Nógrád Megyei Hírlap, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-16 / 113. szám

4. oldal Látóhatár 1997. május 16., péntek Rugós kés miatt tartóztatták le a londoni reptéren a Tücsök zenekar ifjú tagját Bilincs és brácsa Első nógrádmegyeri Fidesz-gyermeknap Fókuszban az ifjúság A Fidesz-MPP egyik legú­jabb helyi csoportja szerve­zett május 18-ára gyermek­napi programot Nógrádme- gyerbe. Mint azt Szabó Csabától, a Fidesz-MPP megyei irodave­zetőjétől megtudtuk, Nóg- rádmegyerben egész napos programmal készülnek. Va­sárnap reggel kilencre szent­misére várják a Fidesz gyer­meknapi programjának részt­vevőit, tíz órától pedig indul­nak a programok a sportpá­lyán. Először az iskolások kispályás labdarúgó-bajnok­sága, majd Nógrádmegyer és a Spartacus néven futó me­gyei roma csapat méri össze futballtudását. Pályára lépnek Magyargéc mai és egykori aranylábú ifjai is, s eközben zenés mesejátékot ad elő a Synton stúdió. Az egész napos program során színpadra lép a me­gyeri, a herencsényi, a mátra- terenyei, valamint a pétervá- sárai asszonykórus is. Nóg­rádmegyer első fideszes gyermeknapját bállal zárják. Négylábúakról tanácskoztak Nógrádgárdonyban Szakmai nap a lovastanyán (Folytatás az 1. oldalról) Annak, hogy a közgyűlés ezt az együttest ajándékozta meg az úttal. Elébük mentem Pestre és egy nagyon rossz viccnek tar­tottam, hogy azzal fogadtak: Frédit, vagyis Cinit -mi így hívjuk - letartóztatták. Még amikor másodszor mondták, akkor sem hittem el - mondja a még mindig feldúlt, könnyeivel küszködő édesanya, Egyedné Baránek Ruzsenka. - Kovács Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke - aki elkísérte a cso­portot Angliába - mosolyogva közölte velem, sajnálja, ami történt. Bár a tolmács biztatott, lehet, hogy már a következő géppel megérkezik a fiam, tel­jesen kiborultam. A bizonyta­lanságtól, hogy ottmaradt a gyerekem idegenben, s csak annyit tudok róla, hogy letar­tóztatták. A férjemmel aztán próbáltunk minden követ megmozgatni. Megkerestük a szlovák nagykövet asszonyt is. A történtek a MALEV-ese- ket is meglepték, de segítettek. Legrosszabb esetben kitoloncolják- Faxot küldtek Londonba. Vé­gül a londoni konzulátustól jött az értesítés: a fiam gyerekott­honban van, nincs semmi baja. Tudatták azt is, hogy legrosz- szabb esetben kitoloncolják. Május 12-én, hétfőn már itt­hon, a tolmács, Tóth Attila - részben Kovács Gábor alelnök kérésére - azonnal levelet írt, kapcsolatba lépett kollégájával, az angliai fesztivál szervezőjé­vel, kérte, tegyen meg mindent azért, hogy a fiú mielőbb haza­utazhasson. A „kolléga” ugyanezért egy országgyűlési képviselőhöz, ez az úr pedig a minisztériumhoz folyamodott. Mialatt idehaza rémült izga­lommal próbáltak intézkedni, Cini felett eltelt még egy éj­szaka, s május 13-án, kedden, délelőtt tízkor a bíróság előtt ta­lálta magát „illegális késvise­lés” miatt. Elmondása szerint se tolmácsa, se ügyvédje nem volt, viszont valószínűleg a hampshire-i vendéglátóik meg­hallgatása után - jó irányban- felgyorsultak az események. Elengedték, s elnézést kértek tőle. Egyedné Baránek Ruzsenka a tolmács jelenlétében zaklatot­tan kérdezi: mondta legalább valaki a londoni reptéren a rendőröknek, hogy ez egy gye­rek?! Annak ellenére, hogy ilyen megtermett?! És folytatja azzal, ami a szívét nyomja: Majd’ megőrültem a bizonytalanságtól- Nem értem, felháborítónak tartom, hogy otthagyták, s nem harcolták ki, hogy valaki ma­radhasson vele. Rendben van, hogy a többi gyereket haza kel­lett kísérni, de miért nem tele­fonáltak rögtön Hampshire-be, hogy a meghívóik igazolják, mi célból, hol jártak?! - szólal meg benne a lehetetlent nem ismerő anya hangja. - Szo­morú, hogy csak egy társa, Fe­kete Csaba érezte úgy, hogy ott kell vele maradnia. Majd’ megőrültem a bizonytalanság­tól, hogy összezárják olyan bű­nözőkkel, akik kárt tehetnek benne ... - mondja elcsukló hangon.- Néhány perc alatt lezajlott az egész reptéri dolog, s olyan váratlanul, hogy nagyon nehéz volt eldönteni, mi is legyen. Mivel tolmácsként én tudtam volna leginkább segíteni, ma­radni akartam, de az angol rendőrök nem engedték, hogy a fiú mellett maradjak - emlékez­tet Tóth Attila. Kovács Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke úgy érzi, mindent megtett, amit lehetett: véleménye szerint a csoportot kellően felkészítette a vezetője Kovács Gábor: „Ha a szülők tudtával vitte magával a kést, ez az ő felelősségüket veti fel. Nem a mi feladatunk átvizsgálni a gyerekek poggyászát” arra is: mit szabad magukkal vinni és mit nem. Füle hallatára hangzott el: ’’még azt is meg­kérdeztem, nincs-e valakinél já­tékpisztoly?”- Ha csak rajtam állt volna, a tolmács a közgyűlés költségére Londonban marad, ami, ugye, nem volt lehetséges. Az ominó­zus jelenetet megelőzően hát­ramaradtunk, s magam is meg­győződtem arról, hogy min­denki a személyi vizsgálat he­lyiségében van. Senkit nem hagytunk idegenben. És kérem szépen, ez a fiú nem veszett el! Ezen kívül mi jogon feltételez­tem volna a hatósági szervek­ről, hogy nem jogszerűen jár­nak el? Hiszen olyan tárgyat ta­láltak, ami idehaza is támadó fegyvernek minősül. Hát még egy olyan országban, ahol a ha­tóságok állandóan terrorcse­lekményektől tartanak!? S hadd tegyem hozzá: ha a szülők tud­tával vitte magával a kést, ez az ő felelősségüket veti fel. Nem a mi feladatunk átvizsgálni a gyerekek poggyászát. Kovács Gábor nem utolsó­sorban kétszer is megjegyzi, milyen sikeres volt a fellépés, s hogy ezt, nem az incidenst kel­lene megírni. Ismétli azt is: ő ugyan a csoporttal maradt, de valójában a testvérmegyei ta­nács személyre szóló meghívá­sának tett eleget (felesége saját költségen utazott), a tolmácson és a csoportvezetőn, valamint annak házastársán kívül más felnőtt nem volt velük. Közgyűlési autó indult Frédiért Alelnöktársaival hétfőn, felet­tesével, az elnökkel - annak tá­volléte miatt - kedden közölte a sajnálatos esetet. S a hivatal au­tóját küldte el az aznap haza­térő fiatalemberért, amit az édesanya is említett. De tudo­mása szerint Becsó Zsolt alel­nök volt az, aki a leginkább tüs­ténkedett értük, s ő küldte a közgyűlés gépkocsiját.-Jó kocsi - jut eszébe Fré­dinek, aki „már kezdi felejteni az egészet.” Nyomasztó ka­landja utáni első itthon töltött éjszakáján - az izgalmaktól, fá­radtságtól- úgy aludt, mint a bunda. Jó is, mert hamarosan szerepelni fognak. (M. J.) A lovak gyógykezelési lehető­ségeiről volt szó a nógrádgár- donyi Palóc Lovastanyán tegnap megtartott szakmai továbbképzésen. A Magyar Állatorvosi Ka­mara megyei szervezete, a Ma­gyar Agrártudományi Egyesü­let megyei szervezetének állat­Nógrád megyében tizenhat, Hevesben egyetlen iskolában tanítanak szlovák nyelvet, Mátraszentimrén. így aztán azt ittenieknek, ha tudásukat akarták összemérni a többie­kével - mondjuk, egy próza- és versmondóversenyen -, Nógrádba kellett utazniuk. A tavalyi verseny zárásakor Blaskó György, a mát- raszentimreiek nevében kedves meghívót nyújtott át a rende­zőknek: látogassanak föl a Mát­rába! A meghívás a legjobbkor egészségügyi szakosztálya, va­lamint a megyei állat-egész­ségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás közös rendezvényén eszközös, műszeres vizsgálato­kat és új gyógykészítményeket is bemutattak. A nap a Palóc Lovas Egyesület edzésének megtekintésével zárult. jött: soha ennyi kisiskolás nem versenyzett még szlovák nyelvű próza- és versmondás­ban, mint az idén: nyolcvan kisiskolás érkezett Mátraszen- timrére Borsod-Abaúj-Zemp- lén, Heves és Nógrád megyé­ből. Az ilyen módon kétnapos verseny záróakkordjaként a piszkéstetői csillagvizsgálóba vitték vendéglátóik a gyereke­ket, illetve 33 kislány és fiú a 160-ból Oroszlányba megy a hónap végén ugyanezen ver­senynek az országos döntőjére. Mátraszentimrén vendégeskedtek a vers- és prózamondók Verseny a hegyekben Juhász István: „Nagyon könnyen át lehet kerülni arra a bizonyos másik oldalra” Eltűnések bizonyítványosztáskor Ez év elején alakult meg a városban a Bátonyterenye és kör­nyéke bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság. Elnöke a mindenkori polgármester, társelnöke a rendőrkapitány, tag­jai a munkacsoportokból tevődnek össze. A bizottság első­ként megalakult munkacsoportja, a család-, gyermek- és if­júságvédő munkacsoport a napokban egész napos tanácsko­zást tartott a kisterenyei kastélyban. Nem volt könnyű feladatuk, a cél a munkacsoport program­jának kidolgozása és elfoga­dása volt. A csoport foglalko­zások szerinti összetételét te­kintve széles skálát ölel fel: van közöttük családsegítő, plébános, gyermekorvos, óvónő, iskolaigazgató, szociá­lis munkás, de akad polgár- mester, rendőr, jegyző, tanár, szülői munkaközösségi tag is.- Rengeteg felvetés, javas­lat, vélemény hangzott el a mai nap folyamán - mondja Hajdúné Kun Éva, a munka- csoport vezetője, aki a mátra- mindszenti polgármesteri hi­vatal igazgatási előadója. - Sikerült összeállítani progra­munkat, amelynek egyik leg­fontosabb pontja a segítő há­lózat kiépítése minden telepü­lés, minden iskola bevonásá­val. Szeretnénk létrehozni egy kortárs segítő csoportot. Tá­mogatjuk az önsegítő csopor­tok alakulását, vállaljuk a szakmai segítségnyújtást. Ugyancsak fontosnak tartjuk a deviancia fogalmának megis­mertetését, ismeretterjesztő fórumok szervezését minden településen. Továbbra is foly­tatni szeretnénk a D. A. D. À. programot az iskolai kerete­ken belül, sőt úgy ítéljük meg, hogy azt a szülőkkel is meg kell ismertetni. Célravezetőnek tartanánk a gyermekeket és az ifjúságot érintő jogszabályok össze­gyűjtését, sajtóban történő megjelentetését. A helyi és térségi polgármesterek, in­tézményvezetők bevonásával meg kell szervezni a kulturális programot, szabadidősportot. A munkacsoport tagjai szorgalmazzák térségi nevelő­tanácsadó szolgálat létrehozá­sát is. Vállalták, hogy figye­lemmel kísérik a pályázati le­hetőségeket, elkészítik a pá­lyázatokat. Fontosnak tartják egy térségi lap megteremtését, amely hatékony eszköze lehet a propaganda-tevékenység­nek, de alkalmas lenne a be­vált, alkalmazott módszerek terjesztésére is. A csoport ki­emelt feladatának jelölte meg a veszélyeztetett, csellengő gyermekek, fiatalok felderíté­sét.- Mindenképpen hasznos­nak ítélem a mai napot - mondja Zahar Béla plébános. - Rendkívül sok a veszélyez­tetett gyermek, a csonka csa­lád, akik segítségre szorulnak. Alkalmak sokasága kínálkozik a fiatalok számára, ha meg akarjuk akadályozni a helyte­len útra térést, egy lépéssel előbbre kell járnunk. Itt és most több ember fáradozik azonos ügy érdekében. Meg­győződésem, hogy munkánk hatékony lehet, ha tényleges cselekvésbe megy át minél szélesebb körben, hozzásegít­het mindenkit, hogy nagyobb biztonságban, békében éljünk. Bozó Cecília a bátonytere- nyei rendőrkapitányság körö­zési előadója, aki az eltűné­sekkel foglalkozik.-Gyermekkorúaknái, fiata­loknál az okok általában a rossz családi háttérre vezethe­tők vissza - mondja a fiatal nyomozó. - Nem tudnak beil­leszkedni sem az iskolai, sem a társadalmi környezetbe, ezért „nekiindulnak a vakvi­lágnak”. Legjellemzőbben bi­zonyítványosztás tájékán for­dulnak elő az eltűnések. A drog, az alkohol már csak ak­kor kerül a képbe, amikor megtaláljuk őket, és ha megfe­lelő kontaktusba tudunk velük kerülni, elmondják. Az a vé­leményem, hogy mindenkinek végezni kell a saját munkáját, de nagyon lényeges, hogy együttműködjünk egymással. A megelőzés vonatkozásában fontosnak tartom a sajtó sze­repét, az „elrettentő” példák lehetnek visszatartó erejűek. De itt nagyon kell vigyázni: az előzményt és a következményt ki kell domborítani, ami tény­leg elrettentő lehet. De a mód­szert, a hogyant ne tanulhassa meg belőle egyik fiatal sem.- Nagyon örülök, hogy ez a munkacsoport alakult meg először - teszi hozzá Juhász István, Bátonyterenye rendőr- kapitánya. - A mai fiatalok túlságosan veszélyeztetettek, nagyon könnyen át lehet ke­rülni arra a bizonyos másik oldalra. Azt is tudom, hogy nem jelentkezik egyhamar konkrét eredmény, de bízom benne, hogy ésszerű javasla­tokkal segítik majd a rendőrök munkáját. Ez olyan munka, amelynek gyümölcse később érik be. Hegedűs Erzsébet Nyitottan a világ és Nógrád megye felé - Főiskola és a nyilvánosság Tudományos munka a köz javára- Nemcsak szakmai, tudományos nyilvánosságra törekszünk, hanem azt is szeretnénk, hogy Nógrád megye társadalma jobban megismerje oktatómunkánkat és annak eredményeit - mondta dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Salgótar­jáni Intézetének igazgatója tegnap, amikor köszönetét mondott és átadta a jutalmakat a XXIII. országos tudományos diákköri konferencián kitűnően szerepelt hallgatóknak és tanáraiknak. A fennállásának 25. évforduló­ját ünneplő salgótarjáni intézet év elejétől gazdag, változatos programokkal - szakmai konfe­renciák, tudományos diákköri pályázatok, kiállítás, neves tu­dósok, országos és megyei közéleti férfiak meghívásai - köszönti a jubileumot. Érté­kelve az eddigieket, az igazgató kiemelte: figyelembe vették nehéz anyagi helyzetüket, s eh­hez „illő” módon szerényen, az oktatók és hallgatók önzetlen munkájára támaszkodtak legin­kább, ez azonban inkább csak növelte és növeli az ünnep ér­tékét, erősíti önbecsülésüket. Mi azonban másokat is nagyra becsülünk - jegyezte meg az igazgató. Olyan együttműködést ajánlunk kö­zépfokú oktatási intézmények­nek, önkormányzatoknak, vál­lalatoknak és vállalkozásoknak, melyekhez hasonló kapcsola­tokkal már rendelkezünk. Azt is megtudtuk, hogy az idén várhatóan négyszázan fel­vételiznek majd Salgótarján­ban. Közülük kétszáz főiskolás gólya kezdheti meg tanulmá­nyait szeptemberben.- Ebből csupán 10 százalék a nógrádi fiatalok aránya, s ezt növelni szeretnék - mondta dr. Rozgonyi József. Végül felso­rolta a még hátralevő, őszig tervezett programokat. Fotódo­kumentációs, történeti kiállítást rendeznek. Megjelentetik a sal­gótarjáni intézet jubileumi év­könyvét. A meghívott szakem­berek sorában említette Med- gyessy Péter pénzügyminisz­tert, aki a tervek szerint május 27-én tart előadást a főiskolán. AZ EZERARCÚ MINŐSÉG Fiat Punto. Kategóriájában az élen áll ár-érték összehasonlításban, * 2 milliós eladásával pedit rekordot döntött. A rengeteg változatból egy Önre vár. Például: 3 vagy 5 ajtó; motorok 55-tól 136 LE-ig terjedő telje­sítménnyel; széria- és extrafel­szerelések elképesztő választékban. Mi több, a fogyasztása is meglepően alacsony. 'A: auto 1997. májusi száma alapján. Mindennek tetejébe már 1.59î>.000 Ft-OS ártól kapható, melyet még vonzóbbá tesz rendkívül kedvező' finanszírozási ajánlatunk: • 0% kamat • 50% előleg • 1-tól 4 évig teljedó részletfizetési lehetőség. Keskeny és Társai Kft., 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 4.. tel.: (35) 314 039, fax: (35) 301 822

Next

/
Oldalképek
Tartalom