és külföldön egyaránt. A második napirendi pont­ban a december 6-án megalakí­tott MLSZ közgyűlési munka- bizottságának jelentését vitat­ták meg. A közgyűlésen jelen­lévő Harcsár.István államtitkár, az OTSH elnöke ezt az alkal­mat használta ki arra, hogy ki­fejtse véleményét:- A sporttörvény megfele­lően rendelkezik a labdarúgás jövőbeni működtetéséről, pozi­tív szerepvállalás érzékelhető a kormány intézkedéseiből is - hangsúlyozta. - Jelentős ered­ménynek tekinthető, hogy már ebben az évben a Gerevich Közalapítvány révén 130 millió forint jut az utánpótlás-neve­lésre, s az is megnyugtató, hogy a 2004-es Eb megrendezéséhez megszülettek a garanciák. A harmadik napirendi pont­ban az alapszabály módosítása szerepelt. Elhangzottak módo­sító javaslatok, de változás nem történt, így a jövőben is az el­nök mellett 14 fős elnökség irányítja a magyar labdarúgást. A legfontosabb napirendi pont kisebb viharral kezdődött, Páncsics Miklós, az FTC me­nedzser-igazgatója bejelentette, hogy a hivatásos labdarúgóliga tagjai csak az elnökre fognak szavazni teljes létszámban, míg az elnökségre csak 13-an adják le voksukat. A váratlan bejelentést köve­tően az öt elnökjelölt kapott le­hetőséget öt percben írásos programjuk szóbeli kiegészíté­sére. Dr. Genzwein Ferenc, a monori Ecker Likőrgyár vezér- igazgatója olyan programot val­lott, amelyben mindenki fel­adathoz jut a labdarúgás hely­zetének javítása érdekében. Hauk László, Münchenben élő számítástechnikai mérnök a modem futball meghonosítását hangoztatta, s számára legfon­tosabb kérdés a válogatott szö­vetségi kapitányának személye. Kovács Attila, a Soroksári TE elnöke, vállalkozó a becsü­letet és az erkölcsöt hangsú­lyozta ki beszédében, s ő is az összefogást sürgette. Takács László fenntartotta elnöki jelöltségét, de ugyanak­kor minden segítséget felaján­lott Kovács Attilának. Dr. Török Ferenc ügyvéd, egykori kiváló öttusázó a fele­lősségre hívta fel az egybegyűl­tek figyelmét, ugyanakkor nél­külözhetetlennek tartotta a gaz­dasági szakemberek bevonását a magyar labdarúgásba. Csaknem másfél órás szüne­tet követően a szavazatszám­láló bizottság képviselője hir­dette ki a választás eredményét. Először a 14 fős elnökség ösz- szetételére derült fény. Az MLSZ újjáválasztott ve­zető testületének névsora: Berzi Sándor, a szövetség nemzet­közi bizottságának tagja (a 92 érvényes szavazatból 68-at ka­pott), dr. Izsó Ignác ügyvéd (68), Szilágyi György közgaz­dász, egyetemi tanár, az UEFA ifjúsági bizottságának alelnöke, az MLSZ fair play- és Magyar Kupa-bizottságának elnöke (67), Erdei Zoltán közgazdász, a DVSC-Epona ügyvezető el­nöke (65), Nagy Miklós, a Fő­városi Vízművek SE elnöke, az MLSZ játékvezetői testületé­nek elnöke (63), dr. Vass Géza, a Heves Megyei Közgyűlés fő­jegyzője, a megyei labdarúgó­szövetség elnöke (63), Tajka László, a nyíregyházi városi stadion műszaki vezetője, az MLSZ kispályás bizottságának elnöke (60), Imrö János testne­velő tanár, a Komárom Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke (52), Baksa László egyéni vál­lalkozó, a Góliát FC elnöke (51), Szilvási József, a Kapos- plast igazgatója, volt FIFA-já- tékvezető, a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke (51), Borbényi János, a Rába Rt. személyzeti vezetője, a Győri ETO FC klubelnöke (49), Szániel János labdarúgó­szakedző, bizto­sítási munka­társ, a Rába ETO egykori ügyvezető el­nöke, az MLSZ területi bizottsá­gának tagja (48), Németh László, a Gáz­szer Bt. tulajdo­nosa, a Gázszer FC elnöke (43), dr. Bozóky Imre ügyvéd, FIFA- partjelző, a Bács-Kiskun Megyei Labda­rúgó Szövetség elnöke (41). Az elnökje­löltre 109 sza­vazat érkezett, ebből 107 volt érvényes. A leg­több szavazatot, 58-at Kovács At­tila, a Soroksári TE elnöke, vál­lalkozó kapta, így ő lett a Magyar Labdarúgó Szövetség új elnöke. További két jelölt jutott még vokshoz, Genzwein Ferencre 38-an sza­vaztak, Török Ferencre pedig 11-en. A többi elnökjelöltre senki sem voksolt. Kovács At­tila, az új elnök szót kérve ezt mondta:-Szolgálni fogom a magyar labdarúgás ügyét, s minden igyekezetemmel a felemelkedé­sért dolgozom. Javaslom, hogy kapjon amnesztiát minden eltil­tott sportvezető, játékos, hogy tiszta lappal indulhasson min­denki a közös célok megvalósí­tásáért. Vitás ügyemet is vizsgál­ják ki, állapítsák meg, hogy ko­rábbi állításaim fedik-e a való­ságot, s ha azok ellenkezője bi­zonyosodna be, hívjanak vissza az MLSZ elnöki tisztéből. A közgyűlés a javaslat el­hangzása után egyhangúlag sza­vazta meg Kovács Attila futball- amnesztiára vonatkozó bejelen­tését. Kovács Attila, az MLSZ szombaton megválasztott új el­nöke a küldöttközgyűlést köve­tően a Gundel étteremben tar­tott fogadást, ahol nyilatkozott az MTI munkatársának is.- Ki vezeti szövetségi kapi­tányként a magyar válogatottat a jövőben? - hangzott az első kérdés.- Az elnök egy személyben nem dönthet erről a fontos kérdésről, az elnökséggel kell egyeztetnünk, s határoznunk.- Az új elnök­ség mennyire se­gítheti munkáját?- Természete­sen bízom az együttműködés­ben, hiszen a tes­tületben a magyar labdarúgás széles köre képvi­selve van. Ha mindenki teljes munkát végez, érzésem szerint megoldhatjuk a ránk váró ne­héz feladatokat. Az biztos, hogy valamennyiünknek na­gyon sokat kell dolgoznia.- Milyen feladatokat tűzött ki magának célul?- A két éve elindított prog­ramot kell végrehajtanunk, ami csak úgy lehet sikeres, ha a bé­kesség, a közös egyetértés jel­lemzi munkánkat.-Hol lesz a szövetség székhe­lye, maradnak-e a Római-parton?- Egyelőre maradunk, de azt szeretném, ha hamarosan a fő­város szívében, mindenki szá­mára könnyen elérhető helyen lenne szövetségünk székháza.- Milyen kapcsolatot tervez a médiával?-Az egyik legfontosabb fel­adatunk, hogy napi kapcsolatot tartsunk, terveink szerint a szö­vetség minden héten sajtótájé­koztatót rendez, információkat ad a napi aktuális dolgokról, s szeretném, ha havonta legalább egyszer én is találkoznék az új­ságírókkal - mondta Kovács At­tila, az MLSZ elnöke. „Vereséget szenvedett a profiliga” Beszélgetés Plachy Györggyel a küldöttközgyűlésről Nógrád megyét Ferencz Gyula, a megyei labdarúgó­szövetség elnöke, Pancsovai Nándor, a megyei labdarúgó­szövetség főtitkára, Plachy György, az SBTC Sportalapít­vány kuratóriumának elnöke és Répás Béla, a megyei lab­darúgó-szövetség utánpótlás­felelőse képviselte a küldött- közgyűlésen.-Milyen volt belülről a küldöttközgyűlés? - kérdez­tem Plachy Györgyöt.- Először azt mondanám el, hogy első ízben vettem részt ilyen eseményen, így szá­momra örök élmény marad. Olyan közismert sportveze­tőkkel találkozhattam, akiket eddig csak névről ismertem, il­letőleg a televízióban láttam. Mutatja a rendezvény jelentő­ségét, hogy egy híján vala­mennyi küldött jelen volt, s mindenki nagyon komolyan vette a munkáját. Egyébként a közgyűlésre mindvégig rá­nyomta bélyegét a nagy tét, valamint a profiliga és az ama­tőrliga közötti ellentét. Úgy­szólván kiérződött a levegőből a feszültség.- Mondanál rá példát, hogy miben nyilvánult meg ez az el­lentét?- Például abban, ahogy a túlnyomó többségben lévő amatőrliga a profiliga alap­szabály-módosító javaslatait leszavazta, lesöpörte az asztal­ról. Bár a profiliga számtalan módosító javaslatot tett, de csupán egyet nem vetett el az amatőrliga.-A profiliga hogyan fo­gadta a nemszeretem kiszol­gáltatott helyzetet?- Szkeptikusan, miként jó­magam is. Tutira lehetett tudni, hogy melyik javaslatot fogadja, illetve veti el a „sza­vazógépezet”. Az emiatt kért néhány percnyi szünetben még olyan szélsőséges véle­mény is elhangzott, hogy visz- sza kellene léptetni az NB I-es csapatokat a bajnokságtól. Szerencsére győzött a józan ész!- Az elnökség és az elnök vá­lasztásakor aztán folytatódott az amatörliga „menetelése”.-így igaz. Az új elnökségbe ugyanis csupán ket­ten kerültek be a régi el­nökségi ta­gok közül: Szilágyi György és Nagy Mik­lós. De a klubelnökök közül is csak hármat választottak be a magyar labdarúgás legfelsőbb fórumába: Borbényi Jánost, Németh Lászlót és Erdei Zol­tán. Olyan nagy kluboknak, mint a Fradi, az Újpest, a Honvéd, a Vasas, vagy az MTK, nincs képviselője az új elnökségben. Ez pedig „visz- szaüthet”.-Hogyan jellemeznéd Ko­vács Attilát, az új MLSZ-elnö- köt?- Romlatlan ember. Na­gyon határozott, rendelkezik a sikeres, gazdag emberek ma­gabiztosságával. Mindemellett szimpatikus, mentes a fennhé­jázástól. Becsületére legyen mondva, az elnökjelöltek kö­zül egyedül ő vette magának a bátorságot, jött el Salgótar­jánba, s kérte személyesen a támogatásunkat.-Igaz, hogy főállású elnök­ként kívánja irányítani az MLSZ-t?- Igen, ezt ígérte. Azt mondta, hogy a fia fogja irá­nyítani a cégeit, ő maga csak a magyar labdarúgást kívánja szolgálni. Ez jól hangzik, de nem hiszem, hogy így is lesz.-Jó MLSZ-elnök lehet Ko­vács Attila?- Ezt majd az idő dönti el. Mindenesetre igyekeznie kell magának megnyernie a nagy klubokat, hogy kellő támoga­tással bírjon elképzeléseinek megvalósításhoz.- Tudható-e, hogy az MLSZ első embere mit tart a legsür­gősebb feladatainak?-Először is az apparátus­ban kell rendet tennie. Ahol olyan útszéli dolgok történ­nek, hogy pénz vész el az asz­talfiókból, ott nagyon nagy le­het a káosz. A következő nem kis tennivalója a szövetségi kapitány személyének megta­lálása.-Apropó, szövetségi kapi­tány. Ki lehet Csánk János utódja?- A küldöttközgyűlést fo­gadás zárta a Gundel étterem­ben, ahol megjelent a sleppjé- vel Verebes József, Tornyi Barnabás és Bicskei Bertalan. Fogadni mernék rá, hogy kö­zülük kerül ki az új szövetségi kapitány. Kolaj László íme, az esemény meghívója, rajta Török Ferenc, Kovács Attila és Genzwein Ferenc kézjegye Vasárnap színpompás záróünnep­séggel fejeződött be a 18. téli olimpia, ahol megjelent a japán uralkodói pár is. A naganói Sportparkban lezajlott cere­mónia kisiskolások bemutató­jával kezdődött, majd a téli sportfesztiválon részt vett or­szágok nemzeti lobogóinak felvonulása következett. A magyar zászlót Vidrai Szabolcs, a csapat legeredmé­nyesebb tagja vitte, aki a mű- korcsolyázók versenyében a 13. helyen zárt. A 72 ország sportolóinak bevonulásakor számos naganói aranyérmest láthatott a közönség. Az ame­A naganói Téli Olimpiáról Jelentjük Arigato Nagano! Wellcome in Salt Lake City, 2002 rikai csapat hatalmas transzpa­rensen köszönte meg a japán szervezők munkáját, vendéglá­tását, s a következő téli olimpi­ára szóló meghívót is átnyúj­tott a sportolóknak és szurko­lóknak a következő feliratú óriástáblán: Wellcome in Salt Lake City, 2002. Az ünnepség következő ré­szében tradicionális japán mű­sor búcsúztatta a naganói olimpiát. A hagyományos oroszlántánc a helyi tánc- és színházművészetből adott íze­lítőt, majd több tucat zenész dobszólója adott különleges hangulatot az olimpia befejező rendezvényének. Az olimpiai induló, valamint a görög, japán és amerikai nemzeti himnusz elhangzását követően került sor az ünnepé­lyes zászlóátadásra. Csukada Taszuku, Nagano polgármes­tere a 2002. évi téli olimpia há­zigazdájának, Salt Lake City polgármester asszonyának, Deedee Corradininek nyújtotta át az olimpiai lobogót. Ezután az amerikai város rövid ismer­tetője következett. Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizott­ság spanyol elnöke beszédében köszönetét mondott a naganói rendezőknek, a Japán Olimpiai Bizottságnak, valamint a spor­tolóknak a színvonalas verse­nyekért.-Ez volt minden idők leg­jobban rendezett téli olimpiája - jelentette ki a sportvezető, majd japán szavakkal búcsú­zott a várostól: Szajonara! Ari­gato Nagano! (Viszontlátásra! Köszönjük Nagano!). A NOB elnöke ezután hivatalosan be­fejezettnek nyilvánította a 18. téli olimpiai játékokat. Ezt követően az olimpiai láng kihunyásával jelképesen is lezárult a több mint két hétig tartó ötkarikás versengés. Az ünnepi műsor utolsó szakaszában egy japán pop­énekesnő dala közben több tíz­ezer lampion világította meg a stadiont, majd tűzijáték zárta az ünnepséget. Eredmények Rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 500 m 1. Nisítani (Japán) 42.862 mp 2. An Jü-lung (Kína) 43.022 3. Uemacu (Japán) 43.713 Rövidpályás gyorskor., férfi 5000 m váltó 1. Kanada 7:06.075 perc 2. Koreai Köztársaság 7:06.776 3. Kína 7:11.559 Rövidpályás gyorskorcsolya, női 1000 m 1. Csun Li Kjung (Koreai Közt.) 1:42.776 perc 2. S. Jang-jang (Kína) 1:43.343 3. Von Hje Kjung (Koreai Köztársaság) 1:43.361 Alpesi sí, férfiműlesiklás 1. Hans-Petter Buraas (Norvégia) 1:49.31 perc 2. Ole Christian Furuseth (Norvégia) 1:50.64 3. Thomas Sykora (Ausztria) 1:50.68 Biatlon, férfi 4x7.5 km váltó 1. Németország 1:21:36.2 óra (0 lövőhiba) 2. Norvégia 1:21:56.3(0) 3. Oroszország 1:22:19.3 (0) Sífutás, férfi 50 km-es szabad stílus 1. Björn Dahlie (Norvégia) 2:05:08.2 óra 2. Niklas Jonsson (Svédország) 2:05:16.3 3. Christian Hoffmann (Ausztria) 2:06:01.8 Alpesi sí, férfiműlesiklás 1. Hans-Petter Buraas (Norvégia) 1:49.31 perc 2. Ole Christian Furuseth (Norvégia) 1:50.64 3. Thomas Sykora (Ausztria) 1:50.68 Négyesbob 1. Németország II 2:39.41 perc 2. Svájc 12:40.01 3. Franciaország 2:40.06 ... 24. Magyarország (Nicholas Franki, Pallai Pé­ter, Zsombor Zsolt, Pintér Bertalan) 2:44.92 Férfijégkorong A 3. helyért: Finnország - Kanada 3-2. Az első helyért: Csehország - Oroszország: 1-0. Tehát a végső sorrend az alábbi. Olimpiai bajnok: Csehország. Ezüstérmes: Oroszor­szág. Bronzérmes: Finnország.

Next

/
Oldalképek
Tartalom