Nógrád Megyei Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-26-27 / 250. szám

1996. október 26., szombat IVÓ gr ad Megyei Hírlap Erdős István jegyzete Áldozat: színésznő-szövőnő M oszkva és Sztálin lele­ménye volt a harmincas évek végén a modern koncep­ciós per. Ártatlan politikusok, katonák, tudósok, művészek, átlag polgárok látszólag sza­bályos jogi eljárás keretében nyerték el büntetésüket, lep­lezve, hogy politikai diktatúra áldozatai. A koncepciós perek hul­láma Magyarországot sem kerülte el. .Sőt igen jelentős szerepet játszott az 1956-ot megelőző, végső elkeseredés alakulásában. Bizony az 1956-os októberi forradalom, az elkeseredett szabadsághá­ború hátterében ott volt az ár­tatlanok vére, a recski fogoly­tábor szörnyű bűne, a meg­kínzott, börtönbe zárt politi­kaifoglyok szenvedése. A ha­zai koncepciós perek áldoza­tai között is gyakran talál­kozni lehet véletlen szerep­lőkkel, akiknek áldozattá kellett válniuk egy velejéig romlott, hazug politikai rend­szerben. Elég volt egy kocs­mai vicc, egy üzemi hiányzás, és jött a per: bujtogatás, lází- tás, imperialista ösztönzésű szabotázs! De az, ami Lánczy Margit művésznővel, a Nemzeti Szín­ház örökös tagjával megtör­tént, párját ritkítja. A szí­nésznő meghitt baráti kapcso­latban volt egy olasz költő- műfordítóval, aki épp a Tra­gédiát fordította le. Madách halhatatlan művét, amelyik 1950 körül vörös posztó volt Moszkva magyarországi ügy­vivői körében. Vallásos-bibli­kus világképe miatt is, de fő­leg a falanszter-jelenet aktua­litása miatt. Megvolt a per alapja: Ma­dách, plusz egy imperialista ügynök! Az első kihallgatások során a rendőrségi gépírónő véletlenül szövőnőt gépelt Lánczy Margit foglalkozásául színésznő helyett, s már mit se számított az eredeti vád, az ügyész szövőgyári szabotázs perét formálta meg a mű­vésznő nyakába, noha ö éle­tében meg nem fordult szövő­gyárban. De tanú jelentkezett, s igazoltatott a szabotázs té­nye. A színésznőt elítélték szabotázsért, és lakását meg­kapta jutalomként a „tanú”. Más kérdés, hogy a Tragédia 1954-ben mégis a színpadra került, és reggelente pénztár­nyitáskor sok ezren tüntettek jegyváltó igyekezetükkel a bu­taság hatalma ellen. Semmit se tudva arról, lesz-e római Tragédia-bemutató a híres műfordítás nyomán. emmit se tudva Lánczy Margit színésznő-szövőnő peréről, kálváriájáról, amit azért érdemes tovább mon­dani rémségesen tanulságos történetként, hogy gyerekeink, tanítványaink ne pusztán tör­ténelmi tényleckét, száraz adatsort tudjanak 1956 előz­ményeiről, a felfoghatatlan abszurditású ötvenes évekről. „A zászló elkophat, de az iskola fennmarad” Fát ültetett a (Folytatás az 1. oldalról) Czudor István, a tanintézet igazgatója az eltelt idő iskola­történeti -eseményeit vázolta, majd Pékár István, a Duna TV műsorszerkesztője, mint egy­kori diák, elevenítette fel a szé- csényi iskolaéveit. Dr. Kiss Zoltán, a Földműve­lésügyi Minisztérium államtit­kára az ünnepélyre zászlót ho­zott minisztériumától - „ez a zászló el fog kopni, de a Lipt- hay Béla nevével fémjelzett is­kola fennmarad.” - mondta, s méltatta az iskola mai kor kihí­vásainak megfelelő gazdaképző törekvéseit. Az iskola zászlaját Keszthelyi Ferenc, váci megyés püspök szentelte fel, aki ez al­kalommal misét is bemutatott a szécsényi katolikus templom­ban. A szakképző iskola kollé­giumánál emlékfát ültetett az angol nagykövet, Szécsény polgármestere, a szaktárca kép­viselője, valamint Habsburg Györgyfőherceg, TV. Károly, az királyi unoka utolsó magyar király unokája. Határon túlról érkezett test­vér-tanintézetek képviseletében a Nyárád Menti Líceum igazga­tója, Bíró János erdélyi fafa­ragó mester munkáját, nemze­dékek fáját, vagyis életfát ado­mányozott Szécsénynek. A jubileumon emlékplakettet kapott Rosos Ödön Károly nyu­galmazott tanár, az intézet első igazgatója, egykori és mai taná­rok, dr. Kiss Zoltán és báró Lipthay Antal, a névadó uno­kája is. Ebben az elismerésben ré­szesült Kékkői Károly, akit nemcsak Lipthay Bélához kö­tődő barátsága fűz a tanintézet­hez, de ő komponálta az iskola indulóját is. Koszorúkat helyeztek el a megjelentek báró Lipthay Béla szécsényi kastélyának falán, majd a program, fogadással, öregdiák-találkozókkal, késő éjszakáig tartott. Tarnóczy László Megyei Körkép 4 f®l bátonyterenye Ünnepélyesen felavatták Salgótarján új köztéri emlékművét „Szent István, kortársunk... ” A leleplezés pillanata FOTÓ: GYURIÁN TIBOR Losonczi Miklós művészettör­ténész nevezte így a nagy ki­rályt, amikor elemezte Bobály Attila szobrászművész tegnap Salgótarján nyugati városré­szében felállított szobrát. Puszta Béla polgármester arra utalt, hogy a millecentená- rium évére is emlékeztető alko­tás nemcsak a város arculatát gazdagítja, hanem erősíti lakói­nak összetartozását is. Avató­beszédében Vitányi Iván, az Or­szággyűlés kulturális bizottsá­gának elnöke méltatta Szent István munkásságának máig ható tanulságait. Államot alko­tott, amelyet ezer éven át sike­rült megőriznünk. Most az a te­endőnk, hogy a demokrácia út­ján sikerüljön végre haladnunk, s itt Európa közepén - csakúgy mint az István vezette eleink tették - felzárkózzunk Európá­hoz. Szent István szellemében kell ma is őriznünk a hagyomá­nyokat és egyszersmind képvi­selni egy új értékrendet. Az emlékművet Lébényi An­tal főesperes, plébános áldotta és szentelte meg. Az ünnepi műsorban közre­működött a Salgótarjáni Peda­góguskórus Baárné Dicse Zsu­zsanna vezényletével, Csábi István és T. Patakiné Kerner Edit előadóművész. Cs. B. Csokrok, moha-, és tobozkoszorúk - Szépek, olcsóbbak és drágák a krizantémok Kivirágzott a vásárcsarnok Az év utolsó virágözöne halottak napja előtt árasztja el a pia­cokat. Szomorkás, de szép alkalomhoz időzített, éppen ezért a hét második felében - Salgótarjánt kivéve - még mérsékelt volt a felhozatal krizantémokból. Az árak széles skálán mozog­tak, de sejthető volt, hogy száz forintnál jóval többet kémek majd mindenszentek előtt a legnemesebb fajtákért. Bátonyterenyén negyven­ötven forintba került szála a közepesen nagy, kinyílt „sírvi­rágnak,” az apróbbakból ké­szült csokrokat szintén negy- ven-ötvenért kínálták. Pásztón a nemesebb, nagyobb fajták uralták a piacot, nyolcvan, száz forint között mozogtak az árak. Sokan vásárolták az évről évre egyre keresettebb moha- és to­bozkoszorúkat, száraz virágok­ból kötött csokrokat, az előbbi­eket három-négyszázért. Balassagyarmaton ötvenért árusították a bimbós, nyolcvan­százért a kinyílott, nagyobb vi­rágú krizantémokat. A salgó­tarjáni Vásárcsarnokban volt a legszélesebb az árskála: tíztől száz forintig változó nagyságú fehér és halványsárga fajtákból lehetett válogatni. Kisebb to­bozkoszorúkat száznyolcvanért is találtak a vevők, a nagyobbak ára meghaladta a háromszáz fo­rintot. (mj) Elszállnak a levegőben a hangzatos szólamok - Tanácskoznak a népművelők „Ki viszi át a kultúrát a túlsó partra V (Folytatás az 1. oldalról) szakmai szervezetek és az ér­dekképviseletek még érvénye­síthessék jogos törekvéseiket. A tanácskozás tegnap dél­előtti ülés fő témakörét a köz- művelődési törvény képezte. E napirendre érkezett Salgótar­jánba az Országgyűlés kulturá­lis bizottsága is, meglehetősen szerény létszámmal. Vitányi Iván, a bizottság elnöke a kul­túra nemzetközi és speciálisan magyar gondjairól szólt. A Művelődési és Közoktatási Mi­nisztérium első számú vezetőjét - Magyar Bálintot - munkatár­sai -élükön Szabó Zoltán ál­lamtitkárral - képviselték. A Közgyűjteményi és Közműve­lődési Dolgozók Szakszerve­zete nevében felszólaló Vadász János elnök ugyancsak remé­nyét fejezte ki a közművelődési Az Országgyűlés kulturális bizottságából mindössze négyen jöttek el a vándorgyűlésre fotó: -án törvény várható garanciáit ille­tően. A vándorgyűlés résztvevői tegnap délután Nógrád megyé­vel ismerkedtek. A program ma délelőtt zárul. RÉTSÁG 3- oldal Hírek Újabb polgári kör Salgótarján - Tegnap ala­kuló összejövetelét tartotta a Salgótarján és Régiója Pol­gári Kör. A zárt összejövete­len előadást tartott dr. Ho­moki János és Morvái Fe­renc országgyűlési képvise­lők (FKgP). Játszóház Pásztó - A Teleki László Művelődési Központ klub­jában játszóház várja a gye­rekeket október 26-án, szombaton 10—12 óráig. Az érdeklődők a népi kézműves technikát és a csuhébáb ké­szítését ismerhetik meg. Tárlat a galériában Nógrádmegyer - M. Kiss György Somoskőújfalui fes­tőművész alkotásaiból nyílt kiállítás az általános iskola galériájában. A műveket november közepéig tekint­hetik meg az érdeklődők. Véradás Nógrádsipek - Véradó na­pot tartanak október 27-én, vasárnap a község iskolájá­nak épületében a salgótar­jáni Vértranszfúziós Állo­más dolgozói. A helybeliek tíz és tizenöt óra között je­lentkezhetnek véradásra. Balesetek Autó elé lépett egy 87 éves asszony csütörtökön délelőtt Salgótarjánban, a Füleki úton. A gyalogost könnyű sérüléssel vitték kórházba. A Forgách úton két sze­mélyautó ütközött össze, a mentők itt is egy könnyű sé­rültet láttak el. Ersekvadkert és Szátok között, egy ka­nyarban péntekre virradó éj­jel árokba borult egy Wart­burg, vezetője, egy 16 (!) éves fiú, súlyos sérülést szenvedett. Vigyázat! Traffipax! Szombaton 13-21 óráig Mátraverebély külterületén, Bátonyterenye belterületén, a 23. sz. úton Nemti és Ná­dújfalu belterületén, 6-14 óráig: Balassagyarmaton és környékén, vasárnap 6-14 óráig Salgótarján és Bátony­terenye belterületén, Ma- conkán, a 23. sz. úton Nemti, Nádújfalu és Mátra- terenye belterületén, 14-22 óráig: Rétságon és környé­kén számíthatnak az autó­sok sebesség-ellenőrzésre. Czinke: valaki fogja is a kezem Baranyi Ferenc verssel köszöntötte az ünnepeltet Jelenlegi és egykori tanítvá­nyok, családtagok, közeli és távolabbi barátok, ismerősök sokasága töltötte meg a Nóg­rádi Történeti Múzeum nagy­termét Czinke Ferenc festő­művész hetvenedik születés­napja alkalmából rendezett ki­állítás tegnapi megnyitóján. A tisztaság igényével fogalma­zott életpálya, az önvizsgá­latra, a világ iránti nyitottságra ösztönző munkásság iránti tisztelet fogalmazódott meg Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója megnyitóbeszédében, csak­úgy, mint Baranyi Ferenc költő Czinke-ihlette -a Bu­kott angyal című - versében, vagy a Bolyai gimnázium le­ánykarának „személyre szóló” folklórműsorában. A „bölcsesség küszöbére” érkezett művész meghatottan köszönte meg a kiállítás köz­reműködőinek munkáját s a közönség, a „nagy család” ér­deklődését. Huszonkét éves fiút gázolt halálra egy tolató vonat Salgótarjánban Tragédia a sínek között (Folytatás az 1. oldalról) Jelenleg államigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügyet. S amint ilyenkor szokás, meg­kezdődött a találgatás a történ­tekről. Több olyan információ jutott el hozzánk, hogy a két fiatalember italosán érkezett a sínekre, s nem tudva magukról, következhetett be a tragédia. Olyan információt is kaptunk, hogy a szerencsétlenség nem véletlenül következett be, ha­nem öngyilkossági szándékkal. A Salgótarjáni Rendőrkapi­tányságon nem zárkóztak el a tárgyszerű informálástól, noha felhívták a figyelmünket, hogy a vizsgálat eddigi adatai kifeje­zetten azt látszanak erősíteni, hogy baleset történt. A szeren­csétlenséggel kapcsolatos szó­beszédet a rendőrség nem mi­nősítette. Tekintettel arra, hogy az ügyben rendőrorvosi bonco­lásra kerül sor, ennek eredmé­nyeként lehet beszélni arról, hogy az áldozat italos volt-e vagy valami más befolyásolta a körülmények felismerésében. * A MÁV-tól kapott információk szerint a Salgótarján külső felől érkező, tolt szerelvényvonat szerdán hajnali 3 óra 20 és 3 óra 25 között gázolt, a Fő téri meg­állóhelytől jó száz méterre. Bár a Budapesti Üzletigazga­tóság Vasútbiztonsági Irodája a maga részéről befejezte a vizs­gálatot, ez csak ennyit jelent, hogy vasutas dolgozó felelős­sége nem állapítható meg. Azt azonban a balesetvizsgá­lók sem cáfolják, hogy a hely­színen meghallgatott szemta­núk vallomása egy lényeges pontban eltér: egyesek szerint az áldozat és barátja ült a síne­ken, mások szerint viszont fe­küdt. Ez azért lényeges, mert K. Elemér sérülése olyan, hogy azt ülő ember nem szenvedheti el. Ennél is furcsább, hogy a helyszíni szemle során csak a tolató vonat második kocsiján találtak gázolásnyomokat, az első vagon viszont sértetlen volt. Az „egyéb körülménye­ket” már a rendőrség vizsgálja — ugyanakkor tény, hogy a helyszínen járt állomásfőnök- helyettes beszámolója szerint az áldozat(ok) mellett ott fe­küdt egy félig üres, a nyakánál kettétört borosüveg is ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom