Nógrád Megyei Hírlap, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01-02 / 27. szám

1997. február 1., szombat Nógrád Megyei Hírlap Baráthi Ottó jegyzete Kihűlt a barátság A minap lógó orral panasz­kodott nyugdíjas ismerő­söm, Hogy régi közös - most vezető beosztásban lévő - munkatársunknál, barátunk­nál járt, valami kisebb gond­ját szerette volna megosztani vele, ám jóformán meg sem hallgatta, és percek alatt szinte kitessékelte, mondván: neki is rengeteg baja van: itt a sok munka, meg a család. - Tudod — mondja tovább isme­rősöm - máskor is tapasztal­tam már, hogy a barátság, becsület, tisztesség legfeljebb az értelmező szótárban talál­ható meg, az életben nem! Dadogtam valamit, hogy hát igen, a barátságot mostaná­ban komoly kihívások érik. Elég, ha csak a vad politikai csatározásokra, korrupciós ügyekre gondolok, s hogy még mindig, vagy már nem tartunk ott, hogy az életben a becsüle­tesség, az egymással szem­beni korrektség lenne az el­sődleges. Kapcsolataink feltűnően felszínesek, valóban nem fi­gyelünk egymásra: minek ve­gyük mások gondját a nya­kunkba, van nekünk is elég. Hiába volt rendszerváltás e tekintetben is, értékrendünk nem változott pozitív irány­ban. Sőt! Mintha kifizetődőbb lenne az egyéni érdekek elő­térbe helyezése, a „magamu­togató" magatartás, a „vas- könyök". Többet ér a mellé­beszélés, nem érdemes őszin­tének lenni, abból még baj le­het. Sokan mondják, vallják: csak a tökfilkók, meg a bale­kok lojálisak. Pedig — visszatérve ismerő­söm sirámaira — szerintem is nagy szükség lenne az említett értékekké, így a barátságra, a jó barátokra, hiszen az egész­séges barátságok nélkülözhe­tetlenek szellemi és fizikai jó­létünkhöz, komfortérzetünk­höz. Különösen napjainkban, nehezebb életkörülmények, rosszabb életviszonyok köze­pette. Nem véletlenül fogal­mazódott meg már a Bibliá­ban is, hogy az igazi barát vagy társ „nyomorúság ide­jére születik”. A könyvek könyve szerint a barátság kapcsolatban van a szeretet­tel, a megértéssel, a meghitt­séggel, a bizalmassággal, a lojalitással és a társasággal. Jómagam is meggyőződéssel vallom ezt, sőt hozzáteszem, hogy szerintem a társadalmi méretű jó irányú változások is csak akkor következhetnek be, ha emberi kapcsolatainkban az említett értékek lesznek a legfontosabbak: a barátság, a becsületesség, a tolerancia. Az év elején talán érdemes mipdezen elgondolkodni, n pedig remélem, meg­érem és megélem még, hogy eljön egy ilyen időszak, mindannyiunk javára, örö­mére és gazdagodására. Kórházi víruskészültség A Madzsar József megyei kór­ház vezetése megtette az in­tézkedéseket annak érdekében, hogy szükség esetén külön inf­luenzaosztályon helyezze, lássa el a fertőzötteket, tekin­tettel a járvány terjedésére, a súlyos lefolyású, valamint a szövődményes esetekre. Erről tájékoztatta lapunkat dr. Bu­jalka Rezső, a patológiai osz­tály főorvosa, aki átmenetileg az intézmény igazgatói felada­tait is ellátja. » Tűforgatók tanfolyama Pásztó - Egyre népszerűbb a kézimunka egyik fajtája, a foltvarrás. Lényege: külön­böző eljárásokkal, módsze­rekkel környezetüket díszítő tárgyak állíthatók elő textíli­ákból. A művelődési központ 18 órás tanfolyamot szerve­zett azok számára, akik sze­retnék elsajátítani a módszert. Rossz a közlekedési morál - Figyelmeztetések Öttonnás teherkocsi a járdán (Folytatás az 1. oldalról) Az idei év legfontosabb fela­datai között jelölték meg: a gyermekek közlekedésbizton­sági ismereteinek bővítését már az iskolai oktatásban; a fiatal, kezdő gépkocsivezetők veze­tési ismereteinek javítását; to­vábbi fokozott ellenőrzéssel az ittas járművezetők kiszűrését a forgalomból és a minden korosztályt megmozgató, már eddig is sikeres családi vetél­kedők további szervezését. Megyei Körkép BÁTONYTERENYE RÉTSÁG 3. oldal Hétfőtől már itt fogadják a kicsiket - Három rendelő húszmilliós ráfordítás Tejfogak gyógyászai, új helyen Már a múlté a vásár­téri elavult, gyakran meghibásodó műsze­rekkel működő tarjáni gyermekfogászat: hét­főtől új helyen kereshe­tik fel ezeket a szak- rendeléseket a legif­jabbak. A Május 1. úti városi egészségügyi központban, az úgyne­vezett tüdőgondozó épületének második emeletén tegnap délu­tán ünnepélyesen átad­ták a három vadonatúj rendelőt. Az ellátást végző szakemberek és a kis pá­ciensek, illetve a fiatalok méltán örülhetnek a léte­sítménynek, amely teljes mér­tékig megfelel a mai kor köve­telményeinek. A korábbiaknál alapvetően jobb feltételeket tud nyújtani - mondta megnyitójá­ban Puszta Béla polgármester. A helyiségek építészeti felújítá­sára tizenöt, a felszerelésre, bú­torokra mintegy hatmilliót köl­Városunk vezetői adták át a rendelőt töttek. Egy fogorvosi állás ugyan jelenleg betöltetlen, erre a közeljövőben pályázatot hir­detnek. Dr. Métneki Eszter és dr. Molnár Judit hét óvoda és hat iskola apróságait, fiataljait látja itt el, háromtól tizennégy éves korig intézmények, tizennégy­FOTÓ: GYURIÁN tői tizennyolc éves korig pedig lakhely szerint. Dr. Métneki Eszter köszönetét mondott a városvezetésnek a színvonalas gyógyító munka feltételeinek megteremtéséért, mely azért különösen jelentős, mert ezzel valójában a megelőzésért tett nagy lépést. (mj) Áremelkedés; ki fogja ezt kigazdálkodni? - Nincs hatékony ellenszer Erősítő injekció a kórháznak Eladósodott kórházak vehettek részt azon az elmúlt évben meghirdetett pályázaton, amelynek nyertesei tartozásuk arányában kedvezményes hitelhez juthattak. Pályázott és - nyolcvanhétmil­liót - nyert a Madzsar József Nógrád megyei kórház is, melynek mintegy száztízmilliós - határidőn túli - kifizetetlen számlája van. Az intézmény gazdasági ve­zetése mindent megkísérel azért, hogy az „erősítő injek­ció” jótékony hatását maradan­dóvá tegye, de vannak olyan külső tényezők, melyek gátat vetnek ennek a törekvésnek. Tisztázatlan például az inflá­ció ellentételezése, s a szakem­berek szerint ez nehezíti a költ­ségvetés elkészítését. Másrészt, ha a finanszírozás mostoha ma­rad, az újbóli eladósodásnak sajnos nem lehet eléggé haté­kony ellenszere a szigorú gaz­dálkodás. Szeberényi úr nem perel, csak igazáért harcol - Késnek a bekötések Telefonos ígéretek öt esztendeje (Folytatás az 1. oldalról) Folyik a várakozók bekap­csolása Bátonyterenyén, Pász- tón, más településeken. Tete­mes „csúszást” kell behozniuk, melyet több dolog idézett elő. Nem hagyható figyelmen kí­vül, hogy a koncessziós törvény elfogadása legalább másfél év­vel késleltette a munkálatok elindítását. További nehézséget okozott a Matáv-vagyon átvétele. Mindezt tetézte, hogy a KNC vezetése a múlt esztendőben teljesen kicserélődött. Michael Andersen vezérigazgató más beosztásba került, Konkoly Thege Dezső vezérigazgató-he­lyettes pedig felmondott. Fodor Ignác, jelenlegi vezérigazgató kinevezését ta­valy, év végén fogadta el a KNC tulajdonosi köre. A Kanadából érkezett szakember úgy véli, hogy nem felelhet az elődei aláírásával kiküldött szerződés-módosítá­sokért. Őt azzal bízta meg a tu­lajdonos, hogy a lehető legr gyorsabban fejezze be a primer körzet kiépítését. Nehezíti a helyzet megítélé­sét, hogy a Siemens fővállal­kozó olykor alkalmatlan alvál­lalkozókat foglalkoztatott, me­lyek cseréje mindig a kivitele­zés csúszását eredményezte. S nem elhanyagolható mo­mentum az sem, hogy számos esetben púszott az önkor­mányzati engedélyek kiadása, valamint egyes szakaszokon a földterületek magántulajdono­saival is „iszapbirkózást” foly­tatott a telefontársaság. Igazságtalanok lennénk, te­hát, ha a KNC által kezdetben megígért, de hónapokkal, évekkel elcsúszott programját a jelenlegi vezetőkön kérnénk számon. Ugyanakkor a várako­zók joggal vetik fel, hpgy az első időszakban befizetett ösz- szeg ma már ugyanannyit ér, mint a mostani belépési díj, te­hát semmiféle kedvezményt nem élveznek. Ha csak azt nem, hogy ők biztosan az első „körben” juthatnak telefonhoz. A jelenség nem tipikusan nógrádi, minden koncessziós telefontársaság hasonló gon­dokkal küzdött az elmúlt évek­ben. Egy biztos: ha valaki több milliárd forintot invesztált már a hálózat kiépítésébe, nem ok nélkül teszi. T. N. L. Hírek Látogatási szünet Nógrádgárdony - A tüdő­gyógyintézetben február 3- ától, hétfőtől a látogatás az influenzajárvány miatt bi­zonytalan ideig szünetel. Óvodások milliója Balassagyarmat - Egymil­lió forintos támogatást sza­vazott meg Majdán Béla képviselő javaslatára a ba­lassagyarmati testület az óvodák és a két bölcsőde eszközparkjának megújítá­sára. Az érintett intézmé­nyekben a szülőktől kellett rendszeresen pénzt kérni a szakmai munkához; a vá­rosatyák döntése valamit segít a helyzeten. Megemelt díj Nagylóc - Ötszáz forinttal kell többet fizetni a szemét- szállításért ebben az észtén-, dőben a lakosoknak. Az egyedül állóknak azonban kedvezményt ad az önkor­mányzat: nekik az 1500 fo­rintra emelt díj felét kell fi­zetniük. Bibliai előadás Pásztó - A Teleki László Művelődési Központban február 5-én 18 órakor kez­dődik a bibliaklub foglalko­zása, ahol fő téma az új kor a biblia mérlegén. Az érdek­lődők előadást hallhatnak Ősz-Farkas Ernő lelkész­gyógyszerész tolmácsolásá­ban „Misztérium vagy ki­nyilatkoztatás?” címmel. Tanári tárlat Mátramindszent - Az álta­lános iskola galériájában a napokban nyitották meg Fe- rencsikné Gedeon Hajnalka tanár-művész tárlatát. A tűzzománcokból összeállí­tott kiállítás február 22-éig tekinthető meg. Fogadónap Salgótarján - Keller Mi­hály ezredes, Nógrád megye hadkiegészítő parancsnoka legközelebb február 3-án, hétfőn 8-tól 15 óráig tart fo­gadónapot a megyei pa­rancsnokság épületében. Cím: Ady Endre út 3/c. Alapítványi bál Salgótarján - A Bolyai Já­nos Alapítvány farsangi bált rendez február 8-án 19 órá­tól a gimnáziumban. Küszöbön a felnőttkor - Szalagavatót tartott pénteken délután a Borbély Lajos Mű­szaki Középiskola a „Józsi”-ban. Felvételünk a szakmunkástanulók ünnepségén készült, gyurián A balassagyarmati Coloniapharma és a tulajdonos önkormányzatok viszonya: Autó, forgalmi engedély nélkül (Folytatás az 1. oldalról) Utalt arra, hogy korábban két per is akadályozta a haladást. Salgótarján önkormányzata két­ségbe vonta a megyei önkor­mányzat tulajdonosi jogát, de keresetét elutasították. Ecseg önkormányzata a Belügyminisz­térium ellen pereskedik, amely­ben nem a részvényeket, hanem a községi patikát kéri saját tulaj­donába. Az eljárás jelenleg szü­netel. Smitnya Sándor arról is beszámolt, hogy a napokban tárgyalt a község vezetésével, amelytől ígéretet kapott: az ön- kormányzat hajlandó elállni a per folytatásától, ha a nógrádi te­lepülések közösen dönthetnek tulajdonuk sorsáról. A közgyű­lés elnöke hangsúlyozta, ezzel kapcsolatban várja az ecsegiek írásbeli értesítését annál is in­kább, mert egy elhúzódó peres­kedési folyamat kényszervára­kozásra ítélné az egész privati­zációs előkészítést. Ezért van szükség az önkormányzatok kö­zötti összehangolt kommuniká­cióra és együttműködésre, amely nyugodt alapot biztosíta­nának mindehhez. A jelenlegi „képlet’’ szerint, amit nyolcvan­két önkormányzat elfogadott: 15 százalék illetné meg a teljes va­gyonból a megyei önkormány­zatot, 36 százalék a gyógyszer- tárral nem rendelkező önkor­mányzatokat, illetve 49 százalék a patikával is rendelkező telepü­léseket. Ezt az arányt, miután a salgótarjáni önkormányzat be­adványát a Belügyminisztérium elutasította a vagyonátadó bi­zottság elfogadta, ettől függetle­nül mégsem kezdhetik meg a végrehajtását, mert a megye- székhely után Ecseg „kontrá­zott”. Minden remény megvan arra, hogy Ecseg önkormányzata eláll a 6 hónapra felfüggesztett per folytatásától és nem nyújt be újabb keresetet. Ha ez mégsem így történne, akkor beláthatatlan ideig menne a huzavona, ami nemcsak a Coloniapharma hír­nevét, ezáltal privatizációs esé­lyeit rontaná, hanem ártana a tu­lajdonos önkormányzatoknak is - mondta Smitnya Sándor. Vé­gezetül találóan úgy jellemezte a helyzetüket, mint annak az au­tónak a tulajdonosát, aki bár megvette a járművét, de for­galmi engedélyt nem kapott hozzá. Szabó Gy. Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom