Nógrád Megyei Hírlap, 1996. április (7. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

Csak a felszámoló járna jól Megsértették a demokrácia szabályait Madonna a rétsági bakáknál A pásztói Unimill Kft. felszámolásával kapcsolatban a testü­leti ülésen csak dr. Dobrovoczky István polgármester szava­zott a felszámolás ellen. Döntését meg is indokolta. 2. oldal A balassagyarmati Bérczy Károly Középiskola pedagó­gusai szerint a szakszervezet városi vezetősége megen­gedhetetlen módon nyilatkozott munkahelyükről. 3. oldal,,. jnïénÿèkéf 4^a hírül április 1-jei összeállításunk. 8. oldal A popsztár Rétságra látogat, Szécsényben „homorú rend- lmaznak, napfénnyel világították át az intéz­NOGRAD 0 LT-, HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. ÁPRILIS 1., HÉTFŐ VII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ARA: 24,50 FORINT 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 1. Tel.: (37) 313-070, 315-521 Fax: (37) 313-073 Telex: 28-5252 mmm Nem húsvéti sonkát sorsoltak a salgótarjáni piacon „Asztali foci” a vásárcsarnokban Seprik a piacot. Az utolsó vásárlók is hazafelé tartanak. A megmaradt portékák kiskocsikon gördülnek tova, vagy lehú­zott rolók mögött várják a következő nyitást. Szombat, délután egy óra. A salgótarjáni vásárcsarnokban üresen árválkodnak az asztalok. Róluk lesz szó hamarosan. A kormányfőre bízza, számít-e rá a kormányban Suchman Tamás kilépett Suchman Tamás privatizá­ciós tárca nélküli miniszter az MSZP V. kongresszusá­nak délelőttjén bejelentette: lemond pártbeli tagságáról és kilép a szocialista parla­menti frakcióból. Annak eldöntését a minisz­terelnökre bízza, hogy a kor­mányban számít-e a munká­jára vagy sem. Suchman Ta­más azzal indokolta döntését: a tisztújítási szavazásnál mindössze 38 százalékot ka­pott, ezzel „könnyűnek talál­tatott” az általa képviselt ér­tékrend. A politikus ezután el­távozott a kongresszusról. Új­ságírók előtt megerősítette, hogy döntése végleges. Rendőrkézre kerültek a „káliéi pezsgőzők” Razzia a Razziában Röviden Fürdőkúra Április közepétől ismét megkezdik az érszűkületi problémákkal küszködő be­tegek kezelését Mátrade- recskén. A programra 200 beteg jelentkezését várják, akik két és fél hetes kúrákon vehetnek részt október vé­géig. A kezelésre a mátrade- recskei polgármesteri hiva­talban lehet jelentkezni. A világ tetejére A magyar Mount Everest- expedíció első csoportja szombaton este indult el re­pülővel Budapestről azzal a céllal, hogy meghódítsa a Föld legmagasabb pontját, a 8848 méteres Csomo- lungma csúcsot. A tíztagú csapat Delhiben veszi át a 22 tonnányi felszerelést, majd tovább mennek Kat- manduba. A következő két és fél hét alatt 6500 méterre kapaszkodnak fel, ott rende­zik be az alaptábort. Május második felében a kínai ol­dalról vágnak neki a csúcs­nak, több csoportban. Zászlóbontó kisgazdák E feldúlt társadalmi és poli­tikai helyzetben a szétzilált kisgazdáknak össze kell fogni - fogalmazta meg fel­hívását vasárnap Zsombón a közelmúltban megalakult Magyarországi Kisgazdák Szövetsége. Zászlóbontó nagygyűlésükön közzétették a szövetség programját is. Lottószámok A 13. heti 5/90-es lottó nye­rőszámai a következők: 38, 42, 48, 51, 85. A jokerszám: 555 192. A 6/45 lottószámsorsoláson a következő nyerőszámok kerültek kisorsolásra: 15, 22, 25, 26, 40, 45, a pótszám: 19.- Még régebben volt egy olyan javaslatom, hogy a késő ősztől tavaszig terjedő időszak­ban, amikor kevesebb őster­Gáspár Győző, nógrádme- gyeri roma vállalkozó már több alkalommal szervezett és rendezett jótékonysági mű­Az ide látogatók nem fognak unatkozni, hiszen egy sor élő koncert és humoros előadás meló látogatja a vásárcsarno­kot, a kereskedők kipakólhas- sanak az asztalokra is, és így több árut rendelhetnek, növelve sort értelmi fogyatékos gyer­mekek számára. Szombat délelőtt Salgótarjánban Nóg- rád megye számos pontjáról szórakoztatja a fiatalokat - tá­jékoztatott Tolnay Sándor fő­szervező. Csak néhány név a ezzel bevételüket - mondja Ma- jorosné Sándor Erzsébet, a sal­gótarjáni vásárcsarnok igazga­tója. - Idővel aztán ez még ru­galmasabbá vált, s a jelzett idő­szakon túl is kipakolhattak, le­számítva a termelők által for­galmasabb napokat, a csütörtö­köt és a hétvégét. (Folytatás a 3. oldalon) érkezett gyermekek élvezhet­ték a neves fővárosi művészek által adott műsort. (Cikkünk a 3. oldalon) sztárok közül: My Cream együttes, Cadillac együttes, Maksa Zoltán, Kispál és a Borz együttes, Creol együttes (Szűcs Antal Gáborral és Pomázi Zol­tánnal. (Folytatás a 3. oldalon) Pásztó csendes kisváros, de minden bizonnyal itt a legna­gyobb a népsűrűség. Már ami a Razzia pizzériát illeti. A fia­talok népszerű szórakozóhe­lyén állítólag már 1200 ven­déget is számoltak a diszkó „alig” négyzetméterein. A pásztói városi rendőrkapi­tányság nem hangulatrontás­ként, hanem ifjúságvédelmi el­lenőrzés céljából látogatta meg a Razziát. À szombat esti láz már javában tartott, s a fentebb említett ok miatt igencsak „la­pozni” kellett a szórakozókai, hogy igazolni tudják őket. Néhányan, ügyes testcselek­kel, így is elkerülték az ellenőr­zést, de három tizennégy éves tanulónak inkább otthoni elfog­laltságot javasoltak este tíz után a rendőrök. De nemcsak ők, hanem az el­lenőrzésben részt vett pedagó­gus, és gyámhatósági szakem­Tüzes hétvége volt a mostani Nógrád megyében. A nem ke­vesebb mint harminc tűzeset közül a kettő legjelentősebb vasárnap történt. Szinte egy időben, délután egy óra és fél kettő között jelez­tek tüzet Tarról, valamint Di- ósjenő és Tolmács térségéből. Taron 30 hektár vegyes erdő, berek, akik „berendelték” elbe­szélgetésre a csemeték szüleit. Nagy probléma nincs - mondta Nagy András őrnagy, a vizsgá­lati csoport vezetője, a razziás razziát figyelmeztetőnek szán­ták, mind az üzemeltetőknek, mind a fiatalkorúak szüleinek. Az esti, nyilvános helyen való szórakozás pénzzel és korral jár. Ugyancsak környékbeli hír, hogy rendőrkézre kerültek a „kállói pezsgőzők” Január vége és február közepe között a fiatalkorú B. R. és társai több alkalommal is felkeresték a kál­lói élelmiszerboltokat, ám zárás után. Átmeneti sikeres akció­ikat egy alkalommal a helyszí­nen pezsgővel ünnepelték, az eltulajdonított nyalánkságok csak március közepéig bizo­nyultak édesnek, ugyanis a bűnüldözők ekkor „bezárták a boltot” számukra. Diósjenő és Tolmács között pedig 20 hektárnyi fenyves erdő, 60 hektár tarló, és mint­egy 30 darab körbála égett, me­lyek eloltásához épp az egyide­jűség miatt megyén kívüli se­gítséget is kaptak tűzoltóink. A tűzesetek okának kiderítése és a kárfelmérés szakértők bevoná­sával folyik. „Kézen fogva élsz, a szeretet éltet” Jótékony roma vállalkozó missziója III. Pepsi Diák Expo Salgótarjánban - Április 2-4. Derült Zsömlék és Zsemlemorzsák Vetélkedők, kiállítások és tanácsadások is szerepelnek a III. Pepsi Diák Expo programjában, melyet a Derült Zsömlék Ala­pítvány és a Zsemlemorzsák Rendezvényiroda szervezett. A tűzmanó benyargalta Nógrádot Nem pihentek a fecskendők Nógrádi küldöttek az MSZP kongresszusán Megyénkén is segít a kormányprogram A választási ciklus második felében még van mód a hibák kikü­szöbölésére. Ehhez a gazdasági-stratégiai tervezés megerősíté­sére és az eredményesebb társadalmi párbeszéd kialakítására van szükség - fogalmazták meg véleményüket Nógrád megye küldöttei az MSZP V. kongresszusának nyitónapján. A két és fél nap kemény mun­kával telt el. Késő éjszakába nyúló viták, egyeztetések, sű­rűn ülésező munkabizottságok tették próbára a húsz nógrádi küldött munkabírását. Már a pénteki nap meglepetést hozott. Az alapszabály módosítása so­rán mindössze tizenhárom sza­vazaton múlt, hogy az MSZP- nek elnökhelyettese legyen. Maradt tehát az ügyvezető alel­nöki poszt, amelyet az elnökhe­lyettesnek szánt, bővített jog­körrel szavazott meg a küldöt­tek többsége.- Milyen lényeges változáso­kat tartalmaz az MSZP módosí­tott alapszabálya? - kérdeztük Szandai László szécsényi kül­döttet, az alapszabályszer- kesztő-bizottság tagját.- Az időközben született döntések, a gyakorlati tapaszta­latok beépítése történt meg. Az előző alapszabály döntően egy ellenzéki szerepkörre készült. A módosított változat megpró­bál eleget tenni mind a kor­mányzati, mind az esetleges el­lenzéki pozícióban való műkö­dés feltételeinek. Tovább bő­vültek az Országos Választ­mány jogai. Ezek fontos tar­talmi kérdések a párt belső mű­ködését illetően, hiszen az egyre bővülő tagságnak, szer­vezeti körnek fontos szabályo­kat jelentenek. Markó Antal, Szügy polgár- mestere reálisnak ítélte Hóm Gyula pártelnöki beszámolóját.- Nem csupán a pártelnök­miniszterelnök, de sok hozzá­szóló is megerősítette, hogy folytatni kell a gazdasági stabi­lizációt. Én sem látok más kiu­tat a válságból, nagyobb jelen­tőséget adva az infláció vissza­szorításának. A politikai vitá­ban sokan szóltak a szociális feszültségek kezelésének fon­tosságáról. (Folytatás a 3. oldalon) Több mint félezren voltak az utolsó bulin - Bezárta kapuit a Rocktáncház Vége az Ipoly-parti Rigó-éneknek Vége a dalnak. Legördült a függöny, elnémult a Rigó-ének. A gyarmati Rocktáncház bezárta kapuit. Több mint félezer fia­tal ropta a pénteki bulin, a Kispál És A Borz koncertjén. A gyarmati fiatalok léleg- zet-visszafojtva várták a pén­tek estét. Már jó előre kikészí­tették ruháikat, amit a nagy al­kalomra magukra öltenek, gondosan megszámolták zsebpénzüket. Ne várjatok haza korán - mondták otthon. Aztán eljött a perc, s min­denki megindult a művelődési központ felé. Kezdéskor szín­padra lépett a nagy trió, a Kis­pál És A Borz. A fiúk, lányok együtt énekelték az ismert nó­tákat a kedvencekkel. Hullám­zott a tömeg, emelkedtek a ka­rok. Aztán elhangzott az utolsó dal, s a banda levonult a pódiumról: kialudt a rivalda­fény. Rigó Zoltán, a rendez­vény atyja és mindenese ez­után az utolsó táncra invitálta a társaságot. A folyosókon szerelmespá­rok borultak egymás karjaiba, barátok nosztalgiáztak: az el­múlt évek rocktáncházaira em­lékeztek. Felelevenítették a versfelolvasások hangulatát, amikor még a régi helyen, az egykori Pénzügyi Palotában gyűltek össze az emberek. Emlékeikből előbukkantak a korábbi Nagy Bulik képei, a T ankcsapda-, Ladány bene 27.-, Pál Utcai Fiúk-koncer­tek. Hány meg hány pár talált egymásra, mennyi barátság alakult itt ki? Balázs Zsuzsa, a Balassi gimnázium diákja élete első és egyben végső rocktáncházába csöppent. Nem bánta meg: remekül érezte mágát. Új bará­tokra lelt, s örökre beleszere­tett ebbe a cigarettafüsttel teli levegőbe, a vidám hangulatba, a felszabadult zsibongásba. Hajnali ötkor elhalkult a zene, lecsengett az utolsó tánc. A srácok, lányok mindannyian tudják: jönnie kell egy újnak. Nem hiszik el, hogy örökre vége a dalnak. Már csak az a kérdés, mi lesz pénteken, mikor önkénte­lenül újra elindulnak lábak a Rocktáncház felé ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom