Nógrád Megyei Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN BALASSAGYARMAT Megyei Körkép PÁSZTÓ 1997. október 1., szerda A Hírlap postájából A Pf. 96 - A Hírlap postájából ■ az olvasók fóruma. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve közölje. A közölt levelek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet. A főügyészség nem kíván nyilvánosan vádaskodni ítélkezni a bíróság hivatott A Nógrád Megyei Főügyész­ség Angyal Istvánnak, a Nóg­rád Megyei Hírlap, valamint más sajtóorgánumok hasáb­jain rendszeresen megjelenő -az ellene indult eljárásban közreműködő hivatalos szer­vek lejáratását célzó - vádas­kodásaival kapcsolatban a kö­vetkezőket kívánja a közvéle­mény tudomására hozni: 1. / Angyal István és több társa ellen 1993 májusában több mint egy évig tartó nyo­mozás után emelt vádat az ügyészség, különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmény miatt. Az ügy­ben az eljárás az Egri Városi Bíróság előtt jelenleg is folya­matban van, a törvényes vád sorsáról a bíróság jogosult dön­teni. Ezért az ügyészség sem most, sem a jövőben nem kí­vánja a vád bizonyítékainak sajtó útján történő nyilvános­ságra hozatalával cáfolni azo­kat az alaptalan vádakat, ame­lyeket Angyal István rendsze­resen hangoztat. Erre a bíróság lesz hivatott. 2. / Angyal István által oly sokat emlegetett - és a Nógrád Megyei Bíróságot érintő- el­fogultság bejelentésére azért került sor, mert nevezett - még a büntetőeljárás befejezése előtt- nagy összegű kártérítési eljá­rást kezdeményezett a Nógrád Megyei Bíróság ellen, abból az alapállásból kiindulva, hogy minden vele szemben hozott jogerős bírósági döntés - amely tartozásai megfizetésére kötelezte - megalapozatlan volt. A más bíróság kijelölésé­vel együtt járó kellemetlensé­geket tehát ő maga idézte elő. 3./ Nem kívánjuk kommen­tálni azt a tényt, hogy Angyal István a vádemelés óta kártérí­tési perek tömegét indította minden olyan szerv ellen, amely megítélése szerint a bün­tetőeljárás megindításában sze­repet játszott. így felfüggesztett polgári perek várnak a büntető- eljárás befejezésére az ügyész­ség, az APEH, a rendőr-főkapi­tányság stb. tekintetében. De ebben a körben kell említést tenni azokról a feljelentésekről is, amelyeket Angyal István so­rozatban tett az ügyben eljáró, hivatali kötelességüket teljesítő rendőrök, ügyészek, APEH- dolgozók, bírók, jogi képvise­lők, a felszámolásban közre­működők, sőt az ügyében ki­hallgatott egyes tanuk ellen. E magánvádas büntetőügyekben minden ez idáig hozott döntés egyértelművé tette a feljelenté­sek alaptalanságát, sőt ez ügy­ben hamis vád miatt Angyal István ellen vádemelésre is sor került. 4./ Külön is reagálnunk kell Angyal Istvánnak, a Nógrád Megyei Hírlap szeptember 24- ei számában megjelent cikkben közölt azon állítására, miszerint három megyei ügyész ellen in­dított magánvádas büntetőeljá­rást. Ennek kapcsán sérelmezte, hogy a legfőbb ügyész nem já­rult hozzá a büntetőeljárás le­folytatásához. Ez valóban így történt. A hozzájárulás megta­gadásának oka azonban az volt, hogy - már a feljelentésből is kitűnően - az érintettek semmi­féle bűncselekményt nem kö­vettek el. Angyal István ugyanis azért tett nagy nyilvá­nosság előtt elkövetett rágal­mazás miatt feljelentést az ügyészek ellen, mert a Nógrád Megyei Főügyészség annak idején - tájékoztatási kötele­zettségének eleget téve - sajtó- tájékoztató keretében számolt be a nyomozás eredményéről és a vádemelés tényéről, továbbá a vád szerinti bűncselekmé­nyekről. Ebben szigorúan a té­nyekre hagyatkozva - és An­gyal István személyiségi jogait nem sértve - azt is megje­gyezte, hogy a vád megalapo­zottságáról majd a bíróság fog dönteni. Az elutasítás tényét azonban Angyal István - ha­sonlóan a többi eredménytelen magánvádas ügyhöz - nem haj­landó tudomásul venni. A Nógrád Megyei Főügyész­ség ezzel a maga részéről - a büntetőeljárás jogerős lezárá­sáig- az ügyet befejezettnek tekinti és nem kíván reagálni Angyal Istvánnak azokra az alaptalan vádjaira, amelyekkel a sajtón keresztül nap mint nap rendszeresen bombázza a köz­véleményt. Nógrád Megyei Főügyészség Bemutatkozik a megyeszékhelyen a szécsényi Harmat Színpad Szelet vetett, vihart arattunk Figyelmes olvasóink bizonyára emlékeznek az előzmé­nyekre is. Szeptember 4-én „Tragikus” drámatagozat cím­mel jelent meg egy jegyzet lapunk munkatársa, Tarnóczi László tollából. Újságíró kollégánk nemtetszé­sét fejezte ki egy - a Habsburg Ottó díszpolgárrá avatása al­kalmából Szécsényben látott — kulturális műsorral kapcsolat­ban. Tarnóczi László írására a megjelenés napján felháboro­dott telefonhívások érkeztek szerkesztőségünkbe, szeptem­ber 12-én pedig helyt adtunk huszonkilenc diák, valamint ki­lenc szülő aláírásával lapunk­nak címzett két levélnek. Sőt azóta újabbak érkeztek: a Mű­velődési és Művészetoktatási Központ, illetve a szécsényi gimnázium igazgatójától, s egy tanulójától. Valamennyi reflexió egybe­hangzóan, határozottan állítja, hogy munkatársunk több do­logban is valótlanságot írt a csoportról, a fellépésről. A műsor augusztus 20-án volt, Szent István király ünne­pén. A cikkben közöltekkel el­lentétben nem popmelódiákat tartalmazott, hanem az ural­kodó fiának, Imre hercegnek írt intelmeit, hazánk tájairól dia­képeket, Beethoven-dalt, film­zenét (Honfoglalás), az István, a királyból az Európát és Tompa Mihály két versét- A szerző összekeverte a popot a rockkal. Habsburg Ottó nem érezhette magát „hatalmas hangerővel megtámadott”-nak, hiszen az előadást követő beszédében tet­szését fejezte ki és többször hi­vatkozott az elhangzottakra. A zsúfolt nézőtér, a közönség vas­tapsai is cáfolják a cikkíró megállapításait. A fellépőket „alig tízéves kislányok”-nak. írta, holott 12-16 éves nyolc év­folyamos gimnazista fiúk és lá­nyok, de ők sem „erotikus" táncot lejtettek - miként a cikk tartalmazta-, hanem a magyar tánc alaplépéseit csupán: kettőt balra, kettőt jobbra. Öltözékük pedig póló, farmernadrág és korhű jelmezek. A szerző vé­gigülte az ünnepélyt. A műsort és a díszvendég beszédét is. Levélíróink szerint hallania kel­lett az előadás beharangozóját is: „ Önök most a Körösi Csorna Sándor Gimnázium Harmat Színpadának és a zeneiskolá­nak a közös műsorát látják . .. ” A cikkben ennek ellenére azt írta, hogy - az egyébként most induló- „drámatagozat” meg­alakulása előtt már fel is lépett. A Művelődési és Művészetok­tatási Központ nevét elírta. A művelődésit művészetire. Fentiek alapján újságunk el­nézést kér a szécsényi Művelő­dési és Művészetoktatási Köz­ponttól, a Körösi Csorna Sán­dor Gimnáziumtól, az önérze­tükben megbántott tanulóktól, a szülődtől és az érintett tanárok­tól. Azt, hogy a Harmat Színpad mire képes, december elején Salgótarjánban, a Garancia Biz­tosító és lapunk gyermekszép­ségversenyének gálaestjén sok száz olvasónk előtt bebizonyít­hatja. Ugyanis meghívtuk őket, és örülünk, hogy a meghívást a . csoport vezetője elfogadta. Csongrády Béla A bevonulási parancs nem jelent bevonulási kötelezettséget Soros feladat a haderőreformban A megyei hadkiegészítő pa­rancsnokság 1997 október és 1998 május között tovább foly­tatja a bevonulási parancsok cseréjének végrehajtását. Azon hadkötelesek, akik bevonulási parancsot kapnak, figyelmesen olvassák el az azon lévő tudni­valókat és a hozzá csatolt külön tájékoztatót. A bevonulási parancs békében nem jelent bevonulási kötelezett­séget. Arra szolgál, hogy általá­nos nyílt mozgósítás esetén a tar­talékos hadkötelesek megjelenje­nek a parancsra írt helyen és idő­ben, amiről a tömegtájékoztatási eszközök és a települések ön- kormányzatai értesítik a tartalé­kos hadköteleseket, A parancs megőrzéséről minden tartalékos­nak személyesen kell gondos­kodni. Abban az esetben, ha az érintetteknek vagy a hozzátarto­zóinak a tájékoztatáson túl to­vábbi kérdése vagy problémája van, a megyei hadkiegészítő pa­rancsnokság ügyfélszolgálata - munkanapokon 8 és 16 óra kö­zött - rendelkezésükre áll. Huszonnyolc éve a Volán dolgozója a műszaki diszpécser Bejáratos bejáró Puszta Tibor nem a szavak embere, inkább megcsinálja azt, amiről szó van. Ennek tartalmát pedig vitatni se na­gyon lehet, hiszen már 28 éve Volán-dolgozó. „Mellesleg” a közel három évtizedet bejá­róként jegyzi, mivel először Ludányhalásziból, majd Szé- csényből járt be munkahe­lyére. Jelenleg is. Először a műszaki üzemegy­ségnél dolgozott betanított szere­lőként, majd műszaki vezető, 1993-tól pedig műszaki diszpé­cser lett a személyi forgalmi üzemrészlegnél. Feladatok? Rendkívül össze­tett, sokszínű a műszaki diszpé­cserek ez irányú palettája. A gép­járművek érkeztetésétől kezdve az anyagok beépítettségének el­lenőrzéséig mindenről tudniuk kell. Amikor pedig egyszerű utasként utaznak a Nógrád Volán Rt. járatain (márpedig Puszta Ti­bor nemcsak a szakmájában, ha­nem ebben is igencsak bejáratos) már fülre észreveszik, ha valami nem dolgozik megfelelően a busz mechanikus-elektromos rendsze­rében. Társaival együtt két mű­szakban dolgozik a cégnél, s amikor a műszaki diszpécser fele­lősségéről esik szó, hangsúlyosan említi a személyforgalom és a műszak közötti kapocs szerepé­nek jelentőségét. Ez röviden any- nyit jelent, hogy a személyforga­lom felé a költségigényt, a mű­szak felé pedig a biztonságot kell szavatolni, a két dolgot kellőkép­pen súlyozni. Ő is nívódíjat kapott Puszta Tibor korábban már ré­szese volt kiváló dolgozói elis­merésnek. A nívódíjas Volán­dolgozónak egy 23 esztendős le­ánya van. B. M. Lakossági fórum a népszavazás előtt Vita a NATO-tagságról A Társadalmi Egyesülések Nógrád Megyei Szövetsége, va­lamint a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének Nógrád Megyei Szervezete „NATO-tagság vagy semleges­ség" ? címmel október 3-án, pénteken 10 órai kezdettel la­kossági fórumot szervez a TESZ megyei szövetségének tanácstermében (Salgótarján, Rákóczi u. 13. sz. I. emelet). A fórum keretében - a nép­szavazást megelőzően - lehető­ség nyílik Magyarország NATO-csatlakozása melletti érvek kifejtésére, illetve az el­lenérvek tisztázására, a széle­sebb körű, nyilvános informá­ciócserére. Remények és hullámvölgyek egy elnémult világban - Jelbeszéd az életük Mi már semmire sem vagyunk jók?! Mikor megszületik, nevének hallatára nem néz, nem moso­lyog arra, aki reménykedve fölé hajol. Kamaszkorában sután közvetíti lázadozását: miért vagyok ilyen? Nem vigyáztál rám? S mire felnő, nem győz kiutat keresni a céltalanság bék­lyójából, gyakran kétségbeesve faggatja a hangtalan világot: mire vagyok jó siketen, némán? Négyszáznál többen vannak megyénkben azok az emberek, akik fél emberöltőnyi vagy annál is kevesebb idő alatt ilyen vagy hasonló pályát tud­hatnak maguk mögött. Szá­mukra nehéz, göröngyös terep az irigyelt hallók és beszélők sokszor rideg világa, lelki egyensúlyuk nem lehet más, mint viszonylagos. „Beszédü­ket” artikulálatlan hangoknak hallja az egészséges. Ingyen kábeltévé Maconkai Istvánné, Magdi el­választhatatlanul közéjük tar­tozik. Pedig ő hall és beszél. Most lesz három éve, hogy megválasztották a megyei szervezet titkárának. Tisztsé­gét korábban napi négy órában látta el, de tavaly háromszázról több mint százzal megemelke­dett a tagok száma, s ezzel az ő tennivalói is megsokszorozód­tak.-Aki hivatalosan hozzánk tartozik, annak Salgótarjánban nem kell kábeltévé-előfizetési díjat fizetni. Az‘igazság az, hogy ez a kedvezmény sokakat ösztönzött belépésre. Nincs ezen csodálkozni való, hiszen ezeknek az embereknek a le­szűkült világában szinte csak a tévé lehet állandósult össze­kötő kapocs - hangzik az in­doklása.- Igaz, örömünkre a me­gyében is egyre bővül azoknak a száma, akik jelbeszédet ta­nulnak. Ötödik éve szervezünk tanfolyamokat, s a résztvevők közt van bolti eladó, pedagó­gus, gondozónő. A vizuális jelnyelv elsajátí­tása iránti érdeklődés óriási je­lentőségű nyitás. Hogy ne le­gyen néma a gyerek ... Nincs viszont a megyének hivatalos jeltolmácsa (ehhez felsőfokú felkészítés szüksé­ges), pedig jogi, rendőrségi ügyek során gyakran lenne szükség rá. így esetenként Maconkai Istvánné kíséri el - például or­voshoz - a beteget. Hit mond a gyerek ?-A siketnémával, nagyothal­lóval hiába próbálja kiabálva megértetni magát, teszem azt, a fogorvos. Az amúgy is szo­rongó szerencsétlen ebből csak annyit érzékel, hogy egy eltor­zult arcú fehér köpenyes érthe­tetlenül gesztikulál, biztosan haragszik ... - mondja min­dennapos gondként Maconka- iné, aki nem egyszerűen empa­tikus alkatának, együttérzésé­nek köszönheti tapasztalatait, a csorbult képességűek közötti jártasságát. Két felnőtt gyer­meke van, mindkettő az utób­biak táborához tartozik. így kétszeresen érzékenyen érinti, amikor a buszon oda­szól valaki a háta mögött lévő­nek, hogy nyomja meg a csen­gőt. S mivel az nem reagál erre, durván megjegyzi: mi van, süket vagy?! A siket per­sze csak a tekintetekből olvas­hat le valamit. Már ha azok nem rezzenéstelenek, közö­nyösek. Szerencsére nem illethetők ezekkel a jelzőkkel a törvé­nyek, rendeletek. A már emlí­tett helyi díjmentességen kívül az utaztatásuk is kedvezmé­nyes, amennyiben - a szerve­zet segítségével - megszerzik a szükséges igazolásokat. Vannak állandó segítőik, mint például Mesterné Gálfi Ildikó, a Népjóléti Képzési Központ­ból, Domonkos Tamás a vá­rosházáról, vagy a Vöröske­reszt. Életükben mégis az árnyol­dal a domináns ... Nemcsak azért, mert túlérzékenyek, s nincs arcukra írva, hogy nincs minden rendben. Válasz a könnyekre-Valójában már öt-hat éves korukban „besorozzák” őket. Előbb a váci speciális óvo­dába, aztán az ottani vagy a pesti általános iskolába, majd a szintén váci szakmunkáskép­zőbe mennek. Sok felnőtt rok­kantnyugdíjas, járandóságuk azonban kevés. Tehát a fiatal nyugdíjasok gyakorlatilag to­vábbi eltartásra szorulnak, az idősek pedig próbálnak megélni.-Tekintetbe véve azt, hogy értelmi képességeikkel semmi baj, ezen kívül rendkívül igyekvőek, precízek s kitűnő kézügyességgel rendelkeznek, a foglalkoztatásukat kellene megoldani. Néha-néha akad alkalmi munkájuk, de ha meg kell válni valakitől, ők az elsők -mondja szomorúan a titká­ruk. S a céltalan tengés-lengés nem ritkán átcsap kétségbee­sésbe. Ilyenkor azzal lépnek be az ajtón: -Magdika, hát mi már semmire sem vagyunk jók!? Az önhibáján kívül -de a társadalom érzéketlensége mi­att is - a hullámvölgy legalján vergődőnek mit is mondhatna Magdi?- Próbálom csitítani elkese­redésüket. Finoman türelemre kérem őket - hangzik a válasz. Olyanformán, hogy ez egyben felelet arra is: miért is a köny- nyek ... Tükör a világnak Húszéves a négyszázötvenhét fős megyei szervezet. Salgó­tarjáni a tagok többsége. „Anyja,” az országos szövet­ség kerek kilencven esztendeje létezik, s ez alkalomból lesz­nek most rendezvények, ün­nepségek. A fiúk például Debrecenbe mennek, ahol nemzetközi lab­darúgó-mérkőzésen mutatják meg: focizni is remekül tud­nak. Lelkesen készülődnek, tervezgetnek. Sikeres országos versenyek sorozatát tanúsítják a klubtermük melletti irodában látható kupák, serlegek. A siket, nagyothalló vagy siketnéma hatalmas szere- tetéhsége ellenére nehezen fo­gadja el a kívülállót. - Legyen erre az a magyarázat, hogy így tartanak tükröt a világnak, amely jobbat ennél nemigen érdemel. (M. J.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom