Nógrád Megyei Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-29 / 252. szám

1997. október 29., szerda Hazai Körkép 5. oldal A szellemi műhelyek megismertetése a fő cél November 3.: a tudomány napja Nem az új kutatási eredmé­nyek népszerűsítése, hanem a tudományos élet sokszínűsé­gének bemutatása, a közfigye­lem felkeltése a fő célja és programja annak a kezde­ményezésnek, amely a tudo­mány pirosbetűs ünnepévé avatja november 3-át. A Magyar Tudományos Aka­démia javaslata alapján nyilvá­nította a kormány ezt a napot a magyar tudomány napjává - közölte kedden újságírókkal Glatz Ferenc, az MTA elnöke. Mint felidézte, nem véletlenül esett a választás erre a dátumra: gróf Széchenyi István 1825. november 3-án, az országgyű­lés ülésén ajánlotta föl birtoka­inak egyéves jövedelmét, 60 ezer forintot az akadémia létre­hozására. Az elnök szerint ez a nap nem a tudósoké, hanem a tu­dományt fogyasztóké lesz. Bár a javaslatot az Akadémia tette, a programokban a tudomá­nyokban érdekelt minisztériu­mok is részt vesznek. Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter mindeh­hez hozzátette: a jeles dátum­hoz' kapcsolódó rendezvények reményeik szerint az egész tár­sadalom figyelmét ráirányítják a tudósok munkájára. A minisz­ter bejelentette, hogy a múzeu­mok november 3-án ingyene­sen látogathatók. Kérte az álta­lános iskolák pedagógusait, hogy használják ki az alkalmat tanítványaik számára. Nyilvánosságra hozták Horn átvilágítási anyagát Szenzáció nélkül A fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére lét­rehozott bizottság tegnap - a törvényi előírásoknak megfe­lelően - nyilvánosságra hozta Horn Gyula átvilágításának dokumentumait. Mint ismeretes, az átvilágító bí­rák határozata arra hívta föl a kormányfőt, hogy mondjon le tisztségeiről, mert karhatalmi alakulatban teljesített szolgála­tot, s betöltött tisztségeiben megkapta a Belügyminiszté­rium bizalmas tájékoztatóit, köztük a III/III—as főcsoportfő­nökség jelentéseit. A határozat szeptember 16- án emelkedett jogerőre, ám a miniszterelnök már szeptember elsején tartott sajtótájékoztató­ján az újságírók rendelkezésére bocsátotta a dokumentum teljes szövegét. Ez alkalommal kijelentette, hogy a bizottsági határozatban egyetlen olyan tény sem szere­pel, amely a közvélemény szá­mára ismeretlen volna, ezért sem erkölcsi, sem jogi indokát nem látja annak, hogy lemond­jon tisztségeiről. Hóm Gyula írásos nyilatko­zatban is reagált az átvilágító bírák határozatára, s abban le­szögezte: a bizottság eljárását korrektnek tartja; nyilatkozatá­val és a rá vonatkozó határozat nyilvánosságra hozatalával le­zártnak tekinti a személyével kapcsolatos ellenőrzés ügyét. Változatlanül időszerű a „főállású anya” elismerése Családi ügyek minisztériuma? Hazánkban ma minden ne­gyedik család a létminimum alatt él, és napi létfenntartási gondokkal küszködik a há­rom- és többgyermekeseknek több mint a fele. Általában: rohamosan fogy magának a családoknak a száma is. Mindez a közelmúltban össze­hívott, a témával foglalkozó, immáron ötödik életvédő kon­ferencián hangzott el. A kétnapos tanácskozás résztvevői zárónyilatkozatuk­ban - mint dr. Téglásy Imre, az Alfa Családvédelmi Szövetség elnöke elmondta - felhívták a figyelmet a gondokra. Javasol­ták egy család-, ifjúság- és szo­ciális ügyek minisztériuma, va­lamint egy országos családvé­delmi tanács felállítását. A kedvezőtlen tendenciák okait vizsgálva a szakemberek rámutattak arra, hogy téves a család értékrendjének felbom­lását csak a szociális gondokból eredeztetni, ugyanakkor való­ban nagyobb támogatás kel­lene, hogy a gyermekét nevelő anya főállású munkaviszony­ban „működhessen” otthon.- A konferencián a rászoruló fiatalok számára „Első Lakás Program” megindítását is java­solták - mondta Téglásy Imre. (csernyánszki) Törvény készül az önkormányzatok együttműködéséről Még élnek a szomszédvárak ellentétei Az önkormányzatok önállósága lehetővé teszi az önkéntes szabad társulásukat is, az elmúlt évek tapasztalatai szerint azonban ez a jog inkább csak lehetőség maradt - hangzott el tegnap az Országgyűlésben. Ezt erősítette meg expozé­jában Kuncze Gábor belügy­miniszter, az önkormányzatok társulásainak ösztönzésére hi­vatott törvényjavaslat előter­jesztője is. Emlékeztetett arra, hogy a megszüntetett tanácsrendszer­ben a községi igazgatás általá­nos formájává vált a községi közös tanács. A községek két­harmada tartozott ilyen szer­vezetbe. A települések között az idő tájt kialakult ellentétek még hosszú időn át hatnak. A jelenleg érvényes szabá­lyozásban is van több olyan elem, amely akadályozza az átfogó társulási rendszer to­vábbi kiépülését. Ilyen pél­dául, hogy minden társulás jogi személy. Ezt a törvényja­vaslat szerint csak akkor szük­séges előírni, ha a szolgáltatás közös biztosítása igényli az önálló vagyoni jogokat, a kö­telezettségvállalást. Megemlítette a miniszter, hogy a társuló önkormányza­toknak nincs elég támpontjuk a társulási megállapodások tartalmi, formai részeinek meghatározásához. A társulá­sok működésével kapcsolatos viták eldöntése a bíróság ha­tásköre, de emellett is elő kell segíteni a viták peren kívüli rendezésének lehetőségét. A közoktatási törvény ösz­tönző rendszere növelte az is­kolafenntartó társulások szá­mát, a területfejlesztési tör­vény rendelkezései alapján pedig szinte az ország teljes területét lefedik a kistérségi területfejlesztési társulások. A felszólalások azt tükröz­ték, hogy a törvényjavaslat céljait illetően egyetértés van a képviselők között. S. Á. Vegyesebb a kép, színesebb a parlamenti pártpaletta Döntés a szavazás tisztaságáért Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának hétfői dön­tése értelmében összesen tíz, parlamenti képviselettel ren­delkező párt és szervezet delegáltja vehet részt a november 16-i népszavazás idején a választási szervek munkájában. Hack Péter bizottsági elnök szerint nem új rendelkezésről, hanem a parlamenti ülésterem „átrendeződése” nyomán szükségessé vált törvényértelmezésről van szó.- Némi fejtörést okozott a vá­lasztási törvénynek az a pasz- szusa, mely szerint a referen­dumon történtek ellenőrzésére az Országgyűlésben képvise­lettel rendelkező pártoknak van joguk - mondta Hack Pé­ter. - A legutóbbi, 1990. évi népszavazás idején az Orszá­gos Választási Bizottságnak könnyű volt a dolga, hisz a Házban csak a választások után frakciót alapító hat par­lamenti párt képviselői ültek. Most vegyesebb a kép. A ’94-es voksoláson még nem is létező MDNP például „menet közben” alakított képviselő- csoportot, a KDNP frakciója pedig szétesett, a tagok egy ré­sze átült. Ugyancsak átülés következtében a MIÉP egy tagja is jelen van a honatyák között, mint ahogy az Agrár­szövetség és a Vállalkozók Pártja is mandátumhoz jutott. Hack szerint az alkotmány- ügyi bizottság szélesebb körű törvényértelmezése nyomán a november 16-i referendumon a NATO-csatlakozást ellenzők megbízottai is ott lehetnek az ország mind a tizenegyezer választókörének szavazat- számláló bizottságában, il­letve az Országos Választási Bizottságban. A döntés a népszavazások jövőbeni gyakorlatát is egyér­telművé teszi, s igyekszik el­oszlatni a szavazás tisztaságá­val kapcsolatos MDF- és Fi- desz-aggodalmakat. Takács Mariann Évszázados hidegrekord dőlt meg tegnap hajnalban Vacogtató lesz az idei tél, kevés hóval Országos hidegrekord dőlt meg tegnap hajnalban: Kecske­mét térségében mínusz 9,7 fokot mértek, ami ebben a szá­zadban a legalacsonyabb érték volt október 28-án. A meteo­rológusok szerint azonban ez még csak ízelítő volt az idei, rendkívül hidegnek ígérkező télből. Havazásban egy rekordot, a gyorsaságit biztosan nem viszi el az idei esztendő. Az Orszá­gos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a legkorábban tavaly, szeptember 30-án Bu­dapesten, a Széchenyi-hegyen szállingózott a hó. Elkészült a statisztikai elemzéseken alapuló hosszú távú előrejelzés is. Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál hidegebb idővel köszönt ránk. Az első héten 8-10 Celsius-fok lesz a legmagasabb hőmérséklet, az utolsó héten pedig várhatóan csak 0-5 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A csapa­dék mennyisége a sokévi át­lagnak megfelelően alakul, számottevő havazásra a hónap első felében nagy valószínű­séggel nem kell számítani. Az átlagosnál hidegebb idő decemberben is folytatódik. A hónap elején legfeljebb 5 Cel- sius-fokig emelkedik a hőmér­séklet, majd tartósan fagypont körül marad. Kevés lesz a hó decemberben is, nem való­színű a fehér karácsony sem. Az új esztendő enyhülést hoz, a január a sokéves átlag­nál melegebbnek ígérkezik. Nagyobb mennyiségű csapa­dék sem várható. Februárra át­lagos időt „jósolnak” a meteo­rológusok. A hőmérséklet nappal 5-10 fok körül lesz, és mérsékeltnek ígérkezik a csa­padék mennyisége is. N. Zs. Titkos jelentés. Az Ország- gyűlés honvédelmi bizottsága egyhangúlag elfogadta az úgy­nevezett Kalasnyikov-albizott- ság jelentését, de az előzetes hí­rekkel ellentétben azt mégsem hozzák nyilvánosságra. Póda Jenő, a Kalasnyikov-albizott- ság vezetője elmondta, hogy hűtlen kezelés, sikkasztás és okirathamisítás alapos gyanúját állapították meg. Civilek a Parlamentben. A parlament és a civil társadalom címmel október 31-én nyílt na­pot tartanak az Országgyűlés Kongresszusi termében. Fiiló Pál (MSZP), az eseménnyel kapcsolatban hangsúlyozta: há­rom olyan fontos törvény tár­gyalása folyik a parlamentben, amelyhez nem nélkülözhető a civil szférával történő véle­ménycsere. Az érdemi javasla­tok módosító indítványok for­májában kapcsolódhatnak a tervezetekhez. A tagság Horn mellett. A Magyar Szocialista Párt orszá­gos elnökségének ülése után Kósáné Kovács Magda ügyve­zető alelnök elmondta: összesí­tették annak a belső „politikai szondázásnak” az eredményét, amelynek során kikérték a tag­ság véleményét a párt válasz­tási esélyeiről. A megkérdezet­tek egybehangzóan úgy nyilat­koztak, hogy jövőre is Hóm Gyula legyen a párt miniszter­elnök-jelöltje. Tiltakozik az ŐRIT. Az Or­szágos Rádió és Televízió Tes­tület levélben tiltakozott az Or­szággyűlés költségvetési és pénzügyi bizottságánál a rádió­zásról és a televíziózásról szóló törvény tervezett módosítása el­len. Az ORTT-nek és a köz- szolgálati médiumok elnöksé­geinek közös álláspontja az, hogy a közszolgálati műsor- szolgáltatók anyagi helyzetét jelentősen és indokolatlanul megnehezítené, ha a költségve­tés a jövőben csak háromne­gyed részben vállalná át tőlük műsorterjesztési kiadásaikat. Elhunyt Körösi József. Hat­vankilenc éves korában elhunyt Körösi József újságíró, a Való­ság című folyóirat nyugalma­zott főszerkesztője. Temetésé­ről később intézkednek. IngyenNet. Már hozzáférhető és használható a DrótPostaGa- lamb elnevezésű első magyar ingyenes elektronikus levelező rendszer, amelynek használata nem igényel számítógépes elő­képzettséget: magyar nyelvű, és egyszerű grafikus ábrákkal ke­zelhető. A z ország keleti megyéi­ben 11 politikus népsze­rűségi indexe emelkedett. Ez azonban nem hozott változást a lista első harmadában^ ahol a sorrend: Göncz Árpád Demszky Gábor, Kovács László, Deutsch Tamás, Or­bán Viktor, Keleti György és Magyar Bálint. A megkérde­zettek a legkevésbé népszerű­nek Boross Pétert és Giczy Györgyöt tartották. A koalíciós pártok vezetői többségükben a középme­zőnyben foglaltak helyet. Kuncze Gábor a kilencedik, Gál Zoltán a tizenegyedik, Kósáné Kovács Magda a ti­zennegyedik a listán. Tőlük kissé leszakadva Szekeres Imre a huszadik, Horn Gyula a huszonkettedik helyen áll. A népszerűségi lista új sze­replője Pusztai Erzsébet, az MDNP frakcióvezető-helyet­tese, aki 56 ponttal a nyolca­dik, Pokomi Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője, aki 53 pont­tal a tizenharmadik és Szent- Iványi István, az SZDSZ frakcióvezetője, aki 49 pont­tal a tizenhatodik lett. FEB Kik most a legnépszerűbbek? A Szonda Ipsos szeptemberi felmérése I népszerűség (%) a keleti országrészben népszerűség (%) országosan ) ismertség (%) a keleti országrészben ismertség (%) országosan Qöncz Árpád 76 77 +3 |. *3 Demszky Gábor Kovács László Deutsch Tamás Orbán Viktor Keleti György 1 Magyar Bálint Pusztai Erzsébet Kuncze Gábor Medgyessy Péter Gál Zoltán Ferenc 53 52 0 +1 Pokorni Zoltán 53 52 * 44 Kósáné G. Nagyné Szent-lványi Kovács Magda Maczó Agnes István 74 79 41 78 Torgyán 51 51 51 46 g 5i 48 18 46 42-1 0 +5 +1 +5 A 0 «1 92 Demeter Ervin Szekeres Imre Lezsák Sándor 46 45 46 45 45 44 +8 +4 *3 0-1 40 HT 75 Horn Gyula 43 46 0 +3 93 Giczy György 71 Boross Péter 39 +4 36 +3 38 38 0 +3 94 Az adatfelvétel ideje: 1997 szeptember 12-30. Módja: személyes, kérdőíves megkérdezés. A megkérdezettek szá­ma: 1000, akik az egész országot képvi­selik; közülük 311 a keleti országrész lakója. Alapsokaság: 18 éves és idő­sebb állandó kelet-magyarországi li kóhelyű magyar állampolgár. Az alap­sokaság és a megkérdezettek össze­tétele a korcsoport, a nem és a lakó­hely típusa szerint megegyezik. A nép­szerűségi pontszám 0-tól 100-ig ter­jedhet; a 0 pont nagy ellenszenvet, a 100-as nagy rokonszenvet jelez. A -4 és a +4 közötti különbségek statisz­tikailag nem jelentősek. Az azonos pontszámú politikusokat a tized-pont- számoknak megfelelő sorrendben ad­juk meg. A *-al jelölt politikusok az előző felmérésben nem szerepeltek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom