Nógrád Megyei Hírlap, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-02 / 1. szám

Kis irodalmárok nagy sikerei Őstermelők új igazolványai Irodalmi pályázatot hirdetett hátrányos helyzetű gyerme­Hó fedi még a határt, de nem árt, ha az őstermelők ideje­keknek a TIT Nógrád Megyei Egyesülete és a Martin korán hozzáfognak a tevékenységük folytatásához szűk­Luther King Klub. Nemrég eredményt hirdettek. 2. oldal séges papírok beszerzéséhez. Mit tegyenek? 6. I . 1 —m KC NOGRAD Nagyító alatt a Fekete Sasok Negyedikként zárták a salgótarjáni kosarasok az alapsza­kasz küzdelemsorozatát. A száraz számok és tények be- TüvwlQck: mit is értek el tavaly a fiúk? 9. oldal FIGYELEM! A vízvezetékrendszerekben történt elfagyások kiolvasztását és a fagy okozta MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA javítását gyorsan, garanciával vállalom. 1997. JANUAR 2., CSÜTÖRTÖK 0­VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 24,50 FORINT misaaaaimmaamammii^ammmasmmaaamvmiaammmmamBmm a 32/447-457 vagy a 06-20-288-760-as telefonon, Bank lesz a „takarékéból A vidéken működő takarék- szövetkezetek jelentős része a közeljövőben valódi bankká válik. Néhány éve a takarékszövet­kezetek többsége csatlakozott ahhoz az integrációs szerződés­hez, amely 232 takarékszövet­kezet és a takarékbank együtt­működését szabályozza. Január 1-től a tartalékalapok képzésé­nél a takarékszövetkezetekre is a nagybanki szabályok vonat­koznak. Ezzel a banki működést az állam elismeri. A bankcsoport további piaci működését segítheti az is, hogy a Takarékbank Rt. privatizáci­ója ez év derekára befejeződ­het. A Takarékbank magánosí­tására zárt pályázaton öt kül­földi bankot kértek fel a múlt évben. A takarékszövetkezeti tulajdonosok úgy nyilatkoztak, azt a külföldi bankot fogadják el többségi tulajdonosnak, ame­lyik szindikátusi szerződést is köt a kisebbségi szövetkezeti tulajdonosokkal az együttmű­ködésről. Űjabb merénylet történt Budapesten Alvilági páncéltörő A Somosi fogadóban Bistei István töltögette a pezsgőt a vendégeknek Az új év második percében újabb merénylet történt Bu­dapesten: vállról indítható jugoszláv gyártmányú raké­tával lőttek be egy II. kerületi Szépvölgyi úti lakásba. A páncélos harci járművek megsemmisítésére szolgáló fegyverrel ezúttal ismeretlen tettes a Secret Night Klub fö­Nógrád megyében az újév hajnalán egyetlen csecsemő sem jött a világra: mind a há­rom kórház szülőszobáján azt az információt kaptuk, hogy üresek a gyermekágyak. Salgótarjánban, Pásztón és lötti lakás ablakát vette célba. A rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint személyi sérülés nem történt, az anyagi kár mintegy 300 ezer forintra tehető. A szó­rakozóhelyen egyébként a klub alkalmazottai szilvesztereztek, zárt körű rendezvényen. Az ügyben egyelőre folyik a rend­őrségi vizsgálat. Balassagyarmaton szilveszter­kor született egy-egy cse­csemő, de ők még az elmúlt év gyermekei. Délelőtti informá­lódásunk alkalmával azt is el­mondták, hogy jelek sincsenek a ’97. január 1-jei szülésre. Szilveszter este, alig múlt még hat óra. Az idő hideg, csúszó­sak az utak, a járdák. Az esti városban nem nagy a forgalom, csak a központban Iá tunk néhány igyekvőt, akik szilveszterezni mennek