Nógrád Megyei Hírlap, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

Tájkép - csata után Nem könnyű filmet nézni, élvezni akkor, ha a szomszéd sorokban pattogatott kukoricát ropogtatnak, cukros zacs­kókkal csörögnek, kólát szörcsülnek. 2. oldal Fogvacogtató buli Bálok évadját éljük. A legkülönösebb bulik egyikét bizo­nyára Budapesten tartották: a szabad ég alatt, nagykabát­ban, bundában mulattak a résztvevők. 8. oldal NOGRAD Olimpiai bronzérmes tanít Rétságon Bányai Tibor alezredes, dandárparancsnok elhatározta, meghonosítja a városban a cselgáncssportot. Az utánpót- lás^saK)xsv4r. András foglalkozik. 7. oldal MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK ■■■ /ÍÍL­watmbük VII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ARA: 24,50 FORINT Érdemes előfizetnie! Mert egy lapszámunk havi előfizetéssel 19 Ft negyedéves előfizetéssel pedig csak 18,20 Ft. Megtakarít és nyerhet is! HH99B HHHHH Röviden Nem jön Göncz A balassagyarmati rendőr- kapitányság február 2-ai avatásán Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Több fizetés Nógrád Megye Közgyűlése ma 10 órai kezdettel kihe­lyezett ülést tart Pásztón a városháza nagytermében. A testület 16 napirendi pontot tűzött ki megtárgyalásra. Módosítják a többi között a közgyűlés választott tiszt­ségviselőinek, a fő- és al­jegyzőnek az illetményét, a közgyűlési tagok juttatásait. Megtárgyalják a megye nemzetközi kapcsolatainak eredményeit, megvitatják a Nógrád Megyei Pedagógia Intézet igazgatói tisztségé­nek betöltésére vonatkozó javaslatokat. Szerencsés bingózók Kétszemélyes szicíliai uta­zást nyert a Bingón egy sal- gótaijáni fogadó, aki az Er­zsébet téri újságboltban vá­sárolta a szelvényt. Tejüzemi béremelés A pásztói Avonmore Kft. vezetése az üzemi tanáccsal úgy döntött, hogy február 1- jétől 15 százalékkal növeli a dolgozók bérét. A további emelés lehetőségei az év so­rán elért eredménytől függ­nek. Színészek az iskolában Salgótarjánban a Forgách Antal üti Általános Iskola tanulói színvonalas verses, zenés irodalmi műsor része­sei voltak. Bartollás Katalin és Danyi Irén, a Kassai Thá- lia Színház művészei láto­gattak az iskolába. Üröm az örömben: márciustól huszonöt százalékkal emelik az árat Nyugat-Nógrádban gázt hoz a tavasz Rossz hír, hogy márciustól huszonöt százalékkal ismét emelke­dik a gáz ára, sőt az ősszel újra ugyanennyivel. Jó hír: tizen­négy nyugat-nógrádi település önkormányzata elhatározta, hogy bevezetik a gázt a falvakba. Számos Pest megyei község­gel társulva megalakították a Börzsöny Gáz Kft.-t. A közel­múltban döntöttek arról, hogy idén tavasszal megkezdődik a kivitelezés. munkagépek, feltúrják a község utcáit. A lakosság több mint hatvan százaléka beadta igé­nyét a gázra. Az igénylőknek három részletben kell befizet­niük a hetvenezer forintos be­kötési díjat. Rövidesen dönte­nek arról is, hogy a kivitele­zésre beérkezett pályázatok kö­zül melyiket fogadják el. (Folytatás a 3. oldalon) Mi jellemezte az elmúlt évet a gazdasági egységekben? Mérlegen: nyereségek, veszteségek A SVT-Wamsler Rt.-ben szerelik a gáztűzhelyeket Lassan elnyerik végleges formájukat a különböző gaz­dálkodó egységekben a tava­lyi év gazdasági eredményeit megörökítő zárómérlegek. Vajon milyen volt az előző esztendő? - kérdeztük me­gyénk néhány jelentősebb cé­gének, kft.-jének vezetőjétől.- Szerény nyereséggel zár­tuk az elmúlt évet, egymilliárd- kétszázmillió forintos bevétel mellet; mondta dr Horváth József, a Nógrád Volán Rt. ve­zérigazgatója. A korábbi éveket jellemző utasszámcsökkenés (Folytatás a 3. oldalon) Ellopták a vizsgálatra előkészített, elhullott állat testrészét Veszett marhafejet ettek Becskén ? Sok az éhes száj a becskei M. Géza családjában, a sok gyerek­nek semmi nem elég. A családfő igyekszik megszerezni a napi betevőt. Legutóbb egy levágott marhafejet vitt haza biciklijén. Mint később kiderült, a jószág ezen testrészét veszettség gya­núja miatt vizsgálatra készítették elő. A faluhoz közeli Táborszky ta­nyán elhullott egy szarvas- marha. A gazda nyomban hívta az állatorvost, vizsgálja meg a tetemet. Dr. Babos Csongor arra gyanakodott, veszett volt az állat. Ahogyan a „nagy- könyv”-ben megvan írva: le­vágta a marha fejét, hogy el- küldje vizsgálatra. Akadt még dolga a községben, ezért ott­hagyta a helyszínen a fejet. Áz állatorvos azonban álmá­ban sem gondolta, hogy valaki ellopja a vizsgálandó testrészt. Annál is kevésbé, mert a tanya kerítéssel védett. Mégis meg­esett a baj. M. Géza helybéli lakos ép­pen arrafelé biciklizett s ki­szúrta a jókora fejet. Nem sokat teketóriázott, kihozta a kerítés mögül, s a kerékpárján haza­szállította. Néhány napig meg­oldódott a család élelmezése. Finom étel a marhapörkölt. Mikor az orvos ész­lelte, hogy eltűnt az elő­készített fej, nyomban a hivatalba ment. (Foly- Nem mindig tatás a 3. ol- veszélytelen dalon) Ma: Tarjáni Magazin a továbbtanulásról Hát, én immár mit válasszak ? Hét salgótarjáni középfokú tanintézmény - a Bolyai Já­nos Gimnázium, a Madách Imre Gimnázium, a Tán­csics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakkö­zépiskola, a Kós Károly Építőipari Műszaki Szakkö­zépiskola, a Stromfeld Au­rél Műszaki Szakközépis­kola, az Egészségügyi Kö­zépiskola, valamint a Ke­reskedelmi és Vendéglátói­pari Középiskola - mutat­kozik be lapunk mai mellék­letében. Úgy véljük, hogy ezekben a napokban, ami­kor a szülők és a gyermekek nagy gondja, hogy milyen iskolát válasszanak, össze­állításunkkal segítjük a pá­lyaválasztást. El akarták venni a nyereményét Késsel megszúrtak egy fiút Békésen játszottak a játék­automatán az O. testvérek szerdán délután Salgótarján­ban, az egykori SZMT szék­házban található játékterem­ben, amikor a gép hirtelen „nyerőre” váltott. Irigy sze­mek figyelték O-ék sikerét, s azonnal döntöttek: el kell venni a pénzt! O-ék nem hagyták magukat, a kidobóknak kellett rendet te­remteniük. Az utcán azonban üldözés kezdődött: hárman próbálták felcsípni a könnyen szerzett pénzt. A testvérpár nagyanyjuk háza mögé futott, a belvárosi főplébániai templom szomszédságában, azonban az üldözők beérték őket. Egyiküket arcon ütötték, má­sikukat, O. J.-t azonban kétszer is megszúrták késsel. A sérültet a megyei kórházban azonnal megműtötték. A rendőrség folytatja a vizsgálatot. Szervezeti változások a polgárvédelemnél Régi-új parancsnok Ez év januárjától ismét önálló­sult a polgári védelem, külön­vált a tűzoltóságtól. Az orszá­gos törzsparancsnok megyei törzsparancsnokká Körmendi Róbertét nevezte ki és bízta meg a szervezeti változások végrehajtásával. Fiatalok közgyűlése Salgótarjánban Félmillió az önkormányzattól Soros közgyűlését tartotta tegnap a Salgótarjáni Ifjúsági Tanács (SIT) a város Dexion Music Clubjában. A SÍT tavaly alakult 17 tag­gal, a többi között a Derült Zsömlék Alapítvánnyal, a BIT- NODISZ-szál, és természetesen a középiskolák diákönkor­mányzataival. Azóta megalakí­tották munkabizottságaikat, melyeket tegnap továbbiakkal bővítettek, illetve kidolgozták a közeljövő stratégiáját. Ez utób­bihoz tartozik az általános isko­lások és a diák-sportkörök felé történő nyitás, valamint a vá­rosi önkormányzattal kötött szerződés, amely félmilliós fo­rintos támogatásban is meg­nyilvánult. Kérik, hogy az ifjú­ság segítsen egy mottó kitalálá­sában, amely kifejezi a SÍT jel­legét, tevékenységét. Nem bújhatunk el betegségeink elől Alina természetgyógyász ! Orvos ismerősöm keserű gúnnyal állapította meg: ismét egy csodadoktor az oroszoktól... Alina valóban csodálatos ké­pességekről tesz tanúbizonyságot nap mint nap salgótarjáni -ideiglenes - rendelőjében, a MTESZ Technika Házában. Hogy kuruzsló vagy látnok lenne? Aligha, hiszen orvosilag alátámasztott diagnózist erősített meg néhány perc alatt, bár kézrátevéses módszere nem a klasszikus gyógyítást idézi. Délután négy óra. Kapuzárás a természetgyógyász rendelőjé­ben, ám a bennrekedtek száma sem kevés. Alina kijön, né­hány páciens szemébe néz, majd közli, hogy nem tud ve­lük foglalkozni, ne várakozza­nak hiába. Mint megtudom, bizonyos szembetegségeket nem gyógyít, nem vállal kro­moszóma rendellenességgel született gyermeket, cukorbe­teget.-Az Ön kislányának a pe­tevezetékével van probléma - közölte a tolmács segítségével - miután megtudta, hogy a gyermek gyakran bepisilt. Majd felfektette a gyerme­ket a kezelőre, kezét a hasára tette Alina, s máris egy másik beteg felé fordult. Másnap találkoztam az anyukával, aki elmondta, hogy kislánya hasfájásra panaszko­dott. Lehet ebben a kezelésben valami! Persze folytatni kell, ha nem is itt Salgótarjánban, legközelebbi rendelése hely­színén, Kecskeméten. Alina a gyermekek kezelé­séért nem kért pénzt, hamis az a pletyka, miszerint százezre­ket keres naponta. Az anyukát is megvizsgálta, aki teljesen egészségesnek hitte magát. Igaz, étvágya rossz. Alina azonnal mondta a baj forrását: gyomorhurutban szenved az asszony. Ennek pedig kihatása van az emésztő rendszerre, például a kalcium kiválasztásra, ami pedig ha­marosan csontritkuláshoz ve­zethet. Ötszöri energiaátadás mellett sok vitamint javasolt az orosz természetgyógyász, akinek híréről pár nap eltelté­vel legendák keringenek. Ta­lán nem véletlenül... (n) Fejdíj: ötvenezer forint A Pásztói Rendőrkapitányság ve­zetője betöréses lopás bűntett el­követésének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indult nyomozás során 50 000 forint dí­jat tűzött ki annak, aki az elkö­vető kilétével, tartózkodási he­lyével kapcsolatban érdemleges adatokat szolgáltat. A tettes 1996. január 28-ra virradóan ajtóbetö­rés módszerével behatolt Kálló, Kossuth ú. 28. szám alatt lévő élelmiszerboltba és onnan do­hányárut, édességet, szeszes ita­lokat tulajdonított el mintegy 300 000 Ft értékben. A rendőrség kéri mindazokat, akik a bűncselekményről bármi­lyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek a Pásztói Rendőr- kapitányság bűnügyi osztályán (Pásztó, Fő út 93-95.) személye­sen vagy telefonon (360-255). Az acélgyáriak közvetlen választásával Zsidai védi az érdekeket A Salgótarjáni Acélárugyár Rt.-nél vállalati szakszerve­zeti titkárt választottak január 30-án. A mintegy 600 szak- szervezeti tag a jelölés során 18 jelöltet állított, 14-en azonban visszaléptek. A tit­kárt nem a bizalmi-testület, hanem közvetlenül a tagság választotta meg. Amint ezt Bártfai Ferenc- től, a választási bizottság el­nökétől megtudtuk, a két rész­letben lebonyolított szavazá­son a szakszervezeti tagság munkában lévő létszámának 91,3 százaléka vett részt. A négy jelölt - Almádi Balázs, Horváth Istvánné, Longauer Lajos és Zsidai Gyula közül az utóbbi kapta a legtöbb voksot, 467 érvényes szavaza­tot. A szavazáson résztvevők 64 százaléka adta rá a szava­zatát.- Vegyesek az érzelmeim - mondta Zsi­dai Gyula műszerész.- Örülök, de érzem a felelősség súlyát is. Több mint három évti­zede dolgo­zom a szak- szervezeti mozgalomban kü­lönböző tisztségekben. A munkásemberek most rangos feladattal bíztak meg, remé­lem lesz rá erőm és módom, hogy velük együttesen jól old­juk meg feladatainkat. P. A. Zsidai Gyula Nógrádi László érsekvadkerti polgármester, a vállalkozás egyik szellemi vezére örül an­nak, hogy megoldódik a falu egyik legégetőbb gondja. Ta­vasz közepén beindulnak a

Next

/
Oldalképek
Tartalom