Nógrád Megyei Hírlap, 1996. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-05 / 156. szám

1996. július 5., péntek f^j^SZÉCSÉNY Megyei Körkép 4 #8p BÁTONYTERENYE 3. oldal Nógrád Megyei Hírlap Venesz Károly jegyzete jVIinek nevezzelek ftl ) négert kizsákmányoló kapi J\ tál izmus, ma piacgazda­ság a neve. Az utóbbi kifejezés tükrözi azokat a változásokat is, amelyek az elmúlt 50 évben külső és belső kényszerítő ha­tások, jól felfogott anyagi ér­dekek, a világegyetem kitágu­lása, a mozgástér bővítése következtében létrejöttek. Ahogy mostanában hol tréfá­san, máskor meg komolyan szólásmondássá válik: - ezt akartuk a rendszerváltással!? A pártállami időkben a lét- biztonság, a kiszámíthatóság, a hosszabb távra történő ter­vezés egyeseknek nem tetszett, a fejlett piacgazdasággal rendelkező kapitalizmust óhajtották, a volt szocialista tábor legvidámabb barakkja helyett, nem törődve a sok is­meretlen kérdőjellel. Senki se higgye, hogy a régi időket visszasíró nosztal­giákról van szó. Ugyanis a változásnak számos, kézzel fogható bizonyítéka van: szá­guldó autócsodák, bőséges áruválaszték, több százezer vegyes vállalat, megváltozott birtok- és tulajdonviszonyok, kizárólagos volt magyar cé­gek, kizárólagos külföldi tu­lajdonosok, és töméntelen demokrácia... A kettésza­kadt társadalom egyik pólu­sán a gyors meggazdagodás folyamata látható, a másikon a csaknem félmillió regiszt­rált munkanélküli és az elsze­gényedés. Ez utóbbi megszün­tetését a piacgazdaság soha sem tűzte zászlajára, mert profitjának egyik fő forrásától soha sem fosztotta meg ma­gát. Ide kívánkozik Németh Miklós volt miniszterelnök a rádióban minap elhangzott üzenete. Je siessünk az Európai Unióba való felvételünk­kel, mert ennek megtörténte esetén a dolgozók kéthar­mada elvesztheti munkahe­lyét. Úgy látszik, magasabb­ról messzebbre lehet látni ! NI Délszláv üzletre számít az SVT-Wamsler Hírős lesz-e a Lucifer? Szegeden megnyílt a hagyomá­nyos nemzetközi vásár, az or­szág egyik legrangosabb vidéki expója. A rendezvényen nem először találkozhatnak az ér­deklődők a salgótarjáni SVT- Wamsler Rt. termékeivel. A tűzhelygyár ezúttal különös fi­gyelemmel készült, hiszen „megmozdultak” a Szerbiának, Horvátországnak szánt nyugat­európai hitelek, segélyek, így remény van üzletkötésekre is - tájékoztatott Miklósi László, az rt. vezérigazgatójának kereske­delmi helyettese. Az SVT-W. Rt. standján a budapesti Aquatherm kiállítá­son már megismert gyártmá­nyok szerepelnek. Az időzítés azonban kedvezőbb, hiszen még tart a nyári szezon, amikor kelendőek a cég grill- és sza­badidős termékei, de a kereske­dők már készülnek az őszi, téli szezonra, s ilyenkor kötik le a megrendeléseket. A gyár veze­tői remélik, hogy az újdonság­nak számító Lucifer fekete kandalló megnyeri a csongrádi és a délszláv üzletemberek tet­szését, ahogyan a napokban Németországba kiszállított első exporttétel is kiválóra vizsgá­zott a Wamsler-minősítők előtt. T.N.L. Önkormányzatokat, kisvállalkozókat szolgálnak Iroda az „Alkotmányon” Alig két hónappal az első taggyűlés után, ma avatják fel a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. irodáját Salgótarjánban, a nyugati városrészben, az Al­kotmány úton. A fejlesztési társaságot az­zal a céllal hozták létre, hogy építsen kapcsolatot a gazda­sági élet valamennyi szereplő­jével, s profitorientált módon vegyen részt a térség fejlesz­tésében, segítve az önkor­mányzatokat, a kis- és közép- vállalkozókat, az önkormány­zati befektetőket. A társaság legnagyobb tu­lajdonosa a Magyar Befekte­tési és Fejlesztési Bank Rt., melynek vezérigazgatóját, dr. Huszty Andrást ugyancsak vár­ják a jeles aktusra. Részvételét jelezte Boldvai László ország- gyűlési képviselő is, hiszen a KRF Kft. fontos szerepet ját­szik abban a felzárkóztatási projektben, amelyet a kor­mány hamarosan megtárgyal. A megnyitó után jelenti be Duda Lajos ügyvezető igaz­gató a menedzsment két meg­határozó állására kiírt pályázat eredményét. (németh) Mentálhigiénés továbbképzés tanároknak és védőnőknek Salgótarjában Válaszd az egészséges, boldog életet! (Folytatás az 1. oldalról) A négy évre szóló tanterv váz­lata csoportmunka eredménye, prevencióval és terápiával fog­lalkozó magyar orvosok, gyógyszerészek, tanárok, rend­őrök, pszichológusok, pszichiá­terek és kommunikációs szak­emberek alkotása. Bevezetését tanári kézikönyv könnyíti meg. A program felhasználható osz­tályfőnöki tanterv részeként, napköziben, klubfoglalkozá­son, szakórai keretekben. Tapasztalatokra alapozott, interaktív, vagyis kölcsönösen egymásra ható tanítási-tanulási módszerről van szó, ezért al­kalmaznak sok didaktikai játé­kot. Ebben a tanulásban a szer­vező, segítő szerepet játszó fel­nőtt egyenlő partnere a gyere­keknek. Utóbbiak saját tapasz­talataik alapján szembesülnek az életben szinte mindennapos problémákkal, s felkészülnek az azokra adható válaszokra. Ehhez szükségük van önismeretre, tá­jékozódó és beleil­leszkedő képes­ségre, a veszélyek felismerésére, az egészséges és biz­tonságos élet kiala­kítására. Mindez elképzelhetetlen az alkotó és kritikus gondolkodásmód kialakítása, a konf­liktusok megoldása, a negatív befolyáso­lás elutasítása, az együttműködés és a versenyszellem egyensúlya nélkül. V égeredményben pedig önbizalom­mal, magabiztos­sággal, céltudatos­sággal kell rendel­kezniük, hogy ki- A tanfolyam hallgatói ajándékul szép mondhassák: én - gondolatokat írtak egymásnak fotó: gy. én vagyok! (kolaj) Közepes, vagy ennél gyengébb hozam várható - Néhány napon belül aratás Csatasorban a kombájnok (Folytatás az 1. oldalról) Jövő héten Hevesben öt kom­bájn bérmunkában végzi a beta­karítást a Mátramindszenti Me­zőgazdasági Szövetkezetből. Jú­lius 15-20-ára végeznek az ottani munkákkal, utána Mátramind- szenten kezdenek hozzá a 430 hektáron termesztett őszi búza aratásához, amelyet nyolc-tíz nap alatt akarnak elvégezni. A mostani hűvös időjárás ugyan késlelteti az érést, viszont jótéko­nyan hat a hozamnövelésre. A termést nem adják el, hanem tá­rolják. A Zagyva Völgye Ter­melő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet a késői kitavaszodás miatt július 20-án 4 kombájnnal kezdi az idei nyári munkálatokat. Elsőnek a Mátraszőlősi Mező- gazdasági Szövetkezetben tevé­kenykednek. Tíznapos ottlét után, július végén Mátraterenyén folytatják a munkát. A 130 hektár őszi búza, a 105 hektár tavaszi árpa és a húsz hektár fénymag be­takarításával két hét alatt végez­nek. A Magyamándori Agromik Mezőgazdasági Szövetkezetben július 20-a körül fognak hozzá az idei kalászosok betakarításához. Az öt kombájn egy hónapon be­lül végez a 270 hektár őszi búza, a 95 hektár tavaszi árpa és a 45 hektár fénymag learatásával. A megye nagy búza-, illetve ka­lászostermelő gazdaságai közé tar­tozik a Palotási Mezőgazdasági Szövetkezet. A 99 hektár őszi árpát már betakarították, ami 337 tonnás termést hozott. Az 1053 hektárnyi őszi búza levágásához július 10-én kezdenek hozzá. V.K. Nógrádban az idén a szövet­kezeti és a magánszektorban 23 467 hektár őszi búza, 677 őszi árpa, 1410 hektár rozs, 7335 tavaszi árpa, 2519 tri- citale vár betakarításra, 452 kombájn segítségével. Kora reggel indul útjára a négy lábon járó sétáló harapás Ebles: harci kutyák hajnala (Folytatás az 1. oldalról) Földesi László felügyeletveze­tőt éppen intézkedés közben érjük el. A Sebaji úton egy hölgy egy stafforshire bullterrierrel jött le a lakásból. A kutyán van póráz, de itt is hiányzik a szájkosár. A fel­ügyelők figyelmeztetik a szabály- sértésre, s kérik bemutatni az ol­tási bizonyítványt. A hölgy ígéri, hogy beviszi a felügyelőkhöz.- Na, végre, hogy ilyet is látok! - kiált oda egy munkába siető férfi. - Időnként annyi itt a kutya, hogy na. Tartanak itt egyesek pit- bullokat is. Este jöjjenek ide! Végszóra érkezik egy fiatal hölgy, mellette fekete, mulatságo­san torz képű kutya. Megtudom, hogy ez a jószág csupán kinézetre mulatságos, egyébként kínai harci kutya. Ez esetben is udvarias a fi­gyelmeztetés, s a hölgy, mint mindenki más, kap a miheztartás végett egy kivonatot a rendeletről. A Medves körút és a Sebaji út kereszteződésében idősebb férfi borjúnyi németjuhászt vezet, száj­kosár nélkül. Szerinte jámbor a kutya, hiszen így szokták vezet­getni, nem kap bele senkibe. A gyerekeié, akik most üdülnek. Azt nem tudja, hogy szájkosár is kell. Tudomásul veszi, és ha a gyere­kek hazajönnek üdülésből, bemu­tatják az oltási bizonyítványt is. Úgy vélekedik, hogy a pitbullokat kellene betiltani, mert nem egy he­lyen tartanak ilyen ebeket. Reggel nyolc óra, befejeződik a Beszterce-lakótelepi ellenőrzés. A felügyelők összegzik a tapasztala­tokat. A Gedőcz-tetőn és környé­kén nem észleltek szabálytalansá­got. A lakótelepen ennyi volt, amennyit leírtunk. Támadó termé­szetű ebekkel és gazdáikkal talál­koztunk, de pitbullokkal nem. So­kan állítják azonban, hogy vannak ilyenek! Az bizonyos, hogy az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletet vagy egyáltalán nem, vagy felületesen ismerik... P. A. Hírek Csillagvizsgáló ’96 Salgótarján - Nemzetközi amatőrcsillagász-tábor lesz július 11-étől 20-áig Ge­dőcz-tetőn, a TIT Uránia Észlelő és Bemutató Csil­lagvizsgálónál. A tábort a Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat és a Nógrád Megyei Csillagászati Ala­pítvány közösen rendezi. Rocktáncház Balassagyarmat - A köz­kedvelt Rocktáncházban péntek este fellép a Nyers együttes. Orgonahangverseny Nógrádszakál - A község búcsúnapján, július 7-én, vasárnap délután három órakor orgonahangverseny lesz a templomban. Közre­működnek: Bednárik Anasztázia orgonaművész, Tóth Tibor hegedűművész, Tóth Miklós trombitamű­vész, valamint a balassa­gyarmati Szent Felicián Kó­rus. Vezényel Varga János karnagy. A műsort vezeti: Kalácska Ferenc plébános. Útjavítás finisben Mátraszele - A gázberuhá­zás során megrongálódott útburkolat helyreállításán dolgozik a községben a közműépítés kivitelezője. A polgármesteri hivatal tájé­koztatása szerint az útjavítás munkálatai ezen a héten ber fejeződnek. Néppárt-fórum Balassagyarmat - Nagy­gyűlést tart a Magyar De­mokrata Néppárt pénteken este hat órakor a Rózsavöl­gyi Márk Zeneiskolában. „Az alkotó emberért, gaz­dagodó Magyarországért!” címmel tart előadást Szabó Iván elnök és Farkas Gabri­ella elnökségi tag. Bérbe adandó telkek Pásztó - A város önkor­mányzata jelképes áron, négyzetméterenkénti 50 fil­lértől 1,50 forintig adja bérbe a tulajdonában lévő termő­földeket, így a bérlők jelké­pes összegért jutnak hozzá. Jelenleg a Homok- és a Hi­deg-völgyben állnak rendel­kezésre 1000-2000 négyzet- méter nagyságú, konyhakert­nek való telkek. A bérlet egy évre szól, s a díjat október 31-éig kell leróni. Meddig ül még nyakunkon a mexikói átok? - Növényvédelemről Ipolytarnócon Tanuljunk tovább „burgonyául”! Feladni lehetetlen a burgonyával, az egyik legsokoldalúbban fel­használható élelmiszer-alapanyaggal való mindenfajta foglalatos­ságot. Sőt „burgonyául” állandóan tovább kell képezni magunkat. Mert például a rendkívül harc­edzett krumpliellenség, a Nyugat- Európába í 874-ben Mexikóból behurcolt kolorádóbogár ma, teg­nap és holnap is feladta, feladja a leckét a termelőknek, léte biztos kenyérkereset a növényvédő sze­rek gyártóinak. V&iekezés? Kezdetben volt a kampányszerű hadjárat kézi be­gyűjtéssel, pénzért. Ám a csíkos veszedelem kitartóan állta a mechanikus és a kemikáliákkal való próbákat is. Negyvenkét en­gedélyezett vegyi anyag van forga­lomban ellenük. Nagy részük már hatástalan... Mégis, mit lehet tenni? ­Erre a kérdésre adtak választ a burgonya komplex védelméről tegnap Ipolytarnócon megren­dezett, bemutatóval egybekö­tött tanácskozás előadói. Üzemek képviselői, növény- egészségüggyel foglalkozó szakemberek, magángazdák, előadásokon hallhattak a tevé­kenység tapasztalatairól, nem utolsósorban a leghatékonyabb módszerek alkalmazásáról. Mint Telek Endre, az öt rendező cég közül a Litke ’93 Kft. kép­viseletében megfogalmazta, az eredményesebb munkáért, azért, hogy a termesztés ha­gyománya tovább erősödjön ebben a térségben. Szántóné Veszelka Mária, a Nógrád Megyei Növény-egész­ségügyi és Talajvédelmi Állo­más rovarbiológusa a védeke­zések tapasztalatait foglalta össze. Elmondta, hogy a kifej­lett rovar, az úgynevezett imágó kemikáliákkal szembeni alkalmazkodó képessége szinte határtalan. Rendkívül kárté­kony: tíz százalék lombveszte­ség esetén ugyanilyen arányú terméskieséssel kell számolni, ezért nagy jelentőségű a hatha­tós védelem. Megyénkben még igen eredményesen használható a mély hatású Bancol. (Az ország más részein már ezzel szemben is ellenáll a kártevő.) Burgonya, valamint más szántóföldi termesztésű ha­szonnövény védelméhez tizen- kétféle készítménnyel járul hozzá a Ciba Hungária Kft. Te­rületi képviselője, dr. Brózik Sándor, ezek kapcsán, egyebek mellett, a szakszerű gyomirtás tudnivalóira hívta fel a figyel­met. Szólt a burgonyára legna­gyobb veszélyt jelentő burgo­nyavész, a fitoftóra megelőzé­séről, ehhez a Ridomil, illetve a Fungicid kombinációját, a bur­gonyabogár ellen pedig a kitin­páncél kifejlődését gátló gyo­mormérget. a Match-050 EC-t ajánlotta. A bemutató záróré­szében a Litke ’93 Kft. burgo­nyatáblájánál, a védekezési módszerek alkalmazásának ha­tásáról győződhettek meg a résztvevők. mj. Segített a gyarmati önkormányzat és az Ipoly Unió Homokzsákok az égerlápon (Folytatás a 3. oldalon) Erre azonban különböző okok miatt még jó néhány évig várni kell. Viszont egy másik megoldás számításba jöhetett. Az őszi áradások után akcióba léptek Gyenes Szilárdék. A gyarmati kör­nyezetvédelmi felügyelő irá­nyításával homokzsákokat he­lyeztek el az átfolyóknál, ez­zel meggátolták a víz folyá­sát. Az égerláp víz alá került. Ma már kezd lápra hasonlí­tani a terület. Kihajtottak a bokrok, a fák, ismét megje­lentek az állatok. Vadkacsá­ból például félezer. Igaz, ré­gen háromezren voltak. Visz- szajöttek a szürke gémek, gó­lyák, de még kormoránt is lát­tak már errefelé. A homokzsákokat olykor elmossa a víz, így végleges megoldás után kellett nézni. Az átfolyók elzárására beépí­tett gátakat kellene építeni. Úgy tűnik, a beruházás meg­valósulhat. Korrekt módon álltak a kérdéshez a közúti és vízügyi igazgatóság szakem­berei is. Már elkészültek a tervek. Az Ipoly Unió 400 ezer, az önkormányzat'300 ezer forinttal támogatja a be­ruházást. Még az idén elké­szülnek a gátak. Persze kiegészítő beruhá­zásokra is szükség lenne. Pél­dául a tápláló patakok medrét is mélyíteni kellene. A közös összefogás ered­ményeként megmenekülhet az égerláp. (ádám)

Next

/
Oldalképek
Tartalom