vala­Gyalogost gázojt egy hókotró hétfőn kora este Érsekvadkert belterületén, a 22-es főúton. A 63 éves G. G. ugyan szabályo­san, az úttest szélén haladt, az utcai lámpák is égtek, a Tátra vezetője, a 49 éves balassa­gyarmati G. L. mégsem vette észre. A pillanatnyi kihagyás az idős ember életébe és a sofőr jogosítványába került, a baleset körülményeit még vizsgálják. A sokadik éjszakai tragédiá­hová. A szórakozóhelyek kör­nyéke üres, akik akartak, már eljöttek és készülnek a vacso­rára. Zagyvapálfalván is kihalt az utca. Csellengőket sem látni az utcákon. A rendőr-főkapitányság épü­hoz vonultak a mentők, a rend­őrök és a tűzoltók szilveszter éjszakáján, nem sokkal tizen­egy előtt, a 21-es út mátrasző- lősi elágazójához. A stop-táb- lával biztosított keresztező­désbe ezúttal is minden különö­sebb lassítás és elhárító manő­ver nélkül hajtott be egy Mátra- szőlős felől érkező kocsi, s a Salgótarján felől érkező másik telibe találta. A Wartburg és a VW Golf ta­lálkozásnak véres eredménye: a létében közös szilvesztert tarta­nak a rendőrök és hozzátarto­zóik. A főügyeleten viszont működik a technika. Innen kí­sérik figyelemmel a megye nyugalmát, amelyet minden (Folytatás a 3. oldalon) tizennyolc éves pásztói K. Sz. halála, további négy súlyos és egy könnyű sérült, valamint a totálkár. Áz áldozatot, aki apja autójával indult utolsó útjára, a tűzoltók emelték ki a roncsból. * Litkén még az óévben égett le az egészségügyi ház orvosi szobája, a berendezéssel együtt. Az este tíz óra körül felcsapó lángokat a helybeliek megfé­kezték, a kár 110 ezer forint. A kisterenyei Árpád úton január 1-én délelőtt gyulladt ki egy kéménybe épített gerenda, majd a tűz átterjedt a padozatra és a szarufára is. A tűzoltók a kárt 60 ezer forintra becsülik. Hol járnak a hajók? Az időjárás miatt a Mahart szünetelteti a Dunán a fo­lyami személy- és teherszállí­tást. A cég hat tengerjárója szilveszterkor a nyílt vízen hajózott, öt kikötőkben állt. A tengerjárók a Vörös-tengeren, a Mexikói-öbölben, illetve Iz­rael, Mexikó, és Kolumbia kikötőiben tartózkodtak. Ez nem államosítás Nem az állam kényszerí- tette ki a Polgári Bank visszavételét, ez a lépés a betétesek érdeke! Állította fentieket Such- man Tamás, volt privatizá­ciós miniszter. A Polgári Bankot 1995 decemberében a Budapest Bank részeként vásárolta meg a General Electric Capital és az Euró­pai Fejlesztési és Újjáépítési Bank. Suchman Tamás meggyőződése, hogy Med- gyessy Péter pénzügymi­niszter a visszavásárlással egy időben intézkedni fog arról: keressék meg a lehe­tőségeit a Polgári Bank új­bóli eladásának. Benzinárak, tegnaptól A fogyasztási adó és az út­alap változása miatt ismét emelkedett a Mól Rt. háló­zatában forgalmazott üzemanyag ára. A 98-as ólmozott benzin literenként 146 forintba ke­rül. A többi benzinfajta egy­aránt 13 forint 50 fillérrel drágult: a 91-es ólmozatlan 135,50-be, a 95-ös ólmozat­lan 139-be, a 98-as ólmozat­lan benzin pedig 148 fo­rintba kerül. A gázolaj 11 forint 50 fillérrel lett drá­gább, így litere 129 forintba kerül. Szerencsés csecsemők Újév hajnalán, nulla és egy óra között tizenhat csecsemő született az országban. Közü­lük sorsolták ki az ÁB-bébi- ket, akik a hagyományoknak megfelelően ezúttal is életbiz­tosítási kötvényt kaptak, amelynek díját a biztosító állja. Vidéken tizennégy, a fővárosban pedig két cse­csemő született, közülük ti­zenkettő fiú és négy lány. A sorsoláson a budapesti ÁB- bébi címet és az ezzel járó ajándékot F uhui Ryn Szilvesz­ter nyerte, akinek édesanyja magyar, édesapja japán. Vi­déken a gyöngyösi Kiss Attila és a szintén gyöngyösi Bozsik Melinda, a székesfehérvári Martin Edvard és a szegedi Kecskeméti Máté nevét húzták ki az éjszakai sorsoláson. (Részletesen az 5. oldalon) Elseje, gyermekáldás nélkül Véres búcsú az óévtől: gázolt a Tátra - Tüzes történetek Fehér tájak, fekete napok Nyár óta nem volt olyan fekete hetük a nógrádi közlekedési rendőröknek, mint most, karácsony és szilveszter között: cirka nyolc nap alatt három halálos balesetnél helyszíneltek, s ebből kettő az év utolsó két napján történt... Szilveszteri hagyományteremtés - Köszöntőt tartottak Szilveszterkor Salgótarján főtérén. A Magyar Autóklub megyei vezetői, Tordai György elnök, Füzessy György titkár és Szomszéd József, a közlekedési felügyelet igazgatója megköszönték a közlekedési rendőrök egész évi segítő tevékenységét, majd ajándékot nyújtottak át három járőrnek. fotó: b. l. Nógrádban járhatatlanok egyes útszakaszok — Rekord Balassagyarmaton? Útakadályok, hófúvások Sűrűn csengtek a telefonok tegnap a Nógrád Megyei Állami Közúti Közhasznú Társaság diszpécseri irodájában. Amint ezt Angyal Béla központi diszpécsertől megtudtuk az új év első napjának reggelén lezúduló hó a megyében mindenütt havassá, lassúvá tette az utakat. A gyorsan növekvő hóesés a megyében három utat járhatatlanná tett. Balassagyarmaton például egyetlen óra leforgása alatt hét centiméternyi hó hullott! A jelentések szerint a megye déli részén a Kálló-Erdőtar- csa-Erdőkürt, a középső ré­szen a Patvarc-Nógrádgár- dony, valamint a Szügy-Nóg- rádmarcal út járhatatlan. A változó időjárás következté­ben Kisbágyon-Vanyarc tér­ségében hófúvás kezdődött, aminek elhárítása érdekében két gépet azonnal a helyszínre irányított a diszpécser. Megtudtuk, hogy a délelőtt folyamán 15-30 centiméter­nyi hó esett a megyében - Ba­lassagyarmaton például egy óra alatt hét centiméter - ami próbára tette a közúti igazga­tóság szakembereit annak el­lenére, hogy délutánra mér­séklődött a hóesés. A szolgá­latban lévő saját kombinált gépek, valamint a bérelt esz­közök elsősorban a főközle­kedési utakon igyekeznek jól járhatóvá változtatni az uta­kat. A központi diszpécser azt tanácsolja, hogy mindenki jól gondolja meg az autózást, s a jelen körülmények között csak az induljon útra, akinek nagyon muszáj és „téli jogo­sítvánnyal” rendelkezik. Dél­után kaptuk az értesítést a központi diszpécsertől, hogy újra havazik a megyében ahol már 9 út járhatatlan, s a Szé- csény-Pásztói úton helyen­ként 50 centiméter magas hó- átfúvások vannak. A meteoro­lógusok -6, -8 fok legmaga­sabb és -18 fok legalacso­nyabb hőmérsékletet és to­vábbi havazást jeleznek ma estig. Egyébként a téli közleke­déssel kapcsolatban a nap bármely szakában felvilágosí­tással szolgálnak a 311-965- ös telefonszámon. Szilveszter este járőrkocsival - Viszonylag csend volt minden vonalon Óévtől újesztendőig rendőrökkel

Next

/
Oldalképek
Tartalom