Nógrád Megyei Hírlap, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-26 / 276. szám

1997. november 26., szerda Sport - Hirdetés 7. oldal Puhl Sándor vezet és bizakodik Alig futott be a ma- gyar-francia-magyar út- vonalú autós „boros-rali­ról” Puhl Sándor, máris újra utazik. A legjobb ma­gyar labdarúgó játékvezető Bozóky, Mező és Hanacsek társaságában Melbourne felé veszi az irányt. Szombaton a helyi Cricket Ground gyepén az Ausztrá- lia-Irán világbajnoki pótselej­tező avagy interkontinentális rájátszás visszavágóján kezeli a sípot. Szemre viszonylag egyszerű a dolga. Teheránban múlt szombaton 1-1-re vég­zett egymással a két váloga­tott. Ebből kiindulva aligha lehet a harminckettedik vb-fi- nalista más, mint Ausztrália, elvégre az „aszúknak” elég a 0-0 is az üdvösséghez.- Minden mérkőzés biztosít egyfajta gyakorlatot, de tény, ha Melboume-ben jól megy a bíráskodás, akkor már Fran­ciaországra kell figyelnem. Lesz egy érdekes találkozá­som is. Idén januárban Mün­chenben, amikor a világ leg­jobb játékvezetőinek verse­nyében hirdetett végered­ményt a német statisztikai szövetség, az IFFHS, akkor az irániak támadója, Ali Daei is a bajor fővárosban járt, mivel őt is jutalmazták. Puhl nem ok nélkül emle­gette az IFFHS-voksolást. Ezekben a napokban összege­zik az 1997-es szavazatokat. Lévén, az utóbbi egy évben Puhl nem lett rosszabb, van reménye egy értékes helye­zésre. Emlékeztető gyanánt az IFFHS-lajstromon a világ leg­jobb futballbírói között eddig a következő helyezéseket érte el a magyar játékvezető: 1992: 9. hely; 1993: 3. hely; 1994: 1. hely; 1995: I. hely; 1996: 1. hely. Országos találkozó és tisztújító közgyűlés — Csúcsra törnek a nógrádiak Hegymászók a kies Medvesen Nógrád megye egyre sikere­sebb hegymászósportjának elismerését jelenti, hogy a múlt hét végén, a salgóbányai Medves Hotelbe másodszor rendezték meg az országos hegymászó-találkozót, vala­mint az ötévenkénti tisztújító közgyűlést. Öröm az is, hogy a kilenctagú országos elnök­ségben két nógrádi sportve­zető is helyet kapott. A rendezők, a salgótarjáni hegymászó és barlangász klu­bok aktivistái hónapok óta dol­goztak az országos hegymászó­találkozó sikere érdekében. A tarjániak meghívására mintegy háromszáz külföldi hegymá­szó-sportoló és -sportvezető ér­kezett pénteken a Medvesre. Az országos hegymászó-ta­lálkozó bevezető eseményeként a salgótarjáni fotósok és videó­sok a megye hegymászóinak életéről, eredményeiről adtak képes beszámolót. Szombaton a Magyar Hegy­mászó Klub éves közgyűlését rendezték meg a Medves Ho­telben, amely egyben a beszá­moló és tisztújító közgyűlés is volt. Mint azt az újonnan megvá­lasztott elnökség szóvivőjeként Kunos Gábor elmondta, ma ha­zánkban több ezren hódolnak a hegymászás embert próbáló sportjának. Közülük 650-en rendelkeznek nemzetközi hegymászó-vizsgával és -iga­zolvánnyal. A Magyar Hegy­mászó Klubnak ma huszonkét tagegyesülete van. Közte há­rom Nógrád megyei tagegyesü­let: a Balassagyarmati Hegy­mászó Klub, a Salgótarjáni Hegymászó Klub, valamint a Sziklaorom és Barlangkutató Klub. A tagegyesületek képvisele­tében 62 szavazati jogú küldött hallgatta meg az elmúlt öt esz­tendőről szóló beszámolót. El­hangzott: sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött a ma­gyar alpinisták, hiszen sikerült a Himalájába, a Mount Eve- resztre, India, Dél-Amerika, Kanada 6-8 ezer méteres csú­csaira magyar expedíciókat in­dítani. Dinamikusan fejlődött a mű­falmászás, s ez megyénkben el­sősorban Balassagyarmaton volt tapasztalható. Aggteleken és a Miskolc közelében lévő Hámori tó térségében egyre népszerűbbé váltak a sziklamá­szóversenyek. A múlt évben. Hámor közelében először ren­deztek jégmászóversenyt. Számos egyéni magyar si­kerről is hallottunk a beszámo­lóban. Ozsváth Atilla és Dékány Péter a Thalay Shagar északi falát mászta meg hatezer méter fölött a Himalájában. Indiában Erőss Zsolt volt úttörő a Sato- panth déli falán. A nógrádiak közül a balassa­gyarmati Bognár Mihály a Pa- mírban a 7130 méteres Lenin csúcsot, majd Indiában, a Hi­malájában a 6831 méteres Ke- dár Domot győzte le. Egyéb­ként az elmúlt években a balas­sagyarmatiak az Alpok és a Magas Tátra számos nagyon nehéz útvonalát mászták meg. A salgótarjániak a Tátra ext­rém jégfalain és Szász Svájc homokkőfalain értek el sikere­ket, s gyakran túráztak Olaszor­szágban is. Itt első magyarként küzdötték le a Garda tó közelé­ben lévő ezerméteres falat. Az országos elnökség értéke­lése szerint Nógrád megye hegymászó sportja dinamiku­san fejlődik. Ez a fiatal társaság mindig vidám, optimista, tett- rekész és fele­lősségteljes. Ezért is válasz­tották a talál­kozó helyszí­néül Salgótar­jánt. A nógrádi hegymászás eredményes­ségének elis­merését jelenti az is, hogy az új, kilenctagú elnökségben két megyénk­ben sportve­zető, Bognár Mihály (Balas­sagyarmat) és Farkas Péter (Salgótarján) is helyet ka­pott. Magyar Hegymászó Klub elnökévé dr. Nagy Sán­dort választották. Az elnökség tagjai: Kiszely György, Megy- gyes Árpád, dr. Kádas Sándor, Bognár Mihály, Farkas Péter, Balog Géza, Merza István és Kunos Gábor. Az országos találkozó kere­tében a salgótarjániak megren­dezték a hegymászók tájékozó­dási futóversenyét és a salgói sziklamászóversenyt. Záróe­seményként pedig a bányarém- versenyre került sor, melynek során egy salgói, felhagyott bá­nyavágatban kellett az indulók­nak a barlangi túrázásban való jártasságukról számot adniuk. (v. m.) A hegymászóverseny egyik izgalmas pillanata A' JL ALBAGDMP Az ALBACOMP Rt. fővállalkozásában ÜZLET ÉS IRODAHÁZ épül .rnriiií. rcrin n umrorr ■iram—i rr'inui 1.4 .tttt __JJ F . t í út, ( fi fi R B 1 F3 fi 1 I fi 5j T fi I ifi i i] •""f 1 J. i '• ií ■H Salgótarjánban, a Rákóczi és Kossuth utca saroktelkén. Az érdeklődőket 1997. december 1-jétől kezdődően a SZÜV Rt. épületében, a Rákóczi út 202-ben fogadjuk. Húztak a nadrágszíjon: ezután csak az eredmény után fizet a Salgó Öblös-Faipar SC „Ragya” támogatókat keres Befejeződött a versenyévad az atlétáknál is, elérkezett a számvetés ideje. Kadlót Zoltán, a Salgó Öblös-Faipar SC sokszoros magyar bajnok és még többszörös magyar válo­gatott hosszútávfutója eredményes esztendőt tudhat maga mögött, ám mégsem boldog. Okkal és joggal, hiszen máról holnapra veszélybe került az egzisztenciája.-Október 31-én lejárt a szerződésem az egyesületnél, s nem kötöttek velem újat - mondta a népszerű „Kagya”. - A szakosztálynak ugyan tagja maradtam, de már nem kapok semmilyen juttatást.- Rajtad kívül még kit érint a mostani intézkedés?- Serfözö Sándort, aki ugyancsak remek eredménye­ket szállított a klubnak, vala­mint Simon Lillát.- Milyen indokkal szüntette meg a klub az anyagi támoga­tásotokat?- Úgy tudom, városi sportis­kola alakul, ott foglalkoznak majd az atlétikával.- Mióta futsz az Öblös „szí­neiben” ?-Három éve. Az idén soha nem látott sikereket ért el az at­létikai szakosztály.- F elsorolnád az ez évi eredményeidet?- Az országos mezei futó­bajnokságon 3, lettem, a csapat 6-dikként zárt. Tagja voltam a mezeifutó világbajnokságon 17. helyen végzett magyar vá­logatottnak, ezáltal hetvenöt nemzetközi pontot hoztam az egyesületnek. A pályabajnok­ságon, az 5 ezer méteres szám­ban 4. helyezést értem el. A félmaratoni országos bajnoksá­gon 5-dikként érkeztem célba, csapatunk pedig ezüstérmet szerzett.- Kifelejtetted a Bécs-Buda- pest szuperbajnokságot, ahol részese voltál az adidas csapat ■újbóli győzelmének. Tovább öregbítve ezzef is a SaTgó Öb­Az adidas segítsége nélkül még nagyobb volna a baj lös-Faipar SC jó hírnevét.- Ha úgy vesszük, akkor igen.- Megyénkben aligha volt si­keresebb férfi atléta nálad az idén.- Szerénytelenség nélkül ezt magam is így gondolom.- Eredményeid alapján Nóg­rád legjobb férfi felnőtt atlétája címet is elnyerheted.- Te mondtad ...-Sokat jelentene neked, ha megkapnád a kitüntető címet?-Sokat. Ugyanis támogatót keresek, s mégis csak más, ha a szponzorjelöltnek azt mondom, Nógrád megye legjobb felnőtt férfi sportolója vagyok.- Eddig hányszor érdemelted ki ezt az elismerést?- Kétszer.- Látsz rá reményt, hogy ta­lálj magadnak új szponzort?-Bízom benne. Eddig Ta­kács Tamást, a Salgótarjáni Sport és Létesítmény Igazgató­ság igazgatóját kerestem meg, aki megígérte, hogy segít, de erre csak egy későbbi időpont­ban lesz módja.- Akkor most nincs is támo­gatód?-Az adidas sportfelszerelé­seket ad, amelyért nem tudok eléggé hálás lenni. De a kenyér­revalót nekem kellene előte­remtenem ...- Mit csinálsz, ha egyetlen cég, intézmény, vállalkozó sem hajlandó pénzt áldozni rád szű­ke bb pátriánkban?-Szeretném előrebocsátani: arra a két-három évre, amíg versenyszerűen atletizálok, nem szeretnék hátat fordítani Nógrádnak. Legvégső esetben azonban kénytelen leszek más, megyén kívüli klubba eliga­zolni. Nekem családom, két gyerekem és feleségem van. Élni kell!- Miért szüntették meg a fel­nőtt atléták, többek között Kad­lót Zoltán anyagi támogatását? - kérdeztem Simon Imrét, a Salgó Öblös-Faipar SC elnökét.- Kényszerlépésről van szó. Anyagi lehetőségeink nekünk is végesek, ezért a jövőben csak utánpótlásképzéssel akarunk foglalkozni. Ettől függetlenül nem tettük utcára a felnőtt atlé­tákat, ám pénzt kizárólag az eredmény után fizetünk nekik. Ez vonatkozik az egyébként ál­talam tisztelt, nagyra becsült Kadlót Zoltánra is. Kolaj László Jövő májusban üzletház építését tervezi Salgótarjánban az Albacomp Rt. Nem zsákbamacskát árulunk ! Mint sokak előtt ismert, nagyszabású beruházás szerve­zését kezdte meg Salgótarjánban, az utolsó központi foghíjtelek beépítésére a székesfehérvári székhelyű Al­bacomp Rt. Mindazt, amit a 24 magánszemély tulajdo­nában lévő társaságról és a tervezett projektről tudni kell, Kiss László beruházási menedzser ismerteti olvasó­inkkal.-Az Albacomp mindössze 15 éves múltra tekint vissza, de mára a hazai számítás- technika „zászlóshajója” lett, közel 10 milliárdos éves árbevételével. Társasá­gunk 190 szakembert fog­lalkoztat, s többségi tulaj­donosa a SZÜV Rt.-nek, az ALBALUX Kft.-nek, a WALTON Software-háznak - mondja Kiss úr. A társaság beruházás részlege ingatlanok fejles# tésével, üzemeltetésévé!, karbantartásával foglalko­zik. Saját fővállalkozói/ész- leggel rendelkezik, ü rész­leg tevékenységéhez! kötő­dik számos fehérvári ingat­lan. illetve budapesti üzlet- és irodaház építése. Jelenleg két előkészített projekten munkálkodnak: Veszprém- ben egy műemlék épület helyreállítása mellett 5500 négyzetméter alapterületű irodaház valósul meg, Sal­gótarjánban pedig a „Nem­zeti tömb” beépítése. Milyen lesz az Albacomp-ház? Az Albacomp 1997 nyarán vásárolta meg a rehabilitá­landó területrészt. A kiírt építészeti pályázat négy kü­lönböző megvalósítási el­képzelést eredményezett. A szakmai zsűri és az üzleti szempontok egyaránt a bu­dapesti Szendrő Stúdió munkáját hozták ki a pályá­zat győzteseként. A terv kü­lön érdekessége, hogy a vasútvonal adta ívet hasz­nálta fÿ egy ugyanilyen vo­nalvezetésű üzletatca kiala­kítására. A belváros felőli fonto­sabb bejárat rangját hangsú­lyozza a nagyobb teresedés ^esjjá „Nemzeti"’ épületéhez csatlakozó, szárnyat lezáró, köMjakú banki ..bástya". A tömb közepén helyezkedik el az irodaház bejárata: Az üzletház külső megjelené­sébe^ építészei elemeiben és Anyagaiban a kornak megfelelő, de igényszintet céloz meg. Az objektum alatt mély­garázs Két szinteí|sa“ üzletek valósulnak meg, a másodikon irodák, a tetőtér­ben a kazánház és a köz­ponti klímagépház, s to­vábbi irodák kapnak helyet. A szintek közötti közleke­dést személy- és teherszál­lító liftek, hagyományos és mozgólépcső biztosítják. Az üzletek és irodák magas mű­szaki színvonalon, kulcsra kész állapotban várják le­endő tulajdonosaikat. Az egyes szinteken széles közlekedőkből nyílnak az egységek, hatalmas üveg- portálos ajtókkal (plaza­rendszer). Mindegyik olasz gres porcelán burkolatot, festett, vagy tapétázott fala­kat, raszteres állmennyeze- tet, korszerű világítást és klimatizált légfűtést kap. Valamennyi irodában, üz­letben mérhető az elfogyasz­tott víz és energia mennyi­sége. A tervezők gondoltak a magas szintű biztonság- technika kiépítésére is (füst­érzékelő, riasztó hálózat, ipari kamerák). Lehetőség van pánikjelző, kábelteleví­zió és egyéb gyengeáramú hálózatok kiépítésére is. Várják az érdeklődőket Az épület alatti mélygarázs­ban a társasház tulajdonosa­inak 20 parkolóhely marad a ajdonában, ami az üze­meltetési költségeket csök­kenj. A beruházás akkor indul meg - hangsúlyozta Kiss László - ha az üzletház őrületének 50 százalékára megtalálták a tulajdonos társakat. ; Az,,, érdeklődőket ől várják a ületében kialakí­tott irodában. Az előszerző­déssel egy időben mindösz- sze a vételár 15 százalékát kell befizetni, a többit a vég­leges szerződés kötésekor. A projekt meghiúsulása ese­tén az óvadékot a beruházó visszafizeti. A realitások fi­gyelembe vételével az Al­bacomp-ház 1999. június 15-én nyílik meg. * * * Bővebb információ kérhető: Salgó­tarján, Rákóczi út 202. (SZÜV-szék- ház), I. emelet. Telefon: 32-422-428, 411-477. (csak december 1-től!) Bra­unná Mester Ildikó, Konszki Péter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom