Nógrád Megyei Hírlap, 1996. december (7. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

Mit tehet egy miniszter ? A mezőgazdasági tárca élére olyan vezető kellene, ,gki meg tudná álmodni az agrárágazat helyzetét 2000-re és ehhez igazítaná lépéseit. 8. oldal Taszár görbe tükörben Gálvölgyi János, a népszerű humorista sen­kit sem akart megbántani legutóbbi televí­ziós paródiájával. 6. oldal NOGRAD Pásztorórák számítógépen Valamikor a titkos találkák, a kis flörtök szereplői intim helyekre vonultak, hogy édes kettesben lehessenek. Ma elegendő, ha a komputer elé ülnek. 9. oldal MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. DECEMBER 2., HÉTFŐ VII. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ARA: 24,50 FORINT Érdemes előfizetnie! Mert egy lapszámunk havi előfizetéssel 19 Ft negyedéves előfizetéssel pedig csak 18,20 Ft. Megtakarít és nyerhet is! Forró hangulatú párthétvége az első igazán téli napokon Munkáspárti nem a szocialistáknak- A Munkáspárt tagjainak többsége megértette, hogy az MSZP vezetése becsapta a magyar népet és elfogadja: mondjuk fel az együttműködést önkormányzati szinten - jelentette ki Thür- mer Gyula elnök, a Munkáspárt XVII. kongresszusán. Őszentsége isteni áldást kér a magyar népnek Pápai üzenet Horn Gyulának Innen - Onnan Konferencia a képzésről ­Háromnapos országos ta­nácskozás kezdődik ma Salgótarjánban, a Népjóléti Képzési Központban a szo­ciális képzés helyzetéről és jövőjéről. A konferencián mód nyílik a képzők és a szakképzésért felelős szakemberek találkozására is. Határon túl és innen - Er­délyből, Szlovákiából Uk­rajnából és Magyarország­ról is érkeztek versmondó gyermekek arra a rendez­vényre, amelyet a szellemi hátrányokkal küzdő fogya­tékos gyermekek részére rendeztek Somoskőújfalu­ban az elmúlt hét végén. Gálatánc A pásztói Muzsla együttes szombaton a Teleki László Művelődési Központban mutatta be mű­sorát a közönségnek. Lehet közlekedni - Nógrád megye közútjain nem oko­zott komolyabb fennakadást „téltábomok” első jelentő­sebb támadása, a jelentő­sebb mennyiségű hóesés. Valami elsuhant - Különös baleset történt vasárnap éjjel egy órakor Salgótarjánban, a Forgách úton: egy autó el­haladt két gyalogos mellett, s bár el nem ütötte őket, mindketten könnyű sérülést szenvedtek. A jármű vezető­jét a rendőrök keresik, hi­szen lehet, hogy nem is baleset volt. Lottószámok Ötöslottó: 16, 27, 33,34, 46. Jokerszám: 7117 15. Hatoslottó: 17,30,31, 36,39,42. Pótszám: 24. A kongresszus 750 küldötte végül 68 ellenszavazat ellené­ben és néhány tartózkodás mel­lett úgy határozott, hogy 1997. január 1-jétől a Munkáspárt felmondja az intézményes, szervezett, illetve kötelezett­Nógrád megyében mintegy kétezren vadásznak, ebből me­gyénkben mintegy 1600 fő. A bérkilövők ennek a számnak 20 százalékát adják, ők terület nél-i küli vadásztársaságba tartoz­nak. Akik viszont vadásztársa­sági tagok voltak, azok sem le­hetnek nyugodtak az új törvé­nyek szerint, még akkor sem, A diszkóban vidámkodtak a My Cream parodistái, az emeleten öt helyi sztárcsapat húzta a talpalávalót, kiemelendő az Age of D. produkciója. A rendezők, vagyis a művelődési központ dolgozói méltán lehettek elége­dettek. Amiatt is, hogy csak­nem ezer ember járult hozzá be­ség-vállalást jelentő együttmű­ködést a szocialista párttal ön- kormányzati kérdésekben. A kongresszus által elfogadott „A Munkáspárttal a XXI. szá­zadba” című rövid távú prog­ram új baloldali alternatívát lü'­ha erdőt vettek azért, hogy ked­velt időtöltésüknek hódolhas­sanak. A nyáron megjelen* törvény szerint ugyanis a fölcnulajdo- nosi közösség dönt a vadászati jogról. Augusztusban a Föld­művelésügyi Minisztérium me­gyei hivatalai vázlatos terveket tettek közzé, melyek a földtu­lépőjével a jubileumi színházi fesztiválhoz. Éjjel egy óra körül azonban különös esemény zavarta meg a jótékonysági rendezvényt. Húsz rendőr razziázott, bár a szervezők se bombariadóról, se bűncselekményről nem szerez­tek tudomást. A rend őrei szór­nál a magyar társadalomnak. Az elnök kijelentette: ígérik, a parlamentben senki sem fogja jobban képviselni a nyugdíja­sok érdekeit, mint a Munkás­párt. A párt elnökének a tagság által leadott 11 148 szavazat, csaknem 86 százaléka alapján ismét Thürmer Gyulát válasz­tották meg. (Más, parlamenti pártok rendezvényeiről az 5. oldalon számolunk be.) lajdonosi közösségek határait rajzolták meg. A vadászok ek­kor ugrottak először egymás­nak. Több helyütt ugyanis lesza­kadtak területek a korábbi va­dásztársaságoktól. Oda az ed­digi művelés, gondoskodás eredménye, vadlesek, vadász­házak, s mindaz a munka, amit laikus aligha Iái. mert n vadászt lényege nem pusztán a vadlö­vés. Perek egész sorát jósolják emiatt a vadászok. S fennáll annak a veszélye is, hogy az év végén még (Folytatás a 3. oldalon) galmasan végigigazoltatták a fiatalokat a felgyújtott villa­nyok alatt. Majd távoztak. Minden valószínűség szerint az írásos parancsosztó nem ér­tesült arról, hogy a szombat esti mulatság a huszonötödik ISZN rendezvénye. Márpedig a janu­ári jubileumi fesztiválért „ke­zességet vállaló” védnökök kö­zött a Művelődési és Közokta­tási Minisztérium, Nógrád Me­gye Közgyűlése és Balassa­gyarmat Város Önkormányzata is szerepel. Sodano bíboros, vatikáni állam­titkár levelet írt Horn Gyula miniszterelnöknek, tolmá­csolva II. János Pál pápa kö­szönetét azért, hogy a katolikus egyházfő magyarországi útja alkalmából a miniszterelnök Lapunk keddi számában foly­tatjuk az adózással összefüggő jogszabályváltozások ismerte­tését. Ezúttal a személyi jöve­delemadóról szóló törvénynek megajándékozta a pápát egy kiskunhalasi csipketentóvel, amely Szent István palástjának stilizációja. „Őszentsége tiszta szívéből az isteni jóakarat bő­séges áldását kéri a magyar népnek” - olvasható a levélben. a tőkejövedelmekre vonatkozó fejezetét, valamint a társasági adóról és osztalékokról szóló január 1-jétől hatályos előírá­sokat részletezzük. Burkolt üzemi rendszerek - Legénden győztek a földtulajdonosok Újra úri passzió a vadászat ? Az új vadászati törvény összeugrasztotta a vadásztársaságokat és a földtulajdonosokat. S ha még egyezségre is tudnak jutni, ott vannak a kincstár tulajdonában levő erdőgazdaságok, me­lyek feladatul kapták, hogy a döntéshez szükséges 50,1 száza­lékot megszerezzék. A vadászok szerint folyik az erdők újraál­lamosítása. Legénden ez ellen már két hónapja szervezkedtek. Rendőrök is meglátogatták a színházi fesztivált támogató rendezvényt Gyarmaton Razzia a jótékonysági esten A huszonötödik Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napokat támogató rendezvényen annak ellenéire kitűnő volt a hangulat, hogy szombaton éjfél után két tucat rendőr - írásos parancsra hivatkozva - végigigazoltatta a szórakozó közönséget, vagyis az ISZN mecénásait. Holnapi lapszámunkban ismét adótanácsadó Tőkejövedelmek, osztalékok Szárnyaltak a Sasok - Salgótarjánban 93-79 arány­ban sikerült visszavágni a MAFC-nak a fővárosban elszen­vedett vereségért. (tudósításunk a n. oldalon) A választmány ki sem ejtette a pénztárnok nevét MSZP: nincs Boldvai-ügy Az elmúlt hétvégén lapértesü­lések ismét „felmelegítették” az úgynevezett Boldvai-ügyet. Ezen információk szerint a rendőrség levélben kérte a Fő­városi Főügyészséget, hogy kezdeményezze az Országgyű­lés Boldvai László képviselő, az MSZP pénztámoka mentelmi jogának felfüggesztését. Lelovics Ottó, az MSZP he­lyettes szóvivője Baja Ferenc választmányi elnök szavaira hivatkozva kijelentette: - Az MSZP-elnökségéhez nem érke­zett megkeresés Boldvai László mentelmi jogának felfüggesz­tése témájában, ezért a párt nem tekinti ügynek a „Boldvai- ügyet”. A választmány szom­bati ülésén fel sem merült Boldvai László neve. Egyszer megszólal az Ipoly Rádió is ? Civilek határbontása A magyar-szlovák határ menti együttműködésre alapozó Ipoly Szabadegyetem hallgatói Szlo­vákiából és a határ innenső ol­daláról érkeztek Szécsénybe. Az Ipoly Euro-régió kialakí­tása hosszú folyamat, feltételeit a civil szférában kell megte­remteni. Ez lehet ugyanis az alapja a sokoldalú együttműkö­désnek - summázták a kétna­pos program résztvevői. Felve­tődött az Ipoly Rádió létrehozá­sának gondolata is. Színes naptár a Hírlapban ! Olvasóink megszokhatták az elmúlt években, hogy a Nóg­rád Megyei Hírlap színes falinaptárral kedveskedik előfi­zetőinek, vásárlóinak. Nincs ez másként az idén sem. De­cember 3-án, kedden megjelenik lapunk 1997-es színes fa­linaptára. Keresse a postaládában és az újságárusoknál! Beköszöntött az advent - Tegnap megkezdődött a karácsonyvárás szép időszaka. Felvételünk a salgótarjáni római katolikus főplébánián készült. fotó: bábel

Next

/
Oldalképek
Tartalom